Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
19.5.2023 8.00

Olen algoritmille ongelma

Hyö­dyn­sin taan­noin toh­to­ri­o­pin­to­je­ni vii­mei­siä mah­dol­li­suuk­si­a­ni osal­lis­tua yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­siin jat­ko-opis­ke­li­ja­na. Hen­ki­löb­rän­dää­mis­tä kä­sit­te­le­vän tuo­ki­on päät­teek­si pääl­lim­mäi­sek­si oi­val­luk­sek­si jäi, et­tä tai­dan ol­la so­si­aa­li­sen me­di­an al­go­rit­meil­le on­gel­ma­ta­paus. Al­go­rit­mit ni­mit­täin pi­tä­vät sel­key­des­tä – sii­tä, et­tä so­me­päi­vi­tyk­sis­sä, -tyk­käyk­sis­sä, -ja­ois­sa ja -ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa kes­kit­tyy sii­hen, mis­tä ha­lu­aa tul­la tun­nis­te­tuk­si. Sil­loin ne osaa­vat suo­si­tel­la oi­ke­an­lai­sia si­säl­tö­jä muis­ta mi­nul­le ja mi­nus­ta muil­le.

Kat­so­taan­pa – aloi­te­taan am­mat­ti-iden­ti­tee­tis­tä. Olen ol­lut pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja jo yli kym­me­nen vuot­ta. Sii­nä si­vus­sa olen teh­nyt kir­jal­li­suus­tie­teen väi­tös­kir­jan eli olen myös tut­ki­ja. Tut­ki­mus­va­paal­la ope­tin yli­o­pis­tol­la op­pi­a­laa­ni. On mi­nul­la äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­jan pä­te­vyys­kin, ja opis­ke­lu­vuo­sien kiin­nos­tus ope­tu­sa­lan seu­raa­mi­seen­kaan ei ole laan­tu­nut.

Al­go­rit­mi ys­kii jo. Tä­hän kun li­sä­tään, et­tä toi­mit­ta­jan työ­hö­ni kuu­luu seu­ra­ta laa­ja-alai­ses­ti eri­lai­sia asi­oi­ta koko Eu­ran–Sä­ky­län seu­dul­ta – myös sel­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka ei­vät mi­nua yk­si­tyis­hen­ki­lö­nä kiin­nos­tai­si – al­go­rit­mi on jo ai­ka ta­val­la se­kai­sin. Per­he, har­ras­tuk­set yn­nä muut to­del­li­set va­paa-ajan kiin­nos­tuk­sen koh­teet jäi­vät vie­lä kä­sit­te­le­mät­tä. Ai­van lii­kaa liik­ku­via osia al­go­rit­mil­le!

Kai­ken li­säk­si olen vie­lä niin re­hel­li­nen ih­mi­nen, et­ten ihan hel­pos­ti näe it­se­ä­ni suun­taa­mas­sa so­me­käyt­täy­ty­mis­tä­ni jon­kin tie­tyn hen­ki­löb­rän­dää­mis­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si. Vä­li­tän ole­muk­sel­la­ni niin ar­ki­to­del­li­suu­des­sa kuin di­gis­sä ko­ko­nais­pa­ket­tia, ei­vät­kä al­go­rit­mit pidä sii­tä. So­men mie­les­tä olen var­mas­ti sot­ku.

Hyvä uu­ti­nen on se, et­tä ei se hait­taa. Kaik­ki niin am­mat­ti- kuin yk­si­tyi­si­den­ti­teet­ti­ni­kin puo­let toi­mi­vat sel­lai­sen maa­il­man puo­les­ta, jos­sa some ei ole kaik­ki. Sitä on ny­ky­maa­il­mas­sa vai­kea väis­tel­lä, mut­ta luo­tet­ta­vim­mat uu­ti­set löy­ty­vät edel­leen pe­rin­tei­ses­tä me­di­as­ta, tut­ki­mus­tie­dot yli­o­pis­to­jen kir­jas­tois­ta ja me­di­a­kas­va­tuk­sen opit kou­luis­ta. Ih­mi­set ovat ruu­tu­jen­sa ta­ka­na li­haa ja ver­ta, ja ha­lu­an us­koa, et­tä ko­ko­nais­pa­ket­ti pai­naa jat­kos­sa­kin enem­män kuin some.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram