Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
22.11.2020 12.57

Kädet saveen: Vanhojen talojen uudet tarinat

Luin tällä viikolla Aamulehdestä artikkelin, joka kirvoitti minua ajattelemaan maaseudun tyhjeneviä, vanhoja taloja. Jutussa kerrottiin, että Suomesta löytyy enenevissä määrin syrjäseutujen taloja, jotka eivät meinaa mennä kaupaksi. Perikuntien väkikin alkaa ikääntyä eikä taloista jakseta enää pitää huolta, jolloin talot jäävät asumattomiksi.

Maa­seu­tu tyh­je­nee, sil­lä kau­pun­gis­tu­mi­nen on iso tren­di edel­leen, vaik­ka ko­ro­nan myö­tä kiin­nos­tus maa­seu­tuun on­kin kas­va­nut. Ar­tik­ke­lin mu­kaan maa­seu­dul­la kiin­nos­tus­ta he­rät­tä­vät vain koh­teet, jot­ka ovat rem­pat­tu­ja, joi­hin voi muut­taa heti ja aloit­taa etä­työt sa­man tien.

Ar­tik­ke­lin mu­kaan ta­lo­ja jää oman on­nen­sa no­jaan myös sik­si, et­tä pe­ri­kun­ta ei pys­ty pääs­tä­mään ta­los­ta ir­ti. Ha­lu­taan, et­tä eh­kä joku su­vun jä­sen vie­lä muut­tai­si ta­loon ja jat­kai­si su­vun ti­lan ta­ri­naa. Mut­ta jos ta­los­ta ote­taan läm­pö pois ei­kä ku­kaan huol­la ta­loa, tie­de­tään sen koh­ta­lon ole­van karu. Ku­ten kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä Pu­ro­la­kin asi­an ar­tik­ke­lis­sa il­mai­see: ”On su­rul­lis­ta, kun van­hat ra­ken­nuk­set jää­vät pel­kik­si rän­sis­ty­vik­si muis­to­mer­keik­si. Myyn­nil­lä ko­ti­ta­lo sai­si uu­den elä­män.”

Metsää ja maatila.

Metsää ja maatila.

Joonas Puttonen

Mi­nul­la on täs­tä ai­hees­ta ko­ke­mus­ta. Mum­mu­ni ja pap­pa­ni asui­vat mil­tei koko elä­män­sä maal­la, hei­dän maa­ti­lal­laan. Kun he nuk­kui­vat pois ja talo tyh­je­ni, piti miet­tiä ti­lan tu­le­vai­suut­ta. Ku­kaan su­vus­ta ei ol­lut sii­nä elä­män­ti­lan­tees­sa, et­tä oli­si muut­ta­nut ti­lal­le ja ot­ta­nut ta­lon hoi­viin­sa. Mi­nä­kin olin maa­il­man­kan­sa­lai­nen en­kä ku­vi­tel­lut­kaan muut­ta­va­ni maal­le. Pis­tim­me ta­lon myyn­tiin ja meil­lä kävi niin on­nek­kaas­ti, et­tä ta­loon muut­ti nuo­ri mies in­toa puh­ku­en. Ku­kaan ei vie su­kum­me ta­ri­naa ja his­to­ri­aa pai­kas­ta ei­kä ta­los­ta pois, mut­ta seu­raa­va omis­ta­ja te­kee ta­lon his­to­ri­aan oman lu­kun­sa.

Pelto ja sauna.

Pelto ja sauna.

Ilona Häsänen

Sama ti­lan­ne ta­pah­tui tänä ke­vää­nä, to­sin roo­li­ni oli ol­la van­han ti­lan os­ta­ja, ei myy­jä. Mi­nul­la ei­kä puo­li­sol­la­ni ol­lut kyt­kök­siä ti­laan ei­kä edes Ylä­neel­le, mut­ta kun pää­sim­me kat­so­maan maa­ti­laa en­sim­mäis­tä ker­taa, olim­me in­nos­ta piu­kei­na! Teim­me ih­ka en­sim­mäi­ses­tä vi­sii­tis­tä

Yo­u­Tu­be-vi­de­on­kin.

Sii­tä var­mas­ti vä­lit­tyy in­nos­tu­nei­suu­tem­me. Paik­ka oli upea ja van­ho­ja ra­ken­nuk­sia pii­sa­si. Saa­toim­me vain ku­vi­tel­la, min­kä­lais­ta elä­mää ta­los­sa oli en­nen elet­ty, mut­ta näim­me myös val­ta­van tu­le­vai­suu­den po­ten­ti­aa­lin ti­lal­la.

Varastosta ulkohuussi.

Varastosta ulkohuussi.

Joonas Puttonen

Verstaan suunnittelua.

Verstaan suunnittelua.

Ilona Häsänen

Talo oli ol­lut jo vuo­sia pel­käl­lä pe­rus­läm­möl­lä, jo­ten niin ta­lon kuin mei­dän­kin on­nek­sem­me saim­me ta­lon os­tet­tua. En­ti­sil­lä omis­ta­jil­la oli vah­vat si­teet paik­kaan, ja var­mas­ti luo­pu­mi­sen tus­kaa ei pys­ty­nyt vält­tä­mään. Olem­me re­mon­toi­neet ti­laa ja lait­ta­neet paik­kaa uu­teen us­koon ja olem­me­kin saa­neet myy­jil­tä on­nel­li­sia vies­te­jä: ” Niin kiva näh­dä, et­tä rak­kaas­sa lap­suu­den ko­dis­sa taas elä­mää vuo­sien jäl­keen ja tu­tut pai­kat saa­vat uut­ta il­met­tä ja huo­len­pi­toa säi­ly­äk­seen.” Su­vun ti­lan jat­keek­si tu­lee uu­det su­vut ja näin van­han ta­lon kir­ja saa si­vuil­leen uu­sia ta­ri­noi­ta.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram