Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
6.12.2019 8.00

Taikinaterapiaa kaikilla aisteilla

Elokuvissa on monia tärkeitä opetuksia. Yhden minulle merkityksellisen tokaisi Kristiina Elstelän näyttelemä Lea-muori Sooloilua-elokuvassa. Lainaus ei ole sanatarkka, mutta jotenkin näin se meni:

– Jos harmittaa tai et tiedä mitä tehdä, leivo pannukakku. Siinä se ratkaisu tulee, tai jos ei tule, niin ainakin sinulla on pannukakkua.

Lau­sah­duk­ses­sa on tie­tys­ti mui­den hy­vien elä­män­vii­sauk­sien ta­paan hie­man huu­mo­ria mu­ka­na, mut­ta – hy­vien elä­män­vii­sauk­sien ta­paan – tai­ki­na­te­ra­pia to­del­la toi­mii.

Pan­nu­kak­kua lei­von har­voin, lei­pää hie­man use­am­min. Pe­rus­tai­ki­na on usein veh­näi­nen, mut­ta se­kaan ko­kei­len kai­ken­lais­ta kaa­peis­ta löy­ty­vää, fii­lis­poh­jal­ta. Vä­lil­lä re­päi­sen ja lei­pa­sen ru­kiis­ta.

– Esan lei­pä on kuin suk­laa­ra­sia. Kos­kaan et voi tie­tää mitä saat, Fo­rest Gump eh­kä sa­noi­si.

Aa­mu­vir­kul­le per­heel­li­sel­le lei­po­mi­nen on hyvä har­ras­tus hil­jai­suu­ten­sa­kin an­si­os­ta. Kaik­ki teh­dään uu­ni­pel­lil­le as­ti kä­si­pe­lil­lä. Us­kon, et­tä se on tai­ki­na­te­ra­pi­an te­hok­kuu­den suu­rim­pia se­lit­tä­viä te­ki­jöi­tä.

En­sin on nes­te – ja siel­lä le­sei­den, so­sei­den ja sie­men­ten se­ka­mels­ka. Sit­ten se­kaan vis­pa­taan jau­ho­ja, ja vel­li al­kaa löy­tää muo­to­aan. Lo­pul­ta pan­naan vis­pi­lä si­vuun ja vai­va­taan.

"Pi­tää tul­la hiki" joku huip­pu­kok­ki jos­sain oh­jel­mas­sa jos­kus ku­vai­li oi­ke­aop­pis­ta vai­vaa­mis­ta, ja niin se to­ti­ses­ti on. Hiki on hen­kis­tä tai fyy­sis­tä tai mo­lem­pia. Tai­ki­na ei puhu, mut­ta ot­taa vas­taan vai­vaa­jan ilot, su­rut ja vä­syt, ja lo­pul­ta kä­det löy­tä­vät lei­vän hen­gen.

Ran­kan vai­vaa­mi­sen jäl­keen tai­ki­na tar­vit­see le­poa. Lei­pu­ri voi käyt­tää lei­vän le­po­het­ken it­sel­leen: vai­vaa­mi­sen jäl­jil­tä pääs­sä on taas ti­laa uu­sil­le aja­tuk­sil­le, pa­li­koi­ta saa pyö­räy­tet­tyä uu­teen asen­toon.

Vaik­ka hymy oli­si al­kuun ol­lut tiu­kas­sa, se nou­see tai­ki­nan kans­sa sa­maan tah­tiin. Jos muu per­he on jo he­rän­nyt, hymy tart­tuu hel­pos­ti hei­hin­kin, ja lei­po­mis­ta voi jat­kaa po­ru­kal­la. Lap­si­kin sen osaa.

Ja niin on Lea-muo­rin vii­saus toi­mi­vak­si to­dis­tet­tu. Kun uu­nin au­kai­see ja lei­vän hen­ki huu­maa kaik­ki ais­tit, sii­nä se rat­kai­su tu­lee. Tai ai­na­kin saa tuo­ret­ta lei­pää yh­des­sä mur­ret­ta­vak­si.

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram