Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
3.4.2020 6.35

Musiikki on meissä

Laulu on lahja, jonka antamista moni arastelee turhaan. Suurin lahja se on sinulle itsellesi.

Ta­ka­vuo­si­kym­me­ni­nä – näin on mi­nul­le ker­rot­tu – lau­lun ilo ta­pet­tiin ko­ko­nai­sil­ta ikä­luo­kil­ta luo­kan edes­sä lau­lat­ta­mal­la. Toi­vot­ta­vas­ti ta­ri­nat ovat kas­va­neet ker­to­mi­sen myö­tä. Mi­nun nuo­ruu­des­sa­ni ai­na­kin riit­ti opet­ta­jal­le yk­si­tyi­ses­ti lau­la­mi­nen, mut­ta jän­nit­tä­vää oli se­kin.

Esi­tyk­sen jäl­keen opet­ta­ja kiit­ti ja to­te­si, et­tä ää­nen­muo­dos­tuk­ses­sa ei ole mi­tään sel­lais­ta vi­kaa, et­tä lää­kä­riä tar­vit­tai­siin. Sii­hen, me­ni­kö Kol­man­nen Nai­sen Täs­tä as­ti ai­kaa hy­vin vai huo­nos­ti, opet­ta­ja ei ot­ta­nut kan­taa. Tul­kit­sin sen tie­tys­ti niin, et­tä huo­nos­ti.

Lau­lut jäi­vät sii­hen, kun en ker­ran osan­nut. Sa­maa sa­noo moni muu­kin – tur­haan. Lau­laa saa ja voi, vaik­ka se ei nuo­til­leen me­ni­si­kään.

En­sin­nä­kin lau­lu tyy­lil­lä kuin tyy­lil­lä on tree­niä, jon­ka ter­veys­hyö­dyt on tie­teel­li­ses­ti to­dis­tet­tu. Lau­lu voi myös alen­taa stres­siä ja ko­hot­taa mie­li­a­laa ai­van kuin mu­sii­kin kuun­te­lu­kin.

Vart­tu­neem­mal­la iäl­lä löy­sin lau­lun ilon ka­ra­o­ken kaut­ta. Ka­ra­o­kes­sa voi toki kil­pail­la, mut­ta lau­lu­tai­don si­jaan kan­nat­taa kil­pail­la viih­ty­mi­ses­sä: se voit­taa, jol­la on haus­kin­ta.

Mi­kä­li ko­toa ei ka­ra­o­ke­lait­tei­ta tai lau­lu­pe­le­jä löy­tyi­si­kään, oman est­ra­din voi sil­ti pe­rus­taa vaik­ka­pa äly­pu­he­li­men ka­ra­o­ke­so­vel­luk­sel­la. Mit­kään til­pe­höö­rit ei­vät kui­ten­kaan ole pa­kol­li­sia. Esiin­tyä voi vaik­ka suih­kus­sa.

Kan­nus­tan sil­ti mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ja­ka­maan lau­lun lah­jaa lä­hi­pii­ril­le. Suih­kus­sa voi sil­loin tul­la ah­das­ta, jo­ten olo­huo­ne lie­nee tar­koi­tuk­seen pa­rem­pi. Oli tila mikä hy­vän­sä, tär­kein­tä on viih­ty­mi­nen. Kun nau­tit lau­lus­ta, tun­ne vä­lit­tyy ja muut­kin naut­ti­vat, ja mu­siik­ki on meis­sä yh­des­sä.

Mi­kä­li yh­des­sä lau­la­mi­nen ei kai­kes­ta huo­li­mat­ta osu viih­ty­vyys­her­moon, voi lau­lun myös ul­kois­taa.

Mas­ked Sin­ger on haus­kim­pia täl­lä het­kel­lä seu­raa­mi­a­ni sar­jo­ja. Sii­nä kum­mal­li­set hah­mot lau­la­vat stu­di­oy­lei­söl­le, jon­ka jäl­keen lau­la­jien hen­ki­löl­li­syyk­siä ar­vuu­tel­laan.

Lä­hes­kään kaik­ki ei­vät ole am­mat­ti­lau­la­jia, mut­ta se ei hait­taa tip­paa­kaan. Hah­mot viih­ty­vät la­val­la ja lau­la­vat täy­sin pal­kein, ja se vä­ri­see ko­vaa ko­ti­soh­val­la as­ti.

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram