Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
2.2.2023 6.00

Mihin tämä loppuu?

Syksy tuli kutsumatta minun talveeni, vettä sataen. Tammikuun vaihtuessa helmikuuksi kausiledit pimeyksien reunoilla ovat himmeitä ja harvassa.

Taas los­kan kes­kel­lä mie­li on maas­sa, vaik­ka ha­lu­ai­si len­tää.

Uu­ti­sis­sa ker­ro­taan so­das­ta, inf­laa­ti­os­ta, il­mas­ton­muu­tok­ses­ta. Tär­kei­tä ai­hei­ta, joi­hin no­pe­as­ti tur­tuu. Tun­tuu, et­tei sai­si, vaik­ka heik­kous on in­hi­mil­lis­tä.

Nuo­ret ovat vii­sai­ta: Uu­tis­ten vii­kol­la jul­kais­tun tut­ki­muk­sen mu­kaan he ovat vä­hen­tä­neet krii­si- ja ka­tas­to­fiu­u­tis­ten seu­raa­mis­ta. Eni­ten kiin­nos­ta­vat omaa elä­mää kos­ket­ta­vat ai­heet. Krii­siu­u­ti­soin­ti­a­kin ar­vos­te­taan, mut­ta nuo­ret toi­vo­vat uu­ti­siin myös rat­kai­su­ja.

Pa­haa oloa on pal­jon il­mas­sa. Sii­hen tör­mää ri­ko­tuis­sa ik­ku­nois­sa ja leik­ki­pai­kois­sa, sot­ke­tuis­sa sei­nis­sä, so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Yleis­ra­di­o­kin jou­tui vii­me vii­kol­la kah­teen ker­taan muis­tut­ta­maan ai­kui­sia ih­mi­siä jo lap­sil­le ope­te­tus­ta sään­nös­tä: ei saa kiu­sa­ta.

En­sin so­mes­sa häi­rit­tiin Uu­den mu­sii­kin kil­pai­luun osal­lis­tu­nut­ta, sen jäl­keen Hen­gail­laan-vi­sai­lun kil­pai­li­jaa. Kyy­nik­ko to­te­aa, et­tä muis­tu­tus ka­to­aa mie­lis­tä vie­lä no­pe­am­min kuin Ylen päi­vi­tyk­set käyt­tä­jien so­me­ap­pien etu­si­vul­ta.

Pie­ni lap­si huu­taa: "Kuu­le mi­nua!", kun van­hem­pi kes­kit­tyy na­put­te­le­maan pii­ki­käs­tä twiit­tiä tai tyy­li­käs­tä ins­tas­too­ria vii­te­ryh­män­sä hy­väk­syt­tä­väk­si. Toi­nen van­hem­pi miet­tii, mikä mi­nus­sa on vi­ka­na, kun tei­ni ka­to­aa hil­jai­se­na kup­laan­sa jät­tä­en jäl­keen­sä vain puo­lik­si syö­dyn ker­ros­voi­lei­vän ja til­kan vet­tä la­sin poh­jal­le.

Pai­nei­ta ja pa­haa oloa on työ­pai­koil­la­kin. Lii­an kau­as ko­nee­seen ka­don­nut­ta ei voi ta­kai­sin saa­da.

Lo­puk­si mus­tiin pu­keu­tu­nei­den ri­vit sei­so­vat hil­jai­si­na hau­ta­kum­pu­jen reu­nal­la rän­tä­sa­tees­sa. Kau­nii­ta kuk­kia on näh­ty ja kai­paa­via sa­no­ja kuul­tu nyt use­am­min kuin ai­koi­hin. Kuo­le­ma ot­taa kak­sin kä­sin oman­sa.

Maa­il­mas­sa on vir­he, kun synk­kyys saa val­lan vau­vas­ta vaa­riin.

Mi­hin tämä lop­puu? Muu­tok­seen. Pa­ras ai­ka sen aloit­ta­mi­seen oli ei­len, toi­sek­si pa­ras on tä­nään.

Don Huo­not tie­si sen jo en­nen Apu­lan­taa: älä us­ko kyy­ni­siin lau­sei­siin.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram