Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
3.10.2013 8.00

Unelmaystäväni poistokirjavahti

Ostin viime kesänä viisi uutta kirjahyllyä. Kun joskus tulevaisuudessa saan sen haaveilemani oman kirjastohuoneen, ostan niitä oikein monta lisää.

Ke­rään kau­no­kir­jal­li­suut­ta, ja ke­rään sitä vain yh­del­lä pe­rus­teel­la: si­säl­lön. Saa­tan ke­rä­tä sel­lai­sen kir­jan, jon­ka olen lai­nan­nut, lu­ke­nut ja hy­väk­si ha­vain­nut tai sit­ten luo­tan klas­sik­ko­lis­toi­hin.

Pe­ri­aat­tee­ni on, et­ten vä­li­tä kir­jo­jen il­mes­ty­mis­vuo­des­ta en­kä niin kun­nos­ta­kaan. Kun­han koko teks­tin pys­tyy lu­ke­maan, kir­ja te­kee teh­tä­vän­sä. Si­sus­tan kir­joil­la vain nii­den luon­tais­ten omi­nai­suuk­sien – aak­kos­jär­jes­tyk­sen te­ki­jän mu­kaan, sa­man te­ki­jän te­os­ten il­mes­ty­mis­vuo­sien ja la­ji­tyy­pin – mu­kaan, en kuu­na päi­vä­nä esi­mer­kik­si vä­rien tai se­län kor­keuk­sien.

No, on­han mi­nul­la yk­si heik­ko koh­ta. Sar­jat ke­rään kaik­kein mie­lui­ten lä­hi­pai­nok­si­na. Täl­lä het­kel­lä jäl­ji­tän Ka­ris­ton 90-lu­vun mus­ket­ti­so­tu­ri­ro­maa­nien kah­ta vii­meis­tä osaa.

Eten­kin sar­ja­ti­lan­teis­sa mut­ta klas­sik­ko­ke­räi­lys­sä muu­ten­kin tur­hau­dun jos­kus et­sies­sä­ni tiet­tyä te­os­ta. En vä­hek­sy pois­to­kir­jo­jen ja an­tik­va­ri­aat­tien va­li­koi­mien pöy­hi­mis­tä – se­hän on iha­naa! – mut­ta jos­kus kai­paan hel­po­tus­ta täs­mä­ha­kuun.

An­tik­va­ri­aa­tit ovat­kin jo an­si­ok­kaas­ti la­dan­neet va­li­koi­mi­aan yh­tei­siin net­ti­pal­ve­lui­hin, mut­ta mie­les­sä­ni on usein käy­nyt, voi­si­vat­ko­han kir­jas­tot teh­dä sa­man?

Kir­jas­to­jen kir­jat kun ovat val­miik­si Sa­ta­kun­nas­sa­kin kir­jat­tu­na yh­teis­jär­jes­tel­mään, jota voi se­la­ta ne­tis­sä. Oli­si iha­naa, jos jo­na­kin aa­mu­na he­räi­sin ja huo­mai­sin, et­tä Sa­ta­kir­jas­to­jen si­vuil­le oli­si il­mes­ty­nyt pois­to­kir­ja­ha­ku­työ­ka­lu.

Täs­sä­hän oli­si kir­jas­toil­le tu­lon­läh­de­kin. Oli­sin val­mis mak­sa­maan heti kol­min­ker­tai­sen va­raus­mak­sun, jos löy­täi­sin näin kai­paa­ma­ni ko­ti­kir­jas­ton täyt­teet. Jos pel­kän haun li­säk­si löy­täi­sin vie­lä pois­to­kir­ja­vah­din, jo­hon sai­sin syöt­tää et­si­mi­ä­ni te­ok­sia ja va­ra­ta ne sil­tä va­ral­ta, et­tä ne tu­le­vat pois­to­kir­jak­si, oli­sin ai­van iki­on­nel­li­nen.

Unel­ma­ni to­teu­tu­mi­nen voi­si hel­pot­taa pois­to­kir­jo­jen­kin ti­lan­net­ta. Ai­na­kin erääs­sä esi­merk­ki­kir­jas­tos­sa niis­tä puo­let me­nee suo­raan ener­gi­a­jät­teek­si, ja toi­ses­ta­kin puo­lik­kaas­ta puo­let, kun ei kir­ja­par­ko­ja ole ku­kaan omak­seen pois­to­pöy­däl­tä löy­tä­nyt.

Ota kantaa