Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
23.1.2014 12.10

Kannatti suosia suomalaista

Suosin suomalaista. Ostin jouluksi Jollan, sen uuden kotimaisen puhelimen, jonka entiset Nokian työntekijät ovat kehittäneet ja joka tuli markkinoille ennen joulua. Okei, akun takana lukee "Design from Finland, made in China", mutta mitäpä ei tänä päivänä tehtäisi Kiinassa. On Jolla silti paljon suomalaisempi kuin amerikkalaisille myyty Nokia.

Nokiasta ehti jo tulla Suomelle käyntikortti maailmalla. Matka­pu­he­li­nyk­sikön myynti Microsoftille oli epäisänmaallinen veto. Lähipiirini talousneropatti tosin tokaisi, että sehän oli järkevää – myydä pois kannattavuuttaan menettänyt liiketoiminta hyvällä hinnalla. Kyllä minä silti halusin suomalaisen puhelimen, ihan periaatteesta.

Niin moni muu­kin, mut­ta Jol­lan-os­to­pää­tök­siä on ly­kän­nyt pel­ko sii­tä, et­tei uu­si lai­te juu­ri ke­hi­tet­tyi­ne oh­jel­mis­toi­neen toi­mi­kaan niin kuin pi­täi­si. Vä­hän pel­kä­sin it­se­kin, mut­ta hy­vin­hän on men­nyt. Toki köm­pe­lyyk­siä tu­lee vas­taan, mut­ta niin tu­lee päi­vi­tyk­si­ä­kin.

Jol­las­ta lu­vat­tiin yk­sin­ker­tais­ta, ja se on juu­ri niin yk­sin­ker­tai­nen tai mo­ni­mut­kai­nen kuin käyt­tä­jä it­se ha­lu­aa. Pe­rus­toi­min­not op­pii no­pe­as­ti, ja sen jäl­keen voi käyt­tää jo luo­vuut­taan, teh­dä pu­he­li­mes­ta oman­nä­köi­sen. Jos it-har­ras­tu­nei­suus riit­tää, oh­jel­mia ja omi­nai­suuk­sia voi it­se ke­hit­tää. Mi­nun osaa­mi­se­ni ei to­del­la­kaan rii­tä, mut­ta seu­rai­len sil­ti Jol­la-yh­tei­sö­jä ne­tis­sä ja ym­mär­rän kes­kus­te­lus­ta sen ver­ran, et­tei se nyt mi­kään vit­si­kään ole.

En väi­tä sy­väl­li­ses­ti ym­mär­tä­vä­ni, mitä tar­koit­taa avoin läh­de­koo­di, jon­ka käy­tös­tä Tek­nii­kan Aka­te­mia Jol­lan pal­kit­si­kin, mut­ta olen kuul­lut sitä ver­rat­ta­van bit­ti­maa­il­man sa­nan­va­pau­teen. Se kuu­los­taa hy­väl­tä. Kun kaik­ki ha­luk­kaat it-har­ras­te­li­jat pää­se­vät tes­taa­maan tai­to­jaan jär­jes­tel­män pa­ris­sa, se ke­hit­tyy enem­män kuin pie­nen pal­kol­lis­jou­kon hal­lin­noi­ma sul­je­tun läh­de­koo­din jär­jes­tel­mä, ku­ten Win­dows-pu­he­lin.

Omas­sa käy­tös­sä mi­nul­la ei ole Lu­mi­aa tai muu­ta Win­dows-pu­he­lin­ta ol­lut, mut­ta sen ver­ran olen kat­sel­lut vie­res­tä nii­den on­gel­mia ja se­ka­vaa käy­tet­tä­vyyt­tä, et­tä oli­sin saat­ta­nut me­net­tää her­mo­ni il­man­kin – mel­kein. Jos No­ki­an pu­he­lin oli­si säi­ly­nyt ko­ti­mai­se­na, oli­sin eh­kä yrit­tä­nyt sie­tää sitä.

Ota kantaa