Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
13.10.2022 6.03

Nuorten asialla

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista nuorisotyön viikkoa. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kertoo sivuillaan, että teemaviikolla nostetaan esiin nuori­so­työn­te­ki­jöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi sekä kampanjoidaan nuorten hyvinvointia tukevien toimien puolesta.

Ko­ro­na­vuo­det ovat ai­heut­ta­neet nuo­ril­le niin op­pi­mis- kuin hy­vin­voin­ti­va­jet­ta, ja saa­duis­ta ko­ke­muk­sis­ta on pak­ko ot­taa op­pia. Ku­ten Al­li­ans­sin si­vuil­la­kin to­de­taan: Il­man nuo­ria meil­lä ei ole mi­tään – ei tu­le­vai­suu­den osaa­jia, in­no­vaa­ti­oi­ta tai toi­mi­vaa yh­teis­kun­taa.

Le­vik­ki­a­lu­eel­lam­me nuo­ri­so­ti­lo­ja on koh­ta­lai­ses­ti. Joka kun­nas­ta löy­tyy ai­na­kin joku paik­ka, jon­ne voi vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa men­nä. Mo­nel­le nuo­rel­le se on tär­keä hen­ki­rei­kä esi­mer­kik­si kou­lu­pai­nei­den vas­ta­pai­nok­si.

Kaik­ki nuo­ret ei­vät kui­ten­kaan käy nuok­ka­reil­la, ja heil­le­kin pal­ve­lu­ja pi­tää tar­jo­ta. Kou­lu­nuo­ri­so­työs­tä on Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä hy­viä ko­ke­muk­sia: nuo­ret ar­vos­ta­vat ai­kui­sia, jot­ka ovat ar­jes­sa läs­nä – ja kou­lu­päi­vän ai­ka­na ja yh­tey­des­sä tä­hän on mitä par­hain mah­dol­li­suus. Eu­ras­sa kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jän pes­ti saa­tiin va­ki­nai­sek­si han­ke­ra­hoi­tuk­sen pää­tyt­tyä, ja Sä­ky­läs­sä­kin elä­tel­lään toi­vei­ta, et­tä val­ti­ol­ta löy­tyi­si han­ke­ra­haa toi­min­nan uu­del­leen käyn­nis­tä­mi­sek­si.

Roh­keut­ta­kin saa ol­la. Sä­ky­läs­sä vii­me vuon­na to­teu­tet­tu Kult­tuu­ri­po­sit+ tar­jo­si nuo­ril­le kult­tuu­ri- ja tai­de-elä­myk­siä, ja sai kii­tos­ta ope­tus­mi­nis­te­ri­ös­tä as­ti. Eu­ras­sa taas Nuok­kAu­tos­ta on tul­lut toi­vot­tu vie­ras ky­lil­lä, jois­sa mui­ta nuo­ri­so­pal­ve­lui­ta ei vält­tä­mät­tä enää ole ol­lut pit­kään ai­kaan – ny­ky­ään au­to to­sin aje­lee pal­jon ai­em­paa har­vem­min.

Li­säk­si lain mu­kaan nuor­ten pi­tää pääs­tä osal­li­sik­si pää­tök­sen­te­os­sa esi­mer­kik­si nuo­ri­so­val­tuus­to­jen kaut­ta. Nii­den toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set on tur­vat­ta­va niin kun­nis­sa kuin hy­vin­voin­ti­a­lu­een­kin ta­sol­la. Muu­ten­kin nuo­ria on hyvä oi­ke­as­ti kuun­nel­la ai­na, kun se vain on mah­dol­lis­ta. Osat­to­muu­den ko­ke­mus pai­naa miel­tä pit­kään.

En­si vii­kol­la ei vie­te­tä val­ta­kun­nal­lis­ta nuo­ri­so­työn viik­koa. Pai­kal­li­nen työ oman ky­län tu­le­vai­suu­den toi­vo­jen eteen jat­kuu sii­tä huo­li­mat­ta.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram