Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
16.9.2016 8.00

Oma kylä uusin silmin

Matkailu avartaa, sanotaan. Totta turisevat, eikä matkailun tarvitse aina olla maata mullistavaa. Uutta voi löytää läheltäkin.

Nuo­re­na poi­ka­na Ou­lus­sa mi­nul­la oli haus­ka lii­kun­ta­har­ras­tus. Kul­jin pyö­räl­lä eri kau­pun­gi­no­sia ris­tiin ras­tiin, ai­na eri reit­tiä. En ol­lut me­nos­sa min­ne­kään, jo­ten kii­ret­tä ei ol­lut. Tär­kein­tä oli oi­val­ta­mi­sen ilo.

Aha, tääl­tä­kin pää­see tän­ne, oho, tuos­sa­pa on kau­nis piha.

Vart­tu­neem­mal­la iäl­lä olen oi­val­ta­mi­sen tar­vet­ta to­teut­ta­nut mo­nin ta­voin. Eri­no­mai­sen hyvä kons­ti sii­nä on ol­lut va­lit­se­ma­ni am­mat­ti. Toi­mit­ta­ja pää­see paik­koi­hin, jois­sa ei muu­ten tu­li­si käy­tyä. Jos­kus sel­lai­siin­kin paik­koi­hin, joi­hin ei muu­ten pää­si­si lain­kaan. Toi­mit­ta­ja­na myös ta­paa ih­mi­siä, joi­den kans­sa ei muu­ten vält­tä­mät­tä oli­si mis­sään te­ke­mi­sis­sä.

Ta­ri­nat ih­mis­ten ja paik­ko­jen ta­ka­na an­ta­vat par­haat oi­val­luk­set. En puhu pel­käs­tään his­to­ri­as­ta, joka se­kin toki on mie­len­kiin­tois­ta, vaan sii­tä, mitä uut­ta voi van­han pe­rus­tan pääl­le ra­ken­taa.

Ky­lil­tä löy­tyy pe­rin­tei­tä, joi­den soi­si le­vi­ä­vän laa­jem­mal­le­kin. Ih­mi­sil­lä on ta­ri­noi­ta, jot­ka ins­pi­roi­vat mui­ta. Vä­lil­lä pe­rus­ta on laho. ”Ai­na on näin teh­ty” on huo­noin mah­dol­li­nen pe­rus­te­lu mil­le­kään. Van­ho­jen ta­po­jen ra­vis­te­le­mi­sen tar­peen huo­maa­mi­nen on oi­val­lus se­kin.

Toi­mit­ta­ja vä­lit­tää oi­val­luk­sia lu­ki­joil­le, mut­ta it­se­kin saa ja kan­nat­taa ol­la ak­tii­vi­nen. Kä­vel­kää, au­toil­kaa, ot­ta­kaa sel­vää. Uu­sia aja­tuk­sia löy­tyy var­mas­ti.

Ny­kyi­nen työ­maa­ni on var­sin kau­ka­na mai­se­mis­ta, joi­ta lap­suus­vuo­si­na kat­se­lin ja tut­kin. Muu­ta­man oi­val­luk­sen olen jo Eu­ran kes­kus­tas­ta eh­ti­nyt saa­da:

Ka­duil­la nä­kyy elä­mää, las­ten­rat­tai­ta työn­tä­vis­tä van­hem­mis­ta elä­ke­läi­siin. Usein kas­voil­la on ol­lut ai­na­kin hiu­kan iloi­sen suun­taan kal­lel­laan ole­va il­me. Eh­kä syy­nä on se, et­tä tääl­lä tun­tuu ai­na pais­ta­van au­rin­ko.

Sen­kin olen huo­man­nut, et­tä au­tot py­säh­ty­vät suo­ja­tien eteen. Se on oi­ke­as­ti iso asia ja kel­pai­si vaik­ka kun­nan mark­ki­noin­ti­val­tik­si.

Muut ky­lät ja kes­kus­tat odot­ta­vat vie­lä vuo­ro­aan. In­nok­kaa­na odo­tan kaik­kia nii­tä oi­val­luk­sia, joi­ta edes­sä on. Vin­kat­kaa ih­mees­sä, saat­taa hy­vin ol­la et­tä tu­len ta­ri­naan­ne kuun­te­le­maan.

Näköislehti

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ke 25.5. Iltatori

klo 16–18.30 Pa­ne­li­as­sa. Oh­jel­mas­sa puu­tar­ha-ai­heis­ta ar­von­taa ja to­ri­kah­vit sekä to­ri­myyn­tiä. Järj. Pa­ne­li­an maa- ja ko­ti­ta­lous­nai­set ry.

To 26.5. Kirpputori

klo 13–15 Pa­ne­li­an työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28). Myyn­nis­sä pää­a­si­as­sa nais­ten ja las­ten vaat­tei­ta. Mak­ka­raa ja uk­rai­na­lai­nen puf­fet­ti. Järj. Pa­ne­li­an Uk­rai­na-apu.

To 26.5. Korven kesäkahvilan avajaiset

klo 12–18 Kor­vel­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Hin­ner­jo­ki). Oh­jel­mas­sa po­ni­rat­sas­tus­ta, kas­vo­maa­laus­ta ja pi­ka­kam­pauk­sia.

Pe 27.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Tuo­ki­on ai­ka­na lu­e­taan mu­ka­via sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si pien­tä puu­haa. Ta­pah­tu­ma tar­koi­tet­tu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 27.5. Konsertti Ukrainan hyväksi

klo 18.30 Kiu­kais­ten seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Kiu­kai­nen). Kuo­ro­kon­sert­ti, jon­ka avul­la ke­rä­tään va­ro­ja Uk­rai­nan aut­ta­mi­sek­si Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Esiin­ty­ji­nä lau­lu­ryh­mä Ot­to Voci kant­to­ri Timo Me­ri­läi­sen joh­dol­la ja Kiu­kais­ten lau­lu­ryh­mä kant­to­ri Jan­ne Sil­vo­lan joh­dol­la. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Instagram