Blogi
Ilona
 
Häsänen
Moikka kaikki! Vuoden sisään olen muuttanut maalle, ryhtynyt yrittäjäksi, aloittanut opiskelemaan keramiikkaa ja jopa liittynyt kudontakerhoon. Haluankin jakaa tarinoita näistä aiheista eli maatilan remppa-arjesta, käsityöläisyydestä ja elämästä yleensä. Lisää minusta ja näistä aiheista löytyy Instagramissa @hasajaputu.
27.2.2021 12.55

Kädet saveen: Maalikauppaan mars!

Oli eräs perjantaipäivä ja lamppu päässä syttyi: tänään maalataan!

Remp­pa­sim­me ah­ke­ras­ti koko ke­sän ja syk­syn­kin, mut­ta tal­ven tul­tua ja ko­vien pak­kas­ten pauk­ku­es­sa re­mont­tia ei pys­ty­nyt sa­mal­la ta­val­la jat­ka­maan. Eh­kä oli myös pie­nen an­sai­tun remp­pa­tau­on paik­ka. Sit­tem­min kui­ten­kin remp­pa­jal­kaa on vi­pot­ta­nut ja oli siis alet­ta­va re­mon­toi­da si­säl­lä. Aja­tus pin­to­jen uu­si­mi­ses­ta oli kui­ten­kin jää­nyt aja­tuk­sen as­teel­le, kun oli niin pal­jon poh­dit­ta­vaa ja oli mie­tit­tä­vä pit­kään eri­lai­sia va­lin­to­ja. Kävi kui­ten­kin niin, et­tä sit­ten ei teh­ty va­lin­to­ja lain­kaan. Jo­ten, yk­si kau­nis per­jan­tai sa­noin, et­tä nyt läh­de­tään kaup­paan os­ta­maan maa­le­ja, ja me­hän men­tiin.

Suun­nat­tiin rau­ta­kaup­paan il­man mi­tään suun­ni­tel­mia ja val­kat­tiin tuu­les­ta tem­ma­tut vä­rit keit­ti­ön sei­nil­le ja kat­toon. Vä­reik­si va­li­koi­tui­vat bur­gun­di ja sii­hen so­pi­va hie­man tur­koo­siin tait­ta­va väri. Ky­se­lim­me myy­jil­tä asi­an­tun­te­mus­ta maa­li­ma­te­ri­aa­lien va­lin­taan ja sit­ten ol­tiin­kin jo se­koit­ta­mas­sa sä­vy­jä isoi­hin maa­li­tonk­kiin. Sa­mal­la han­kit­tiin pari su­tia, te­laa ja maa­la­rin­teip­piä.

Jän­ni­tys kas­voi ko­ti­mat­kal­la ja in­toa tur­su­si au­tos­ta. Ko­tiin pääs­ty­äm­me teim­me hiu­kan poh­jus­tus­töi­tä ja sit­ten aloim­me rons­kis­ti vaan maa­laa­maan. Se oli iha­naa! Il­man suu­ria suun­ni­tel­mia ja il­man suu­ria odo­tuk­sia, an­noim­me vain men­nä. Sei­nä sei­näl­tä huo­ma­sim­me ilok­sem­me, et­tä vä­ri­va­lin­nat oli­vat osu­neet nap­piin. Sei­nien tum­mem­pi sävy ai­kai­sem­paan ver­rat­tu­na an­toi ik­ku­noil­le ja luon­non­mai­se­mil­le par­ras­va­lot. Nyt mai­se­mat ik­ku­nois­ta he­rä­si­vät hen­kiin. Maa­laa­mi­nen aut­toi saa­maan ko­dis­tam­me enem­män mei­dän nä­köi­sem­me ja si­ten myös ko­toi­sem­man.

Keittiön vanhat kaapitkin sointuvat uuteen ympäristöönsä.

Keittiön vanhat kaapitkin sointuvat uuteen ympäristöönsä.

Joonas Puttonen

Maisema erottuu paremmin tummista seinistä kuin vaaleasta.

Maisema erottuu paremmin tummista seinistä kuin vaaleasta.

Ilona Häsänen

Oli va­paut­ta­vaa vain teh­dä ja an­taa men­nä. Täs­sä re­a­li­soi­tui myös oman ko­din omis­ta­mi­sen rie­mu. Jos per­jan­tai-il­lal­la maa­la­tut­taa, sitä voi vain maa­la­ta. Tois­ta se oli­si vuok­ra-asun­nos­sa. Tä­män vuok­si us­kal­sim­me teh­dä myös roh­kei­ta vä­ri­va­lin­to­ja, sil­lä jos kaik­ki me­ni­si mön­kään, ei se oli­si mi­kään maa­il­man­lop­pu.

Putu kek­si maa­la­ta lei­vi­nuu­nin­kin mus­tal­la tu­len­kes­tä­väl­lä maa­lil­la ja lop­pu­tu­lok­ses­ta tuli U-P-E-A. Nyt se he­rät­tää ar­vos­tus­ta, kun en­nen har­maa pel­ti­kuo­ri­nen lei­vi­nuu­ni nyh­jöt­ti nur­kas­sa. Maa­lau­sin­to tai­si jää­dä pääl­le, sil­lä su­din ve­dot yl­tä­vät jo etei­seen­kin. Ja rap­pu­siin. Toki, nyt ei au­ta urak­kaa jät­tää niil­le si­joil­leen, vaan ai­ka pal­jon vie­lä pie­niä yk­si­tyis­koh­tia on maa­laa­mat­ta. Tai­taa­pi ol­la, et­tä nyt sitä ai­kaa tai­taa il­mes­tyä, kos­ka hal­li­tus vä­läyt­te­lee kol­men vii­kon sul­kua. Noh, maa­laa­mis­ta­han riit­tää.

Pieni vilaus mustasta leivinuunista.

Pieni vilaus mustasta leivinuunista.

Ilona Häsänen

Eteinenkin saa aivan uuden ilmeen.

Eteinenkin saa aivan uuden ilmeen.

Joonas Puttonen

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram