Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
15.4.2021 6.00

Koronaa karkuun maantiellä

Työn perässä etelään muuttaneena mutta säännöllisesti pohjoisessa sukuloivana Suomen eri kulkuväylät ovat tulleet vuosien saatossa minulle hyvin tutuiksi.

Tie­dän mi­nul­le su­ju­vim­mat rei­tit, ja par­haat py­säh­dys­pai­kat osaan lu­e­tel­la ul­ko­muis­tis­ta. Tai siis tie­sin ja osa­sin, en­nen kuin pan­de­mia pani kai­ken se­kai­sin.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ja ra­joi­tus­ten tul­tua ar­keen on ai­em­pi suu­rin piir­tein sään­nöl­li­nen mat­kai­lu vaih­tu­nut sa­tun­nai­siin ja hy­vin suun­ni­tel­tui­hin py­räh­dyk­siin poh­joi­seen. Reit­ti on jo­ta­kuin­kin sama, mut­ta kaik­ki muu on uut­ta.

En­nen oli Ku­ri­kan (mi­nul­le ai­na Ja­las­jär­ven) Juus­to­por­til­la lei­pä­juus­toa ja lak­kaa (hil­laa), nyt kor­kein­taan nos­tan jal­kaa kaa­sul­ta pel­ti­po­lii­sin koh­dal­la. Park­ki­paik­ka on täy­si niin kuin en­nen­kin, mut­ta nyt au­to­ri­vi ai­heut­taa sen, et­tä näen mie­les­sä­ni ra­ken­nuk­sen ym­pä­ril­lä vih­re­ää us­vaa ja ko­ro­na­vi­rus­ta le­vit­tä­viä tuo­mi­on­päi­vän kär­pä­siä. Hyi ol­koon.

En­nen oli aja­mi­nen poh­joi­seen mu­ka­va päi­vän reis­su, nyt men­nään ves­sa­hä­täi­nen tus­kan­hi­ki ot­saa ja sel­kä­ran­kaa pit­kin va­lu­en niin pit­käl­le kuin en­nen py­säh­dys­tä suin­kin pää­see. Per­heen yh­tei­nen le­po­het­ki tu­lee näp­pä­räs­ti p-pai­kal­la pus­ka­pis­sal­la.

Jo tois­ta ke­vät­tä jat­ku­va uu­si epä­nor­maa­li vai­kut­taa tie­tys­ti myös reis­sui­hin va­rau­tu­mi­seen. En­nen eväi­tä ei juu­ri pa­kat­tu, nyt mat­kal­le teh­dään täy­si kat­taus huo­neen­läm­pöä kes­tä­viä eväi­tä tääl­tä Ou­luun saak­ka. Epä­tie­teel­li­ses­ti ar­vi­oi­sin, et­tä tämä on li­sän­nyt kas­vis­ten ja he­del­mien osuut­ta mat­ka­päi­vien muo­na­lis­tal­la – maa­il­maa uh­kaa­va ko­ro­na­vi­rus on siis pa­ran­ta­nut ruo­ka­ym­py­rä­ni koos­tu­mus­ta. Hu­raa.

Ai­na ei kui­ten­kaan jak­sa ome­na­loh­ko­jen voi­mal­la koko mat­kaa. Tämä sa­tun­nai­nen pit­kän­mat­ka­lai­nen an­taa ison ylä­peu­kun kai­kil­le eri toi­mi­joil­le, joil­la jo oli tai joil­le ko­ro­na-ajan myö­tä on tul­lut mah­dol­li­suus ruu­an mo­bii­liin en­nak­ko­ti­laa­mi­seen. Pih­viä (kana- tai kas­vis-) pu­he­li­mel­la – kä­te­vää!

Näil­lä men­nään nyt, mut­ta muu­tok­ses­ta on jo toi­vei­ta. Mi­kä­li hal­li­tuk­sen ko­ro­na­vau­nu me­nee kaa­vail­lus­ti maa­liin, lop­pu­ke­säs­tä py­säh­dyn Ja­las­jär­vel­lä syö­mään hil­la­juus­to­ni tup­la­na. Sit­ten teen ai­na­kin yh­den reis­sun ju­nal­la – sen mu­ka­vam­paa ei mat­kus­ta­mi­nen voi ol­la­kaan.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram