Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
15.4.2021 6.00

Koronaa karkuun maantiellä

Työn perässä etelään muuttaneena mutta säännöllisesti pohjoisessa sukuloivana Suomen eri kulkuväylät ovat tulleet vuosien saatossa minulle hyvin tutuiksi.

Tie­dän mi­nul­le su­ju­vim­mat rei­tit, ja par­haat py­säh­dys­pai­kat osaan lu­e­tel­la ul­ko­muis­tis­ta. Tai siis tie­sin ja osa­sin, en­nen kuin pan­de­mia pani kai­ken se­kai­sin.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ja ra­joi­tus­ten tul­tua ar­keen on ai­em­pi suu­rin piir­tein sään­nöl­li­nen mat­kai­lu vaih­tu­nut sa­tun­nai­siin ja hy­vin suun­ni­tel­tui­hin py­räh­dyk­siin poh­joi­seen. Reit­ti on jo­ta­kuin­kin sama, mut­ta kaik­ki muu on uut­ta.

En­nen oli Ku­ri­kan (mi­nul­le ai­na Ja­las­jär­ven) Juus­to­por­til­la lei­pä­juus­toa ja lak­kaa (hil­laa), nyt kor­kein­taan nos­tan jal­kaa kaa­sul­ta pel­ti­po­lii­sin koh­dal­la. Park­ki­paik­ka on täy­si niin kuin en­nen­kin, mut­ta nyt au­to­ri­vi ai­heut­taa sen, et­tä näen mie­les­sä­ni ra­ken­nuk­sen ym­pä­ril­lä vih­re­ää us­vaa ja ko­ro­na­vi­rus­ta le­vit­tä­viä tuo­mi­on­päi­vän kär­pä­siä. Hyi ol­koon.

En­nen oli aja­mi­nen poh­joi­seen mu­ka­va päi­vän reis­su, nyt men­nään ves­sa­hä­täi­nen tus­kan­hi­ki ot­saa ja sel­kä­ran­kaa pit­kin va­lu­en niin pit­käl­le kuin en­nen py­säh­dys­tä suin­kin pää­see. Per­heen yh­tei­nen le­po­het­ki tu­lee näp­pä­räs­ti p-pai­kal­la pus­ka­pis­sal­la.

Jo tois­ta ke­vät­tä jat­ku­va uu­si epä­nor­maa­li vai­kut­taa tie­tys­ti myös reis­sui­hin va­rau­tu­mi­seen. En­nen eväi­tä ei juu­ri pa­kat­tu, nyt mat­kal­le teh­dään täy­si kat­taus huo­neen­läm­pöä kes­tä­viä eväi­tä tääl­tä Ou­luun saak­ka. Epä­tie­teel­li­ses­ti ar­vi­oi­sin, et­tä tämä on li­sän­nyt kas­vis­ten ja he­del­mien osuut­ta mat­ka­päi­vien muo­na­lis­tal­la – maa­il­maa uh­kaa­va ko­ro­na­vi­rus on siis pa­ran­ta­nut ruo­ka­ym­py­rä­ni koos­tu­mus­ta. Hu­raa.

Ai­na ei kui­ten­kaan jak­sa ome­na­loh­ko­jen voi­mal­la koko mat­kaa. Tämä sa­tun­nai­nen pit­kän­mat­ka­lai­nen an­taa ison ylä­peu­kun kai­kil­le eri toi­mi­joil­le, joil­la jo oli tai joil­le ko­ro­na-ajan myö­tä on tul­lut mah­dol­li­suus ruu­an mo­bii­liin en­nak­ko­ti­laa­mi­seen. Pih­viä (kana- tai kas­vis-) pu­he­li­mel­la – kä­te­vää!

Näil­lä men­nään nyt, mut­ta muu­tok­ses­ta on jo toi­vei­ta. Mi­kä­li hal­li­tuk­sen ko­ro­na­vau­nu me­nee kaa­vail­lus­ti maa­liin, lop­pu­ke­säs­tä py­säh­dyn Ja­las­jär­vel­lä syö­mään hil­la­juus­to­ni tup­la­na. Sit­ten teen ai­na­kin yh­den reis­sun ju­nal­la – sen mu­ka­vam­paa ei mat­kus­ta­mi­nen voi ol­la­kaan.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram