Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
27.3.2021 11.02

Kädet saveen: Sukellus keramiikan ihanaan maailmaan

Nyt on kulunut kuukausi siitä, kun olen viimeksi pitänyt savea käsissäni. Opiskelen Forssan ammatti-instituutissa keramiikka-artesaaniksi ja tasan kuukausi sitten aloitimme hiihtoloman vieton iloisin mielin.

Sit­ten saim­me­kin kuul­la, et­tä toi­sen as­teen kou­lu­tus siir­tyy etä­o­pe­tuk­seen kol­mek­si vii­kok­si. Sit­tem­min sul­kua on jat­ket­tu, ei­kä ta­kai­sin kou­luun pää­sys­tä ole ta­kei­ta.

Nyt on­kin siis ol­lut oi­val­lis­ta ai­kaa pa­neu­tua enem­män ke­ra­mii­kan te­o­ri­aan ja his­to­ri­aan. Ke­ra­mii­kan his­to­ria vas­ta on­kin mie­len­kiin­tois­ta, sil­lä jo var­hai­set met­säs­tä­jä­ke­räi­li­jät hyö­dyn­si­vät sa­vea niin käy­tän­töä kuin il­mai­su­a­kin var­ten. Var­hai­sim­mis­sa­kin esi­neis­sä on ko­ris­te­lu­ja.

Meil­lä oli ei­len etä­ta­paa­mi­nen ja osa kou­lu­ka­ve­reis­ta koki, et­tä il­man tätä etä­jak­soa ei oli­si malt­ta­nut ol­la naa­ma kir­jois­sa ja sen vuok­si oli­kin ko­ke­nut pää­se­vän­sä ai­van uu­del­le ta­sol­le ke­ra­mii­kan pa­ris­sa. Osa koki, et­tä on niin upe­aa saa­da ol­la osa tätä sa­ven­va­la­jien suur­ta jouk­koa, ol­la osa jo­tain suu­rem­paa jat­ku­moa.Pal­jon pu­heen­vuo­ro­ja käy­tet­tiin myös mo­ti­vaa­ti­o­pu­las­ta, sil­lä useim­mil­la ei ole käy­tän­nön mah­dol­li­suut­ta teh­dä sa­vi­töi­tä etä­nä ko­to­naan. Tsemp­pa­sim­me kui­ten­kin toi­si­am­me ja opet­ta­jam­me­kin mai­nit­si, et­tä kai­kes­ta olem­me sel­vin­neet ke­ra­mii­kan his­to­ri­as­sa. Ja, et­tä pi­de­tään toi­voa yl­lä ja toi­vo­taan, et­tä nämä yh­tei­set tal­koot nyt pu­re­vat.

Näi­nä poik­keuk­sel­li­si­na ai­koi­na on kyl­lä ol­lut ilo huo­ma­ta, mi­ten ih­mi­set ovat taas löy­tä­neet kä­si­töi­den ää­reen. Oli se sit­ten is­lan­ti­lais­neu­leet tai juu­ri­lei­von­ta. Myös ke­ra­miik­ka on am­pais­sut suu­ren ylei­sön tie­toi­suu­teen. Ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le on suur­ta tun­kua. Toki, nyt kurs­se­ja on jou­dut­tu pe­ruut­ta­maan.

Ke­ra­mii­kan maa­il­maan pää­see kur­kis­ta­maan on­nek­si myös ko­ti­soh­val­ta, sil­lä Yle Aree­nas­ta löy­tyy Suu­ren ke­ra­miik­ka­ki­san kol­me en­sim­mäis­tä tuo­tan­to­kaut­ta. Se on eh­dot­to­mas­ti lemp­pa­ri­sar­ja­ni!

Myös ys­tä­vä­ni ovat löy­tä­neet sar­jan ja moni on yl­lä­tyk­sek­seen­kin ai­van hal­ti­oi­tu­nut oh­jel­mas­ta. Sar­ja tuo hie­nos­ti esiin eri­lai­sia ke­ra­mii­kan tek­nii­koi­ta. Myös ke­ra­mii­kan te­os­sa ris­kit tuo­daan esiin. As­ti­at voi­vat hal­keil­la kui­vu­es­saan tai pol­tos­sa, esi­neet voi­vat va­hin­gos­sa tip­pua lat­ti­al­le ja la­sit­tei­den lop­pu­tu­los­ta ei kos­kaan tie­dä en­nen kuin ne saa­daan la­si­tus­pol­tos­ta ulos. Ke­ra­miik­ka on täyn­nä yl­lä­tyk­siä, ja sen sar­ja tuo ki­vas­ti esil­le.

Olen niin on­nel­li­nen, et­tä olen löy­tä­nyt ke­ra­mii­kan elä­mää­ni. Savi ma­te­ri­aa­li­na on ai­van us­ko­ma­ton. Olen kai­va­nut jo omas­ta maas­ta sa­vea ja muo­toil­lut sii­tä esi­nei­tä. Omal­la ti­lal­la pys­tyy te­ke­mään oi­kein ”lä­hi­ke­ra­miik­kaa”, sil­lä omas­ta maas­ta voi kai­vaa sa­vea, lei­vi­nuu­nis­ta voi ke­rä­tä tuh­kaa la­sit­tei­ta var­ten, ja voi­si­han sitä jopa polt­taa ke­ra­miik­kaa it­se kai­ve­tus­sa kuo­pas­sa ja käyt­tää muun mu­as­sa ol­kia ja puu­ta polt­to­ai­nee­na. Ke­ra­mii­kas­sa lä­hes kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Ja kaik­ki on yl­lä­tyk­sel­lis­tä. Täl­lä alal­la ei op­pi­mi­nen ei­kä ke­hit­ty­mi­nen iki­nä lopu. Ku­ten Kris­tin Müller (Sa­ven­va­la­jan kä­si­kir­ja 2007) kir­jas­saan to­kai­see: ”Sa­ven kans­sa työs­ken­te­le­vän on pak­ko hy­väk­syä ikui­sen opis­ke­li­jan osa.”

Suomalaisesta punasavesta tehdyt kahvikupit.

Suomalaisesta punasavesta tehdyt kahvikupit.

Ilona Häsänen

Saviesineitä voi koristella hyvin monella tapaa.

Saviesineitä voi koristella hyvin monella tapaa.

Ilona Häsänen

Kuvassa ruukkuja ennen ja jälkeen polttoa. Lisää keramiikkatöitä löytyy Instagramista @hasajaputu.

Kuvassa ruukkuja ennen ja jälkeen polttoa. Lisää keramiikkatöitä löytyy Instagramista @hasajaputu.

Ilona Häsänen

Kun­pa kui­ten­kin pian pää­si­si ta­kai­sin kou­luun ot­ta­maan tut­kin­nos­ta kai­ken mah­dol­li­sen opin ir­ti. Tut­kin­to kes­tää vain kak­si lu­ku­vuot­ta, jo­ten oi­ke­as­ti sii­tä saa vas­ta ko­kea raa­pai­sun ke­ra­mii­kan an­ta­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Nyt ei au­ta kuin piir­rel­lä suun­ni­tel­mia tee­kan­nuis­ta ja mu­keis­ta, kos­ka nii­den drei­jaa­mi­nen oli­si seu­raa­vak­si tie­dos­sa. En mal­ta odot­taa!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram