Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
25.3.2021 8.02

Eräs rakentamistarina

Lähes kahdeksan vuotta sitten istuin autossa mieheni vieressä ja luin kittiläläistä paikallislehteä. Siinä oli ilmoitus hirsi­ta­lo­e­sit­te­lystä vähän matkan päässä siitä, missä satuimme lomareissulla ajelemaan. Jompikumpi otti puhelimen ja soitti.

Pian olim­me noin 30 hir­si­ta­loa vuo­des­sa val­mis­ta­van per­hey­ri­tyk­sen omis­ta­ja­per­heen mö­kil­lä ja kuun­te­lim­me, kun ren­nos­ti pu­keu­tu­nut, lo­man­sa het­kek­si kes­keyt­tä­nyt, asi­an­tun­te­va yrit­tä­jä ker­toi pe­rin­tei­ses­tä ra­ken­ta­mi­ses­ta ja ha­vain­nol­lis­ti ym­pä­röi­vien sei­nien avul­la mas­sii­vi­hirt­tä, jon­ka kor­keus vaih­te­lee 25–45 sen­tin vä­lil­lä.

Tal­vel­la teh­tiin tont­ti­kau­pat. Ton­tin olin va­lin­nut jo 13-vuo­ti­aa­na. On­nek­si myö­hem­min löy­ty­nyt mies tyk­kä­si. Poh­joi­sen hir­si­fir­man joh­ta­ja tuli it­se ete­lään pys­tyt­tä­mään ta­lom­me ke­hi­kon. Kak­si ja puo­li vuot­ta ra­ken­sim­me: Joka ar­ki­päi­vä työ­päi­vän pääl­le kel­lo 16–20, vii­kon­lop­pui­sin vä­hin­tään kel­lo 12–20, usein enem­män. Öi­sin ra­ken­nu­sa­lan am­mat­ti­kou­lun op­pi­ma­te­ri­aa­le­ja. Me kah­des­taan, sil­loin täl­löin joku ys­tä­vä tai su­ku­lai­nen tal­koo­a­pu­na. Vain pa­kol­li­set am­mat­ti­työt os­tim­me. Vii­si vuot­ta sit­ten muu­tim­me.

Ta­ri­nas­sa on kak­si ope­tus­ta. En­sim­mäi­nen on sääs­tä­mi­nen it­se te­ke­mäl­lä. Oman ta­lon ra­ken­ta­mi­nen voi ol­la tur­haut­ta­vaa – ei­hän mi­nun luul­ta­vas­ti kos­kaan enää tar­vit­se eris­tää iv-put­kia. Kes­tä­es­sään sen on ol­ta­va va­lit­tu elä­män­ta­pa. Me­ne­tet­ty va­paa-ai­ka on mak­sa­nut ja mak­saa it­sen­sä ta­kai­sin sekä sääs­te­tys­sä ra­has­sa et­tä tu­le­vis­sa re­mon­teis­sa – kun it­se tar­kas­ti tie­tää, mitä pin­to­jen ta­ka­na on.

Toi­nen on ope­tus ovat hir­si­ta­lon edut. Ta­ri­na al­koi oi­ke­as­taan jo asun­to­mes­suil­ta 2010, joi­den jäl­keen it­ket­ti. Jo­kai­nen kau­nis talo oli näyt­ti mie­he­ni mie­les­tä van­ha­nai­kai­sel­ta suu­lil­ta ja hä­nen mie­les­tään kau­niit mi­nus­ta kar­meil­ta mo­der­neil­ta hö­kö­tyk­sil­tä. Pe­rin­tei­nen ja ar­vo­kas hir­si­ta­lo oli vi­su­aa­li­nen komp­ro­mis­si. Sil­loin ei­vät pai­na­neet hir­si­ta­lon hy­vät omi­nai­suu­det, ku­ten hen­git­tä­vyys ja ter­vel­li­syys tai eris­tä­mi­sen help­pous – sama va­jaan 25 sen­tin pak­sui­nen hir­si on ul­ko- ja si­sä­sei­nä. Ym­mär­sim­me myö­hem­min, kau­pan pääl­le. Ka­tua ei ole tar­vin­nut.

Vie­lä yk­si ope­tus. Pie­ni pa­pe­ri­sen pai­kal­lis­leh­den il­moi­tus joh­ti isoon kaup­paan toi­ses­sa pääs­sä Suo­mea. Pa­pe­ri­leh­del­lä on yhä muu­ta­kin mer­ki­tys­tä, kuin et­tä se lu­ke­mi­sen jäl­keen sy­tyt­tää mu­ka­vas­ti pe­rin­tei­sen ta­lon ta­kan.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram