Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
27.2.2021 12.55

Kädet saveen: Maalikauppaan mars!

Oli eräs perjantaipäivä ja lamppu päässä syttyi: tänään maalataan!

Remp­pa­sim­me ah­ke­ras­ti koko ke­sän ja syk­syn­kin, mut­ta tal­ven tul­tua ja ko­vien pak­kas­ten pauk­ku­es­sa re­mont­tia ei pys­ty­nyt sa­mal­la ta­val­la jat­ka­maan. Eh­kä oli myös pie­nen an­sai­tun remp­pa­tau­on paik­ka. Sit­tem­min kui­ten­kin remp­pa­jal­kaa on vi­pot­ta­nut ja oli siis alet­ta­va re­mon­toi­da si­säl­lä. Aja­tus pin­to­jen uu­si­mi­ses­ta oli kui­ten­kin jää­nyt aja­tuk­sen as­teel­le, kun oli niin pal­jon poh­dit­ta­vaa ja oli mie­tit­tä­vä pit­kään eri­lai­sia va­lin­to­ja. Kävi kui­ten­kin niin, et­tä sit­ten ei teh­ty va­lin­to­ja lain­kaan. Jo­ten, yk­si kau­nis per­jan­tai sa­noin, et­tä nyt läh­de­tään kaup­paan os­ta­maan maa­le­ja, ja me­hän men­tiin.

Suun­nat­tiin rau­ta­kaup­paan il­man mi­tään suun­ni­tel­mia ja val­kat­tiin tuu­les­ta tem­ma­tut vä­rit keit­ti­ön sei­nil­le ja kat­toon. Vä­reik­si va­li­koi­tui­vat bur­gun­di ja sii­hen so­pi­va hie­man tur­koo­siin tait­ta­va väri. Ky­se­lim­me myy­jil­tä asi­an­tun­te­mus­ta maa­li­ma­te­ri­aa­lien va­lin­taan ja sit­ten ol­tiin­kin jo se­koit­ta­mas­sa sä­vy­jä isoi­hin maa­li­tonk­kiin. Sa­mal­la han­kit­tiin pari su­tia, te­laa ja maa­la­rin­teip­piä.

Jän­ni­tys kas­voi ko­ti­mat­kal­la ja in­toa tur­su­si au­tos­ta. Ko­tiin pääs­ty­äm­me teim­me hiu­kan poh­jus­tus­töi­tä ja sit­ten aloim­me rons­kis­ti vaan maa­laa­maan. Se oli iha­naa! Il­man suu­ria suun­ni­tel­mia ja il­man suu­ria odo­tuk­sia, an­noim­me vain men­nä. Sei­nä sei­näl­tä huo­ma­sim­me ilok­sem­me, et­tä vä­ri­va­lin­nat oli­vat osu­neet nap­piin. Sei­nien tum­mem­pi sävy ai­kai­sem­paan ver­rat­tu­na an­toi ik­ku­noil­le ja luon­non­mai­se­mil­le par­ras­va­lot. Nyt mai­se­mat ik­ku­nois­ta he­rä­si­vät hen­kiin. Maa­laa­mi­nen aut­toi saa­maan ko­dis­tam­me enem­män mei­dän nä­köi­sem­me ja si­ten myös ko­toi­sem­man.

Keittiön vanhat kaapitkin sointuvat uuteen ympäristöönsä.

Keittiön vanhat kaapitkin sointuvat uuteen ympäristöönsä.

Joonas Puttonen

Maisema erottuu paremmin tummista seinistä kuin vaaleasta.

Maisema erottuu paremmin tummista seinistä kuin vaaleasta.

Ilona Häsänen

Oli va­paut­ta­vaa vain teh­dä ja an­taa men­nä. Täs­sä re­a­li­soi­tui myös oman ko­din omis­ta­mi­sen rie­mu. Jos per­jan­tai-il­lal­la maa­la­tut­taa, sitä voi vain maa­la­ta. Tois­ta se oli­si vuok­ra-asun­nos­sa. Tä­män vuok­si us­kal­sim­me teh­dä myös roh­kei­ta vä­ri­va­lin­to­ja, sil­lä jos kaik­ki me­ni­si mön­kään, ei se oli­si mi­kään maa­il­man­lop­pu.

Putu kek­si maa­la­ta lei­vi­nuu­nin­kin mus­tal­la tu­len­kes­tä­väl­lä maa­lil­la ja lop­pu­tu­lok­ses­ta tuli U-P-E-A. Nyt se he­rät­tää ar­vos­tus­ta, kun en­nen har­maa pel­ti­kuo­ri­nen lei­vi­nuu­ni nyh­jöt­ti nur­kas­sa. Maa­lau­sin­to tai­si jää­dä pääl­le, sil­lä su­din ve­dot yl­tä­vät jo etei­seen­kin. Ja rap­pu­siin. Toki, nyt ei au­ta urak­kaa jät­tää niil­le si­joil­leen, vaan ai­ka pal­jon vie­lä pie­niä yk­si­tyis­koh­tia on maa­laa­mat­ta. Tai­taa­pi ol­la, et­tä nyt sitä ai­kaa tai­taa il­mes­tyä, kos­ka hal­li­tus vä­läyt­te­lee kol­men vii­kon sul­kua. Noh, maa­laa­mis­ta­han riit­tää.

Pieni vilaus mustasta leivinuunista.

Pieni vilaus mustasta leivinuunista.

Ilona Häsänen

Eteinenkin saa aivan uuden ilmeen.

Eteinenkin saa aivan uuden ilmeen.

Joonas Puttonen

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram