Toimittajalta
Mirja
 
Linnemäki
mirja.linnemaki@alasatakunta.fi
20.1.2022 6.05

Outoja aikoja

En­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­ke­sä­nä vuon­na 2020 läh­din ke­sä­lo­ma­reis­suun Itä-Suo­meen, kuin var­kain ja hä­peil­len: on­ko tämä nyt sal­lit­tua, kun pi­täi­si vain py­syä ko­to­na?

Mat­kan lo­pul­la au­tos­sa Sa­von­lin­nan tie­noil­la säi­käyt­ti ra­di­os­ta kuul­tu uu­ti­nen: kot­ka­lai­ses­sa ruo­ka­pai­kas­sa oli ol­lut yk­si ko­ro­na­po­si­tii­vi­nen hie­man en­nen mei­tä. Mitä jos vaik­ka sat­tui sama al­tis­tu­nut tar­joi­li­ja koh­dal­le? Mie­les­sä ris­tei­li sen sata ky­sy­mys­tä. Ja pa­rin päi­vän ku­lut­tua tuli kurk­ku ki­pe­äk­si.

Tes­tiin ei sii­hen ai­kaan niin vain men­ty­kään, kun sys­tee­me­jä ol­tiin vas­ta nos­ta­mas­sa ylös, mut­ta lä­hi­kau­pun­gin drive-in -telt­taan pää­si pu­he­lin­lää­kä­rin lä­het­teel­lä ja omal­la kus­tan­nuk­sel­la. Va­paut­ta­va ne­ga­tii­vi­nen tuli pa­rin päi­vän ku­lut­tua.

Mel­kein hu­vit­taa muis­tel­la koko epi­so­dia nyt. Tes­tis­sä on tuon jäl­keen tul­lut käy­tyä vie­lä muu­ta­ma­kin ker­ta, ja vii­me­ai­kai­set ko­ti­tes­taa­mi­set pääl­le. Ko­ro­nan vält­te­ly kai­kin kei­noin on ru­tii­nia, ei­kä joka kurk­ku­ki­pu enää vie elä­mää rai­teil­taan.

Per­he­kun­nas­sa on ko­ro­na-ai­ka­na vart­tu­nut myös seu­raa­va su­ku­pol­vi, jol­le mas­kit ja tes­tit ovat ar­kea. Jos kol­me-nel­jä­vuo­ti­ail­le jää muis­to­ja var­hais­lap­suu­des­ta, ne ovat myös näi­tä. Mi­nun lap­suu­des­sa­ni pe­lät­tiin hong­kon­gi­lais­ta, 1968–69 rie­hu­nut­ta är­häk­kää inf­lu­es­saa, jo­hon Suo­mes­sa­kin ih­mi­siä kuo­li. Olin kan­sa­kou­lun ala­luo­kil­la, ja moni oli ki­pe­ä­nä pois­sa kou­lus­ta. Ai­kuis­ten huo­les­tu­neet ää­nen­pai­not ovat jää­neet mie­leen. Vie­lä al­ku­vuo­des­ta 1970 Kun­nal­lis-Sa­no­mat (ent. Ala­sa­ta­kun­ta) ker­toi, et­tä Kiu­kais­ten Yh­teis­kou­lus­ta seit­se­män opet­ta­jaa oli sai­ras­tu­nut ja lap­set sai­vat "lu­pa­päi­vän".

Par­hail­laan on me­nos­sa iso muu­tos sekä suh­tau­tu­mi­ses­sa ko­ro­na­vi­ruk­seen et­tä oh­jeis­tuk­sis­sa sen hoi­toon. Ka­ran­tee­nit ly­he­ne­vät, al­tis­tu­mi­nen ei enää vält­tä­mät­tä tar­koi­ta eris­täy­ty­mis­tä, tes­taus­ta kes­ki­te­tään niil­le, joil­le se on tar­peel­li­sin­ta. Pa­rin vuo­den ta­kai­ses­ta ke­säs­tä as­ti nis­kaan hen­git­tä­nyt mör­kö on omas­sa­kin mie­les­sä mer­kit­tä­väs­ti ku­tis­tu­nut. Joku on sa­no­nut ää­neen­kin: Tu­li­si­pa jo koh­dal­le, niin oli­si sit­ten sai­ras­tet­tu.

Voi­ko vih­doin al­kaa va­ro­vas­ti us­koa sii­hen, et­tä tämä jos­kus päät­tyy? En­nus­ta­mat­to­muus ja vi­ra­no­mai­soh­jei­den se­ka­vuus pai­koin mat­kan var­rel­la ovat kyl­lä teh­neet par­haan­sa, et­tä pääl­lim­mäi­nen tun­ne on sit­ten­kin epä­var­muus.

Joka ta­pauk­ses­sa kum­mal­lis­ta, ou­toa ai­kaa ele­tään jo kol­mat­ta vuot­ta. His­to­ria tun­tee mon­ta pan­de­mi­aa, mus­tas­ta sur­mas­ta es­pan­jan­tau­din kaut­ta si­kainf­lu­ens­saan, ja usei­ta mui­ta. Mei­dän ai­kaam­me ja mei­dän osal­lem­me tuli nyt tämä co­vid-19. His­to­ri­an va­los­sa kun asi­aa kat­soo, täs­tä­kin sel­vi­tään.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram