Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
24.7.2019 12.02

Erinomaisvointi: Kesän ei tarvitse olla täysin treenivapaa

Kesällä liikkuminen sisätiloissa jää helposti ulkotreenien varjoon. Ja mikäs se parempaa kuin liikkua ulkona, saada raitista ilmaa ja samalla ehkä myös aurinkoa!

Ul­ko­na löy­tyy pal­jon eri­lai­sia muo­to­ja liik­ku­mi­seen. Moni jä­mäh­tää pelk­kään lenk­kei­lyyn tai pyö­räi­lyyn, vaik­ka mah­dol­li­suuk­sia on vaik­ka mi­hin. Täs­sä muu­ta­mia vink­ke­jä, jot­ka toi­mi­vat ke­säl­lä myös hy­vä­nä yh­tei­se­nä ajan­viet­tee­nä koko per­heel­lä tai ka­ve­ri­pii­ril­lä!

Ul­koi­lu­reit­te­jä löy­tyy Sä­ky­lä-Köy­liö-Eu­ra-alu­eel­ta pal­jon! Omia suo­sik­ke­ja­ni ovat tie­ten­kin Har­ju­rei­tit, jois­sa on pal­jon va­lin­nan va­raa hy­vin­kin eri­lai­sel­le ak­ti­vi­tee­til­le. Voi läh­teä kä­vel­len va­el­ta­maan ly­hy­en tai pit­kän mat­kan, py­säh­tyä laa­vul­le naut­ti­maan eväi­tä, tai sit­ten vaik­ka­pa seik­kail­la juos­ten eri­pi­tui­sia reit­te­jä ym­pä­ri met­siä. Mik­sei myös pyö­räi­ly maas­toon so­pi­val­la pyö­räl­lä on­nis­tui­si. Har­ju­rei­til­tä löy­tyy li­säk­si hy­vät ja pit­kät rap­pu­set, sekä iso­ja mä­kiä vä­hän ko­vem­man­kin in­ter­val­lit­ree­nin suo­rit­ta­mi­seen. Mo­ni­puo­li­sia met­sä­reit­te­jä ovat myös Eu­ran Kun­to­ra­ta, Köy­li­ön Har­rin Pati, sekä Sä­ky­läs­sä Iso-Vim­man ur­hei­lu­kes­kuk­sen pu­ru­ra­ta. Iso-Vim­mas­ta löy­tyy vie­lä li­säk­si mah­dol­li­suu­det ten­nik­sen ja len­to­pal­lon pe­laa­mi­seen sekä mou­ka­rin heit­toon. Ota lenk­ki­rei­til­le mu­kaan vaih­te­lun vuok­si vaik­ka sau­vat, jot­ta saat lii­ket­tä myös ylä­var­ta­loon.

Iso-Vimman urheilukeskuksessa voit pelata lentopalloa.

Iso-Vimman urheilukeskuksessa voit pelata lentopalloa.

Ui­ma­ran­to­ja, niin iso­ja kuin pie­nem­pi­ä­kin löy­tyy mo­nia! Ran­ta­tien var­res­sa on mon­ta hy­vää paik­kaa, jois­sa py­säh­tyä ui­maan. Ui­ma­ran­nal­la­kin voit ui­da pit­kää mat­kaa tai ai­kaa vas­taan. 30 mi­nuu­tin rei­pas uin­ti on jo to­del­la te­ho­kas­ta. Ui so­pi­van ma­ta­lal­la ran­ta­vii­van mu­kai­ses­ti, jot­ta et pää­dy lii­an sy­väl­le. Jär­ves­sä voi myös teh­dä jump­pa­liik­kei­tä ai­van ku­ten ui­ma­hal­lis­sa­kin, tai vaik­ka­pa ot­taa oma ve­si­juok­su­vyö mu­kaan ja läh­teä pie­nel­le jär­vi­len­kil­le. Ee­no­kin ran­nas­sa voit sa­mal­la reis­sul­la käy­dä heit­tä­mäs­sä kier­rok­sen fris­bee­gol­fia tai ve­täis­tä muu­ta­man te­hok­kaan por­ras­juok­su­py­räh­dyk­sen por­tais­sa. Te­ho­kas­ta ja mo­ni­puo­lis­ta! Lop­pu­a­jan voi­kin sit­ten ve­ny­tel­lä ja ren­tou­tua au­rin­gos­sa.

Ka­tis­maan saa­ren ran­nas­ta löy­dät mo­nen­lais­ta ak­ti­vi­teet­tia koko per­heel­le. Hyvä ui­ma­ran­ta, ui­ma­hyp­py­tor­ni, sau­na, las­ten leik­ki­paik­ka (jos­sa muu­ten van­hem­mat voi­vat sa­mal­la teh­dä li­has­kun­to­jump­paa), sekä Ilo Ad­ven­tu­re­sin kaut­ta vuok­rat­ta­via SUP-lau­to­ja, ka­jak­ke­ja ja ka­noot­te­ja! Me­lo­mi­nen te­kee to­del­la hy­vää kes­ki- ja ylä­var­ta­lon li­hak­sil­le sekä ta­sa­pai­nol­le. SUP-lau­dal­la me­lo­mi­nen on eri­no­mai­nen vä­li­ne ta­sa­pai­non ja var­ta­lon­hal­lin­nan har­joit­te­luun. Lau­dan pääl­lä voi teh­dä sa­mal­la vaik­ka­pa vat­sa-, sel­kä- tai jal­ka­li­has­liik­kei­tä sekä ve­ny­tyk­siä. Haus­kaa, ren­tout­ta­vaa ja jän­nit­tä­vää! Jos sat­tuu mu­lah­ta­maan jär­veen, sii­tä suo­raan sau­naan ja sau­nan pääl­le ma­sun täy­del­tä ruo­kaa.

Moni har­ras­taa kun­to­sa­lil­la ja li­has­kun­to­jum­pis­sa käyn­tiä tal­vi­kau­te­na. Jum­pat ovat yleen­sä ke­sä­tau­ol­la, mut­ta lä­his­töl­tä löy­tyy ai­na kun­to­sa­le­ja, jot­ka ovat ra­joi­te­tus­ti tai jopa nor­maa­lis­ti au­ki. Ul­ko­na­kin voi har­ras­taa li­has­kun­to­har­joit­te­lua. Esi­mer­kik­si Sä­ky­län kun­nan ran­nas­sa pyö­ri­vät kes­ki­viik­koil­to­jen ke­sä­jum­pat, oma te­ras­si tai piha on on­nen omi­aan oman ke­hon pai­nol­la teh­tä­vän jum­pan te­koon tai sit­ten voi vie­rail­la ”ul­ko­kun­toi­lu­pai­koil­la”. Sä­ky­lä-hal­lin vie­res­sä si­jait­see jump­pa­puis­to, sekä Eu­ran ur­hei­lu­ken­tän vie­res­sä vie­lä­pä mel­ko uu­si ja kat­ta­va jump­pai­lu­paik­ka. Ota mu­kaan ren­to asen­ne, mie­li­ku­vi­tus­ta ja hyvä tsemp­pi! Te­ho­kas tree­ni on taat­tu:

Katismaan saaressa voi viettää vaikka kokonaisen kesäisen päivän.

Katismaan saaressa voi viettää vaikka kokonaisen kesäisen päivän.

Tomi Glad

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram