Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
21.3.2020 7.55

Erinomaisvointi: Mitä me voimme tehdä?

Elämme aikaa, mikä tuntuu monellakin tavalla uskomattomalta ja järkyttävältä. Joka päivä kuulemma uusia suosituksia ja määräyksiä siitä, mitä emme voi tehdä. Taustalla tietenkin vielä pelko omasta ja läheisten terveydestä, sekä taloudellisesta tilanteesta. Jos mahdollista, yritä kääntää ajatus hetkeksi positiivisempaan. Siihen, mitä nyt voimme tehdä!

Moni on jou­tu­nut töis­tään etä­töi­hin tai pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa jopa täy­sin il­man töi­tä. Har­ras­tuk­set ovat pe­ruun­tu­neet ja ky­läi­le­mäs­sä­kään ei oi­kein voi joka pai­kas­sa käy­dä. Va­paa-ai­kaa on siu­naan­tu­nut jos­tain en­nen­nä­ke­mät­tö­mät mää­rät! Nyt on se het­ki, kun voi yrit­tää teh­dä asi­oi­ta, jot­ka ovat siel­lä TODO-lis­tan ”älä tee”-osi­os­sa. Asi­at, jot­ka ovat ol­leet mie­les­sä pit­kään, mut­ta ei vain ole ol­lut ai­kaa. Tär­kein­tä on, et­tei nyt jää ko­tiin mu­reh­ti­maan, pi­tä­mään soh­vaa pai­kal­laan tai pas­si­voi­du ruu­dun ää­reen. Täs­sä­pä muu­ta­mia vink­ke­jä!

Kehitä taitojasi

Olet­ko ha­lun­nut ope­tel­la jon­kun uu­den tai­don tai he­rät­tää van­han har­ras­tuk­sen hen­kiin? Ope­tel­la soit­ta­maan jo­tain soi­tin­ta, pu­hu­maan uut­ta kiel­tä tai vaik­ka opis­kel­la jo­tain si­nua kiin­nos­ta­vaa ai­het­ta? Nyt on sen het­ki. Roh­ke­as­ti ko­kei­le­maan ja opet­te­le­maan. Ny­ky­ään kaik­ki mah­dol­li­set ope­tu­soh­jel­mat ovat kä­den ulot­tu­vil­la pu­he­li­mes­sa tai tie­to­ko­nees­sa! Kir­jo­ja löy­tyy kir­ja­kau­pas­ta tai nii­tä voi ti­la­ta suo­raan ko­ti­o­vel­le ne­tis­tä. Myös ää­ni­kir­jat ovat ny­ky­ään hel­pos­ti saa­ta­vil­la ja suo­sit­tu­ja! Kun kek­sit it­sel­le­si jon­kun mie­lek­kään, uu­den tai uus­van­han asi­an, mene nyt täy­sil­lä päin! Ota se hal­tuun.

Tee rästissä olevat kotityöt

Ke­vät on tääl­lä. On­ko ik­ku­nat pe­sua vail­la? Ma­tot voi­si vie­dä ulos, ver­hot vaih­taa. Vaa­te­kaa­pit­kin pi­täi­si käy­dä läpi ja heit­tää pois kaik­ki tur­ha. Nyt on sen ai­ka. An­na ins­pi­raa­ti­o­si yl­lät­tää ja tee ko­dis­sa­si muu­tok­sia! Pie­niä, tai vaik­ka suu­rem­pi­a­kin re­mont­te­ja, kor­jauk­sia ja si­sus­tus­hom­mia voi­si nyt saa­da hel­pos­ti maa­liin saak­ka. Pi­ha­kin al­kaa pian he­räil­lä tal­viu­nes­taan ja mi­käs sen pa­rem­paa ajan­vie­tet­tä, kuin oman pi­han lait­to kau­nii­na ke­vät­päi­vä­nä au­rin­gon pais­tees­sa. Nau­ti kii­reet­tö­mäs­tä te­ke­mi­ses­tä ja an­na luo­vuu­den vie­dä.

Kevät tulee kohisten. Nauti siitä!

Kevät tulee kohisten. Nauti siitä!

Maria Tyyster

Pidä huolta kunnostasi

Ur­hei­luun ja hy­vin­voin­tiin et vält­tä­mät­tä tar­vit­se kun­to­sa­le­ja, lii­kun­ta- tai ui­ma­hal­le­ja. Riit­tää oma koti, oma krop­pa sekä ken­gät, joil­la voit men­nä ul­koi­le­maan. Net­ti on täyn­nä eri­lai­sia ko­ti­jump­pa­vi­de­oi­ta, jois­sa har­joi­tuk­set teh­dään omal­la ke­hon­pai­nol­la tai vä­li­neil­lä, jot­ka löy­ty­vät useim­mis­ta ko­deis­ta. Myös mi­nun erääs­sä ai­kai­sem­mas­sa blo­gis­sa­ni an­noin vink­ke­jä ko­to­na teh­tä­viin jump­pa­liik­kei­siin: https://ala­sa­ta­kun­ta.fi/blogi/eri­no­mais­voin­ti-jum­pat­taa­ko-mut­ta-kun-6.34.106417.a627d33050.

Ul­koi­lu on nyt pa­ras­ta mah­dol­lis­ta ur­hei­lua! Olen­kin ilok­se­ni huo­man­nut, et­tä Sä­ky­läs­sä Ran­ta­tien rait­tia on ku­lut­ta­nut suu­ri mää­rä ul­koi­li­joi­ta vii­me päi­vi­nä. Rai­tis il­ma, kir­kas au­rin­gon­va­lo ja ur­hei­lu ys­tä­vän kans­sa ovat omi­aan pi­tä­mään har­maat aja­tuk­set pois­sa. Im­mu­ni­teet­ti­ky­ky­si­kin pa­ra­nee, kun ul­koi­let. Py­hä­jär­vi­seu­dun ul­koi­lu­maas­tot ovat en­si­luok­kai­set! Nyt on myös met­sä­ret­kien ja las­ten pi­ha­leik­kien ai­ka. Hyp­pää mu­kaan las­ten mie­li­ku­vi­tuk­seen ja pa­lau­ta mie­lee­si, mi­ten se kym­me­nen tik­kua lau­dal­la oi­kein me­ni­kään.

Kymmenen tikkua laudalla liikuttaa lapsia ja miksei aikuisiakin.

Kymmenen tikkua laudalla liikuttaa lapsia ja miksei aikuisiakin.

Maria Tyyster

Vietä aikaa läheistesi kanssa

Nyky-yh­teis­kun­ta on vaa­ti­va ja hek­ti­nen. Sen me kaik­ki tie­däm­me. Ei ole tar­peek­si ai­kaa per­heel­le ja ys­tä­vil­le. Ota nyt ta­kai­sin ne me­ne­te­tyt het­ket. Vie­tä ai­kaa per­hee­si kans­sa ja ole läs­nä. Kai­va­kaa kaa­pin kät­köis­tä lau­ta­pe­lit, lu­ke­kaa, leik­ki­kää, ur­heil­kaa… Lis­taa voi jat­kaa vaik­ka mi­ten pit­kään! On ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä täs­sä maa­il­man­ti­lan­tees­sa ei lu­kit­tau­du­ta omiin sop­pei­him­me yk­sin miet­ti­mään ja mu­reh­ti­maan.

Kuu­lin, et­tä jos­sain kou­lus­sa kou­lu­lai­sel­le oli an­net­tu etä­o­pis­ke­lun oheen lii­kun­ta­haas­tei­ta. Näi­tä suo­rit­ta­mal­la sai pis­tei­tä. Ää­rim­mäi­sen hyvä aja­tus ihan ko­ti­käyt­töön! So­vit­te yh­des­sä so­pi­van pork­ka­nan ja kek­si lap­sel­le­si lii­kun­ta­haas­tei­ta. Pie­niä, no­pei­ta, haus­ko­ja. Ja mik­si­käs te et­te voi­si nii­tä haas­tei­ta suo­rit­taa myös yh­des­sä. Yh­teis­tä ai­kaa ja taa­tus­ti haus­kaa ja ke­hit­tä­vää myös ai­kui­sil­le.

Auta apua tarvitsevia

Nyt tar­vi­taan mei­dän jo­kai­sen pa­nos­ta, et­tä pää­sem­me eteen­päin ja saam­me tur­vat­tua hy­vän tu­le­vai­suu­den. Jos voit, au­ta naa­pu­rin van­huk­sia tai su­ku­lai­sia pe­ru­sa­si­ois­sa. Kaup­pa-apu on mo­nel­le tär­keä! Tar­joa it­se apu­a­si roh­ke­as­ti. Jo­kai­nen meis­tä tie­tää, et­tei avun pyy­tä­mi­nen toi­sel­ta ole help­poa. Mo­net van­huk­set ovat nyt to­del­la yk­si­näi­siä, jo­ten yh­tey­den­pi­to on nyt ar­vos­sa ar­vaa­mat­to­mas­sa. Pu­he­lu, vies­ti tai jopa van­ha kun­non pos­ti­kort­ti pi­ris­täi­si var­mas­ti päi­vää.

Mo­net yri­tyk­set ovat nyt ää­rim­mäi­sen han­ka­las­sa ti­lan­tees­sa ta­lou­del­li­ses­ti. Asi­a­kas­vir­rat ty­reh­ty­vät, töi­tä pe­ruun­tuu, mut­ta ku­lut juok­se­vat sil­ti. Meil­le kai­kil­le on tär­ke­ää, et­tä pal­ve­lut säi­ly­vät mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­si­na alu­eel­lam­me, jo­ten nyt jos kos­kaan on mei­dän vuo­rom­me teh­dä asi­an eteen jo­tain. Os­ta siis pai­kal­li­sis­ta liik­keis­tä tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja. Os­ta lah­ja­kort­te­ja tu­le­vai­suu­teen, mai­nos­ta eteen­päin. Näin saam­me pi­det­tyä ko­ti­paik­ka­kun­tam­me elin­voi­mai­se­na jat­kos­sa­kin!

Keväinen postikortti piristää kummasti!

Keväinen postikortti piristää kummasti!

Maria Tyyster

Ole laiska

Et­kö osaa py­säh­tyä? Nyt tee se. Edes het­kek­si. Ole te­ke­mät­tä mi­tään, kuun­te­le vain ym­pä­röi­vää maa­il­maa tai lem­pi­mu­siik­ki­a­si ja ole. Par­haat ide­at use­as­ti syn­ty­vät, kun on tyl­sää ja mie­li on rau­hoit­tu­nut. On hyvä het­ki tut­kail­la, mis­sä olet elä­mä­si kans­sa ja min­ne olet me­nos­sa. Mitä eh­kä ha­lu­ai­sit tu­le­vai­suu­del­ta­si. Yri­tä py­syä rau­hal­li­se­na maa­il­man mels­kees­sä ja pi­tää huol­ta it­ses­tä­si. Tämä val­lit­se­va ti­lan­ne ei voi kes­tää ikui­suut­ta. Pian kaik­ki on taas hy­vin!

”Ko­vaa ai­kaa seu­raa ai­na hyvä ai­ka.” (Min­na Canth 1884)

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram