Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
22.4.2021 8.00

Kuplassa

Palasin vuorot­te­lu­va­paalta töihin huhtikuun alussa. Taakse jäi kuuden kuukauden jakso, joka antoi mahdollisuuden vetäytyä maailman menosta sivuun ja täyttää päivät jollain muulla kuin lehden tekemisellä.

Ko­ro­na-ai­ka­na on ih­mi­sil­le tie­toi­ses­ti teh­ty tur­val­li­sia kup­lia al­tis­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si. Vuo­rot­te­lu­va­paa tar­jo­si kir­jai­mel­li­ses­ti oman kup­lan, jos­sa pää­o­sas­sa oli­vat vain lä­hei­set, koti, piha, lä­hi­met­sä, lä­hi­kaup­pa. Kun ko­ro­na­ti­lan­ne vie­lä ko­ros­ti si­sään­päin kään­ty­mis­tä, muo­dos­tui tuos­ta ly­hy­es­tä ajas­ta mie­len­kiin­toi­nen mat­ka ky­see­na­lais­ta­maan mo­nia nor­maa­lin ajan ru­tii­ne­ja ja it­ses­tään­sel­vyyk­siä. Ko­ke­mus ava­si sil­miä: En kai­van­nut ko­koon­tu­mi­sia, ta­pah­tu­mia en­kä rien­to­ja, en tar­vin­nut mat­ko­ja en­kä kaup­pa­kes­kuk­sia. Jo­tain muut­tui, py­sy­väs­ti.

Puo­li vuot­ta on ly­hyt ai­ka. En­sim­mäi­nen kuu­kau­si me­nee ir­rot­tau­tu­mi­seen töis­tä, vii­mei­nen kuu­kau­si sii­hen, kun töi­hin pa­luu al­kaa kier­tää mie­les­sä. Mut­ta jäi sii­hen nel­jä kuu­kaut­ta!

Toi­vee­ni mu­kaan sain pal­jon hoi­taa lap­sen­lap­sia, ol­la ihan täy­si­päi­väi­nen mum­mu lu­ke­mas­sa ku­va­kir­jo­ja, an­ta­mas­sa vauh­tia kei­nuil­le ja tar­jo­a­mas­sa ma­ka­ro­ni­laa­tik­koa ja man­na­puu­roa. Se oli vuo­rot­te­lu­va­paan pää­tar­koi­tus ja kaik­kein pa­ras­ta. Kak­si­vuo­ti­aat kak­sos­ty­töt nä­ki­vät asi­an näin: "Me tu­lim­me nyt lo­mal­le mum­mu­laan".

Vä­lil­lä omis­tau­duin muis­toil­le: Set­vin kaik­ki sääs­tä­mä­ni pa­pe­rit ja ta­va­rat kaap­pien, laa­ti­koi­den ja va­ras­to­jen pe­ril­tä. Lu­es­ke­lin päi­vä­kir­jo­ja ja ka­len­te­rei­ta. Kat­soin läpi van­hat va­lo­ku­vat ja fil­mit. Häm­mäs­tyin. Kuin­ka pal­jon elet­tyä elä­mää jäi­si­kään il­man näi­tä do­ku­ment­te­ja unoh­duk­siin – ja ym­mär­rys­tä elä­män ku­lus­ta puut­tu­maan!

Vuo­rot­te­lu­va­paa on hie­no mah­dol­li­suus an­taa ai­kaa tär­keil­le ih­mi­sil­le ja asi­oil­le – it­sel­leen­kin. Mitä van­hem­mak­si tu­lee, sitä tär­ke­äm­mäk­si käy ai­ka – se­hän ei li­sään­ny, vä­he­nee vain, ei­kä sit­ten­kään py­säh­dy, vaik­ka it­se het­kek­si py­säh­tyi­si.

Vuo­rot­te­lu­va­paan eh­to­ja on vuo­sien var­rel­la hei­ken­net­ty, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti sys­tee­miä ei ko­ko­naan ro­mu­te­ta. Sii­nä sa­mal­la, kun joku saa ai­kaa tär­keik­si ko­ke­mil­leen asi­oil­le, joku muu saa töi­tä ai­na­kin vä­häk­si ai­kaa.

Ihan kaik­ki etu­kä­teen te­ke­mä­ni suun­ni­tel­mat va­paan ajak­si ei­vät to­teu­tu­neet, ei­kä tar­vin­nut­kaan. Vil­la­pai­ta jäi ku­to­mat­ta ja ne va­lo­ku­vat jär­jes­tä­mät­tä. Mut­ta eh­kä sit­ten eläk­keel­lä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram