Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
30.11.2023 8.00

Kunpa jokaiseen suruun voisi kaivaa haudan

Hau­ta­sin hil­jat­tain 17,5-vuo­ti­aan kis­sa­ni. Olin it­se 17-vuo­ti­as, kun tämä kis­sa luok­se­ni muut­ti. Sel­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa hau­taa pal­jon enem­män­kin kuin kis­san. Läs­nä on enem­män kuin suru van­han lem­mi­kin kuo­le­mas­ta – kis­san vuo­sis­sa kun­ni­oi­tet­ta­van­kin pit­kän elä­män elä­neen lem­mi­kin, jon­ka luon­nol­li­nen ai­ka jo oli. Mu­ka­na on väis­tä­mät­tä myös sen hy­väk­sy­mis­tä, et­tä omas­ta elä­mäs­tä­ni tiet­ty ai­ka­kau­si kaik­ki­ne tun­tei­neen ja ta­pah­tu­mi­neen on nyt pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti men­nei­syyt­tä. Kuo­le­ma konk­re­ti­soi yl­lät­tä­en tä­män ar­ki­päi­väi­sen to­si­a­si­an. Sama lo­pul­li­suus on läs­nä usein vie­lä voi­mak­kaam­pa­na sil­loin, kun hau­dat­ta­va­na on lä­hei­nen ih­mi­nen.

Kol­me ker­taa olen hau­dan­nut kis­san. Joka ker­ta olen kai­va­nut hau­dan it­se. En­sim­mäi­sen kis­sa­ni kans­sa olin asu­nut en­sim­mäi­sen lu­ki­o­vuo­den yk­sin vie­raas­sa kau­pun­gis­sa, mut­ta yh­tei­sen vuo­den päät­teek­si sai­raus sit­ten yl­lät­tä­en vei. Toi­sen kans­sa sain viet­tää 16 vuot­ta, ja kol­mas jak­soi vie­lä vuo­dek­si jää­dä. Olen eh­ti­nyt elä­mä­ni ai­ka­na ol­la myös useis­sa hau­ta­jai­sis­sa, eri as­tei­ses­ti lä­heis­ten ih­mis­ten. Sen jäl­keen, kun hau­ta­sin en­sim­mäi­sen oman kis­sa­ni, olen kai­van­nut hau­dan­kai­vuu­ta jo­kai­sis­sa hau­ta­jai­sis­sa it­se­ni tai mui­den vuok­si.

Hau­dan kai­va­mi­nen, vaik­kei kis­saa isom­mal­le, on fyy­si­nen ru­pe­a­ma. Hi­taas­ti ete­ne­vä työ an­taa ai­kaa ol­la vai­ke­an asi­an ää­rel­lä, ja työn hi­das konk­re­tia aut­taa ym­mär­tä­mään kuo­le­man lo­pul­li­suut­ta sie­det­tä­väm­mis­sä eris­sä, la­pi­ol­li­nen la­pi­ol­li­sel­ta. La­pi­on var­teen huk­ku­vat tar­vit­ta­es­sa myös kuo­le­maan liit­ty­vät ne­ga­tii­vi­set kiel­tä­mi­sen ja tur­hau­tu­mi­sen tun­teet. Se aut­taa.

Kuo­le­man vai­keus pii­lee pit­käl­ti sen lo­pul­li­suu­des­sa. Tämä pe­ruut­ta­mat­to­muus, var­sin­kin, kun se tu­lee yl­lät­tä­en ja lä­hel­le, on ih­mi­sen vai­kea koh­da­ta. Ny­kyih­mi­ses­tä kuo­le­ma on usein myös ul­kois­tet­tu kau­as. Ei ole enää ta­pa­na lä­heis­ten pi­tää val­vo­jai­sia ruu­miin ää­rel­lä, ei kä­si­tel­lä ruu­mis­ta tai la­pi­oi­da hau­taa. Näil­lä his­to­ri­as­ta tu­tuil­la kuo­le­man kans­sa te­ke­mi­sis­sä ole­mi­sen ta­voil­la on kui­ten­kin ar­von­sa. Ei oli­si lain­kaan lii­an ma­kaa­be­ri aja­tus, et­tä seu­ra­kun­ta tar­jo­ai­si omai­sil­le mah­dol­li­suu­den ha­lu­tes­saan osal­lis­tua lä­hei­sen hau­dan kai­va­mi­seen – vaik­ka hau­dat kai­ve­taan­kin ko­neel­li­ses­ti, sym­bo­li­ses­ti edes muu­ta­man la­pi­ol­li­sen ver­ran.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram