Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
25.3.2021 8.02

Eräs rakentamistarina

Lähes kahdeksan vuotta sitten istuin autossa mieheni vieressä ja luin kittiläläistä paikallislehteä. Siinä oli ilmoitus hirsi­ta­lo­e­sit­te­lystä vähän matkan päässä siitä, missä satuimme lomareissulla ajelemaan. Jompikumpi otti puhelimen ja soitti.

Pian olim­me noin 30 hir­si­ta­loa vuo­des­sa val­mis­ta­van per­hey­ri­tyk­sen omis­ta­ja­per­heen mö­kil­lä ja kuun­te­lim­me, kun ren­nos­ti pu­keu­tu­nut, lo­man­sa het­kek­si kes­keyt­tä­nyt, asi­an­tun­te­va yrit­tä­jä ker­toi pe­rin­tei­ses­tä ra­ken­ta­mi­ses­ta ja ha­vain­nol­lis­ti ym­pä­röi­vien sei­nien avul­la mas­sii­vi­hirt­tä, jon­ka kor­keus vaih­te­lee 25–45 sen­tin vä­lil­lä.

Tal­vel­la teh­tiin tont­ti­kau­pat. Ton­tin olin va­lin­nut jo 13-vuo­ti­aa­na. On­nek­si myö­hem­min löy­ty­nyt mies tyk­kä­si. Poh­joi­sen hir­si­fir­man joh­ta­ja tuli it­se ete­lään pys­tyt­tä­mään ta­lom­me ke­hi­kon. Kak­si ja puo­li vuot­ta ra­ken­sim­me: Joka ar­ki­päi­vä työ­päi­vän pääl­le kel­lo 16–20, vii­kon­lop­pui­sin vä­hin­tään kel­lo 12–20, usein enem­män. Öi­sin ra­ken­nu­sa­lan am­mat­ti­kou­lun op­pi­ma­te­ri­aa­le­ja. Me kah­des­taan, sil­loin täl­löin joku ys­tä­vä tai su­ku­lai­nen tal­koo­a­pu­na. Vain pa­kol­li­set am­mat­ti­työt os­tim­me. Vii­si vuot­ta sit­ten muu­tim­me.

Ta­ri­nas­sa on kak­si ope­tus­ta. En­sim­mäi­nen on sääs­tä­mi­nen it­se te­ke­mäl­lä. Oman ta­lon ra­ken­ta­mi­nen voi ol­la tur­haut­ta­vaa – ei­hän mi­nun luul­ta­vas­ti kos­kaan enää tar­vit­se eris­tää iv-put­kia. Kes­tä­es­sään sen on ol­ta­va va­lit­tu elä­män­ta­pa. Me­ne­tet­ty va­paa-ai­ka on mak­sa­nut ja mak­saa it­sen­sä ta­kai­sin sekä sääs­te­tys­sä ra­has­sa et­tä tu­le­vis­sa re­mon­teis­sa – kun it­se tar­kas­ti tie­tää, mitä pin­to­jen ta­ka­na on.

Toi­nen on ope­tus ovat hir­si­ta­lon edut. Ta­ri­na al­koi oi­ke­as­taan jo asun­to­mes­suil­ta 2010, joi­den jäl­keen it­ket­ti. Jo­kai­nen kau­nis talo oli näyt­ti mie­he­ni mie­les­tä van­ha­nai­kai­sel­ta suu­lil­ta ja hä­nen mie­les­tään kau­niit mi­nus­ta kar­meil­ta mo­der­neil­ta hö­kö­tyk­sil­tä. Pe­rin­tei­nen ja ar­vo­kas hir­si­ta­lo oli vi­su­aa­li­nen komp­ro­mis­si. Sil­loin ei­vät pai­na­neet hir­si­ta­lon hy­vät omi­nai­suu­det, ku­ten hen­git­tä­vyys ja ter­vel­li­syys tai eris­tä­mi­sen help­pous – sama va­jaan 25 sen­tin pak­sui­nen hir­si on ul­ko- ja si­sä­sei­nä. Ym­mär­sim­me myö­hem­min, kau­pan pääl­le. Ka­tua ei ole tar­vin­nut.

Vie­lä yk­si ope­tus. Pie­ni pa­pe­ri­sen pai­kal­lis­leh­den il­moi­tus joh­ti isoon kaup­paan toi­ses­sa pääs­sä Suo­mea. Pa­pe­ri­leh­del­lä on yhä muu­ta­kin mer­ki­tys­tä, kuin et­tä se lu­ke­mi­sen jäl­keen sy­tyt­tää mu­ka­vas­ti pe­rin­tei­sen ta­lon ta­kan.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram