Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
29.10.2019 11.45

Erinomaisvointi: Ajanhallintaa!

Syksy on saapunut, arki alkanut rullata ja pian alkaa jälleen joulukiireet. Tuntuu, että elämässä on jatkuvasti käynnissä jokin vaihe ja aina tulisi suorittaa kovasti eri asioita. Moni käyttää muistilappuja, TO DO -listoja, puhelin­so­vel­luksia muistutuksineen ynnä muuta, pysyäkseen kartalla tehtävistä asioista. Joskus voi tuntua, että lista on loputon, stressi ei hellitä ja päivän minuutit eivät riitä millään!

Tie­dän mis­tä pu­hun. Olen it­se TO DO -lis­to­jen suur­ku­lut­ta­ja, mut­ta olen op­pi­nut muu­ta­mia hy­viä ta­po­ja, jot­ka aut­ta­vat nii­den hal­lit­se­mi­seen! Ha­lu­an­kin nyt ja­kaa nii­tä teil­le­kin. Voi ol­la, et­tä se aut­taa hie­man hal­lit­se­maan ar­kea, omaa ai­kaa ja hel­pot­taa eri­to­ten omaa pään­si­säis­tä kamp­pai­lua saa­mat­to­muu­den ja te­hok­kuu­den vä­lil­lä.

Loputtomat PostIt-laput.

Loputtomat PostIt-laput.

Tevarak

En­sim­mäi­nen asia on eh­dot­to­mas­ti se, et­tä la­jit­te­let teh­tä­vät eri ka­te­go­ri­oi­hin. Jos kaik­ki teh­tä­vät asi­at ovat sa­mas­sa lis­tas­sa, se näyt­tää hel­pos­ti lo­put­to­mal­ta, siel­lä saat­taa roik­kua sama asia jat­ku­vas­ti, ja se­hän al­kaa jos­sain vai­hees­sa är­syt­tä­mään ihan to­sis­saan. Jos­kus ti­lan­ne vaa­tii vain suur­ta päät­tä­väi­syyt­tä tart­tua teh­tä­vään, jot­ta sen saa lis­tal­ta pois. Us­ko vain, är­syt­tä­vään teh­tä­vään tart­tu­mi­nen ja sen te­ke­mi­nen on pie­nem­pi paha, kuin se, et­tä teh­tä­vä är­syt­tää si­nua jat­kos­sa joka ker­ta, kun näet sen lis­tal­la. Ka­te­go­ri­at voi­vat ol­la esim. työ­a­si­at ala­ka­te­go­ri­oi­neen, ko­ti­työt, omaan hy­vin­voin­tiin liit­ty­vät asi­at, lap­siin liit­ty­vät teh­tä­vät yms. Tä­män jäl­keen asi­at on vie­lä hyvä lait­taa tär­keys- ja kii­reel­li­syys­jär­jes­tyk­seen. Tä­hän ka­te­go­ri­oin­tiin voit käyt­tää esim. näi­tä kah­ta mal­lia.

Nelikenttämalli

Jaa pa­pe­ri nel­jään osaan ja ni­meä lo­ke­rot. Esi­mer­kik­si näin: Kii­reel­li­set ja tär­ke­ät; kii­reel­li­set ei tär­ke­ät; tär­ke­ät ei kii­reel­li­set; sekä ei kii­reel­li­set ei­kä tär­ke­ät. Kir­joi­ta teh­tä­vät nii­hin kuu­lu­viin lo­ke­roi­hin. Näin si­nun on hel­pom­pi hah­mot­taa, mis­tä teh­tä­vis­tä aloit­taa.

Nelikenttämalli

Nelikenttämalli

Puolituslista

Kir­joi­ta kaik­ki teh­tä­vät yh­teen lis­taan. Jär­jes­tyk­sel­lä ei ole vä­liä. Kun olet kir­jan­nut teh­tä­vät, va­lit­se niis­tä seu­raa­vaan lis­taan puo­let tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä. Kun toi­nen lis­ta on val­mis, va­lit­se niis­tä vie­lä tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä puo­let vii­mei­seen lis­taan. Tämä kol­mas ja vii­mei­nen lis­ta on se, mikä ker­too, mis­tä teh­tä­vis­tä si­nun tu­lee aloit­taa.

Puolituslista

Puolituslista

Jos tun­tuu, et­tä ka­len­te­ri pul­lot­taa täyn­nä ja ai­na kun siel­lä on ti­laa, yri­tät teh­dä kaik­ki lis­tas­sa ole­vat asi­at ker­ral­laan, se tu­lee har­vem­min on­nis­tu­maan. En­sim­mäi­nen teh­tä­vä täs­sä ti­lan­tees­sa on mer­ki­tä ka­len­te­riin sel­väs­ti va­paa­päi­vät! Muu­ten ne jää­vät hel­pos­ti pi­tä­mät­tä, var­sin­kin näin yrit­tä­jäl­lä. Va­paa­päi­vi­nä voi tie­ten­kin teh­dä jo­tain ko­ti­töi­tä, mut­ta mie­lui­ten ne oli­si hyvä rau­hoit­taa täy­sin.

Muil­le päi­vil­le ja ”va­pail­le het­kil­le” teh­tä­vät on hyvä ja­kaa. Esi­mer­kik­si yh­te­nä päi­vä­nä vain ko­ti­töi­tä, toi­se­na vain pa­pe­ri­töi­tä, kol­man­te­na kes­ki­tyt vain omaan hy­vin­voin­tiin. Älä lai­ta it­sel­le­si yh­teen het­keen lii­kaa vaa­ti­muk­sia ja teh­tä­viä. Sil­loin saa­mat­to­muu­den ja te­hot­to­muu­den tun­ne jyl­lää vah­vas­ti, vaik­ka oli­sit­kin saa­nut mon­ta teh­tä­vää teh­tyä, mut­tet kaik­kia. Ole siis ar­mol­li­nen it­sel­le­si, ei meis­tä ku­kaan ole ro­bot­ti!

Tehtävän pilkkominen

Mo­nes­ti kir­joi­tam­me lis­taan ai­van lii­an iso­ja teh­tä­viä. Hy­vi­nä esi­merk­kei­nä ”va­lo­ku­vat al­bu­mei­hin” tai jou­lu­sii­vous. Teh­tä­vä kuu­los­taa jo val­miik­si niin isol­ta, et­tei sii­hen hel­pos­ti tar­tu, kun tie­tää sen vie­vän ai­kaa. Täl­löin se jää­kin hel­pos­ti roik­ku­maan ja käy sil­miin joka ker­ta, kun muis­ti­lis­taa lu­kee. Ta­voit­teet ja teh­tä­vät on­kin siis hyvä pilk­koa pie­nem­piin osiin, jol­loin asi­oi­ta on hel­pom­pi to­teut­taa ja teh­tä­vään tart­tuu her­kem­min.

Tehtävän pilkkominen

Tehtävän pilkkominen

15 minuutin sääntö

Mul­ti­tas­king. Är­syt­tä­vän te­ho­kas sana. To­del­li­suu­des­sa se tar­koit­taa sitä, et­tä säh­lää mon­taa asi­aa ker­ral­la, mut­tei oi­kein saa mi­tään val­miik­si, ai­na­kaan te­hok­kaas­ti. Tä­hän säh­läyk­seen olen op­pi­nut ää­rim­mäi­sen hy­vän ta­van! 15 mi­nuu­tin sään­nön. Teen lis­tan teh­tä­vis­tä, jot­ka voin hoi­taa 15 mi­nuu­tis­sa, lai­tan ajas­tuk­sen pääl­le ja tar­tun teh­tä­vään ker­ral­laan. Teen VAIN yh­tä va­lit­se­maa­ni asi­aa 15 mi­nuut­tia kes­kit­ty­nees­ti, päät­tä­väi­ses­ti ja te­hok­kaas­ti. Mo­nes­ti tu­lee teh­tyä teh­tä­vä no­pe­as­ti ja ai­kaa jää jopa yli. Jos en saa teh­tä­vää teh­tyä ai­ka­mää­ree­seen men­nes­sä, jat­kan sitä vie­lä seu­raa­van 15 min tai sit­ten jä­tän kes­ken ja tar­tun sii­hen uu­des­taan sit­ten, kun ai­kaa on. Tämä on to­dis­te­tus­ti te­ho­kas tapa saa­da teh­tyä asi­oi­ta lop­puun as­ti. Kel­lo jol­lain ta­val­la hiu­kan pai­nos­taa te­ke­mään te­hok­kaas­ti!

15 min sääntö

15 min sääntö

Täs­sä­pä muu­ta­mia vink­ke­jä oman ar­jen hel­pot­ta­mi­seen ja ajan­käyt­töön. Ter­ve suo­rit­ta­mi­nen on hy­väk­si, mut­ta jos se me­nee lii­al­li­suuk­siin, sii­tä kär­sii it­se suo­rit­ta­ja, mut­ta myös suo­rit­ta­jan ym­pä­ril­lä ole­vat ih­mi­set. Va­paa­päi­viä ja va­paa­het­kiä kan­nat­taa siis eh­dot­to­mas­ti va­ra­ta! Se ei ole te­hot­to­muut­ta vaan päin­vas­toin li­sää te­hok­kuut­ta päi­viin, kun työs­ken­te­let.

Te­ho­kas­ta syk­syä!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram