Toimittajalta
Elli-Mari
 
Ahola
26.10.2018 8.00

Kiitos jokaiselle, joka ei kysynyt

Nyt, kun alkaa olla ilmiselvää, että olen raskaana – olenhan jo jäänyt äitiyslomalle, kun tämä teksti julkaistaan – on aika esittää kiitos. Kiitos jokaiselle, joka ei kysynyt, kiitos kaikille rauhaa ja tilaa antaneille.

Tun­nen liu­dan nuo­ria nai­sia, jot­ka ovat kär­si­neet sii­tä, et­tä heil­le on esi­tet­ty ai­heet­ta ky­sy­mys: ”Olet­ko ras­kaa­na?” Olen näh­nyt, kuin­ka se suis­taa ihan­ne­mi­tois­sa ole­van po­te­maan tur­hia ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta, saa­ti lie­väs­ti yli­pai­noi­sen. Lap­set­to­muu­des­ta kär­si­vää tai muu­ten asi­an kans­sa ki­pui­le­vaa vi­a­ton ky­sy­mys voi sa­tut­taa sy­väs­ti.

Ei­kä ky­sy­mys vält­tä­mät­tä tun­nu hy­väl­tä ai­heel­li­ses­sa ti­las­sa­kaan. Ku­ten pre­si­dent­ti­pa­rim­me omas­ta per­heen­li­säyk­ses­tä tie­dot­ta­es­saan asi­an esit­ti, sii­hen voi liit­tyä herk­kyyk­siä. Ne ei­vät usein pääl­le näy, oli­vat sit­ten mil­lai­sia hy­vän­sä.

Mi­nul­le ras­kaus ei tuo­nut mu­ka­naan aa­mu­pa­hoin­voin­te­ja ei­kä lii­ka­ki­lo­ja. Olen tus­kin kos­kaan ol­lut fyy­si­ses­ti näin hy­väs­sä kun­nos­sa. Sen si­jaan se toi mi­nul­le, joka ai­na olen naut­ti­nut ih­mis­ten kans­sa kes­kus­te­lus­ta, kä­sit­tä­mä­tön­tä suo­ras­taan so­si­aa­lis­ten ti­lan­tei­den pel­koa. Aja­tus, et­tä jou­dun pu­hu­maan ai­hees­ta ke­nen­kään kans­sa, he­rät­ti pit­kään se­lit­tä­mä­tön­tä kau­hua, jol­lais­ta en kos­kaan ol­lut ko­ke­nut.

Var­min­ta on ol­la ky­sy­mät­tä edes las­ten­han­kin­nas­ta. Kai­kil­le se ei ole it­ses­tään­sel­vyys. Toi­set ei­vät pys­ty, toi­set ei­vät tah­do, toi­set ki­pui­le­vat, tah­to­vat­ko vai ei­vät. Usein asia on ki­peä ja yk­si­tyi­nen. Jos ai­he on pak­ko ot­taa pu­heek­si, voi ky­syä: ”Olet­te­ko aja­tel­leet las­ten­han­kin­taa?” Sii­hen ei ole si­sään­ra­ken­net­tu­na olet­ta­mus­ta, et­tä lap­sia pi­täi­si saa­da, ku­ten ky­sy­myk­seen: ”Mil­loin teil­le tu­lee per­heen­li­säys­tä?”

Las­ten­han­kin­ta ja var­sin­kin ul­ko­nä­kö on en­nen kaik­kea yk­si­tyi­sa­sia. Ei­hän ku­kaan hy­vä­käy­tök­si­nen ih­mi­nen ryn­tää van­hem­man rou­vas­tut­ta­van koh­da­tes­saan si­lit­te­le­mään tä­män sil­mä­nym­pä­ryk­siä ja to­te­a­maan: ”Olet­pas ry­pis­ty­nyt sit­ten vii­me nä­ke­män!” Vaik­ka ikään­ty­mi­nen on yh­tä luon­nol­li­nen ja vie­lä vää­jää­mät­tö­mäm­pi asia kuin li­sään­ty­mi­nen. Mik­si siis ras­kaus­ma­hat ovat jul­kis­ta riis­taa?

To­det­ta­koon, et­tä on var­mas­ti myös nii­tä äi­te­jä, jot­ka ma­han­si­lit­te­ly­huo­mi­os­ta pi­tä­vät. Sa­noi­sin kui­ten­kin, et­tä on pie­nem­pi paha an­taa hei­dän it­se tuo­da kan­tan­sa esil­le en­nen kimp­puun syök­sy­mis­tä kuin ai­heut­taa jol­le­kin toi­sel­le tur­haan pa­haa miel­tä ja ah­dis­tus­ta hä­ti­köi­mäl­lä.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram