Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
11.11.2021 6.01

Kannattaa kuunnella kyliä

Vuoden kääntyessä kohti loppuaan Alasatakunnan välissä ilmestyy perinteisesti levikkialueemme kyliä käsittelevä teemaliite. Minulle toimittajana teeman tekeminen on erityisen palkitsevaa, sillä siinä pääsee kertomaan sellaisia pieniä suuria tarinoita, joita muuten ei välttämättä tulisi ajatelleeksikaan.

Jo­kai­nen kylä on tär­keä. Jo­kai­ses­sa ky­läs­sä on pal­jon ker­rot­ta­vaa muil­le. Ja useim­mis­sa ky­lis­sä ta­ri­noi­den ker­to­jia on tätä ny­kyä va­li­tet­ta­van vä­hän.

Kylä-, asu­kas-, van­hem­pain- ja muut yh­dis­tyk­set te­ke­vät tal­koo­työ­tä omien nurk­kien puo­les­ta pyy­teet­tö­mäs­ti ja päi­väs­tä toi­seen. Ih­mi­set te­ke­vät ky­län elä­väk­si.

Usein ak­tii­vi­sim­mat ky­lä­e­lä­män puo­lus­ta­jat ja pe­rin­tei­den jat­ka­jat löy­ty­vät heis­tä, joil­la työ­e­lä­män kii­rei­tä on jo vä­hem­män. Ko­ke­muk­ses­ta tie­dän, et­tä ruuh­ka­vuo­si­na tun­tien mää­rä tun­tuu ole­van eri­tyi­sen ra­jal­li­nen.

Ky­lät ovat täyn­nä hy­vää ­– sel­lais­ta ar­kis­ta on­nea, jota on vai­kea muu­al­ta saa­da. Ar­jen pai­neis­sa tal­koo­lai­sek­si läh­te­mi­nen ja sen hy­vän ja­ka­mi­nen muil­le tun­tuu vai­ke­al­ta. Ko­ke­muk­ses­ta voin sa­noa, et­tä se­kin jo pal­kit­see, kun läh­tee mu­kaan mui­den jär­jes­tä­miin oman ky­län rien­toi­hin. Sil­loin te­ki­jät ko­ke­vat, et­tä tal­koo­työl­lä on tar­koi­tus. Ja osa kä­vi­jöis­tä eh­kä in­nos­tuu jat­kos­sa te­ki­jöik­si.

Hy­vää on myös naa­pu­ri­ky­läs­sä, tai vaik­ka vä­hän kau­em­pa­na­kin. Kan­nat­taa her­käl­lä kor­val­la kuun­nel­la mui­den­kin ky­lien ta­ri­noi­ta – it­sel­le pa­ras hyvä voi hy­vin­kin löy­tyä jos­tain siel­tä.

Ky­lä­e­lä­mäs­sä hy­vän vas­ta­koh­ta on hil­jai­suus. Jot­ta oman ky­län ja naa­pu­rien­kin ta­ri­nat py­sy­vät elos­sa, pi­tää kaik­kien ky­lien ta­ri­noi­ta ker­toa eteen­päin ta­val­la tai toi­sel­la.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa hil­jai­suus on help­po rik­koa.

#oma­ky­lä­rok­kaa, #pa­ras­ta­just­meil­lä

Kan­nus­tan myös yh­teis­työ­hön kun­nan kans­sa. Ko­ke­muk­se­ni on, et­tä vir­ka­mie­het neu­vo­vat ky­lä­ak­tii­ve­ja mie­lel­lään.

Mie­lel­läm­me olem­me me leh­den­te­ki­jät­kin sii­nä mu­ka­na. Ky­lis­sä on elä­mää ym­pä­ri vuo­den, ja ym­pä­ri vuo­den me­kin sii­tä ker­rom­me.

Mitä ki­vaa teil­lä on tie­dos­sa?

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 27.9. Kirjatreffit

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Esit­te­lys­sä vink­ke­jä syk­syn uu­tuus­kir­jois­ta. Va­paa­muo­tois­ta ju­tus­te­lua kir­jo­jen ja kah­vi­ku­pin ää­rel­lä. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Ti 27.9. Euran kunnan avoimet suunnis­tus­mes­ta­ruus­kil­pailut

Eu­ran kun­to­ra­dan maas­tos­sa (opas­tus Sa­vi­kon­tiel­tä). Il­moit­tau­tu­mi­nen pai­kan pääl­lä klo 17 al­ka­en. Järj. Eu­ra-Kaut­tu­an Ur­hei­li­jat ja Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ke 28.9. Kirjan julkis­ta­mis­ti­laisuus

klo 15–19 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sak­sa­lai­sen Hed­wig Doh­min tuo­tan­nos­ta il­mes­tyy en­sim­mäi­nen suo­men­net­tu teks­ti, pie­nois­ro­maa­ni Sata vuot­ta lii­an ai­kai­sin. Kir­jan suo­men­ta­ja TL, FM Ai­la Tuu­la Iso­ta­lo ja kus­tan­ta­ja Tui­ja Tuo­maa­la ta­vat­ta­vis­sa klo 15–18 ja klo 18 he ker­to­vat kään­nös­työs­tä sekä Doh­mis­ta. Kir­jas­tos­sa vie­te­tään li­säk­si kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen viik­koa ma–to.

