Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
10.1.2021 7.42

Kädet saveen: Räsystä ruusuja

Os­tim­me ke­säl­lä maa­ta­lon ja ton­tin, mut­ta sa­mas­sa kau­pas­sa saim­me pal­jon van­haa ta­va­raa ja teks­tii­le­jä. Syk­syn ai­ka­na pe­sin teks­tii­le­jä ja kä­vin nii­tä läpi. On ol­lut mu­ka­vaa huo­ma­ta, mi­ten en­ti­set omis­ta­jat ovat vaa­li­neet van­haa ja kaik­ki rik­ki­men­nyt on kor­jat­tu, ei­kä hei­tet­ty suo­raan ros­kik­seen. Van­hem­mis­ta pai­dois­ta on teh­ty es­su­ja, ja ku­lu­neis­ta hou­suis­ta on pol­vien koh­dal­ta rei­ät par­sit­tu. Par­si­mi­nen ja paik­kaus on­kin ju­lis­tet­tu vuo­den 2021 kä­si­työ­tee­mak­si. Tais­te­lu ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ria vas­taan jat­ku­koon!

Aloi­tin syk­syl­lä ke­ra­miik­ka­o­pin­not Fors­sas­sa ja kat­sas­tin sa­mal­la si­kä­läi­sen kan­sa­lai­so­pis­ton tar­jon­nan, jos­ta ilok­se­ni löy­sin pal­jon­kin ku­to­mi­seen liit­ty­viä kurs­se­ja. Ei­kä ih­me, on­han Fors­sal­la pit­kä his­to­ria teks­tii­li­a­lal­la puu­vil­la­keh­rää­möi­neen.

Haa­vee­na­ni oli ku­toa mat­to maa­ti­lan van­hois­ta teks­tii­leis­tä, jot­ta van­hat rä­syt sai­si­vat uu­den elä­män. Oli haus­ka aja­tel­la, et­tä van­hat emän­nän es­sut taik­ka isän­nän pai­dat jat­kai­si­vat elä­mää uu­des­sa olo­muo­dos­saan sa­mas­sa maa­ta­los­sa kuin puo­li vuo­si­sa­taa ai­em­min. Löy­tyi­pä se­as­ta myös aar­tei­ta ki­vois­ta pöy­tä­lii­nois­ta pak­kas­haa­la­rei­hin.

Aloi­tin ura­kan pe­se­mäl­lä suu­ren mää­rän teks­tii­le­jä, jot­ka la­jit­te­lin sit­ten joko käyt­töön tai ma­ton­ku­teik­si. Oli haus­kaa käy­dä vaat­tei­ta läpi, sil­lä mo­nil­la vaat­teil­la oli ikää enem­män kuin mi­nul­la. Mo­nis­sa luki myös Made in Fin­land, sitä kun ny­ky­päi­vä­nä ei enää juu­ri näe. Ku­lu­nei­ta tai rik­ki­näi­siä la­ka­noi­ta, pöy­tä­lii­no­ja, pai­to­ja, es­su­ja ja jopa pit­kiä kal­sa­rei­ta aloin lei­ka­ta ku­teik­si. Leik­kaa­mi­ses­sa ja re­pi­mi­ses­sä meni kyl­lä pal­jon ai­kaa, mut­ta kier­rät­tä­mi­nen on sen väär­ti.

Jopa vanhat pitkät kalsarit saivat uuden elämän räsymattona.

Jopa vanhat pitkät kalsarit saivat uuden elämän räsymattona.

Ilona Häsänen

Kä­vin joka maa­nan­tai opis­tol­la tun­neil­la, jois­sa kä­vim­me läpi yh­tei­siä asi­oi­ta ja aloim­me muu­ta­man kans­sa teh­dä yh­teis­tä mat­to­loin­ta. Loi­men luon­ti on­kin ihan oma tai­teen­la­jin­sa. Se oli kui­ten­kin suu­rin syy kurs­sil­le me­ne­mi­seen, kos­ka omal­ta ti­lal­ta olin löy­tä­nyt van­hat pu­re­tut kan­gas­puut ja Pu­tun puo­lel­ta saim­me vie­lä toi­set pe­rin­tö­nä. Nii­den ko­ko­a­mi­nen ja huol­ta­mi­nen on var­mas­ti oma lu­kun­sa, mut­ta ai­na­kin te­o­ri­as­sa sit­ten osai­sin nii­tä käyt­tää.

Teimme loimea noin 30 metriä, jotta muutkin voivat kutoa maton itselleen.

Teimme loimea noin 30 metriä, jotta muutkin voivat kutoa maton itselleen.

Ilona Häsänen

Loi­men luon­ti aloi­tet­tiin so­pi­mal­la loi­men pi­tuus ja le­veys ja va­lit­tiin loi­men ma­te­ri­aa­li. Loi­mi­lan­gan täy­tyy kes­tää ve­tä­mis­tä kat­ke­a­mat­ta. Luo­ma­pui­den avul­la aloim­me luo­maan loin­ta. Saat­taa ol­la, et­tä jopa luo­ma­puu­kin ti­lal­ta löy­tyy. Mi­nul­le tuli yl­lä­tyk­se­nä, et­tä sel­lai­sen­kin här­ve­lin ma­ton­ku­to­mi­seen tar­vi­taan. Lo­puk­si luo­tu loi­mi le­ti­te­tään pois luo­ma­puil­ta, jon­ka jäl­keen se voi­daan lait­taa kan­gas­pui­hin. Mi­nul­ta ky­syt­tiin­kin osa­sin­ko le­tit­tää ja sa­noin hy­mys­sä suin kyl­lä, mut­ta sit­ten sel­ke­ni, et­tei täl­lä le­ti­tyk­sel­lä ol­lut te­ke­mis­tä hius­ten le­tit­tä­mi­sen kans­sa.

Loi­men kää­ri­mi­nen kan­gas­pui­hin oli­kin yh­tä sir­kus­ta, kos­ka niin mon­ta nais­ta sii­hen tar­vit­tiin! Yk­si piti loi­mea, yk­si kam­pe­si ja mitä vie­lä. Tämä ei kyl­lä en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la jää­nyt mie­leen, vaan ker­taus­ta tar­vi­taan. Sit­ten oli vuo­ros­sa nii­sin­tä, pir­taan pis­te­ly ja al­ku­sol­mut. Va­lit­sim­me si­dok­sek­si pe­rin­tei­sen rip­si­palt­ti­nan.

Jokaiseen vaiheeseen tarvitaan yllättävän monta tekijää.

Jokaiseen vaiheeseen tarvitaan yllättävän monta tekijää.

Ilona Häsänen

Eli ai­van us­ko­ma­ton mää­rä tie­to­tai­toa tar­vi­taan, jot­ta kan­gas­puil­la voi oi­ke­as­ti ku­toa. Ter­me­jä­kin vi­li­si lai­das­ta lai­taan ku­ten ylä- ja ala­vä­lit­tä­jät, pol­ku­set, nii­si­var­si, kää­rin­pir­ta, poh­juk­ka ja sa­na­lis­ta vaan jat­kuu. Myös mon­taa eri­lais­ta sol­mua oli osat­ta­va tai ope­tel­ta­va, jot­ta koko hom­ma py­syi­si ka­sas­sa.

Sit­ten oli vuo­ro ku­toa! Ja ai et­tä, kyl­lä loi­men luon­ti oli kai­ken sen ar­vois­ta, sil­lä ku­to­mi­nen oli iha­naa! Ja kou­kut­ta­vaa. Oli iha­na näh­dä, mi­ten kä­sin lei­ka­tut ma­ton­ku­teet al­koi­vat muo­dos­tua ma­tok­si ja mi­ten eri­vä­ri­set ku­de­ke­rät suo­ris­tui­vat ja yh­dis­tyi­vät ku­dot­tu­na. Opet­ta­ja­ni sa­noi­kin, et­tä rä­sy­ma­ton vä­ri­mää­rit­te­ly on hy­vin vai­ke­aa. It­se pää­tin an­taa vaan vä­rien men­nä fii­lik­sen mu­kaan.

Haus­kaa oli se­kin, et­tä kun mat­toa ku­toi, se vain kier­tyi rul­lal­le, jo­ten al­ku­pään ma­ton vä­ris­kaa­laa ei enää ma­ton lop­pu­pää­tä ku­to­es­sa pys­ty­nyt nä­ke­mään. Pa­ras tun­ne oli­kin se, kun mat­to otet­tiin pois puil­ta, kos­ka sil­loin pys­tyi nä­ke­mään mi­ten kaik­ki vä­rit soin­tui­vat koko mat­kal­ta yh­teen ja mil­tä lop­pu­tu­los oi­ke­as­ti näyt­ti. Ma­tos­ta tuli mah­ta­va! Olin to­del­la tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen. Toki, ei­hän työ vie­lä ol­lut val­mis, ni­mit­täin tu­kil­ta pois oton jäl­keen edes­sä oli sol­mu­jen teko ma­ton mo­lem­piin päi­hin. Il­man sol­mu­ja mat­to al­kaa vik­ke­lään pur­kaan­tua. Sol­mu­jen tu­lee ol­la na­pa­kat, kos­ka ma­tol­le an­ne­taan kyy­tiä, kun sitä tuu­le­te­taan tai pes­tään. En­sin sol­mi­taan kan­ku­rin­sol­mu­ja ja sit­ten he­vo­sen­hän­tä­sol­mu­ja. Sen jäl­keen voi­kin käyt­tää omaa mie­li­ku­vi­tus­taan ja teh­dä oman­nä­köi­set hap­sut.

Kudekeristä syntyy veikeää mattoa.

Kudekeristä syntyy veikeää mattoa.

Ilona Häsänen

Nyt mat­to ko­ris­taa olo­huo­neen lat­ti­aa ja sii­nä on ku­dot­tu­na pala ta­lon his­to­ri­aa. Eh­kä jo en­si ke­sä­nä yri­tän koo­ta mat­to­puut kun­toon ja teh­dä loi­men uu­sia mat­to­ja var­ten. Eh­kä­pä si­dok­sek­si va­li­taan ruu­su­kas, jot­ta saa­daan rä­syis­tä ruu­su­ja! Ku­to­mi­ses­sa vain mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram