Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
21.4.2020 7.30

Erinomaisvointi: Kaikki alkaa tavoitteesta

Elämämme on monesti pelkkää suorittamista. Mutta suorittamistakin on erilaista. Tervettä ja sairaalloista, sekä niiden sekoituksia. Jokainen meistä tarvitsee vähän suorittamista elämäänsä, jotta saamme jotain aikaiseksi ja unelmia toteutettua.

Ter­ve suo­rit­ta­mi­nen on sel­lais­ta, joka ei vie si­nul­ta kaik­kia voi­mi­a­si; hy­väk­syt, jos et pää­se­kään odot­ta­maa­si lop­pu­tu­lok­seen täy­sin. Ter­vee­seen suo­rit­ta­mi­seen kuu­luu tie­tys­ti kyky va­li­ta it­sel­le­si so­pi­vat ja re­a­lis­ti­set ta­voit­teet. Jot­ta pär­jääm­me elä­mäs­sä, tu­lee meil­lä ol­la jon­kin­lai­sia ta­voit­tei­ta. Mut­ta jot­ta niis­tä saa par­hai­ta mah­dol­li­sia, nii­tä kan­nat­taa oi­ke­as­ti miet­tiä.

Yh­dys­val­lois­sa on ke­hi­tel­ty ta­voit­teen aset­te­luun kaa­va. Tätä kaa­vaa voi käyt­tää omis­sa hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa ta­voit­teis­sa, ur­hei­lu­ta­voit­teis­sa tai työ­hön liit­ty­vis­sä ta­voit­teis­sa. Kaa­va so­pii oi­ke­as­taan ti­lan­tee­seen kuin ti­lan­tee­seen. Kun mie­tit ta­voi­tet­ta, kan­nat­taa sen kans­sa käy­dä kaik­ki kaa­van koh­dat läpi ja muut­taa sitä tar­vit­ta­es­sa niin, et­tä jo­kai­nen koh­ta täyt­tyy. Kaa­va on ni­mel­tään S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. on tutkitusti toimiva apuväline tavoitteenasettelussa.

S.M.A.R.T. on tutkitusti toimiva apuväline tavoitteenasettelussa.

S – Spe­ci­fic (Täs­mäl­li­nen)

M – Me­a­su­rab­le (Mi­tat­ta­vis­sa)

A – At­tai­nab­le (Saa­vu­tet­ta­vis­sa)

R – Re­le­vant (Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen)

T – Time-bound (Ai­ka­tau­lu­tet­tu)

S – Specific – Täsmällinen

Ta­voit­teen tu­li­si ol­la mah­dol­li­sim­man tark­ka ja täs­mäl­li­nen. Mitä enem­män pys­tyt mää­rit­tä­mään ta­voit­teen yk­si­tyis­koh­tia, sen pa­rem­pi. Esi­mer­kik­si ”pai­non pu­dot­ta­mi­nen” ei ole riit­tä­vän tark­ka ta­voi­te. Muis­ta, et­tä mitä pie­nem­piä ta­voit­tei­ta, sitä hel­pom­pi nii­tä on saa­vut­taa ja sitä hel­pom­min ne tuo­vat si­nul­le mie­li­hy­vän ja on­nis­tu­mi­sen tun­teet. Täl­löin on hel­pom­pi aloit­taa seu­raa­van ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen. Ku­kaan ei mää­rää, kuin­ka mon­ta ta­voi­tet­ta ase­tat it­sel­le­si. Kan­nat­taa muis­taa sii­nä koh­taa hy­vän ja huo­non suo­rit­ta­mi­sen raja.

M – Measurable – Mitattavissa

Ta­voit­teen tu­li­si ol­la hel­pos­ti mi­tat­ta­vis­sa ja to­det­ta­vis­sa. Jos ta­voit­teel­la ei ole min­kään­lais­ta mit­ta­ria, mi­ten tie­dät, et­tä olet sen saa­vut­ta­nut? Pai­noa, vyö­tä­rö­mit­taa, ve­ren­pai­net­ta, ra­haa, ai­kaa yms. on help­po mi­ta­ta, mut­ta jos ta­voit­tee­si on­kin vaik­ka halu ol­la pir­te­äm­pi tai iloi­sem­pi. Sil­loin kan­nat­taa teh­dä it­sel­leen jon­kin­lai­nen tau­luk­ko ja aset­taa läh­tö­ti­lan­teen tun­te­muk­set tau­luk­koon so­pi­val­le koh­dal­le.

A – Attainable – Saavutettavissa

Jot­ta ta­voi­te on hel­pom­pi saa­vut­taa, tu­li­si sen ol­la saa­vu­tet­ta­vis­sa. Ta­voit­teet voi tie­ten­kin aset­taa kor­ke­al­le, mut­ta tu­li­si pi­tää ja­lat hie­man maas­sa sen suh­teen, mi­hin rah­keet riit­tä­vät. Voit­han ai­na ta­voit­teen saa­vu­tet­tu­a­si teh­dä uu­den, hie­man suu­rem­man ta­voit­teen. Ta­voit­teen tu­li­si siis ol­la re­a­lis­ti­nen. Jos unel­moit jos­tain si­nul­le tär­ke­äs­tä, tee unel­mas­ta mit­ta­suh­teil­taan sel­lai­nen, et­tä voit teh­dä sii­tä re­a­lis­ti­sen ta­voit­teen!