Ke 28.9. Hyvin­voin­ti­a­lueen päättäjien tapaaminen

klo 17–18 Kaut­tu­an Ra­ta­ra­vin­to­las­sa (Ra­ta­kaa­ri 7, Eu­ra). Pai­kal­la alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Leh­to­nen kol­le­goi­neen sekä val­mis­te­li­joi­ta ker­to­mas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­mis­te­lus­ta. Kes­kus­te­lua ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Va­paa pää­sy. Järj. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue.

Ke 28.9. Soolo­sel­lo­kon­sertti

klo 18 Köy­li­ön kir­kos­sa mez­zo­sop­raa­no ja sel­lis­ti, mu­sii­kin toh­to­ri See­li Toi­vio esit­tää J.S. Bac­hin sel­lo­sar­jo­ja. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy, kä­si­oh­jel­man voi os­taa kä­tei­sel­lä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.9 Kello viiden visa

klo 17.00 –18.15. Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Leik­ki­mie­li­nen ko­koon­tu­mi­nen tie­to­vi­so­jen ys­tä­vil­le, ai­he­pii­re­jä lai­das­ta lai­taan. Mak­su­ton, en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

To 29.9. Piispan vierailu

klo 18 al­ka­van Eu­ran kir­kon il­ta­mes­sun jäl­keen on seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3) kah­vit, ja siel­lä voi ta­va­ta Eu­ras­sa vie­rai­lul­la ole­van Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pan Mari Lep­pä­sen.

Instagram

Menovinkit

Ti 27.9. Kirjatreffit

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Esit­te­lys­sä vink­ke­jä syk­syn uu­tuus­kir­jois­ta. Va­paa­muo­tois­ta ju­tus­te­lua kir­jo­jen ja kah­vi­ku­pin ää­rel­lä. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Ti 27.9. Euran kunnan avoimet suunnis­tus­mes­ta­ruus­kil­pailut

Eu­ran kun­to­ra­dan maas­tos­sa (opas­tus Sa­vi­kon­tiel­tä). Il­moit­tau­tu­mi­nen pai­kan pääl­lä klo 17 al­ka­en. Järj. Eu­ra-Kaut­tu­an Ur­hei­li­jat ja Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ke 28.9. Kirjan julkis­ta­mis­ti­laisuus

klo 15–19 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sak­sa­lai­sen Hed­wig Doh­min tuo­tan­nos­ta il­mes­tyy en­sim­mäi­nen suo­men­net­tu teks­ti, pie­nois­ro­maa­ni Sata vuot­ta lii­an ai­kai­sin. Kir­jan suo­men­ta­ja TL, FM Ai­la Tuu­la Iso­ta­lo ja kus­tan­ta­ja Tui­ja Tuo­maa­la ta­vat­ta­vis­sa klo 15–18 ja klo 18 he ker­to­vat kään­nös­työs­tä sekä Doh­mis­ta. Kir­jas­tos­sa vie­te­tään li­säk­si kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen viik­koa ma–to.

Ke 28.9. Hyvin­voin­ti­a­lueen päättäjien tapaaminen

klo 17–18 Kaut­tu­an Ra­ta­ra­vin­to­las­sa (Ra­ta­kaa­ri 7, Eu­ra). Pai­kal­la alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Har­ri Leh­to­nen kol­le­goi­neen sekä val­mis­te­li­joi­ta ker­to­mas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­mis­te­lus­ta. Kes­kus­te­lua ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Va­paa pää­sy. Järj. Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue.

Ke 28.9. Soolo­sel­lo­kon­sertti

klo 18 Köy­li­ön kir­kos­sa mez­zo­sop­raa­no ja sel­lis­ti, mu­sii­kin toh­to­ri See­li Toi­vio esit­tää J.S. Bac­hin sel­lo­sar­jo­ja. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy, kä­si­oh­jel­man voi os­taa kä­tei­sel­lä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.9 Kello viiden visa

klo 17.00 –18.15. Eu­ran pää­kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Leik­ki­mie­li­nen ko­koon­tu­mi­nen tie­to­vi­so­jen ys­tä­vil­le, ai­he­pii­re­jä lai­das­ta lai­taan. Mak­su­ton, en­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen. Järj. Sa­ta­o­pis­to ja Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

To 29.9. Piispan vierailu

klo 18 al­ka­van Eu­ran kir­kon il­ta­mes­sun jäl­keen on seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3) kah­vit, ja siel­lä voi ta­va­ta Eu­ras­sa vie­rai­lul­la ole­van Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pan Mari Lep­pä­sen.

Instagram