Toimittajalta
Esa
 
Viippola
esa.viippola@alasatakunta.fi
10.12.2020 6.31

Joulu tulee lähellä ja läheltä

Ajat muuttuvat. Ennen surtiin, jos näytti tulevan musta joulu, nyt mietitään tuleeko joulua olleenkaan, kun läheistenkin näkemistä pitäisi koronariskin vähentämiseksi rajoittaa.

Kyl­lä jou­lu joka vuo­si tu­lee. Ta­val­la tai toi­sel­la. Oi­ke­as­taan nyt so­pi­si hy­vin viet­tää jou­lua lä­hel­lä eli omas­sa per­he­pii­ris­sä, ja lä­hel­tä eli pai­kal­li­sis­ta her­kuis­ta naut­tien.

Ala­sa­ta­kun­ta­lai­nen jou­lu­pöy­tä on herk­ku­ja täyn­nä. Kala-, liha- ja kas­vis­vaih­to­eh­to­ja löy­tyy Py­hä­jär­vi­seu­dun lä­his­töl­tä koko py­hien ajak­si, ja pal­jon enem­män­kin. Pe­rin­tei­ses­sä sa­ta­kun­ta­lai­ses­sa juh­la­pöy­däs­sä on tar­jol­la sen seit­se­mää sort­tia, ei­kä  ala­sa­ta­kun­ta­lai­sit­tain koot­tu jää sii­tä yh­tään huo­nom­mak­si.

Ke­vääs­tä läh­tien on rum­mu­tet­tu pai­kal­lis­ten pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­sen tär­keyt­tä. Sama kos­kee pai­kal­li­sen ruu­an ar­vos­ta­mis­ta. Le­vik­ki­a­lu­eem­me isoil­la pe­lu­reil­la ku­ten Ki­vi­ky­läl­lä ja Ape­ti­til­la kuu­luu pyyh­ki­vän hy­vin. Ki­vi­ky­län li­ha­pul­lia pyö­rii os­tos­ko­rei­hin sel­lais­ta vauh­tia, et­tä Sä­ky­lään piti ra­ken­taa uu­si lin­jas­to nii­tä te­ke­mään. Kaut­tu­al­la puo­les­taan Yrt­ti­pa­ja on kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen kyn­nyk­sel­lä, ja ko­vas­sa nos­tees­sa ole­van yrt­ti­ta­lon yrit­tä­jä pal­kit­tiin Eu­ran Vuo­den yrit­tä­jä­nä.

Pie­nem­mät ruu­an­tuot­ta­jat ei­vät pää­se niin usein ot­si­koi­hin, mut­ta hei­tä­kään ei sovi unoh­taa. Kau­pas­sa va­lin­ta oman ky­län tai lä­hi­seu­dun puo­les­ta on ny­ky­ään help­po teh­dä, kos­ka pai­kal­li­suus tuo­daan usein yl­pe­äs­ti esiin jo hyl­lyn­reu­nas­sa.

Kun pöy­tä on ka­tet­tu hy­vän mie­len lä­hi­her­kuil­la, jou­lua on hyvä viet­tää lä­hei­sim­pien kans­sa. Kän­ny­köil­lä ja tie­to­ko­neil­la mu­kaan saa lä­hei­siä kau­kaa­kin. Aja­tus tun­tuu mo­nen mie­les­tä hul­lul­ta ja täy­sin jou­lun hen­gen vas­tai­sel­ta, mut­ta kan­nat­taa kai pa­rem­man puut­tees­sa ko­keil­la si­tä­kin?

Etä­jou­lu voi sitä pait­si ol­la jou­lu­mie­len pe­las­tus mo­nel­le yk­si­näi­sel­le, joka on ai­em­pi­na vuo­si­na jää­nyt val­lan il­man seu­raa. Yk­sin vie­tet­ty­nä py­hät ovat pit­kät.

Yk­si vi­de­o­pu­he­lu­kin voi jo tuo­da mo­nel­le kai­va­tun ih­mis­kon­tak­tin. Sky­pet, te­am­sit, zoo­mit ja muut ovat tul­leet työ­e­lä­mäs­sä ar­ki­päi­vään, käy­te­tään jou­lun py­hi­nä nii­tä myös jou­lu­mie­len le­vit­tä­mi­seen. Jou­lu­puu on ra­ken­net­tu on help­po lau­laa yh­des­sä, vaik­ka oli­si in­ter­net vä­lis­sä. Ko­keil­kaa­pa!

Ota kantaa

Näköislehti

Instagram

Instagram