Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
31.8.2018 8.00

Kissoista ja koirista

Kissa on älykkäämpi kuin koira, koira on älykkäämpi kuin kissa, molemmat ovat yhtä älykkäitä, kissaihmiset ovat älykkäämpiä kuin koiraihmiset... Kaikista näistä ja varmasti myös monista muista aiheeseen liittyvistä väittämistä on olemassa jonkinlainen tieteellinen tutkimustulos ja loputon väittely.

Kes­kus­te­lu ja tut­ki­mi­nen jat­kuu jat­ku­mis­taan, sil­lä ih­mi­sil­lä on lop­pu­ma­ton tar­ve ver­ra­ta it­se­ään eläi­miin. Useim­mi­ten ver­tai­lu ei ole ko­vin he­del­mäl­lis­tä, sil­lä kis­sat ja koi­rat ovat kes­ke­nään niin eri­lai­sia ja var­sin­kin eri­lai­sia kuin ih­mi­set.

Vä­lil­lä tut­ki­mus­tu­lok­sia jul­kais­tes­sa on nous­sut esiin myös se nä­kö­kul­ma, mitä tie­tyn­lais­ten älyk­kyy­dek­si kat­sot­tu­jen omi­nai­suuk­sien ar­vos­ta­mi­nen ker­too ih­mi­sis­tä it­ses­tään. Nämä uu­ti­set ovat ai­na­kin mi­nun mie­les­tä­ni juu­pa­sei­päs­te­lyä kiin­nos­ta­vam­pia.

Ar­vos­tat­ko yh­tei­sön aset­ta­mis­ta omien tar­pei­den edel­le, ku­ri­na­lai­suut­ta, miel­lyt­tä­vyyt­tä ja uh­rau­tu­vai­suut­ta? Vai ken­ties it­se­näis­tä sel­viy­ty­mis­tä, ko­vuut­ta ki­vun edes­sä, roh­keut­ta il­mais­ta eri­ä­vä mie­li­pi­de ja kaik­kien ki­vien kään­tä­mis­tä ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si?

Oi­ke­as­ti näil­lä omi­nai­suuk­sil­la ei ole mi­tään te­ke­mis­tä kis­so­jen ja koi­rien kans­sa, vaan sil­ti koi­ran luon­tai­ses­ta lau­ma­vie­tis­tä läh­te­vät eläi­mel­li­set re­ak­ti­ot tul­ki­taan usein en­sin­mai­ni­tuik­si in­hi­mil­li­sik­si piir­teik­si.

No kyl­lä, olen it­se ai­na ol­lut kis­saih­mi­nen. Kun lap­se­na piti pe­rus­tel­la, mik­si, vas­ta­sin var­maan­kin, et­tä kis­sat ovat koi­ria kau­niim­pia, ei­vät­kä kä­det ala hais­ta, kun nii­tä si­lit­tää. Poh­jim­mil­taan syy­nä luul­ta­vas­ti on pi­kem­min­kin ol­lut, et­tä vaik­ka olen ai­na ar­vos­ta­nut koi­ra­mais­ta läm­min­tä yh­tei­söl­li­syyt­tä, kis­san he­rät­tä­miin mie­li­ku­viin yk­si­lön­roh­keu­des­ta on ol­lut hel­pom­pi sa­mas­tua ja sel­lai­sia ih­mi­syk­si­löi­tä ihail­la. Niin epä­rei­lua kuin se kis­so­ja koh­taan on­kin – niil­lä­kään kun ei oi­ke­as­ti ole noi­den omi­nai­suuk­sien kans­sa mi­tään te­ke­mis­tä.

Syyl­lis­tyn sil­ti it­se­kin jat­ku­vas­ti kol­men rak­kaan kis­sa­ni in­hi­mil­lis­tä­mi­seen. Eri­tyi­ses­ti se tie­teel­li­nen to­tuus, et­tei kis­san ajat­te­lu oli­si riit­tä­vän mo­ni­mut­kais­ta kos­to­toi­men­pi­tei­den to­teut­ta­mi­seen, tun­tuu joka ker­ta yh­tä us­ko­mat­to­mal­ta, kun kis­sa te­kee jo­ta­kin ikä­vää juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun ruo­ka on riit­tä­väs­ti myö­häs­sä...

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram