Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
28.4.2022 8.00

Kirjallinen jälkiretki kansallistuntoon

Kalevala-muunnelmien tutkijana tunnen sen osan kulttuu­ri­his­toriaa, joka kietoutuu kansal­li­see­pok­semme ja sen versioinnin ympärille. Koska Kalevala on kulttuurimme kenties merkittävin yksittäinen teos, sen versiointien seuraaminen läpi vuosien kertoo myös suomalaisten suhtautumisesta omaan kulttuuriinsa.

Ka­le­va­la syn­tyi 1800-lu­vul­la kan­sal­lis­ro­mant­ti­sen aat­teen tar­pees­ta saa­da Suo­men kan­sal­le us­kot­ta­va myyt­ti­nen his­to­ria. Il­mes­ty­mi­sai­koi­naan sitä lu­et­tiin jopa to­del­li­se­na myyt­ti­ker­to­muk­se­na, joka kan­san­pe­rin­tees­tä poi­mit­tiin esiin. Ny­ky­ään tie­däm­me, et­tä se on Lön­n­ro­tin tai­de­te­os, vaik­ka hän käyt­ti­kin ai­to­ja kan­san­ru­nou­den sä­kei­tä.

Te­ok­ses­ta tuli heti kan­sal­li­sen yl­pey­den ai­he ja suo­ra­nai­nen suo­ma­lai­suu­den kul­ma­ki­vi. En­sim­mäi­set muun­nel­mat oli­vat pää­o­sin yle­viä ja al­ku­te­os­ta kun­ni­oit­ta­via. Suu­ret ikä­luo­kat ja hei­dän lap­sen­sa muis­ta­vat, kuin­ka Ka­le­va­laa on lau­sut­tu juh­lis­sa ja ope­tel­tu ul­koa kou­lus­sa. Teos oli ar­vo­kas mut­ta jäy­hä ja etäi­nen, ei­kä sitä juu­ri ver­si­oi­tu.

1980-lu­vul­la Paa­vo Haa­vik­ko ra­vis­te­li ee­pos­ku­vaa Rau­ta-ai­ka-ro­maa­nil­laan ja eri­tyi­ses­ti sa­man­ni­mi­sel­lä ko­hun saat­te­le­mal­la tv-sar­jal­la. Kes­kus­tel­tiin, on­ko so­ve­li­as­ta, et­tä Uu­no Tur­ha­pu­roa ja kan­sal­li­see­pok­sen san­ka­ri­sep­pää esit­tää sama näyt­te­li­jä. Sen jäl­keen Ka­le­va­la-muun­nel­mien kent­tä oli val­mis va­pau­tu­maan hil­jal­leen laa­jem­min.

Jois­sa­kin tä­män vuo­si­tu­han­nen Ka­le­va­la-muun­nel­mis­ta ee­pos­ta pa­ro­di­oi­daan ran­kas­ti ja yh­dis­te­tään hy­vin­kin luo­taan­työn­tä­viin ku­vas­toi­hin, ku­ten huu­mei­siin ja vä­ki­val­taan. Usein Ka­le­va­las­ta on luo­tu jän­nit­tä­vä fan­ta­si­a­maa­il­ma, jos­sa seik­kail­laan to­sis­saan, jos­kus vei­ja­ri­mai­sem­min, toi­si­naan taas Ka­le­va­lan ta­pah­tu­mil­le et­si­tään mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia vaih­to­eh­to­ja vii­kin­ki­a­jan his­to­ri­as­ta.

Vaik­ka ny­ky­muun­nel­mat ver­si­oi­vat Ka­le­va­laa vä­hin­tään pil­ke sil­mä­kul­mas­sa ei­vät­kä vä­li­tä al­ku­te­ok­sen glo­ri­fi­oin­nis­ta, ne­kin sa­mal­la kul­jet­ta­vat kan­sal­li­see­pos­ta ja tie­tout­ta sii­tä eteen­päin ajas­sa. Siis tu­ke­vat, ei­vät vas­tus­ta, tä­män kult­tuu­ri­sen mo­nu­men­tin jat­ku­moa.

Nyt ai­ka, jos­sa sota on pääs­syt ihon al­le, näyt­tää he­rät­tä­neen kan­sal­li­sen yh­te­näi­syy­den. On ajan­koh­tais­ta ja so­pi­vaa pu­hua sii­tä, kuin­ka hy­vin mei­dän suo­ma­lais­ten asi­at ovat ja kuin­ka elä­mäs­säm­me ja kult­tuu­ris­sam­me on pal­jon sel­lais­ta, mitä ha­lu­am­me puo­lus­taa. Maan­puo­lus­tus ja kan­sal­li­nen kult­tuu­ri ovat eri asia, mut­ta ris­tiin­vai­kut­ta­vat. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la, nä­kyy­kö tämä seu­raa­van pol­ven Ka­le­va­la-muun­nel­mis­sa kan­sal­lis­ro­mant­ti­sen ajan mer­ki­tys­ten uu­te­na pin­tau­tu­mi­se­na – Ka­le­va­laa kos­ke­vas­ta kult­tuu­ri­ses­ta muis­tis­ta kun ne ei­vät kos­kaan ole ka­don­neet.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram