Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
26.4.2021 10.33

Kädet saveen: Kevätvillitys

Nyt kevät on saapunut toden teolla, sillä eilen ripustin riippumaton ulos ja nyt jo kirjoittelen tätä blogia ulkosalla, ilmassa kevyesti keinuen. Auringon voima on kiistaton, koska huomaan luonnon pulppuavan energiaa ja iloa, kun valo voittaa vihdoin pimeyden.

Riippumatossa kelpaa lokoilla tai vaikka tehdä töitä.

Riippumatossa kelpaa lokoilla tai vaikka tehdä töitä.

Joonas Puttonen

Ke­vät on vii­mei­nen vuo­de­na­jois­ta, jot­ka saam­me ko­kea en­sim­mäis­tä ker­taa uu­des­sa pi­ha­pii­ris­säm­me. Tääl­lä maal­la, vuo­de­na­jat tun­tu­vat sy­vem­mil­tä ja ra­di­kaa­leim­mil­ta kuin kau­pun­gis­sa asu­es­sam­me. Ke­vät pää­see yl­lät­tä­mään, kun yh­täk­kiä lu­met su­la­vat, lin­nut al­ka­vat lau­laa ja en­sim­mäi­set val­ko­vuo­kot­kin pu­jah­ta­vat mal­jak­koon. Muu­ra­hais­pe­sät taas ku­hi­se­vat täy­sil­lä ja per­ho­sia le­pat­te­lee ym­pä­riin­sä. Ke­vään mer­kit huo­maa hel­pom­min kun on oma piha, jon­ka ke­hi­tys­tä seu­ra­ta.

Kevään ensimmäiset valkovuokot ilahduttavat tekemässäni naamamaljakossa.

Kevään ensimmäiset valkovuokot ilahduttavat tekemässäni naamamaljakossa.

Ilona Häsänen

Ke­vät saa heit­täy­ty­mään vil­lik­si, sil­lä lai­na­sin kir­jas­tos­ta vil­liyrt­ti­kir­jan ja olen­kin jo met­säs­tä­nyt var­hai­sim­pia luon­no­nyrt­te­jä. Ko­riin on löy­ty­nyt jo nok­kos­ta, si­an­kär­sä­möä ja voi­ku­kan leh­tiä. Va­lu­tim­me myös koi­vus­ta mah­laa. Olen jos­kus käy­nyt vil­liyrt­ti­kurs­sil­la, mut­ta tie­dot ovat jo unoh­tu­neet, kun kas­vien kat­sas­ta­mi­nen jäi. Nyt on kui­ten­kin oma piha, jo­ten tä­män hel­pom­mak­si har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen ei mene. Vil­liyrt­tien li­säk­si olen jo kai­va­nut vil­li­sa­vea omas­ta maas­ta tu­le­viin ke­ra­miik­ka­töi­hin. Li­säk­si vil­li­nä kort­ti­na löy­sin so­vel­luk­sen, joka tun­nis­taa lin­nun­lau­lua, jo­ten eh­kä on ai­ka ope­tel­la eri­lai­set vi­ser­ryk­set. Ke­vät­vil­li­tys­tä il­mas­sa suo­ras­taan.

Tal­ven jäl­jil­tä on kiva kun­nos­taa pi­haa. Pi­ha­pii­rim­me kävi läpi myl­ler­ryk­sen, kos­ka syk­syl­lä kai­voim­me ojia pit­kin pi­haa säh­kö­joh­to­ja var­ten. Olem­me aja­tel­leet ti­la­ta so­raa, jot­ta sai­sim­me pi­haan ajo­väy­län. Sen li­säk­si olem­me teh­neet kuk­ka­penk­kien pe­rus­tuk­sia. Kyl­lä se oma pe­ru­na­maa­kin hou­kut­te­lee, mut­ta se pro­jek­ti saat­taa jää­dä vie­lä en­si vuo­del­le. Muu­ta­ma lava vil­je­lyyn kui­ten­kin.

Ke­vään­tu­lo hel­pot­taa myös ar­kea, kos­ka yö­pak­kas­ten lo­put­tua saa­daan kai­vos­ta pum­pul­la ke­sä­ve­si sau­nal­le ja pyyk­ki­ko­nee­seen. Tänä ke­sä­nä on ai­ka myös remp­pail­la sau­na­ra­ken­nuk­sen tois­ta puol­ta hen­gai­lu­ti­lak­si, jot­ta ke­säil­to­jen hu­mus­sa oli­si mu­ka­vam­pi viet­tää ai­kaa sau­no­en ja naut­tien pel­lon vär­jää­vis­tä au­rin­gon­las­kuis­ta. Remp­pa­koh­tei­ta ja vi­si­oi­ta kyl­lä tääl­lä riit­tää, et­tä ei tule tä­nä­kään ke­sä­nä ai­ka käy­mään tyl­säk­si.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram