Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
22.4.2021 8.00

Kuplassa

Palasin vuorot­te­lu­va­paalta töihin huhtikuun alussa. Taakse jäi kuuden kuukauden jakso, joka antoi mahdollisuuden vetäytyä maailman menosta sivuun ja täyttää päivät jollain muulla kuin lehden tekemisellä.

Ko­ro­na-ai­ka­na on ih­mi­sil­le tie­toi­ses­ti teh­ty tur­val­li­sia kup­lia al­tis­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si. Vuo­rot­te­lu­va­paa tar­jo­si kir­jai­mel­li­ses­ti oman kup­lan, jos­sa pää­o­sas­sa oli­vat vain lä­hei­set, koti, piha, lä­hi­met­sä, lä­hi­kaup­pa. Kun ko­ro­na­ti­lan­ne vie­lä ko­ros­ti si­sään­päin kään­ty­mis­tä, muo­dos­tui tuos­ta ly­hy­es­tä ajas­ta mie­len­kiin­toi­nen mat­ka ky­see­na­lais­ta­maan mo­nia nor­maa­lin ajan ru­tii­ne­ja ja it­ses­tään­sel­vyyk­siä. Ko­ke­mus ava­si sil­miä: En kai­van­nut ko­koon­tu­mi­sia, ta­pah­tu­mia en­kä rien­to­ja, en tar­vin­nut mat­ko­ja en­kä kaup­pa­kes­kuk­sia. Jo­tain muut­tui, py­sy­väs­ti.

Puo­li vuot­ta on ly­hyt ai­ka. En­sim­mäi­nen kuu­kau­si me­nee ir­rot­tau­tu­mi­seen töis­tä, vii­mei­nen kuu­kau­si sii­hen, kun töi­hin pa­luu al­kaa kier­tää mie­les­sä. Mut­ta jäi sii­hen nel­jä kuu­kaut­ta!

Toi­vee­ni mu­kaan sain pal­jon hoi­taa lap­sen­lap­sia, ol­la ihan täy­si­päi­väi­nen mum­mu lu­ke­mas­sa ku­va­kir­jo­ja, an­ta­mas­sa vauh­tia kei­nuil­le ja tar­jo­a­mas­sa ma­ka­ro­ni­laa­tik­koa ja man­na­puu­roa. Se oli vuo­rot­te­lu­va­paan pää­tar­koi­tus ja kaik­kein pa­ras­ta. Kak­si­vuo­ti­aat kak­sos­ty­töt nä­ki­vät asi­an näin: "Me tu­lim­me nyt lo­mal­le mum­mu­laan".

Vä­lil­lä omis­tau­duin muis­toil­le: Set­vin kaik­ki sääs­tä­mä­ni pa­pe­rit ja ta­va­rat kaap­pien, laa­ti­koi­den ja va­ras­to­jen pe­ril­tä. Lu­es­ke­lin päi­vä­kir­jo­ja ja ka­len­te­rei­ta. Kat­soin läpi van­hat va­lo­ku­vat ja fil­mit. Häm­mäs­tyin. Kuin­ka pal­jon elet­tyä elä­mää jäi­si­kään il­man näi­tä do­ku­ment­te­ja unoh­duk­siin – ja ym­mär­rys­tä elä­män ku­lus­ta puut­tu­maan!

Vuo­rot­te­lu­va­paa on hie­no mah­dol­li­suus an­taa ai­kaa tär­keil­le ih­mi­sil­le ja asi­oil­le – it­sel­leen­kin. Mitä van­hem­mak­si tu­lee, sitä tär­ke­äm­mäk­si käy ai­ka – se­hän ei li­sään­ny, vä­he­nee vain, ei­kä sit­ten­kään py­säh­dy, vaik­ka it­se het­kek­si py­säh­tyi­si.

Vuo­rot­te­lu­va­paan eh­to­ja on vuo­sien var­rel­la hei­ken­net­ty, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti sys­tee­miä ei ko­ko­naan ro­mu­te­ta. Sii­nä sa­mal­la, kun joku saa ai­kaa tär­keik­si ko­ke­mil­leen asi­oil­le, joku muu saa töi­tä ai­na­kin vä­häk­si ai­kaa.

Ihan kaik­ki etu­kä­teen te­ke­mä­ni suun­ni­tel­mat va­paan ajak­si ei­vät to­teu­tu­neet, ei­kä tar­vin­nut­kaan. Vil­la­pai­ta jäi ku­to­mat­ta ja ne va­lo­ku­vat jär­jes­tä­mät­tä. Mut­ta eh­kä sit­ten eläk­keel­lä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram

Menovinkit

To 23.3. Yhteislenkki

klo 10 Kaut­tu­an Spor­ti­an vie­rei­sel­tä park­ki­pai­kal­ta (To­ri­tie 3, Eu­ra). Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

To 23.3. Iskelmän taivas -konsertti

klo 15 Hon­ki­lah­den seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) ja klo 18 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen sa­lis­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lau­lu­ja ja ta­ri­noi­ta elä­mäs­tä. Juk­ka He­lin, lau­lu ja kos­ke­tin­soit­ti­met, Kari Toi­vo­nen, ki­ta­ra ja lau­lu. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta ja Eu­ran kun­ta.

To 23.3. Monikielinen ilta

klo 17.30–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Il­las­sa ker­ro­taan kir­jas­ton mak­sut­to­mis­ta pal­ve­luis­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta saa­da eri­kie­li­siä ai­neis­to­ja lai­nak­si. Pu­heet tul­ka­taan eng­lan­nik­si ja ve­nä­jäk­si, lap­sil­le on omaa oh­jel­maa. Kah­vi- ja me­hu­tar­joi­lu. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Su 26.3. Kirkkoherran asettaminen virkaan

klo 10 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ve­te­raa­ni­ku­ja). Piis­pa Mari Lep­pä­nen aset­taa Ma­ri­an päi­vän mes­sus­sa vir­kaan­sa kirk­ko­her­ra Iri­na Kau­ki­sen. Mu­sii­kis­sa mu­ka­na seu­ra­kun­nan kuo­rot, Jo­han­nes Per­ko ja Kul­ler­vo Kaup­pi. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 27.3. Pääsi­äi­sas­kar­telua

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Tule te­ke­mään vir­po­mi­sok­sia tai pää­si­äis­ko­ris­tei­ta, ve­tä­jä­nä Ei­ja Ol­li­la. Mak­su­ton. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 28.3. Linnunpönttöjen valmistamista

klo 13–15 Eu­ran Ra­ken­nus­tar­vik­kees­sa (Ra­ken­ta­jan­tie 2). Myös se­ni­o­ri-ikäis­ten kah­vi­la. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Instagram