Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
5.1.2019 8.00

Porukkakuva

Illansuussa pitää hakea joku paperi äidin ja isän jäämistöstä. Ajattelen poiketa kauppareissulla ja äkkiä vain hoitaa asian. Avaan ulko-oven ja tuulikaapissa jysähtää; kuramaton tuttu kumintuoksu naulitsee minut siihen ja suru hyökyy päälle kuin valtameri.

Huo­neis­sa on tyh­jää ja pi­me­ää – ei­hän siel­lä enää ole ke­tään. Kel­lo rak­sut­taa hil­jai­suu­des­sa, las­ten­las­ten ku­vat tui­jot­ta­vat kir­ja­hyl­lys­tä. En voi men­nä. En voi ol­la. Nyt en pys­ty. Tu­len uu­des­taan, kun päi­vä val­ke­nee.

Pil­kon su­vun jou­lu­pöy­tään sal­lat­ti­juu­rek­sia. Pe­ru­naa, pork­ka­naa, pu­na­juur­ta. Sii­vuik­si, sui­ka­leik­si ja kuu­ti­oik­si. Näin päin ja noin päin. Se oli isän hom­ma, yk­si hä­nen ta­vois­taan osal­lis­tua jou­lu­val­mis­te­lui­hin. Suu­ril­la voi­mil­la ja no­pe­as­ti iso­ja töi­tä teh­neel­le mie­hel­le sal­la­tin "nä­per­tä­mi­nen" oli kun­nia-asia. Mi­ten hän sai­kin kuu­ti­ois­ta niin ta­sai­sia? Mitä miet­ti sii­nä pilk­ko­es­saan nii­tä kum­man­kin tyt­tä­ren avuk­si? Osa­sin­ko kiit­tää ja ar­vos­taa sitä työ­mää­rää? Isä! Jos vie­lä voi­sin sen sa­noa!

Äi­ti läh­ti en­sin, sit­ten heti pe­rään isä, joka sin­nit­te­li eh­ti­äk­seen vie­lä kuul­la, et­tä per­heen kak­si uut­ta jä­sen­tä syn­tyi­vät tän­ne on­nel­li­ses­ti. Kak­si läh­ti, kak­si tuli. Mer­kil­li­nen elä­män ja kuo­le­man kier­to. Kei­nu­tan sy­lis­sä pien­tä tyt­töä, sit­ten tois­ta – sa­moin ot­tein kuin äi­ti ai­koi­naan mi­nun lap­si­a­ni, äi­tien iki­ai­kai­sel­la hel­lyy­del­lä. Äi­ti, nä­ki­sit­pä tä­män!

Jou­lu­na ol­laan kool­la. Mei­tä on pal­jon, on kuu­ma ja me­te­liä. Kaik­ki on ku­ten en­nen­kin. Mi­kään ei ole ku­ten en­nen. Ke­sän päät­teek­si nos­tim­me äi­din ja isän ku­vat kir­ja­hyl­lyn pääl­le. Jär­ki ei kä­si­tä, et­tei hei­tä enää ole.

Vuo­sia sit­ten al­koi muo­dos­tua oma jou­lu­pe­rin­ne, po­ruk­ka­ku­va. Äi­ti is­tuu kes­kel­le ja ot­taa pie­nim­män las­ten­lap­sen sy­liin. Isä harp­poo ku­vaan, kun on sää­tä­nyt ka­me­ran ja­lus­tal­le ja ajas­ti­men koh­dal­leen. Lap­sia nau­rat­taa pap­pan ko­hel­lus. Uu­sin­to­ja tar­vi­taan muu­ta­mia...

Pää­täm­me jat­kaa tra­di­ti­o­ta. Si­sa­rus­ten ja serk­ku­las­ten tii­viis­sä ase­tel­mas­sa tui­jo­tan ka­me­raa, jon­ka ta­ka­na ei ole ke­tään, ja odo­tan vä­läh­dys­tä. Ta­ju­an, et­tä täs­sä het­kes­sä he ovat läs­nä. Minä van­him­pa­na is­tun­kin nyt kes­kel­lä, mut­ta äi­ti on sii­nä vie­res­sä. Kat­son koh­ti ka­me­raa ja hy­myi­len – isäl­le.

Nä­et­te­hän, täs­sä me olem­me, koko po­ruk­ka, pää­sim­me jou­luun! Kaik­ki on hy­vin ai­na­kin juu­ri nyt.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram