Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
16.1.2022 6.15

Kädet saveen: Savesta keramiikkaa

Tämä kevät on minulle viimeinen lukukausi Forssan keramiikka-artesaanikoulua. Valitettavasti vuosi alkoi etänä, mutta piakkoin pitäisi saada taas kädet saveen. Haluankin kertoa vielä lisää savitöistä lukijoille. Jokainenhan meistä päivittäin käyttää keramiikkaa, sillä aamun saattaa aloittaa juomalla kupposen kahvia keraamisesta kupista ja lounaskin mitä luultavammin syödään keraamiselta lautaselta. Tässä vain pari esimerkkiä mainitakseni. Kerronpa nyt miten keramiikan prosessi menee.

Ihan en­sik­si va­li­taan sa­vi­mas­sa. On ole­mas­sa kor­ke­a­polt­tois­ta ja ma­ta­la­polt­tois­ta sa­vea. Kor­ke­a­polt­tois­ta sa­vea käy­te­tään usein käyt­tö­as­ti­oi­den te­os­sa, kos­ka ne kes­tä­vät as­ti­an­pe­su­ko­neen ja mik­ron. Ma­ta­la­polt­toi­nen savi, esi­mer­kik­si suo­ma­lai­nen pu­na­sa­vi taas jää huo­koi­sem­mak­si, jol­loin se so­pii mai­ni­os­ti esi­mer­kik­si kuk­ka­ruuk­kui­hin tai uu­ni­pa­toi­hin.

Seu­raa­vak­si va­li­taan te­ko­ta­pa. Esi­nei­tä voi drei­ja­ta, kä­sin­ra­ken­taa, kau­li­ta, pur­sot­taa, pu­ris­taa, va­laa ja niin edel­leen. Mi­nun lem­pi­tyy­li­ni on drei­jaa­mi­nen. Drei­jaa­mal­la voi teh­dä myös al­ku­muo­don ja sen jäl­keen jat­kaa työs­tä­mis­tä muil­la tek­nii­koil­la. Al­la ole­van ku­van esi­ne on teh­ty drei­jaa­mal­la sa­vi­möy­kys­tä, sit­ten sen on an­net­tu kui­vah­taa nah­ka­kui­vak­si ja sen jäl­keen sor­vat­tu eli poh­ja vii­meis­tel­ty ja sit­ten li­sät­ty luo­met ja nenä. Li­säk­si täs­sä vai­hees­sa voi poh­jaan pai­naa sig­nee­rauk­sen.

Täs­sä vai­hees­sa esi­nee­seen voi­si li­sä­tä vä­re­jä vär­jä­tyil­lä sa­vi­liet­teil­lä eli en­go­beil­la. Täs­sä vai­hees­sa on help­po myös ko­ris­tel­la kai­ver­ta­en tai pai­na­mal­la lei­mo­ja. Sa­ven kui­vu­mis­ta täy­tyy val­voa, sil­lä jos savi kui­vuu lii­an no­pe­as­ti se voi hal­keil­la. Kos­teut­ta voi sää­del­lä pi­tä­mäl­lä esi­net­tä muo­vin tai kan­kaan al­la. Esi­neen an­ne­taan lo­pul­ta kui­vua täy­sin en­nen kuin sen voi lait­taa en­sim­mäi­seen polt­toon.

Yl­lä ole­va kuva on otet­tu raa­ka­pol­ton jäl­keen, jol­loin pu­na­sa­ven heh­ku tu­lee esiin. Nämä on pol­tet­tu 850 as­tee­seen. Raa­ka­polt­to te­kee sa­ves­ta ke­ra­miik­kaa ja hel­pot­taa la­sit­ta­mis­ta. On myös mah­dol­lis­ta ker­ta­polt­taa eli li­sä­tä la­si­te jo raa­kaan esi­nee­seen ja polt­taa yh­del­lä pol­tol­la lop­pu­läm­pö­ti­laan, mut­ta se on oma tai­teen­la­jin­sa.

Esi­neen pys­tyy la­sit­ta­maan esi­mer­kik­si pih­deil­lä ja muo­don pi­täi­si kes­tää pih­tien käyt­tö raa­ka­pol­ton an­si­ois­ta. Esi­ne on nyt huo­koi­nen, ja se aut­taa la­sit­ta­mi­ses­sa. La­sit­taa voi muun mu­as­sa kas­ta­mal­la, su­ti­mal­la tai ruis­kut­ta­mal­la. La­si­te su­laa uu­nis­sa teh­den esi­nee­seen la­si­mai­sen pin­nan.

Täs­sä ku­vas­sa naa­ma­mu­kit ovat val­miit. Ne ovat käy­neet 1020 as­tees­sa la­si­tus­pol­tos­sa. La­si­te on su­la­nut muo­dos­ta­en kau­niin pin­nan esi­neel­le. Esi­ne tar­kis­te­taan kaut­taal­taan, et­tei ole mi­tään te­rä­viä koh­tia. Esi­mer­kik­si poh­jan voi ve­si­hi­o­ma­pa­pe­ril­la hioa, jot­ta esi­nees­tä ei jää va­hin­gos­sa­kaan jäl­kiä pöy­tiin.

Täs­sä pro­ses­si hy­vin yk­sin­ker­tais­tet­tu­na. Oi­ke­as­ti jo­kai­ses­sa koh­das­sa voi va­ri­oi­da lo­put­to­miin. Sa­vi­mas­so­ja on tu­han­sia, la­si­te­re­sep­te­jä lo­put­to­miin, eri­lai­sia uu­ne­ja on mo­nia eri­lai­sia esi­mer­kik­si säh­kö- kaa­su ja puu-uu­ni. Kaik­ki eri yh­dis­tel­mät an­ta­vat eri tu­lok­sen, kos­ka kaik­ki vai­kut­taa kaik­keen. Ke­ra­miik­ka on hy­vin yl­lä­tyk­sel­li­nen laji ja sa­vi­työt vaa­ti­vat hy­viä her­mo­ja ja kär­si­väl­li­syyt­tä. Lemp­pa­ri­oh­jel­ma­ni, Suu­ri ke­ra­miik­ka­ki­sa, jon­ka löy­tää Yle Aree­nas­ta, va­lai­see myös iha­nas­ti ke­ra­mii­kan pro­ses­sia. Ke­ra­mii­kas­sa käy­dään läpi sa­mal­la kaik­ki tun­teet lai­das­ta lai­taan. Enää en malt­tai­si odot­taa se­kun­ti­a­kaan lu­ku­kau­den al­ka­mis­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram