Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
19.5.2023 8.00

Olen algoritmille ongelma

Hyö­dyn­sin taan­noin toh­to­ri­o­pin­to­je­ni vii­mei­siä mah­dol­li­suuk­si­a­ni osal­lis­tua yli­o­pis­ton kou­lu­tuk­siin jat­ko-opis­ke­li­ja­na. Hen­ki­löb­rän­dää­mis­tä kä­sit­te­le­vän tuo­ki­on päät­teek­si pääl­lim­mäi­sek­si oi­val­luk­sek­si jäi, et­tä tai­dan ol­la so­si­aa­li­sen me­di­an al­go­rit­meil­le on­gel­ma­ta­paus. Al­go­rit­mit ni­mit­täin pi­tä­vät sel­key­des­tä – sii­tä, et­tä so­me­päi­vi­tyk­sis­sä, -tyk­käyk­sis­sä, -ja­ois­sa ja -ver­kos­toi­tu­mi­ses­sa kes­kit­tyy sii­hen, mis­tä ha­lu­aa tul­la tun­nis­te­tuk­si. Sil­loin ne osaa­vat suo­si­tel­la oi­ke­an­lai­sia si­säl­tö­jä muis­ta mi­nul­le ja mi­nus­ta muil­le.

Kat­so­taan­pa – aloi­te­taan am­mat­ti-iden­ti­tee­tis­tä. Olen ol­lut pai­kal­lis­leh­den toi­mit­ta­ja jo yli kym­me­nen vuot­ta. Sii­nä si­vus­sa olen teh­nyt kir­jal­li­suus­tie­teen väi­tös­kir­jan eli olen myös tut­ki­ja. Tut­ki­mus­va­paal­la ope­tin yli­o­pis­tol­la op­pi­a­laa­ni. On mi­nul­la äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­jan pä­te­vyys­kin, ja opis­ke­lu­vuo­sien kiin­nos­tus ope­tu­sa­lan seu­raa­mi­seen­kaan ei ole laan­tu­nut.

Al­go­rit­mi ys­kii jo. Tä­hän kun li­sä­tään, et­tä toi­mit­ta­jan työ­hö­ni kuu­luu seu­ra­ta laa­ja-alai­ses­ti eri­lai­sia asi­oi­ta koko Eu­ran–Sä­ky­län seu­dul­ta – myös sel­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka ei­vät mi­nua yk­si­tyis­hen­ki­lö­nä kiin­nos­tai­si – al­go­rit­mi on jo ai­ka ta­val­la se­kai­sin. Per­he, har­ras­tuk­set yn­nä muut to­del­li­set va­paa-ajan kiin­nos­tuk­sen koh­teet jäi­vät vie­lä kä­sit­te­le­mät­tä. Ai­van lii­kaa liik­ku­via osia al­go­rit­mil­le!

Kai­ken li­säk­si olen vie­lä niin re­hel­li­nen ih­mi­nen, et­ten ihan hel­pos­ti näe it­se­ä­ni suun­taa­mas­sa so­me­käyt­täy­ty­mis­tä­ni jon­kin tie­tyn hen­ki­löb­rän­dää­mis­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si. Vä­li­tän ole­muk­sel­la­ni niin ar­ki­to­del­li­suu­des­sa kuin di­gis­sä ko­ko­nais­pa­ket­tia, ei­vät­kä al­go­rit­mit pidä sii­tä. So­men mie­les­tä olen var­mas­ti sot­ku.

Hyvä uu­ti­nen on se, et­tä ei se hait­taa. Kaik­ki niin am­mat­ti- kuin yk­si­tyi­si­den­ti­teet­ti­ni­kin puo­let toi­mi­vat sel­lai­sen maa­il­man puo­les­ta, jos­sa some ei ole kaik­ki. Sitä on ny­ky­maa­il­mas­sa vai­kea väis­tel­lä, mut­ta luo­tet­ta­vim­mat uu­ti­set löy­ty­vät edel­leen pe­rin­tei­ses­tä me­di­as­ta, tut­ki­mus­tie­dot yli­o­pis­to­jen kir­jas­tois­ta ja me­di­a­kas­va­tuk­sen opit kou­luis­ta. Ih­mi­set ovat ruu­tu­jen­sa ta­ka­na li­haa ja ver­ta, ja ha­lu­an us­koa, et­tä ko­ko­nais­pa­ket­ti pai­naa jat­kos­sa­kin enem­män kuin some.

Ota kantaa