Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
22.11.2020 12.57

Kädet saveen: Vanhojen talojen uudet tarinat

Luin tällä viikolla Aamulehdestä artikkelin, joka kirvoitti minua ajattelemaan maaseudun tyhjeneviä, vanhoja taloja. Jutussa kerrottiin, että Suomesta löytyy enenevissä määrin syrjäseutujen taloja, jotka eivät meinaa mennä kaupaksi. Perikuntien väkikin alkaa ikääntyä eikä taloista jakseta enää pitää huolta, jolloin talot jäävät asumattomiksi.

Maa­seu­tu tyh­je­nee, sil­lä kau­pun­gis­tu­mi­nen on iso tren­di edel­leen, vaik­ka ko­ro­nan myö­tä kiin­nos­tus maa­seu­tuun on­kin kas­va­nut. Ar­tik­ke­lin mu­kaan maa­seu­dul­la kiin­nos­tus­ta he­rät­tä­vät vain koh­teet, jot­ka ovat rem­pat­tu­ja, joi­hin voi muut­taa heti ja aloit­taa etä­työt sa­man tien.

Ar­tik­ke­lin mu­kaan ta­lo­ja jää oman on­nen­sa no­jaan myös sik­si, et­tä pe­ri­kun­ta ei pys­ty pääs­tä­mään ta­los­ta ir­ti. Ha­lu­taan, et­tä eh­kä joku su­vun jä­sen vie­lä muut­tai­si ta­loon ja jat­kai­si su­vun ti­lan ta­ri­naa. Mut­ta jos ta­los­ta ote­taan läm­pö pois ei­kä ku­kaan huol­la ta­loa, tie­de­tään sen koh­ta­lon ole­van karu. Ku­ten kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä Pu­ro­la­kin asi­an ar­tik­ke­lis­sa il­mai­see: ”On su­rul­lis­ta, kun van­hat ra­ken­nuk­set jää­vät pel­kik­si rän­sis­ty­vik­si muis­to­mer­keik­si. Myyn­nil­lä ko­ti­ta­lo sai­si uu­den elä­män.”

Metsää ja maatila.

Metsää ja maatila.

Joonas Puttonen

Mi­nul­la on täs­tä ai­hees­ta ko­ke­mus­ta. Mum­mu­ni ja pap­pa­ni asui­vat mil­tei koko elä­män­sä maal­la, hei­dän maa­ti­lal­laan. Kun he nuk­kui­vat pois ja talo tyh­je­ni, piti miet­tiä ti­lan tu­le­vai­suut­ta. Ku­kaan su­vus­ta ei ol­lut sii­nä elä­män­ti­lan­tees­sa, et­tä oli­si muut­ta­nut ti­lal­le ja ot­ta­nut ta­lon hoi­viin­sa. Mi­nä­kin olin maa­il­man­kan­sa­lai­nen en­kä ku­vi­tel­lut­kaan muut­ta­va­ni maal­le. Pis­tim­me ta­lon myyn­tiin ja meil­lä kävi niin on­nek­kaas­ti, et­tä ta­loon muut­ti nuo­ri mies in­toa puh­ku­en. Ku­kaan ei vie su­kum­me ta­ri­naa ja his­to­ri­aa pai­kas­ta ei­kä ta­los­ta pois, mut­ta seu­raa­va omis­ta­ja te­kee ta­lon his­to­ri­aan oman lu­kun­sa.

Pelto ja sauna.

Pelto ja sauna.

Ilona Häsänen

Sama ti­lan­ne ta­pah­tui tänä ke­vää­nä, to­sin roo­li­ni oli ol­la van­han ti­lan os­ta­ja, ei myy­jä. Mi­nul­la ei­kä puo­li­sol­la­ni ol­lut kyt­kök­siä ti­laan ei­kä edes Ylä­neel­le, mut­ta kun pää­sim­me kat­so­maan maa­ti­laa en­sim­mäis­tä ker­taa, olim­me in­nos­ta piu­kei­na! Teim­me ih­ka en­sim­mäi­ses­tä vi­sii­tis­tä

Yo­u­Tu­be-vi­de­on­kin.

Sii­tä var­mas­ti vä­lit­tyy in­nos­tu­nei­suu­tem­me. Paik­ka oli upea ja van­ho­ja ra­ken­nuk­sia pii­sa­si. Saa­toim­me vain ku­vi­tel­la, min­kä­lais­ta elä­mää ta­los­sa oli en­nen elet­ty, mut­ta näim­me myös val­ta­van tu­le­vai­suu­den po­ten­ti­aa­lin ti­lal­la.

Varastosta ulkohuussi.

Varastosta ulkohuussi.

Joonas Puttonen

Verstaan suunnittelua.

Verstaan suunnittelua.

Ilona Häsänen

Talo oli ol­lut jo vuo­sia pel­käl­lä pe­rus­läm­möl­lä, jo­ten niin ta­lon kuin mei­dän­kin on­nek­sem­me saim­me ta­lon os­tet­tua. En­ti­sil­lä omis­ta­jil­la oli vah­vat si­teet paik­kaan, ja var­mas­ti luo­pu­mi­sen tus­kaa ei pys­ty­nyt vält­tä­mään. Olem­me re­mon­toi­neet ti­laa ja lait­ta­neet paik­kaa uu­teen us­koon ja olem­me­kin saa­neet myy­jil­tä on­nel­li­sia vies­te­jä: ” Niin kiva näh­dä, et­tä rak­kaas­sa lap­suu­den ko­dis­sa taas elä­mää vuo­sien jäl­keen ja tu­tut pai­kat saa­vat uut­ta il­met­tä ja huo­len­pi­toa säi­ly­äk­seen.” Su­vun ti­lan jat­keek­si tu­lee uu­det su­vut ja näin van­han ta­lon kir­ja saa si­vuil­leen uu­sia ta­ri­noi­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram