Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
28.4.2022 8.00

Kirjallinen jälkiretki kansallistuntoon

Kalevala-muunnelmien tutkijana tunnen sen osan kulttuu­ri­his­toriaa, joka kietoutuu kansal­li­see­pok­semme ja sen versioinnin ympärille. Koska Kalevala on kulttuurimme kenties merkittävin yksittäinen teos, sen versiointien seuraaminen läpi vuosien kertoo myös suomalaisten suhtautumisesta omaan kulttuuriinsa.

Ka­le­va­la syn­tyi 1800-lu­vul­la kan­sal­lis­ro­mant­ti­sen aat­teen tar­pees­ta saa­da Suo­men kan­sal­le us­kot­ta­va myyt­ti­nen his­to­ria. Il­mes­ty­mi­sai­koi­naan sitä lu­et­tiin jopa to­del­li­se­na myyt­ti­ker­to­muk­se­na, joka kan­san­pe­rin­tees­tä poi­mit­tiin esiin. Ny­ky­ään tie­däm­me, et­tä se on Lön­n­ro­tin tai­de­te­os, vaik­ka hän käyt­ti­kin ai­to­ja kan­san­ru­nou­den sä­kei­tä.

Te­ok­ses­ta tuli heti kan­sal­li­sen yl­pey­den ai­he ja suo­ra­nai­nen suo­ma­lai­suu­den kul­ma­ki­vi. En­sim­mäi­set muun­nel­mat oli­vat pää­o­sin yle­viä ja al­ku­te­os­ta kun­ni­oit­ta­via. Suu­ret ikä­luo­kat ja hei­dän lap­sen­sa muis­ta­vat, kuin­ka Ka­le­va­laa on lau­sut­tu juh­lis­sa ja ope­tel­tu ul­koa kou­lus­sa. Teos oli ar­vo­kas mut­ta jäy­hä ja etäi­nen, ei­kä sitä juu­ri ver­si­oi­tu.

1980-lu­vul­la Paa­vo Haa­vik­ko ra­vis­te­li ee­pos­ku­vaa Rau­ta-ai­ka-ro­maa­nil­laan ja eri­tyi­ses­ti sa­man­ni­mi­sel­lä ko­hun saat­te­le­mal­la tv-sar­jal­la. Kes­kus­tel­tiin, on­ko so­ve­li­as­ta, et­tä Uu­no Tur­ha­pu­roa ja kan­sal­li­see­pok­sen san­ka­ri­sep­pää esit­tää sama näyt­te­li­jä. Sen jäl­keen Ka­le­va­la-muun­nel­mien kent­tä oli val­mis va­pau­tu­maan hil­jal­leen laa­jem­min.

Jois­sa­kin tä­män vuo­si­tu­han­nen Ka­le­va­la-muun­nel­mis­ta ee­pos­ta pa­ro­di­oi­daan ran­kas­ti ja yh­dis­te­tään hy­vin­kin luo­taan­työn­tä­viin ku­vas­toi­hin, ku­ten huu­mei­siin ja vä­ki­val­taan. Usein Ka­le­va­las­ta on luo­tu jän­nit­tä­vä fan­ta­si­a­maa­il­ma, jos­sa seik­kail­laan to­sis­saan, jos­kus vei­ja­ri­mai­sem­min, toi­si­naan taas Ka­le­va­lan ta­pah­tu­mil­le et­si­tään mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia vaih­to­eh­to­ja vii­kin­ki­a­jan his­to­ri­as­ta.

Vaik­ka ny­ky­muun­nel­mat ver­si­oi­vat Ka­le­va­laa vä­hin­tään pil­ke sil­mä­kul­mas­sa ei­vät­kä vä­li­tä al­ku­te­ok­sen glo­ri­fi­oin­nis­ta, ne­kin sa­mal­la kul­jet­ta­vat kan­sal­li­see­pos­ta ja tie­tout­ta sii­tä eteen­päin ajas­sa. Siis tu­ke­vat, ei­vät vas­tus­ta, tä­män kult­tuu­ri­sen mo­nu­men­tin jat­ku­moa.

Nyt ai­ka, jos­sa sota on pääs­syt ihon al­le, näyt­tää he­rät­tä­neen kan­sal­li­sen yh­te­näi­syy­den. On ajan­koh­tais­ta ja so­pi­vaa pu­hua sii­tä, kuin­ka hy­vin mei­dän suo­ma­lais­ten asi­at ovat ja kuin­ka elä­mäs­säm­me ja kult­tuu­ris­sam­me on pal­jon sel­lais­ta, mitä ha­lu­am­me puo­lus­taa. Maan­puo­lus­tus ja kan­sal­li­nen kult­tuu­ri ovat eri asia, mut­ta ris­tiin­vai­kut­ta­vat. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la, nä­kyy­kö tämä seu­raa­van pol­ven Ka­le­va­la-muun­nel­mis­sa kan­sal­lis­ro­mant­ti­sen ajan mer­ki­tys­ten uu­te­na pin­tau­tu­mi­se­na – Ka­le­va­laa kos­ke­vas­ta kult­tuu­ri­ses­ta muis­tis­ta kun ne ei­vät kos­kaan ole ka­don­neet.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram