Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
21.4.2020 7.30

Erinomaisvointi: Kaikki alkaa tavoitteesta

Elämämme on monesti pelkkää suorittamista. Mutta suorittamistakin on erilaista. Tervettä ja sairaalloista, sekä niiden sekoituksia. Jokainen meistä tarvitsee vähän suorittamista elämäänsä, jotta saamme jotain aikaiseksi ja unelmia toteutettua.

Ter­ve suo­rit­ta­mi­nen on sel­lais­ta, joka ei vie si­nul­ta kaik­kia voi­mi­a­si; hy­väk­syt, jos et pää­se­kään odot­ta­maa­si lop­pu­tu­lok­seen täy­sin. Ter­vee­seen suo­rit­ta­mi­seen kuu­luu tie­tys­ti kyky va­li­ta it­sel­le­si so­pi­vat ja re­a­lis­ti­set ta­voit­teet. Jot­ta pär­jääm­me elä­mäs­sä, tu­lee meil­lä ol­la jon­kin­lai­sia ta­voit­tei­ta. Mut­ta jot­ta niis­tä saa par­hai­ta mah­dol­li­sia, nii­tä kan­nat­taa oi­ke­as­ti miet­tiä.

Yh­dys­val­lois­sa on ke­hi­tel­ty ta­voit­teen aset­te­luun kaa­va. Tätä kaa­vaa voi käyt­tää omis­sa hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa ta­voit­teis­sa, ur­hei­lu­ta­voit­teis­sa tai työ­hön liit­ty­vis­sä ta­voit­teis­sa. Kaa­va so­pii oi­ke­as­taan ti­lan­tee­seen kuin ti­lan­tee­seen. Kun mie­tit ta­voi­tet­ta, kan­nat­taa sen kans­sa käy­dä kaik­ki kaa­van koh­dat läpi ja muut­taa sitä tar­vit­ta­es­sa niin, et­tä jo­kai­nen koh­ta täyt­tyy. Kaa­va on ni­mel­tään S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. on tutkitusti toimiva apuväline tavoitteenasettelussa.

S.M.A.R.T. on tutkitusti toimiva apuväline tavoitteenasettelussa.

S – Spe­ci­fic (Täs­mäl­li­nen)

M – Me­a­su­rab­le (Mi­tat­ta­vis­sa)

A – At­tai­nab­le (Saa­vu­tet­ta­vis­sa)

R – Re­le­vant (Tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen)

T – Time-bound (Ai­ka­tau­lu­tet­tu)

S – Specific – Täsmällinen

Ta­voit­teen tu­li­si ol­la mah­dol­li­sim­man tark­ka ja täs­mäl­li­nen. Mitä enem­män pys­tyt mää­rit­tä­mään ta­voit­teen yk­si­tyis­koh­tia, sen pa­rem­pi. Esi­mer­kik­si ”pai­non pu­dot­ta­mi­nen” ei ole riit­tä­vän tark­ka ta­voi­te. Muis­ta, et­tä mitä pie­nem­piä ta­voit­tei­ta, sitä hel­pom­pi nii­tä on saa­vut­taa ja sitä hel­pom­min ne tuo­vat si­nul­le mie­li­hy­vän ja on­nis­tu­mi­sen tun­teet. Täl­löin on hel­pom­pi aloit­taa seu­raa­van ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen. Ku­kaan ei mää­rää, kuin­ka mon­ta ta­voi­tet­ta ase­tat it­sel­le­si. Kan­nat­taa muis­taa sii­nä koh­taa hy­vän ja huo­non suo­rit­ta­mi­sen raja.

M – Measurable – Mitattavissa

Ta­voit­teen tu­li­si ol­la hel­pos­ti mi­tat­ta­vis­sa ja to­det­ta­vis­sa. Jos ta­voit­teel­la ei ole min­kään­lais­ta mit­ta­ria, mi­ten tie­dät, et­tä olet sen saa­vut­ta­nut? Pai­noa, vyö­tä­rö­mit­taa, ve­ren­pai­net­ta, ra­haa, ai­kaa yms. on help­po mi­ta­ta, mut­ta jos ta­voit­tee­si on­kin vaik­ka halu ol­la pir­te­äm­pi tai iloi­sem­pi. Sil­loin kan­nat­taa teh­dä it­sel­leen jon­kin­lai­nen tau­luk­ko ja aset­taa läh­tö­ti­lan­teen tun­te­muk­set tau­luk­koon so­pi­val­le koh­dal­le.

A – Attainable – Saavutettavissa

Jot­ta ta­voi­te on hel­pom­pi saa­vut­taa, tu­li­si sen ol­la saa­vu­tet­ta­vis­sa. Ta­voit­teet voi tie­ten­kin aset­taa kor­ke­al­le, mut­ta tu­li­si pi­tää ja­lat hie­man maas­sa sen suh­teen, mi­hin rah­keet riit­tä­vät. Voit­han ai­na ta­voit­teen saa­vu­tet­tu­a­si teh­dä uu­den, hie­man suu­rem­man ta­voit­teen. Ta­voit­teen tu­li­si siis ol­la re­a­lis­ti­nen. Jos unel­moit jos­tain si­nul­le tär­ke­äs­tä, tee unel­mas­ta mit­ta­suh­teil­taan sel­lai­nen, et­tä voit teh­dä sii­tä re­a­lis­ti­sen ta­voit­teen!

R – Relevant – Tarkoi­tuk­sen­mu­kainen

On­ko ta­voi­te sel­lai­nen, mitä to­del­la tar­vit­set? On­ko ta­voi­te ar­vo­je­si mu­kai­nen? On­ko ta­voi­te si­nun oma ta­voit­tee­si, vai jon­kun toi­sen? On­ko ta­voi­te sel­lai­nen, mis­tä saat iloa? On­han ta­voit­tee­si po­si­tii­vi­nen, ei­kä ne­ga­tii­vi­nen? (Esim. Ha­lu­an ol­la so­pu­suh­tai­nen vs. En ha­lua ol­la näin pul­lea.) Mitä ta­pah­tuu, kun olet saa­vut­ta­nut ta­voit­tee­si? Näi­tä ky­sy­myk­siä kan­nat­taa miet­tiä, kun mää­ri­tät ta­voi­tet­ta­si.

T – Time-bound – Aikataulutettu

De­ad­li­ne, eli mää­rä­ai­ka on meil­le mo­nel­le se, mikä pot­kii eteen­päin ja saa mei­dät te­ke­mään asi­oi­ta. Ta­voi­te kan­nat­taa sii­tä ai­ka­tau­lut­taa tar­kas­ti, mut­ta re­a­lis­ti­ses­ti. Mie­ti tark­kaan, mis­sä ajas­sa saa­vu­tat var­mas­ti ta­voit­tee­si. Jos ai­ka­tau­lu on lii­an tiuk­ka, voi ta­voit­tees­ta ai­heu­tua lii­al­lis­ta stres­siä ja jä­tät ta­voit­te­lun sik­seen. Jos taas ai­ka­tau­lu on ihan lii­an löy­hä, voi ta­voi­te jää­dä ”roik­ku­maan” ja epä­on­nis­tua. Mie­ti siis tark­kaan!

Sido tavoitteesi aikaan. Mieti tarkasti sopiva ja realistinen aikataulu.

Sido tavoitteesi aikaan. Mieti tarkasti sopiva ja realistinen aikataulu.

Esimerkkinä:

Ha­lu­an saa­da pai­noa pois... Ta­voit­tee­na mel­ko huo­no ver­rat­tu­na tä­hän: Ha­lu­an ol­la 10 ki­loa lai­hem­pi lo­ka­kuun 30. päi­vä, kun läh­dem­me per­hee­ni kans­sa lo­ma­mat­kal­le ja jot­ta jak­san siel­lä liik­kua ja leik­kiä hei­dän kans­saan.

Mo­nes­ti mie­tim­me mie­les­säm­me ta­voit­tei­ta, joi­ta ha­lu­ai­sim­me saa­vut­taa, mut­ta ne jää­vät vain aja­tuk­sen ta­sol­le. Sil­loin ne ei­vät ole ol­leet meil­le vie­lä tar­peek­si tär­kei­tä ja ajan­koh­tai­sia. Saa­tam­me huo­ma­ta taas het­ken pääs­tä miet­ti­väm­me sa­maa ta­voi­tet­ta, mut­ta em­me taas­kaan tee mi­tään.

Seu­raa­van ker­ran, kun jo­kin ta­voi­te pyö­räh­tää mie­les­sä­si, kir­joi­ta se ylös ja käy kaa­va läpi. Jos ta­voi­te tun­tuu ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­sel­ta, käy kimp­puun. Tee toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, si­tou­du sii­hen, mie­ti ”su­den­kuo­pat” ja va­rau­du nii­hin, pidä ta­voi­te mie­les­sä­si usein ja haa­vei­le het­kes­tä, kun ta­voi­te on saa­vu­tet­tu, sekä mikä tär­kein­tä: sano ta­voit­tee­si ää­neen jol­le­kul­le.

Nyt vie­lä eh­dit mää­rit­tää ta­voit­teet ke­sä­kun­toa, opis­ke­lu­ha­kua, unel­ma­lo­maa tai vaik­ka unel­ma­ko­tia var­ten. Voit myös aset­taa ta­voit­teet it­sel­le­si työn­te­ki­jä­nä, opis­ke­li­ja­na, yrit­tä­jä­nä, ko­din kun­nos­ta­ja­na. Ihan mikä iki­nä ta­voit­tee­si on­kaan! Ole re­a­lis­ti­nen ja ajat­te­le po­si­tii­vi­ses­ti! Vain sinä voit teh­dä it­sel­le­si par­haan mah­dol­li­sen ta­voit­teen.

Hyvä ta­voi­te poh­jau­tuu ar­voi­hin ja he­rät­tää tun­tei­ta!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram

Menovinkit

To 30.11. Digikahvila

klo 15–16.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra) ai­hee­na Pin­te­rest-ku­va­pal­ve­lu. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

To 30.11. Tonttu-ilta

klo 17.30–19.30 Vil­la Lin­tu­ris­sa (Köy­li­ön­tie 7). Il­lan ai­ka­na lap­si/nuo­ri as­kar­te­lee yh­des­sä ai­kui­sen kans­sa jou­lui­sia tont­tu­ja. Tar­jol­la on pi­pa­ria ja glö­giä. Ei en­nak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Järj. Köy­liö-seu­ra ja Ke­po­lan ky­läyh­dis­tys.

Pe 1.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Ter­ve­tu­loa mu­kaan kaik­ki al­le kou­lui­käi­set. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.12. Diakonian advent­ti­myy­jäiset

klo 12–17 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, jou­lu­kah­vi­la ja ar­pa­jai­set. Järj. Ys­tä­vä­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 1.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 17 Myl­ly­sil­lal­la (Mä­ki­län­tie 1, Pa­ne­lia).

Pe 1.12. Lapin joulunavaus

klo 17–18.30. Klo 17 Ki­vi­sil­lal­la jou­lu­va­lo­jen sy­ty­tys ja jou­lu­lau­lu­ja yh­teis­lau­lu­na. Luo­vi­on nur­kil­la MLL La­pin tont­tu­ra­ta. Joki-Pu­bil­la Fan­nin sö­pöt al­pa­kat klo 16–18. Ilo­tu­li­tus klo 18.30, kat­se­lu­pai­kat Sa­ha­mä­en­tiel­lä. Jou­lu­puk­ki kier­te­lee, yri­tyk­sis­sä tar­joi­lua. Järj. La­pin yri­tyk­set ja yh­tei­söt.

Pe 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Tar­jol­la me­hua. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

klo 18. Tont­tui­lut al­ka­vat Sa­lo­sen ai­tas­sa (Huit­tis­ten­tie 341, Sä­ky­lä).

Pe 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri aukeaa

Jou­luik­ku­na ilah­dut­taa koko jou­lu­kuun. En­ti­nen Osuus­pank­ki (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

La 2.12. Perinteiset myyjäiset

klo 9.30 al­ka­en ar­pa­myyn­nil­lä Ylä­neen Osuus­pan­kis­sa (Ha­ve­rin­tie 6A). Klo 10 al­ka­en myyn­nis­sä ter­ni­mai­toa, laa­ti­koi­ta, lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja vih­to­ja ym. Järj. Ylä­neen Eläk­keen­saa­jat.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Myyn­nis­sä mm. lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä ja lä­hi­ruo­kaa. Pai­kal­la myös jou­lu­puk­ki ja -muo­ri. Pi­ha­pii­ris­sä näh­tä­vil­lä maa­ti­ais­ka­no­ja ja -kuk­ko­ja sekä kis­so­ja­kin voi nä­kyä.

La 2.12. Yläneen Uudenkartanon joulunavaus

klo 13–15 Lyst­met­täs­sä (Kuu­sis­ton­tie 437, Pöy­tyä). Järj. Uu­den­kar­ta­non ky­läyh­dis­tys.

La 2.12. Joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 2.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Toi­se­na koh­tee­na To­ri­kop­pi (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra).

La 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17–19. Toi­se­na koh­tee­na Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Kirk­ko­sil­lan­tie 15b, Eu­ra). Mu­sii­kin saat­te­le­ma­na jou­luun.

La 2.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

Toi­se­na koh­tee­na au­ke­aa jou­luik­ku­na en­ti­sel­lä pan­kil­la (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä)

Su 3.12. Lähetyksen advent­ti­myy­jäiset

klo 11–13 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa. Tar­jol­la tort­tu­kah­vit, ar­po­ja, lei­von­nai­sia sekä le­gen­daa­ri­sia kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Panelian joulunavaus

klo 13–17 ar­pa­jai­set ja rii­si­puu­ron myyn­tiä Mei­je­ril­lä. Seu­ra­ta­lol­la jou­lui­nen kah­vi­pöy­tä Kä­den­tai­ta­jien myy­jäis­ten yh­tey­des­sä klo 14–17. Ri­vi­myl­lyl­lä mark­ki­nat, jou­lu­mu­siik­kia ja glögi- ja pi­pa­ri­tar­joi­lu klo 15–17. Juha Sai­nio lei­kit­tää lap­sia Ri­vi­myl­lyl­lä n. klo 15.30. Ta­vat­ta­vis­sa myös jou­lu­puk­ki klo 15–17. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Su 3.12. Majataloilta

klo 15 Köy­li­ön kir­kos­sa (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Mu­ka­na Juk­ka Jäm­sen, Et­Ce­te­ra-kuo­ro ja Pek­ka Si­mo­jo­ki. Juk­ka Jäm­se­nin ve­tä­mä ope­tus- ja ru­kous­het­ki Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­ta­los­sa klo 13. Järj. Köy­li­ön kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Su 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 16–18 Kaa­ka­o­kah­vi­la Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra)

Su 3.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Kol­man­te­na koh­tee­na Ri­vi­myl­ly (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra).

Su 3.12. Kauneimmat joululaulut

klo 19.30 Vuo­ren­maan kir­kos­sa (Vuo­ren­maan­tie 750, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 4.12. Joulukahvit

klo 13–18.30 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2, Pöy­tyä). Tar­jol­la kah­via ja jou­lu­pul­laa, jou­lu­puk­ki klo 14–15.

Ma 4.12. Panelian kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17. Nel­jän­te­nä koh­tee­na Pa­ne­li­an kuk­ka (Pa­ne­li­an­tie 33, Eu­ra).

Ma 4.12. Vuorenmaan kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 17 al­ka­en koko per­heen jou­luis­ta as­kar­te­lua Ky­lä­ta­los­sa (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä).

Ma 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­lenteri

klo 18.30. Hin­ner­jo­en koi­rat kut­su­vat ky­lä­läi­set ja mui­den ky­lien koi­rat lenk­kei­le­mään Hin­ner­jo­en mil­jöö­seen. Läh­tö en­ti­sel­tä Osuus­pan­kil­ta (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

Instagram