R – Relevant – Tarkoi­tuk­sen­mu­kainen

On­ko ta­voi­te sel­lai­nen, mitä to­del­la tar­vit­set? On­ko ta­voi­te ar­vo­je­si mu­kai­nen? On­ko ta­voi­te si­nun oma ta­voit­tee­si, vai jon­kun toi­sen? On­ko ta­voi­te sel­lai­nen, mis­tä saat iloa? On­han ta­voit­tee­si po­si­tii­vi­nen, ei­kä ne­ga­tii­vi­nen? (Esim. Ha­lu­an ol­la so­pu­suh­tai­nen vs. En ha­lua ol­la näin pul­lea.) Mitä ta­pah­tuu, kun olet saa­vut­ta­nut ta­voit­tee­si? Näi­tä ky­sy­myk­siä kan­nat­taa miet­tiä, kun mää­ri­tät ta­voi­tet­ta­si.

T – Time-bound – Aikataulutettu

De­ad­li­ne, eli mää­rä­ai­ka on meil­le mo­nel­le se, mikä pot­kii eteen­päin ja saa mei­dät te­ke­mään asi­oi­ta. Ta­voi­te kan­nat­taa sii­tä ai­ka­tau­lut­taa tar­kas­ti, mut­ta re­a­lis­ti­ses­ti. Mie­ti tark­kaan, mis­sä ajas­sa saa­vu­tat var­mas­ti ta­voit­tee­si. Jos ai­ka­tau­lu on lii­an tiuk­ka, voi ta­voit­tees­ta ai­heu­tua lii­al­lis­ta stres­siä ja jä­tät ta­voit­te­lun sik­seen. Jos taas ai­ka­tau­lu on ihan lii­an löy­hä, voi ta­voi­te jää­dä ”roik­ku­maan” ja epä­on­nis­tua. Mie­ti siis tark­kaan!

Sido tavoitteesi aikaan. Mieti tarkasti sopiva ja realistinen aikataulu.

Sido tavoitteesi aikaan. Mieti tarkasti sopiva ja realistinen aikataulu.

Esimerkkinä:

Ha­lu­an saa­da pai­noa pois... Ta­voit­tee­na mel­ko huo­no ver­rat­tu­na tä­hän: Ha­lu­an ol­la 10 ki­loa lai­hem­pi lo­ka­kuun 30. päi­vä, kun läh­dem­me per­hee­ni kans­sa lo­ma­mat­kal­le ja jot­ta jak­san siel­lä liik­kua ja leik­kiä hei­dän kans­saan.

Mo­nes­ti mie­tim­me mie­les­säm­me ta­voit­tei­ta, joi­ta ha­lu­ai­sim­me saa­vut­taa, mut­ta ne jää­vät vain aja­tuk­sen ta­sol­le. Sil­loin ne ei­vät ole ol­leet meil­le vie­lä tar­peek­si tär­kei­tä ja ajan­koh­tai­sia. Saa­tam­me huo­ma­ta taas het­ken pääs­tä miet­ti­väm­me sa­maa ta­voi­tet­ta, mut­ta em­me taas­kaan tee mi­tään.

Seu­raa­van ker­ran, kun jo­kin ta­voi­te pyö­räh­tää mie­les­sä­si, kir­joi­ta se ylös ja käy kaa­va läpi. Jos ta­voi­te tun­tuu ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­sel­ta, käy kimp­puun. Tee toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, si­tou­du sii­hen, mie­ti ”su­den­kuo­pat” ja va­rau­du nii­hin, pidä ta­voi­te mie­les­sä­si usein ja haa­vei­le het­kes­tä, kun ta­voi­te on saa­vu­tet­tu, sekä mikä tär­kein­tä: sano ta­voit­tee­si ää­neen jol­le­kul­le.

Nyt vie­lä eh­dit mää­rit­tää ta­voit­teet ke­sä­kun­toa, opis­ke­lu­ha­kua, unel­ma­lo­maa tai vaik­ka unel­ma­ko­tia var­ten. Voit myös aset­taa ta­voit­teet it­sel­le­si työn­te­ki­jä­nä, opis­ke­li­ja­na, yrit­tä­jä­nä, ko­din kun­nos­ta­ja­na. Ihan mikä iki­nä ta­voit­tee­si on­kaan! Ole re­a­lis­ti­nen ja ajat­te­le po­si­tii­vi­ses­ti! Vain sinä voit teh­dä it­sel­le­si par­haan mah­dol­li­sen ta­voit­teen.

Hyvä ta­voi­te poh­jau­tuu ar­voi­hin ja he­rät­tää tun­tei­ta!

Ota kantaa