Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
3.4.2020 6.35

Musiikki on meissä

Laulu on lahja, jonka antamista moni arastelee turhaan. Suurin lahja se on sinulle itsellesi.

Ta­ka­vuo­si­kym­me­ni­nä – näin on mi­nul­le ker­rot­tu – lau­lun ilo ta­pet­tiin ko­ko­nai­sil­ta ikä­luo­kil­ta luo­kan edes­sä lau­lat­ta­mal­la. Toi­vot­ta­vas­ti ta­ri­nat ovat kas­va­neet ker­to­mi­sen myö­tä. Mi­nun nuo­ruu­des­sa­ni ai­na­kin riit­ti opet­ta­jal­le yk­si­tyi­ses­ti lau­la­mi­nen, mut­ta jän­nit­tä­vää oli se­kin.

Esi­tyk­sen jäl­keen opet­ta­ja kiit­ti ja to­te­si, et­tä ää­nen­muo­dos­tuk­ses­sa ei ole mi­tään sel­lais­ta vi­kaa, et­tä lää­kä­riä tar­vit­tai­siin. Sii­hen, me­ni­kö Kol­man­nen Nai­sen Täs­tä as­ti ai­kaa hy­vin vai huo­nos­ti, opet­ta­ja ei ot­ta­nut kan­taa. Tul­kit­sin sen tie­tys­ti niin, et­tä huo­nos­ti.

Lau­lut jäi­vät sii­hen, kun en ker­ran osan­nut. Sa­maa sa­noo moni muu­kin – tur­haan. Lau­laa saa ja voi, vaik­ka se ei nuo­til­leen me­ni­si­kään.

En­sin­nä­kin lau­lu tyy­lil­lä kuin tyy­lil­lä on tree­niä, jon­ka ter­veys­hyö­dyt on tie­teel­li­ses­ti to­dis­tet­tu. Lau­lu voi myös alen­taa stres­siä ja ko­hot­taa mie­li­a­laa ai­van kuin mu­sii­kin kuun­te­lu­kin.

Vart­tu­neem­mal­la iäl­lä löy­sin lau­lun ilon ka­ra­o­ken kaut­ta. Ka­ra­o­kes­sa voi toki kil­pail­la, mut­ta lau­lu­tai­don si­jaan kan­nat­taa kil­pail­la viih­ty­mi­ses­sä: se voit­taa, jol­la on haus­kin­ta.

Mi­kä­li ko­toa ei ka­ra­o­ke­lait­tei­ta tai lau­lu­pe­le­jä löy­tyi­si­kään, oman est­ra­din voi sil­ti pe­rus­taa vaik­ka­pa äly­pu­he­li­men ka­ra­o­ke­so­vel­luk­sel­la. Mit­kään til­pe­höö­rit ei­vät kui­ten­kaan ole pa­kol­li­sia. Esiin­tyä voi vaik­ka suih­kus­sa.

Kan­nus­tan sil­ti mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ja­ka­maan lau­lun lah­jaa lä­hi­pii­ril­le. Suih­kus­sa voi sil­loin tul­la ah­das­ta, jo­ten olo­huo­ne lie­nee tar­koi­tuk­seen pa­rem­pi. Oli tila mikä hy­vän­sä, tär­kein­tä on viih­ty­mi­nen. Kun nau­tit lau­lus­ta, tun­ne vä­lit­tyy ja muut­kin naut­ti­vat, ja mu­siik­ki on meis­sä yh­des­sä.

Mi­kä­li yh­des­sä lau­la­mi­nen ei kai­kes­ta huo­li­mat­ta osu viih­ty­vyys­her­moon, voi lau­lun myös ul­kois­taa.

Mas­ked Sin­ger on haus­kim­pia täl­lä het­kel­lä seu­raa­mi­a­ni sar­jo­ja. Sii­nä kum­mal­li­set hah­mot lau­la­vat stu­di­oy­lei­söl­le, jon­ka jäl­keen lau­la­jien hen­ki­löl­li­syyk­siä ar­vuu­tel­laan.

Lä­hes­kään kaik­ki ei­vät ole am­mat­ti­lau­la­jia, mut­ta se ei hait­taa tip­paa­kaan. Hah­mot viih­ty­vät la­val­la ja lau­la­vat täy­sin pal­kein, ja se vä­ri­see ko­vaa ko­ti­soh­val­la as­ti.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram