Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
10.10.2021 17.22

Kädet saveen: Makrameemaailman mahdollisuuksia

Mak­ra­mee on ol­lut nyt muu­ta­man vuo­den ajan pin­nal­la. Mak­ra­mee eli sol­mei­lu on kui­ten­kin hy­vin van­ha kä­si­työ­tek­niik­ka. Eh­kä se ai­ka ajoin nou­see esiin, sil­lä sii­hen on help­po aloit­te­li­jan­kin tart­tua. It­se­kin opin sol­mei­lu­tek­niik­kaa yh­den Yo­u­Tu­be-vi­de­on avul­la. Olin juu­ri löy­tä­nyt ke­ra­mii­kan sa­lat ja nii­nä päi­vi­nä, kun en pääs­syt sa­vi­pa­jal­le, oli luo­vuu­den höy­ryt­tä­vä jo­ta­kin muu­ta kaut­ta ulos.

Ensimmäinen amppelini.

Ensimmäinen amppelini.

Ilona Häsänen

Aloi­tin mak­ra­mee­amp­pe­lis­ta. Mikä on­kaan kau­niim­paa kuin kau­nis roik­ku­va vi­her­kas­vi, rou­hea ke­ra­miik­ka­ruuk­ku ja sol­meil­tu mak­ra­mee-amp­pe­li ja se roik­ku­mas­sa ko­din kun­ni­a­pai­kal­la. Tein ekan amp­pe­li­ni juut­ti­na­rus­ta, kos­ka sitä sat­tui rul­la ko­toa löy­ty­mään. Juut­ti­na­ru on kyl­lä­kin tosi kar­ke­aa, jol­loin sor­met ei­vät pää­se hel­pol­la. Pa­ras naru on pyö­reä, peh­meä kude.

Aloitin solmeilun juuttinarulla. Suosittelen kuitenkin pehmeämpää narua.

Aloitin solmeilun juuttinarulla. Suosittelen kuitenkin pehmeämpää narua.

Ilona Häsänen

Mak­ra­mee tuli pu­heek­si ker­ran työ­po­ruk­ka­ni kes­ken, ja pyyn­nös­tä tein amp­pe­li­o­pe­tus­vi­de­on. Jos ha­lu­at no­pe­an pe­rus­kurs­sin mak­ra­meen sa­loi­hin, niin aloi­ta kat­so­mal­la vi­de­o­ni (https://www.yo­u­tu­be.com/watch?v=AzE9VDrwUkE&ab_chan­nel=H%C3%A4s%C3%A4%26Putu). Amp­pe­lia teh­des­sä su­juu pe­rus­sol­mu­jen opet­te­lu jou­tui­sas­ti. Muu­ta­mal­la pe­rus­sol­mul­la pää­see ää­ret­tö­män pit­käl­le.

Kun pe­rus­sol­mut ovat hal­lus­sa, pys­tyy omia luo­muk­sia suun­nit­te­le­maan laa­jal­la skaa­lal­la. Sitä pait­si eri­vä­ri­sil­lä lan­goil­la­kin saa jo val­ta­vas­ti vaih­te­lua. Kun lan­gat ei­vät yk­si­nään enää rii­tä, voit ot­taa mu­kaan me­tal­li­rin­ku­loi­ta, puu­hel­miä- ja ren­kai­ta tai sol­meil­la vaik­ka riip­pu­ma­ton. Se on­kin mi­nun suun­ni­tel­ma­na­ni seu­raa­vak­si. En­si ke­sä­nä kel­paa sit­ten fii­lis­tel­lä kes­ki­ke­sän au­rin­gos­sa.

Sol­meil­len voi teh­dä van­haan lamp­puun uu­den var­jos­ti­men, ra­hin pääl­le uu­den ver­hoi­lun tai tyy­nyil­le uu­den peit­teen. Mak­ra­mee­töi­hin voi li­sä­tä ri­pauk­sen kar­heut­ta ja ro­soi­suut­ta, et­si­mäl­lä so­pi­via ri­su­ja ja ok­sia met­säs­tä ja käyt­tä­mäl­lä nii­tä sei­nä­vaat­teen te­os­sa.

Vain oma luovuus on rajana makrameen maailmassa. Tässä tein kitaralleni uuden hihnan solmeillen.

Vain oma luovuus on rajana makrameen maailmassa. Tässä tein kitaralleni uuden hihnan solmeillen.

Ilona Häsänen

Mak­ra­meen maa­il­mas­sa on mil­joo­nia mah­dol­li­suuk­sia. Eh­kä se on mie­les­tä­ni tä­män tek­nii­kan suo­la. Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä ins­pi­roi­tu­nee­na tänä vii­kon­lop­pu­na nap­paan na­rua kaa­pis­ta ja vih­doin ko­kei­let esi­mer­kik­si amp­pe­lin sol­mi­mis­ta. Lyk­kyä tykö, hy­vin se me­nee!