Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
27.3.2021 11.02

Kädet saveen: Sukellus keramiikan ihanaan maailmaan

Nyt on kulunut kuukausi siitä, kun olen viimeksi pitänyt savea käsissäni. Opiskelen Forssan ammatti-instituutissa keramiikka-artesaaniksi ja tasan kuukausi sitten aloitimme hiihtoloman vieton iloisin mielin.

Sit­ten saim­me­kin kuul­la, et­tä toi­sen as­teen kou­lu­tus siir­tyy etä­o­pe­tuk­seen kol­mek­si vii­kok­si. Sit­tem­min sul­kua on jat­ket­tu, ei­kä ta­kai­sin kou­luun pää­sys­tä ole ta­kei­ta.

Nyt on­kin siis ol­lut oi­val­lis­ta ai­kaa pa­neu­tua enem­män ke­ra­mii­kan te­o­ri­aan ja his­to­ri­aan. Ke­ra­mii­kan his­to­ria vas­ta on­kin mie­len­kiin­tois­ta, sil­lä jo var­hai­set met­säs­tä­jä­ke­räi­li­jät hyö­dyn­si­vät sa­vea niin käy­tän­töä kuin il­mai­su­a­kin var­ten. Var­hai­sim­mis­sa­kin esi­neis­sä on ko­ris­te­lu­ja.

Meil­lä oli ei­len etä­ta­paa­mi­nen ja osa kou­lu­ka­ve­reis­ta koki, et­tä il­man tätä etä­jak­soa ei oli­si malt­ta­nut ol­la naa­ma kir­jois­sa ja sen vuok­si oli­kin ko­ke­nut pää­se­vän­sä ai­van uu­del­le ta­sol­le ke­ra­mii­kan pa­ris­sa. Osa koki, et­tä on niin upe­aa saa­da ol­la osa tätä sa­ven­va­la­jien suur­ta jouk­koa, ol­la osa jo­tain suu­rem­paa jat­ku­moa.Pal­jon pu­heen­vuo­ro­ja käy­tet­tiin myös mo­ti­vaa­ti­o­pu­las­ta, sil­lä useim­mil­la ei ole käy­tän­nön mah­dol­li­suut­ta teh­dä sa­vi­töi­tä etä­nä ko­to­naan. Tsemp­pa­sim­me kui­ten­kin toi­si­am­me ja opet­ta­jam­me­kin mai­nit­si, et­tä kai­kes­ta olem­me sel­vin­neet ke­ra­mii­kan his­to­ri­as­sa. Ja, et­tä pi­de­tään toi­voa yl­lä ja toi­vo­taan, et­tä nämä yh­tei­set tal­koot nyt pu­re­vat.

Näi­nä poik­keuk­sel­li­si­na ai­koi­na on kyl­lä ol­lut ilo huo­ma­ta, mi­ten ih­mi­set ovat taas löy­tä­neet kä­si­töi­den ää­reen. Oli se sit­ten is­lan­ti­lais­neu­leet tai juu­ri­lei­von­ta. Myös ke­ra­miik­ka on am­pais­sut suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­teen. Ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le on suur­ta tun­kua. Toki, nyt kurs­se­ja on jou­dut­tu pe­ruut­ta­maan.

Ke­ra­mii­kan maa­il­maan pää­see kur­kis­ta­maan on­nek­si myös ko­ti­soh­val­ta, sil­lä Yle Aree­nas­ta löy­tyy Suu­ren ke­ra­miik­ka­ki­san kol­me en­sim­mäis­tä tuo­tan­to­kaut­ta. Se on eh­dot­to­mas­ti lemp­pa­ri­sar­ja­ni!

Myös ys­tä­vä­ni ovat löy­tä­neet sar­jan ja moni on yl­lä­tyk­sek­seen­kin ai­van hal­ti­oi­tu­nut oh­jel­mas­ta. Sar­ja tuo hie­nos­ti esiin eri­lai­sia ke­ra­mii­kan tek­nii­koi­ta. Myös ke­ra­mii­kan te­os­sa ris­kit tuo­daan esiin. As­ti­at voi­vat hal­keil­la kui­vu­es­saan tai pol­tos­sa, esi­neet voi­vat va­hin­gos­sa tip­pua lat­ti­al­le ja la­sit­tei­den lop­pu­tu­los­ta ei kos­kaan tie­dä en­nen kuin ne saa­daan la­si­tus­pol­tos­ta ulos. Ke­ra­miik­ka on täyn­nä yl­lä­tyk­siä, ja sen sar­ja tuo ki­vas­ti esil­le.

Olen niin on­nel­li­nen, et­tä olen löy­tä­nyt ke­ra­mii­kan elä­mää­ni. Savi ma­te­ri­aa­li­na on ai­van us­ko­ma­ton. Olen kai­va­nut jo omas­ta maas­ta sa­vea ja muo­toil­lut sii­tä esi­nei­tä. Omal­la ti­lal­la pys­tyy te­ke­mään oi­kein ”lä­hi­ke­ra­miik­kaa”, sil­lä omas­ta maas­ta voi kai­vaa sa­vea, lei­vi­nuu­nis­ta voi ke­rä­tä tuh­kaa la­sit­tei­ta var­ten, ja voi­si­han sitä jopa polt­taa ke­ra­miik­kaa it­se kai­ve­tus­sa kuo­pas­sa ja käyt­tää muun mu­as­sa ol­kia ja puu­ta polt­to­ai­nee­na. Ke­ra­mii­kas­sa lä­hes kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Ja kaik­ki on yl­lä­tyk­sel­lis­tä. Täl­lä alal­la ei op­pi­mi­nen ei­kä ke­hit­ty­mi­nen iki­nä lopu. Ku­ten Kris­tin Müller (Sa­ven­va­la­jan kä­si­kir­ja 2007) kir­jas­saan to­kai­see: ”Sa­ven kans­sa työs­ken­te­le­vän on pak­ko hy­väk­syä ikui­sen opis­ke­li­jan osa.”

Suomalaisesta punasavesta tehdyt kahvikupit.

Suomalaisesta punasavesta tehdyt kahvikupit.

Ilona Häsänen

Saviesineitä voi koristella hyvin monella tapaa.

Saviesineitä voi koristella hyvin monella tapaa.

Ilona Häsänen

Kuvassa ruukkuja ennen ja jälkeen polttoa. Lisää keramiikkatöitä löytyy Instagramista @hasajaputu.

Kuvassa ruukkuja ennen ja jälkeen polttoa. Lisää keramiikkatöitä löytyy Instagramista @hasajaputu.

Ilona Häsänen

Kun­pa kui­ten­kin pian pää­si­si ta­kai­sin kou­luun ot­ta­maan tut­kin­nos­ta kai­ken mah­dol­li­sen opin ir­ti. Tut­kin­to kes­tää vain kak­si lu­ku­vuot­ta, jo­ten oi­ke­as­ti sii­tä saa vas­ta ko­kea raa­pai­sun ke­ra­mii­kan an­ta­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Nyt ei au­ta kuin piir­rel­lä suun­ni­tel­mia tee­kan­nuis­ta ja mu­keis­ta, kos­ka nii­den drei­jaa­mi­nen oli­si seu­raa­vak­si tie­dos­sa. En mal­ta odot­taa!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram