Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
16.9.2016 8.00

Oma kylä uusin silmin

Matkailu avartaa, sanotaan. Totta turisevat, eikä matkailun tarvitse aina olla maata mullistavaa. Uutta voi löytää läheltäkin.

Nuo­re­na poi­ka­na Ou­lus­sa mi­nul­la oli haus­ka lii­kun­ta­har­ras­tus. Kul­jin pyö­räl­lä eri kau­pun­gi­no­sia ris­tiin ras­tiin, ai­na eri reit­tiä. En ol­lut me­nos­sa min­ne­kään, jo­ten kii­ret­tä ei ol­lut. Tär­kein­tä oli oi­val­ta­mi­sen ilo.

Aha, tääl­tä­kin pää­see tän­ne, oho, tuos­sa­pa on kau­nis piha.

Vart­tu­neem­mal­la iäl­lä olen oi­val­ta­mi­sen tar­vet­ta to­teut­ta­nut mo­nin ta­voin. Eri­no­mai­sen hyvä kons­ti sii­nä on ol­lut va­lit­se­ma­ni am­mat­ti. Toi­mit­ta­ja pää­see paik­koi­hin, jois­sa ei muu­ten tu­li­si käy­tyä. Jos­kus sel­lai­siin­kin paik­koi­hin, joi­hin ei muu­ten pää­si­si lain­kaan. Toi­mit­ta­ja­na myös ta­paa ih­mi­siä, joi­den kans­sa ei muu­ten vält­tä­mät­tä oli­si mis­sään te­ke­mi­sis­sä.

Ta­ri­nat ih­mis­ten ja paik­ko­jen ta­ka­na an­ta­vat par­haat oi­val­luk­set. En puhu pel­käs­tään his­to­ri­as­ta, joka se­kin toki on mie­len­kiin­tois­ta, vaan sii­tä, mitä uut­ta voi van­han pe­rus­tan pääl­le ra­ken­taa.

Ky­lil­tä löy­tyy pe­rin­tei­tä, joi­den soi­si le­vi­ä­vän laa­jem­mal­le­kin. Ih­mi­sil­lä on ta­ri­noi­ta, jot­ka ins­pi­roi­vat mui­ta. Vä­lil­lä pe­rus­ta on laho. ”Ai­na on näin teh­ty” on huo­noin mah­dol­li­nen pe­rus­te­lu mil­le­kään. Van­ho­jen ta­po­jen ra­vis­te­le­mi­sen tar­peen huo­maa­mi­nen on oi­val­lus se­kin.

Toi­mit­ta­ja vä­lit­tää oi­val­luk­sia lu­ki­joil­le, mut­ta it­se­kin saa ja kan­nat­taa ol­la ak­tii­vi­nen. Kä­vel­kää, au­toil­kaa, ot­ta­kaa sel­vää. Uu­sia aja­tuk­sia löy­tyy var­mas­ti.

Ny­kyi­nen työ­maa­ni on var­sin kau­ka­na mai­se­mis­ta, joi­ta lap­suus­vuo­si­na kat­se­lin ja tut­kin. Muu­ta­man oi­val­luk­sen olen jo Eu­ran kes­kus­tas­ta eh­ti­nyt saa­da:

Ka­duil­la nä­kyy elä­mää, las­ten­rat­tai­ta työn­tä­vis­tä van­hem­mis­ta elä­ke­läi­siin. Usein kas­voil­la on ol­lut ai­na­kin hiu­kan iloi­sen suun­taan kal­lel­laan ole­va il­me. Eh­kä syy­nä on se, et­tä tääl­lä tun­tuu ai­na pais­ta­van au­rin­ko.

Sen­kin olen huo­man­nut, et­tä au­tot py­säh­ty­vät suo­ja­tien eteen. Se on oi­ke­as­ti iso asia ja kel­pai­si vaik­ka kun­nan mark­ki­noin­ti­val­tik­si.

Muut ky­lät ja kes­kus­tat odot­ta­vat vie­lä vuo­ro­aan. In­nok­kaa­na odo­tan kaik­kia nii­tä oi­val­luk­sia, joi­ta edes­sä on. Vin­kat­kaa ih­mees­sä, saat­taa hy­vin ol­la et­tä tu­len ta­ri­naan­ne kuun­te­le­maan.

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram