Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
13.10.2022 6.03

Nuorten asialla

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista nuorisotyön viikkoa. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kertoo sivuillaan, että teemaviikolla nostetaan esiin nuori­so­työn­te­ki­jöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi sekä kampanjoidaan nuorten hyvinvointia tukevien toimien puolesta.

Ko­ro­na­vuo­det ovat ai­heut­ta­neet nuo­ril­le niin op­pi­mis- kuin hy­vin­voin­ti­va­jet­ta, ja saa­duis­ta ko­ke­muk­sis­ta on pak­ko ot­taa op­pia. Ku­ten Al­li­ans­sin si­vuil­la­kin to­de­taan: Il­man nuo­ria meil­lä ei ole mi­tään – ei tu­le­vai­suu­den osaa­jia, in­no­vaa­ti­oi­ta tai toi­mi­vaa yh­teis­kun­taa.

Le­vik­ki­a­lu­eel­lam­me nuo­ri­so­ti­lo­ja on koh­ta­lai­ses­ti. Joka kun­nas­ta löy­tyy ai­na­kin joku paik­ka, jon­ne voi vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa men­nä. Mo­nel­le nuo­rel­le se on tär­keä hen­ki­rei­kä esi­mer­kik­si kou­lu­pai­nei­den vas­ta­pai­nok­si.

Kaik­ki nuo­ret ei­vät kui­ten­kaan käy nuok­ka­reil­la, ja heil­le­kin pal­ve­lu­ja pi­tää tar­jo­ta. Kou­lu­nuo­ri­so­työs­tä on Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä hy­viä ko­ke­muk­sia: nuo­ret ar­vos­ta­vat ai­kui­sia, jot­ka ovat ar­jes­sa läs­nä – ja kou­lu­päi­vän ai­ka­na ja yh­tey­des­sä tä­hän on mitä par­hain mah­dol­li­suus. Eu­ras­sa kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jän pes­ti saa­tiin va­ki­nai­sek­si han­ke­ra­hoi­tuk­sen pää­tyt­tyä, ja Sä­ky­läs­sä­kin elä­tel­lään toi­vei­ta, et­tä val­ti­ol­ta löy­tyi­si han­ke­ra­haa toi­min­nan uu­del­leen käyn­nis­tä­mi­sek­si.

Roh­keut­ta­kin saa ol­la. Sä­ky­läs­sä vii­me vuon­na to­teu­tet­tu Kult­tuu­ri­po­sit+ tar­jo­si nuo­ril­le kult­tuu­ri- ja tai­de-elä­myk­siä, ja sai kii­tos­ta ope­tus­mi­nis­te­ri­ös­tä as­ti. Eu­ras­sa taas Nuok­kAu­tos­ta on tul­lut toi­vot­tu vie­ras ky­lil­lä, jois­sa mui­ta nuo­ri­so­pal­ve­lui­ta ei vält­tä­mät­tä enää ole ol­lut pit­kään ai­kaan – ny­ky­ään au­to to­sin aje­lee pal­jon ai­em­paa har­vem­min.

Li­säk­si lain mu­kaan nuor­ten pi­tää pääs­tä osal­li­sik­si pää­tök­sen­te­os­sa esi­mer­kik­si nuo­ri­so­val­tuus­to­jen kaut­ta. Nii­den toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set on tur­vat­ta­va niin kun­nis­sa kuin hy­vin­voin­ti­a­lu­een­kin ta­sol­la. Muu­ten­kin nuo­ria on hyvä oi­ke­as­ti kuun­nel­la ai­na, kun se vain on mah­dol­lis­ta. Osat­to­muu­den ko­ke­mus pai­naa miel­tä pit­kään.

En­si vii­kol­la ei vie­te­tä val­ta­kun­nal­lis­ta nuo­ri­so­työn viik­koa. Pai­kal­li­nen työ oman ky­län tu­le­vai­suu­den toi­vo­jen eteen jat­kuu sii­tä huo­li­mat­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram