Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
16.4.2015 12.05

Hyvin ilkeilty

Kerran jumpassa harjoittelimme tuskallisen vaikeaa koreografiaa, jota kukaan ei oikein tahtonut oppia ja josta juuri kukaan ei luultavasti pitänyt. Ohjaaja tiesikin tämän, ja kysyi harjoituksen lopuksi, varmaan piruuttaan: ”Miltäs nyt tuntuu?”

Odotuk­sen­mu­kaisia vastauksia olisivat olleet ”inhottavalta”, ”vaikealta” tai ”tyhmältä”. Ensimmäisenä ääneen ehtinyt totesi kuitenkin tyynesti: ”Tuntuu kylmältä. Tehdään jotain, mistä tulee lämmin.”

Jäin pitkäksi aikaan ihailemaan tätä tilannetajun osoitusta.

Odo­tuk­sen­mu­kai­set vas­tauk­set oli­si­vat ol­leet läh­tö­koh­tai­ses­ti ne­ga­tii­vi­sia ag­g­res­sii­vi­sia pur­kauk­sia ja suo­ria hyök­käyk­siä, joi­hin koh­de useim­mi­ten on osan­nut val­mis­tau­tua ja jot­ka on sik­si help­po si­vuut­taa. Sen si­jaan to­te­a­mus kyl­mäs­tä on täy­sin neut­raa­li, sub­jek­tii­vi­sen tun­te­muk­sen ku­vaus.

Kui­ten­kin, kun suh­teut­taa to­te­a­muk­sen kon­teks­tiin­sa, se pal­jas­tuu erit­täin on­nis­tu­neek­si pii­kik­si. Kom­ment­ti ei suun­tau­tu­nut vain it­se har­joi­tuk­seen, vaan koko jump­paan. Jum­pan tar­koi­tus­han on lii­kun­ta, jos­sa hen­gäs­tyy ja hi­koi­lee. Kun sitä ei ta­pah­du, jump­pa ei täy­tä tar­koi­tus­taan ja on epä­on­nis­tu­nut. Tämä kaik­ki si­säl­tyi pii­lo­mer­ki­tyk­se­nä tuo­hon nä­en­näi­sen vi­at­to­maan to­te­a­muk­seen: ”Tun­tuu kyl­mäl­tä”.

Pa­ras­ta ja uh­rin kan­nal­ta pa­hin­ta il­keyt­tä on useim­mi­ten juu­ri sel­lai­nen, jota ei osaa en­na­koi­da ja jota ei pys­ty suo­raan to­dis­ta­maan il­kei­lyk­si. Jos jum­pas­sa oli­sin to­den­nut, et­tä har­joi­tus oli tyh­mä, oli­sin to­den­nä­köi­ses­ti kär­si­nyt lau­sah­duk­ses­ta it­se koh­det­ta enem­män – saa­nut lap­sel­li­sen va­lit­ta­jan mai­neen, ei­kä köm­pe­lö ja tök­säh­tä­vä, odo­tuk­sen­mu­kai­nen, il­keys ei oli­si upon­nut edes maa­liin­sa.

Muut oli­si­vat voi­neet to­dis­taa, et­tä tuo sa­noi har­joi­tus­ta tyh­mäk­si. Kun taas to­te­aa, et­tä tun­tuu kyl­mäl­tä, ei ku­kaan voi suo­raan syyt­tää il­kei­lys­tä. Sii­tä tu­lee il­keä vas­ta kon­teks­tis­saan, ja kon­teks­tiin on mah­dol­lis­ta ve­do­ta il­key­den osoit­ta­mi­ses­sa, mut­ta il­kei­li­jä voi ai­na puo­lus­tau­tua väit­tä­mäl­lä, et­tei ot­ta­nut kon­teks­tia huo­mi­oon, ei­kä väi­tet­tä voi au­kot­to­mas­ti ku­mo­ta.

Toi­sil­le il­kei­ly on tie­tys­ti ru­maa ja huo­noa käy­tös­tä, en­kä suo­sit­te­le sitä. Niin se tai­taa kui­ten­kin ol­la, et­tä jo­kai­nen tai­toa jos­sain vai­hees­sa elä­mään­sä tar­vit­see.

Ota kantaa