Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
22.4.2021 8.00

Kuplassa

Palasin vuorot­te­lu­va­paalta töihin huhtikuun alussa. Taakse jäi kuuden kuukauden jakso, joka antoi mahdollisuuden vetäytyä maailman menosta sivuun ja täyttää päivät jollain muulla kuin lehden tekemisellä.

Ko­ro­na-ai­ka­na on ih­mi­sil­le tie­toi­ses­ti teh­ty tur­val­li­sia kup­lia al­tis­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si. Vuo­rot­te­lu­va­paa tar­jo­si kir­jai­mel­li­ses­ti oman kup­lan, jos­sa pää­o­sas­sa oli­vat vain lä­hei­set, koti, piha, lä­hi­met­sä, lä­hi­kaup­pa. Kun ko­ro­na­ti­lan­ne vie­lä ko­ros­ti si­sään­päin kään­ty­mis­tä, muo­dos­tui tuos­ta ly­hy­es­tä ajas­ta mie­len­kiin­toi­nen mat­ka ky­see­na­lais­ta­maan mo­nia nor­maa­lin ajan ru­tii­ne­ja ja it­ses­tään­sel­vyyk­siä. Ko­ke­mus ava­si sil­miä: En kai­van­nut ko­koon­tu­mi­sia, ta­pah­tu­mia en­kä rien­to­ja, en tar­vin­nut mat­ko­ja en­kä kaup­pa­kes­kuk­sia. Jo­tain muut­tui, py­sy­väs­ti.

Puo­li vuot­ta on ly­hyt ai­ka. En­sim­mäi­nen kuu­kau­si me­nee ir­rot­tau­tu­mi­seen töis­tä, vii­mei­nen kuu­kau­si sii­hen, kun töi­hin pa­luu al­kaa kier­tää mie­les­sä. Mut­ta jäi sii­hen nel­jä kuu­kaut­ta!

Toi­vee­ni mu­kaan sain pal­jon hoi­taa lap­sen­lap­sia, ol­la ihan täy­si­päi­väi­nen mum­mu lu­ke­mas­sa ku­va­kir­jo­ja, an­ta­mas­sa vauh­tia kei­nuil­le ja tar­jo­a­mas­sa ma­ka­ro­ni­laa­tik­koa ja man­na­puu­roa. Se oli vuo­rot­te­lu­va­paan pää­tar­koi­tus ja kaik­kein pa­ras­ta. Kak­si­vuo­ti­aat kak­sos­ty­töt nä­ki­vät asi­an näin: "Me tu­lim­me nyt lo­mal­le mum­mu­laan".

Vä­lil­lä omis­tau­duin muis­toil­le: Set­vin kaik­ki sääs­tä­mä­ni pa­pe­rit ja ta­va­rat kaap­pien, laa­ti­koi­den ja va­ras­to­jen pe­ril­tä. Lu­es­ke­lin päi­vä­kir­jo­ja ja ka­len­te­rei­ta. Kat­soin läpi van­hat va­lo­ku­vat ja fil­mit. Häm­mäs­tyin. Kuin­ka pal­jon elet­tyä elä­mää jäi­si­kään il­man näi­tä do­ku­ment­te­ja unoh­duk­siin – ja ym­mär­rys­tä elä­män ku­lus­ta puut­tu­maan!

Vuo­rot­te­lu­va­paa on hie­no mah­dol­li­suus an­taa ai­kaa tär­keil­le ih­mi­sil­le ja asi­oil­le – it­sel­leen­kin. Mitä van­hem­mak­si tu­lee, sitä tär­ke­äm­mäk­si käy ai­ka – se­hän ei li­sään­ny, vä­he­nee vain, ei­kä sit­ten­kään py­säh­dy, vaik­ka it­se het­kek­si py­säh­tyi­si.

Vuo­rot­te­lu­va­paan eh­to­ja on vuo­sien var­rel­la hei­ken­net­ty, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti sys­tee­miä ei ko­ko­naan ro­mu­te­ta. Sii­nä sa­mal­la, kun joku saa ai­kaa tär­keik­si ko­ke­mil­leen asi­oil­le, joku muu saa töi­tä ai­na­kin vä­häk­si ai­kaa.

Ihan kaik­ki etu­kä­teen te­ke­mä­ni suun­ni­tel­mat va­paan ajak­si ei­vät to­teu­tu­neet, ei­kä tar­vin­nut­kaan. Vil­la­pai­ta jäi ku­to­mat­ta ja ne va­lo­ku­vat jär­jes­tä­mät­tä. Mut­ta eh­kä sit­ten eläk­keel­lä.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram