Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
2.2.2023 6.00

Mihin tämä loppuu?

Syksy tuli kutsumatta minun talveeni, vettä sataen. Tammikuun vaihtuessa helmikuuksi kausiledit pimeyksien reunoilla ovat himmeitä ja harvassa.

Taas los­kan kes­kel­lä mie­li on maas­sa, vaik­ka ha­lu­ai­si len­tää.

Uu­ti­sis­sa ker­ro­taan so­das­ta, inf­laa­ti­os­ta, il­mas­ton­muu­tok­ses­ta. Tär­kei­tä ai­hei­ta, joi­hin no­pe­as­ti tur­tuu. Tun­tuu, et­tei sai­si, vaik­ka heik­kous on in­hi­mil­lis­tä.

Nuo­ret ovat vii­sai­ta: Uu­tis­ten vii­kol­la jul­kais­tun tut­ki­muk­sen mu­kaan he ovat vä­hen­tä­neet krii­si- ja ka­tas­to­fiu­u­tis­ten seu­raa­mis­ta. Eni­ten kiin­nos­ta­vat omaa elä­mää kos­ket­ta­vat ai­heet. Krii­siu­u­ti­soin­ti­a­kin ar­vos­te­taan, mut­ta nuo­ret toi­vo­vat uu­ti­siin myös rat­kai­su­ja.

Pa­haa oloa on pal­jon il­mas­sa. Sii­hen tör­mää ri­ko­tuis­sa ik­ku­nois­sa ja leik­ki­pai­kois­sa, sot­ke­tuis­sa sei­nis­sä, so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Yleis­ra­di­o­kin jou­tui vii­me vii­kol­la kah­teen ker­taan muis­tut­ta­maan ai­kui­sia ih­mi­siä jo lap­sil­le ope­te­tus­ta sään­nös­tä: ei saa kiu­sa­ta.

En­sin so­mes­sa häi­rit­tiin Uu­den mu­sii­kin kil­pai­luun osal­lis­tu­nut­ta, sen jäl­keen Hen­gail­laan-vi­sai­lun kil­pai­li­jaa. Kyy­nik­ko to­te­aa, et­tä muis­tu­tus ka­to­aa mie­lis­tä vie­lä no­pe­am­min kuin Ylen päi­vi­tyk­set käyt­tä­jien so­me­ap­pien etu­si­vul­ta.

Pie­ni lap­si huu­taa: "Kuu­le mi­nua!", kun van­hem­pi kes­kit­tyy na­put­te­le­maan pii­ki­käs­tä twiit­tiä tai tyy­li­käs­tä ins­tas­too­ria vii­te­ryh­män­sä hy­väk­syt­tä­väk­si. Toi­nen van­hem­pi miet­tii, mikä mi­nus­sa on vi­ka­na, kun tei­ni ka­to­aa hil­jai­se­na kup­laan­sa jät­tä­en jäl­keen­sä vain puo­lik­si syö­dyn ker­ros­voi­lei­vän ja til­kan vet­tä la­sin poh­jal­le.

Pai­nei­ta ja pa­haa oloa on työ­pai­koil­la­kin. Lii­an kau­as ko­nee­seen ka­don­nut­ta ei voi ta­kai­sin saa­da.

Lo­puk­si mus­tiin pu­keu­tu­nei­den ri­vit sei­so­vat hil­jai­si­na hau­ta­kum­pu­jen reu­nal­la rän­tä­sa­tees­sa. Kau­nii­ta kuk­kia on näh­ty ja kai­paa­via sa­no­ja kuul­tu nyt use­am­min kuin ai­koi­hin. Kuo­le­ma ot­taa kak­sin kä­sin oman­sa.

Maa­il­mas­sa on vir­he, kun synk­kyys saa val­lan vau­vas­ta vaa­riin.

Mi­hin tämä lop­puu? Muu­tok­seen. Pa­ras ai­ka sen aloit­ta­mi­seen oli ei­len, toi­sek­si pa­ras on tä­nään.

Don Huo­not tie­si sen jo en­nen Apu­lan­taa: älä us­ko kyy­ni­siin lau­sei­siin.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram