Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
8.12.2022 7.56

Yhtä jalkaa someen ja terapiaan

"Meen kuraattoril!" huikkaa nuori opettajalle oven raosta tunnin aluksi täydessä käytävässä. Jos joku on päässyt työstämään henkisiä lukkojaan ammattilaisen kanssa, koulun käytävillä on nykyään normaalia puhua siitä kaverien kanssa. Tunnen itseni toistaiseksi vielä harvoin kovin vanhaksi, mutta minun nuoruudessani ei psykologin, kuraattorin tai minkä hyvänsä sosiaalityön tai mielenterveyden ammattilaisen tapaamisesta olisi voinut puhua julkisesti.

Nuor­ten suh­tau­tu­mi­ses­sa eri­tyi­ses­ti mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin on ta­pah­tu­nut ter­ve­tul­lut muu­tos sit­ten mi­nun nuo­ruu­te­ni päi­vien. Käyn sil­loin täl­löin jut­tu­kei­kal­la kou­luil­la tai muu­ten nuor­ten pa­ris­sa, ja olen vii­me vuo­si­na kuul­lut yhä use­am­min sekä nuo­ril­ta it­sel­tään et­tä hei­dän kans­saan työs­ken­te­le­vil­tä, kuin­ka kou­lup­sy­ko­lo­git ja ku­raat­to­rit ovat ny­ky­ään yh­tä nor­maa­li osa ar­kea kuin vaik­ka­pa opin­to-oh­jaa­jat.

Eri­tyi­ses­ti nuor­ten maa­il­ma on muut­tu­nut yhä enem­män eri­lai­seen esil­lä oloon pe­rus­tu­vak­si. Juu­ri täs­sä yh­te­nä päi­vä­nä työ­ka­ve­rin kans­sa kau­his­te­lim­me, et­tä tätä me­noa työ­pai­kan saa­mi­sek­si­kin vaa­di­taan tu­le­vai­suu­des­sa CV kai Tik­tok-vi­de­o­na. En­nen van­haan nä­ky­vil­lä ol­tiin sil­loin, kun ih­mi­siä oli ym­pä­ril­lä ja yk­sin ko­to­na oli yk­sin ko­to­na. Ny­kyih­mi­nen yl­lä­pi­tää di­gi­taa­lis­ta läs­nä­o­loa so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa lä­hes ym­pä­ri vuo­ro­kau­den.

En tie­dä, on­ko so­si­aa­li- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen kyn­nyk­sen ma­dal­tu­mi­nen seu­raus­ta so­me­ai­ka­kau­des­ta, mut­ta joka ta­pauk­ses­sa on hyvä, et­tä niin on käy­nyt sa­maan ai­kaan, kos­ka jat­ku­va esil­lä ole­mi­nen ja vir­tu­aa­li­nen läs­nä ja ar­vi­oin­nin koh­tee­na ole­mi­nen te­kee ny­ky­nuo­ri­son elä­mäs­tä hen­ki­ses­ti ras­kaam­paa kuin en­nen so­me­ai­ka­kaut­ta nuo­ruut­taan viet­tä­nei­den.

On mu­siik­kia kor­vil­le­ni kuul­la nuor­ten ole­van kiin­nos­tu­nei­ta mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­des­ta tai ju­tus­te­le­van ar­ki­ses­ti te­ra­pi­as­ta. Jo­kai­nen hip­pu­kin, jon­ka avul­la kuka ta­han­sa ym­mär­tää it­se­ään vie­lä vä­hän pa­rem­min, on kul­taa täs­sä ul­ko­puo­lis­ten kat­sei­den täyt­tä­mäs­sä maa­il­mas­sa, jos­sa on vai­kea vält­tyä aset­ta­mas­ta it­se­ään esil­le.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 7.2. Lukukoira Pippuri

klo 17–18 Eu­ran kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Va­raa lap­sel­le­si lu­ku­ai­ka etu­kä­teen. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 7.2. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6) kä­den­tai­to­jen il­ta. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ke 8.2. Lainan päivä

klo 10–12 Ke­po­lan kir­jas­tos­sa (Kar­ja­lan­tie 1 a, Sä­ky­lä) ja klo 13–15 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Pal­ki­taan ai­kuis­ten lu­ku­dip­lo­min suo­rit­ta­neet ja jul­kis­te­taan vuo­den lai­naa­ja sekä Sä­ky­län kir­jas­to­jen uu­det oma­toi­mi­au­ki­o­lo­a­jat. Kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Ant­ti Erk­ki­lä ta­vat­ta­vis­sa. Järj. Sä­ky­län kir­jas­tot.

Ke 8.2. Ikääntyvien "Sumpit"

klo 15–17 Hel­mi­kuun "Sum­pit" Köy­li­ön työ­vä­en­ta­lol­la (Ko­ke­mä­en­tie 80) päi­vä­tans­sien mer­keis­sä. Mu­sii­kis­ta vas­taa Omat Po­jat. Kah­vi­tar­joi­lu, va­paa­eh­toi­nen kah­vi­mak­su. Järj. Ikään­ty­vien neu­vos­to.

To 9.2. Penkkariajelu

klo 12 al­ka­en rei­til­lä Sä­ky­län seu­dun lu­kio – Ran­ta­tie – Iso­sä­ky­län kou­lu – Ran­ta­tie – kun­nan­vi­ras­to – Pa­lo­mie­hen­tie – Kop­pa­lan­tie – Huo­vin­rin­teen kou­lu – Ran­ta­tie – lu­kio. Järj. Sä­ky­län seu­dun lu­ki­on abit.

To 9.2. Yhdistysilta

klo 17.30–19 Kaut­tu­al­la ky­lä­ta­lo Kir­ja­las­sa (Kir­ja­ku­ja 4) yh­dis­tys­toi­mi­joil­le. Esi­tel­lään Eu­ran kun­nan yh­dis­ty­syh­teys­hen­ki­löt ja ker­ro­taan yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä muis­ta kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Järj. Eu­ran kun­ta.

Instagram