Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
26.11.2019 10.26

Katsotaankos peiliin?

Ota selvää, mistä juuri sinä pidät? Mitkä asiat ovat juuri sinulle tärkeitä? Unohda hetkeksi muut ihmiset ja heidän toiveensa. Ole rohkeasti itsekäs, mieti vain omat toiveet ja unelmat. Kirjoita ne ylös!

Mik­si et eläi­si näi­tä omia toi­vei­ta­si ja tär­kei­tä asi­oi­ta­si koh­ti? Mikä si­nua es­tää, jos to­del­la niin ha­lu­at? Us­ko pois, mi­kään muu ei es­tä si­nua, kuin sinä it­se.

Meil­lä kai­kil­la on elä­mäs­sä nii­tä het­kiä, kun em­me voi oi­kein hy­vin. Fyy­si­ses­ti tai hen­ki­ses­ti. Mo­nes­ti se ei vält­tä­mät­tä edes näy pääl­le päin ym­pä­ril­lä ole­vil­le ih­mi­sil­le. Syi­tä voi ol­la mo­nia ja yh­tä mon­ta on tie­tys­ti myös rat­kai­su­ja. On asi­oi­ta, joil­le em­me it­se voi mi­tään, mut­ta ihan lii­an usein sei­som­me it­se oman hy­vän olon tiel­lä. Lii­an usein unoh­dam­me kuun­nel­la it­se­äm­me, omia toi­vei­tam­me tai omaa käy­tös­täm­me. Kiel­läm­me tun­teet ja yri­täm­me pääs­tä niis­tä eroon. Väis­te­lem­me ja sii­nä sa­mal­la teem­me on­gel­mis­ta tah­to­mat­tam­me isom­pia kuin ne ovat­kaan.

On maa­il­man hel­poin­ta ha­kea syy jos­tain muu­al­ta. ”En voi kos­ka ei ole ra­haa, ei ole ai­kaa, työ vie kai­ken ener­gi­an, ei ole lap­sen­vah­tia, huo­no il­ma tai en vain osaa”. Tai jos tun­nem­me it­sem­me kal­toin koh­del­luik­si, syy on mie­les­täm­me hel­pos­ti ai­na jon­kun toi­sen. En­sin kan­nat­taa kat­soa pei­liin ja miet­tiä myös omaa käy­tös­tä. Ei ole help­poa py­syä vii­li­pyt­ty­nä ti­lan­tees­sa, kun si­nua koh­del­laan kal­toin, mut­ta it­se­var­ma, luo­tet­ta­va ja kun­ni­oit­ta­va koh­te­lu tois­ta koh­taan saat­taa hy­vin­kin lau­kais­ta ti­lan­teen. Lap­sil­le sa­no­taan usein kiis­ta­ti­lan­teis­sa, et­tä fik­sum­pi lo­pet­taa en­sin. Ai­kuis­ten oli­si hyvä muis­taa sama.

Edes­men­nyt lii­ke­mies, toi­nen Ap­p­len pe­rus­ta­jis­ta, Steve Jobs on jos­kus aja­tel­lut asi­aa näin: ”Kaik­kea ei voi saa­da. Per­he, ys­tä­vät, har­ras­tuk­set ja työ – va­lit­se niis­tä kol­me". Jos mi­nul­ta ky­sy­tään, tuos­ta lis­tas­ta puut­tuu vie­lä yk­si olen­nai­nen, ni­mit­täin: Minä it­se. Jos ha­lu­at kes­kit­tyä kaik­kiin näi­hin asi­oi­hin, täy­sil­lä pa­nok­sil­la, se vain ei oi­kein ole mah­dol­lis­ta. Jo­kin niis­tä kär­sii ai­na. Hy­vin usein kär­si­jän roo­liin jou­tuu Minä it­se, per­he tai ys­tä­vät.

Mie­ti omaa elä­mää­si het­ki ja tee va­lin­to­ja, joi­hin pa­nos­tat. Ne va­lin­nat ei­vät tar­vit­se ol­la ikui­sia, pa­nos­tus­ta voi vaih­del­la kau­sit­tain. Ja niin kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti teh­dä­kin. Ot­taa ai­kaa asi­al­le, mikä on mil­loin­kin tär­ke­ää. Lii­ka yrit­tä­mi­nen kai­ken suh­teen vä­syt­tää si­nut, te­kee suo­ri­tuk­sis­ta­si hu­ti­loi­tu­ja ja ai­heut­taa usein sen, et­tet ole sil­ti­kään tyy­ty­väi­nen it­see­si.

Vain sinä voit tehdä muutoksen. Hidasta elämää.

Vain sinä voit tehdä muutoksen. Hidasta elämää.

Vaik­ka si­nul­la oli­si kaik­ki maa­il­man oh­jeet ja sään­nöt elä­mi­seen, ole­mi­seen ja käyt­täy­ty­mi­seen, ne ei­vät vie si­nua mi­hin­kään, el­let it­se tee asi­al­le jo­tain. Vain me it­se teem­me lo­pul­li­set pää­tök­set it­sem­me suh­teen ja saam­me it­sem­me te­ke­mään jo­tain. Vain me it­se olem­me vas­tuus­sa omas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­täm­me. Jos ha­lu­at, et­tä si­nua koh­del­laan re­hel­li­ses­ti, luo­tet­ta­vas­ti, ys­tä­väl­li­ses­ti ja kun­ni­oi­tet­ta­vas­ti; pidä huol­ta, et­tä käyt­täy­dyt it­se sa­moin toi­sia koh­taan. Kak­si sa­naa, jot­ka lii­an usein lau­su­taan ajat­te­le­mat­ta asi­aa sen enem­pää, ovat mei­dän kie­lem­me kak­si tär­kein­tä ja pai­na­vin­ta sa­naa.

Kii­tos ja An­teek­si.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram