Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
5.1.2019 8.00

Porukkakuva

Illansuussa pitää hakea joku paperi äidin ja isän jäämistöstä. Ajattelen poiketa kauppareissulla ja äkkiä vain hoitaa asian. Avaan ulko-oven ja tuulikaapissa jysähtää; kuramaton tuttu kumintuoksu naulitsee minut siihen ja suru hyökyy päälle kuin valtameri.

Huo­neis­sa on tyh­jää ja pi­me­ää – ei­hän siel­lä enää ole ke­tään. Kel­lo rak­sut­taa hil­jai­suu­des­sa, las­ten­las­ten ku­vat tui­jot­ta­vat kir­ja­hyl­lys­tä. En voi men­nä. En voi ol­la. Nyt en pys­ty. Tu­len uu­des­taan, kun päi­vä val­ke­nee.

Pil­kon su­vun jou­lu­pöy­tään sal­lat­ti­juu­rek­sia. Pe­ru­naa, pork­ka­naa, pu­na­juur­ta. Sii­vuik­si, sui­ka­leik­si ja kuu­ti­oik­si. Näin päin ja noin päin. Se oli isän hom­ma, yk­si hä­nen ta­vois­taan osal­lis­tua jou­lu­val­mis­te­lui­hin. Suu­ril­la voi­mil­la ja no­pe­as­ti iso­ja töi­tä teh­neel­le mie­hel­le sal­la­tin "nä­per­tä­mi­nen" oli kun­nia-asia. Mi­ten hän sai­kin kuu­ti­ois­ta niin ta­sai­sia? Mitä miet­ti sii­nä pilk­ko­es­saan nii­tä kum­man­kin tyt­tä­ren avuk­si? Osa­sin­ko kiit­tää ja ar­vos­taa sitä työ­mää­rää? Isä! Jos vie­lä voi­sin sen sa­noa!

Äi­ti läh­ti en­sin, sit­ten heti pe­rään isä, joka sin­nit­te­li eh­ti­äk­seen vie­lä kuul­la, et­tä per­heen kak­si uut­ta jä­sen­tä syn­tyi­vät tän­ne on­nel­li­ses­ti. Kak­si läh­ti, kak­si tuli. Mer­kil­li­nen elä­män ja kuo­le­man kier­to. Kei­nu­tan sy­lis­sä pien­tä tyt­töä, sit­ten tois­ta – sa­moin ot­tein kuin äi­ti ai­koi­naan mi­nun lap­si­a­ni, äi­tien iki­ai­kai­sel­la hel­lyy­del­lä. Äi­ti, nä­ki­sit­pä tä­män!

Jou­lu­na ol­laan kool­la. Mei­tä on pal­jon, on kuu­ma ja me­te­liä. Kaik­ki on ku­ten en­nen­kin. Mi­kään ei ole ku­ten en­nen. Ke­sän päät­teek­si nos­tim­me äi­din ja isän ku­vat kir­ja­hyl­lyn pääl­le. Jär­ki ei kä­si­tä, et­tei hei­tä enää ole.

Vuo­sia sit­ten al­koi muo­dos­tua oma jou­lu­pe­rin­ne, po­ruk­ka­ku­va. Äi­ti is­tuu kes­kel­le ja ot­taa pie­nim­män las­ten­lap­sen sy­liin. Isä harp­poo ku­vaan, kun on sää­tä­nyt ka­me­ran ja­lus­tal­le ja ajas­ti­men koh­dal­leen. Lap­sia nau­rat­taa pap­pan ko­hel­lus. Uu­sin­to­ja tar­vi­taan muu­ta­mia...

Pää­täm­me jat­kaa tra­di­ti­o­ta. Si­sa­rus­ten ja serk­ku­las­ten tii­viis­sä ase­tel­mas­sa tui­jo­tan ka­me­raa, jon­ka ta­ka­na ei ole ke­tään, ja odo­tan vä­läh­dys­tä. Ta­ju­an, et­tä täs­sä het­kes­sä he ovat läs­nä. Minä van­him­pa­na is­tun­kin nyt kes­kel­lä, mut­ta äi­ti on sii­nä vie­res­sä. Kat­son koh­ti ka­me­raa ja hy­myi­len – isäl­le.

Nä­et­te­hän, täs­sä me olem­me, koko po­ruk­ka, pää­sim­me jou­luun! Kaik­ki on hy­vin ai­na­kin juu­ri nyt.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram