Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
12.11.2020 8.00

Yhteisöstä toiseen

Tämä vuosi on ollut monenlaisten murrosten aikaa erilaisten yhteisöjen toiminnalle. Itse pääsin apurahatutkijana ja tuntiopettajana näkemään läheltä, kuinka sellainen yhteisö kuin yliopisto sopeutuu muutokseen, jossa päivittäiseen kokoontumiseen perustuva opetustoiminta pitää lähes yhdessä yössä muuttaa täysin toisenlaiseksi.

Kun suo­si­tus etä­o­pe­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä maa­lis­kuun puo­li­vä­lin tie­tä­mil­lä tuli, en enää eh­ti­nyt pe­rua omaa seu­raa­van aa­mun lu­en­to­a­ni, jon­ka pi­din kir­jal­li­suu­de­no­pis­ke­li­joil­le 2000-lu­vun Ka­le­va­la-muun­nel­mis­ta suo­ma­lai­sen kir­jal­li­suu­den il­mi­ö­nä. Sen si­jaan toi­nen kurs­si­ni, jota ope­tin, muun­tui vii­kon­lo­pun ai­ka­na puo­les­ta vä­lis­tä etä­muo­toon lop­pu­ke­vääk­si, ku­ten kaik­ki muu­kin toi­min­ta op­pi­a­lal­la­ni.
Kun jäin äi­tiys­lo­man pe­rään tut­ki­mus­va­paal­le toi­mit­ta­jan työs­tä­ni, ku­vit­te­lin pää­se­vä­ni si­säl­le tut­ki­mu­syh­tei­söön kah­vi­huo­ne­ta­sol­la­kin en­kä vain sil­loin täl­löin se­mi­naa­reis­sa. Se pää­si vain al­kuun, kun sen si­jaan kaik­ki muut pää­si­vät osak­si mi­nun, ta­va­no­mai­ses­ti si­vu­toi­mi­sen tut­ki­jan, etä­e­lä­mää­ni. Al­le­kir­joi­tan sil­loin täl­löin vii­me kuu­kau­si­na kuul­lun ar­ve­lun, et­tä ko­ro­na-ajan käyt­töön pa­kot­ta­mat etä­työ­ka­lut ja etä­te­ke­mi­sen ke­hit­ty­mi­nen jät­tä­ne­vät ny­ky­a­jan työ­e­lä­mään po­si­tii­vi­sen jäl­jen.
Tänä ai­ka­na olen op­pi­nut pal­jon yh­tei­söl­li­syy­den muo­dois­ta ja mer­ki­tyk­ses­tä. Olen al­ka­nut ym­mär­tää omaa asi­an­tun­ti­jai­den­ti­teet­ti­ä­ni tut­ki­ja­na ni­me­no­maan suh­tees­sa kol­le­goi­hin. Yk­si­näi­nen puur­ta­ja koh­taa hel­pos­ti tur­haa­kin epä­var­muut­ta omas­ta osaa­mi­ses­ta, mut­ta mui­den sa­man alan asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa kes­kus­te­le­mi­nen ja in­hi­mil­li­syy­den aset­tu­mi­nen asi­oi­den rin­nal­le lait­taa asi­at mit­ta­suh­tei­siin. Nyt, pääs­ty­ä­ni ko­kei­le­maan pää­toi­mis­ta tut­ki­jan elä­mää vuo­den, tie­dän, et­tä tut­ki­mus­kin on vain am­mat­ti mui­den jou­kos­sa, vaik­ka­kin ihan hie­no sel­lai­nen.
Sit­ten pa­la­sin ta­kai­sin am­ma­til­li­seen ko­tii­ni, tän­ne Ala­sa­ta­kun­taan toi­mit­ta­jak­si. Oli ilo huo­ma­ta, et­tä kak­si vuot­ta sit­ten jät­tä­mä­ni paik­ka oli – ei tyh­jä ei­kä enää sel­vä­ra­jai­nen – mut­ta yhä täy­tet­tä­vis­sä, mi­nua odot­ta­mas­sa. Pai­kal­li­se­lä­män mie­len­kiin­toi­set il­mi­öt ovat ot­ta­neet nyt aja­tuk­sis­sa­ni val­lan. Ka­le­va­la kum­mit­te­lee taas va­paa-ai­ka­ni rie­mu­na, ai­na­kin kun­nes väi­tös­kir­ja­ni jo­nain päi­vä­nä val­mis­tuu ja luul­ta­vas­ti pi­dem­pään­kin.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram

Menovinkit

Ti 29.11. Pikkujoulukahvit

klo 16–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Pai­kal­la Eu­ran kun­nas­ta nuo­ri­so-, lii­kun­ta- ja kir­jas­to­a­si­oi­den edus­ta­jia.

Ti 29.11. Lukukoira

klo 17–18 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Ken­nel­lii­ton lu­ku­koi­ra Pip­pu­ri ja oh­jaa­ja Tiia Ke­to­la ovat val­mii­na kuun­te­le­maan nel­jää lu­ki­jaa, joil­le va­ra­taan var­tin lu­ku­ai­ka kir­jas­tos­ta. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 29.11. Satutuokio

klo 17 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 3–7-vuo­ti­ail­le lap­sil­le, tuo­ki­on päät­teek­si vä­rit­te­ly­het­ki. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Lautapelituokio

klo 17.50 La­pin kir­jas­tos­sa (Ki­vi­sil­lan­tie 6, Rau­ma). 8–12-vuo­ti­ail­le. Järj. MLL:n Rau­man La­pin yh­dis­tys.

Ti 29.11. Jouluista yhteislaulua

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Sä­es­tää ja lau­lat­taa Sari Mä­ki­nen. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to.

Ti 29.11. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Ko­dik­sa­min ky­lä­ta­lol­la (Ko­dik­sa­min­tie 403, Rau­ma). Mu­ka­na Jou­ko Hil­tu­nen, San­na Jär­vi­nen ja lä­he­tys­työn koor­di­naat­to­ri Rai­ja Pa­ju­nie­mi. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Yli­sen­pään ky­lä­rin­ki ja Rau­man seu­ra­kun­ta.

Ke 30.11. Proosa on pitkä prosessi

klo 18 Sä­ky­län kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6.) Esi­kois­kir­jai­li­ja Tan­ja Lit­ma­nen ker­too proo­san ko­koi­sen teks­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja te­ok­sen­sa Ai­na oman­ne – ker­to­mus työ­i­käi­sen etä­o­mais­hoi­ta­juu­des­ta pää­tee­mo­ja. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Tan­ja Lit­ma­nen.

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­kan kuk­ka­puu­tar­han jou­lu­myy­mä­lä (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa Eu­ran kun­nan suun­ni­tel­mat ener­gi­an sääs­tä­mi­sek­si, ener­gi­a­sääs­tö­vink­ke­jä yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­dis­tyk­sil­le sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Pi­to­voi­maa Py­hä­jär­vi­seu­dul­le -han­ke.

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312). Kuu­maa me­hua ja pi­pa­rei­ta, ota lyh­ty mu­kaan. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Instagram