Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
8.12.2017 8.00

#yhdessä

Keskimäärin asioiden tekeminen on mukavampaa yhdessä kuin yksin. Esimerkkeinä mainittakoon painavan pesukoneen kantaminen portaita ylös, yhteis­työ­ha­lut­toman pussilakanan vetäminen peiton päälle sekä haalarin vetäminen yhteis­työ­ha­lut­toman lapsen päälle.

Lis­taa on erit­täin help­po jat­kaa ko­din ul­ko­puo­lel­ta­kin: sur­ke­aa on yk­sin yrit­tää tans­sia tan­goa taik­ka vals­sia, ri­vi­tans­sis­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Myös suku- ja ky­lä­juh­lat ovat mer­kit­tä­väs­ti miel­lyt­tä­väm­mät isol­la po­ru­kal­la, vaik­ka sin­ne pi­tää Ee­vert­ti-se­tä­kin (nimi muu­tet­tu) sit­ten pääs­tää mu­kaan.

Myös Suo­mea on nyt juh­lit­tu sata la­sis­sa. Ku­kin tyy­lil­lään – ja nii­tä tyy­le­jä on juh­la­vuo­den ai­ka­na riit­tä­nyt joka läh­töön. Täs­tä joh­tu­en osa Suo­mi 100 -kyt­kyis­tä on jää­nyt hie­man ohuik­si, jopa pääl­le­lii­ma­tuik­si. Ai­na­kin mi­nul­ta jäi muun mu­as­sa ves­sa­har­jan link­ki it­se­näi­syy­teen oi­val­ta­mat­ta.

Toi­saal­ta Suo­mi 100 on ol­lut hyvä (teko)syy jär­jes­tää jo­tain uut­ta yh­des­sä.

Me suo­ma­lai­set vaa­lim­me, ja eri­tyi­ses­ti te sa­ta­kun­ta­lai­set vaa­lit­te, ju­rot­ta­jan mai­net­ta. Kel­le­kään ei pu­hu­ta, mil­le­kään ei ale­ta, oma tupa ja oma lupa, sil­lä hyvä. Ajan­huk­kaa, sa­non minä. Kyl­lä me osaam­me ol­la yh­des­sä ihan sii­vos­ti. Ee­vert­ti-setä mu­kaan lu­kien.

Suk­kia on ku­dot­tu, sep­pe­lei­tä si­dot­tu, pu­hei­ta pi­det­ty, tans­se­ja tans­sit­tu, lau­lu­ja lau­let­tu, ja se kaik­ki on teh­ty Py­hä­jär­vi­seu­dul­la­kin yh­des­sä. Ky­lä­läi­set ovat ko­koon­tu­neet yh­teen, ky­lät ovat teh­neet kaik­kea kim­pas­sa mui­den ky­lien kans­sa, ja kun­nat ovat ta­pail­leet ja löy­tä­neet­kin yh­tei­siä sä­ve­liä.

Vuo­si­sa­dan juh­la­hu­mus­sa sei­nät ovat ol­leet ta­val­lis­ta le­ve­äm­mäl­lä ja kat­to kor­ke­am­mal­la, mut­ta eh­do­ton enem­mis­tö juh­la­vuo­den ta­pah­tu­mis­ta on ol­lut sel­lai­sia, et­tä ai­van hy­vin ne oli­si voi­tu jär­jes­tää muu­ten­kin.

Suo­men lah­ja suo­ma­lai­sil­le voi­si ol­la se, et­tä Suo­mi 100 -juh­lien jäl­keen muis­tai­sim­me pa­rem­min, et­tä kes­ki­mää­rin asi­oi­den te­ke­mi­nen on mu­ka­vam­paa yh­des­sä kuin yk­sin. Suo­mi 101 -lei­maa em­me sii­hen tar­vit­se.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram