Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
1.11.2018 9.58

Erinomaisvointi: Ai kauhia, nyt meni kaikki kerralla plörinäksi!

”No nyt kun mä otin tän yhden suklaapalan, ni dieetti on jo valmiiksi pielessä. Joten voin syödä saman tien sitten koko levyn…”

Kuu­los­taa­ko tu­tul­ta? Tätä on ka­tast­ro­fi­a­jat­te­lu. Sitä an­taa it­sel­leen lu­van rep­sah­taa, kun ker­ran hom­ma meni jo plö­ri­näk­si. Ai­na­kin omas­ta mie­les­tä. Vaik­ka tun­tui­si, et­tä se laih­du­tus­kuu­ri ja pa­rem­man elä­män ta­voit­te­lu meni sii­nä ker­ral­la myt­tyyn, niin loh­du­tan, et­tei se pidä paik­kaan­sa. Voi ol­la mah­dol­lis­ta, et­tä se saat­taa men­nä myt­tyyn, jos läh­det mu­kaan tuo­hon hai­tal­li­seen ajat­te­luun ja sor­rut pa­hei­siin vie­lä ra­jum­min.

On ih­mi­siä, jot­ka te­ke­vät asi­oi­ta to­del­la ää­rim­mäi­ses­ti: ”Jos laih­du­tan, jä­tän pois kai­ken so­ke­rin, ras­van ja muun her­kut­te­lun” tai ”jos laih­du­tan, ur­hei­len sit­ten joka päi­vä”. Täl­lai­nen ajat­te­lu ei ole ko­vin­kaan pit­kä­kes­tois­ta tai hel­pos­ti yl­lä­pi­det­tä­vää. Mitä jos an­tai­sit it­sel­le­si lu­van vaik­ka ker­ran vii­kos­sa her­ku­tel­la? Va­lit­se se si­nul­le mie­lui­sin herk­ku. Pie­ni mais­ti­ai­nen, joka ei hor­ju­ta laih­du­tus­ta mi­hin­kään suun­taan ja si­nul­la on lupa syö­dä se. Nau­tit sii­tä, hi­taas­ti, mais­tel­len het­ki het­kel­tä, kuin­ka hy­vää se on­kaan.

Valitsenko koko levyn, viisi palaa, yhden palan vai terveellisen, mutta silti makean vaihtoehdon? Vaihtoehtoja on enemmän kuin usein muistaakaan.

Valitsenko koko levyn, viisi palaa, yhden palan vai terveellisen, mutta silti makean vaihtoehdon? Vaihtoehtoja on enemmän kuin usein muistaakaan.

Maria Tyyster

Nyt, kun si­nul­la on ker­ran vii­kos­sa lupa her­ku­tel­la lem­pi­her­kul­la­si, si­nun ei tar­vit­se kiel­täy­tyä sii­tä ko­ko­naan ja himo ei eh­kä kas­va­kaan niin suu­rek­si. Saa­tat jopa huo­ma­ta, et­tei so­vit­tu­na herk­ku­päi­vä­nä tee­kään mie­li her­ku­tel­la. Mut­ta… Va­roi­tuk­sen sana, jos olet päät­tä­nyt syö­dä lau­an­tai­na yh­den pul­lan, tai yh­den pa­lan juus­to­kak­kua, tai yh­den suk­laa­pa­tu­kan: Tämä ei tar­koi­ta, et­tä voit myös kes­ki­viik­ko­na her­ku­tel­la, kos­ka ”ihan sama, ei­hän se mi­hin­kään vai­ku­ta lau­an­tai­na­kaan”. Sii­nä se juju. It­se­hil­lin­tää, päät­tä­väi­syyt­tä ja it­sen­sä pal­kit­se­mis­ta hy­väs­tä saa­vu­tuk­ses­ta.

Usein, kun aloi­te­taan kun­to­kuu­ri, se aloi­te­taan lii­an ra­jus­ti. Ja kun krop­pa jou­tuu ko­val­le ra­si­tuk­sel­le, se säi­käh­tää ja is­kee puo­lus­tus­me­ka­nis­min pääl­le. Sil­loin sai­ras­tut hel­pos­ti tai jo­kin paik­ka al­kaa ki­pey­tyä.

Jos näin käy, sen jäl­keen on taas vai­ke­am­pi ja vai­ke­am­pi aloit­taa muu­tos­ta uu­des­taan. Krop­pa oli­si hyvä to­tut­taa lii­kun­taan ja ruo­ka­va­li­o­muu­tok­seen pik­ku­hil­jaa. Si­nun ei tar­vit­se sa­man tien jär­jes­tää it­sel­le­si joka päi­väl­le lii­kun­taa tai ve­tää ruo­ka­va­li­o­ta täy­sin mi­ni­miin. Tu­hoon tuo­mit­tu aja­tus. Täs­sä is­kee mo­nes­ti se sama, van­ha tut­tu ka­tast­ro­fi­a­jat­te­lu pääl­le. ”En eh­di liik­kua joka päi­vä, jo­ten ei täs­sä yrit­tä­mi­ses­sä ole mi­tään jär­keä”, ja sii­hen jää kun­to­kuu­ri.

Maria Tyyster

Heittääkkö kerralla liikuntamäärän täysin överiksi, vai olisiko järkevä? Kumpi viikko näyttää kestävämmältä ratkaisulta?

Heittääkkö kerralla liikuntamäärän täysin överiksi, vai olisiko järkevä? Kumpi viikko näyttää kestävämmältä ratkaisulta?

Maria Tyyster

En­sin­nä­kin: Mi­täs jos se ei oli­si­kaan laih­du­tus­KUU­RI tai kun­to­KUU­RI, vaan uu­si ter­veel­li­nen elä­män­ta­pa. Opet­te­li­sit pik­ku­hil­jaa syö­mään oi­kei­ta asi­oi­ta, oi­ke­al­la ta­val­la. Kek­si­sit uu­sia ta­po­ja ak­ti­voi­da ar­ke­a­si, jol­loin sai­sit li­sää hyö­ty­lii­kun­taa tai voi­sit vaik­ka ko­keil­la jo­tain uut­ta har­ras­tus­ta. Toi­sek­si: Jos si­nul­la ei ole ai­kaa teh­dä tun­nin lii­kun­ta­suo­ri­tus­ta, tee sen mit­tai­nen, kun eh­dit. Se on sata ker­taa pa­rem­pi vaih­to­eh­to, kuin jää­dä soh­val­le miet­ti­mään, mi­ten kaik­ki meni nyt plö­ri­näk­si ker­ral­la. Syö­mäl­lä yh­den suk­laa­pa­lan kym­me­nen si­jaan, tai vaih­ta­mal­la pa­hee­si jo­hon­kin ter­veel­li­sem­pää vaih­to­eh­toon, teet pal­ve­luk­sen kro­pal­le­si ja sa­mal­la myös mie­lel­le­si. Use­as­ti olo ja mie­li­a­la on vie­lä­kin pa­hem­pi ”lu­vat­to­man” her­kut­te­lun tai lais­kot­te­lun jäl­keen kuin en­nen sitä, kun himo tai vä­sy­mys yrit­tää ot­taa si­nus­ta ko­van ot­teen.

Voi­mia ka­tast­ro­fien se­lät­tä­mi­seen pi­me­än syk­syn kes­kel­lä!

Ota kantaa