Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
1.11.2018 9.58

Erinomaisvointi: Ai kauhia, nyt meni kaikki kerralla plörinäksi!

”No nyt kun mä otin tän yhden suklaapalan, ni dieetti on jo valmiiksi pielessä. Joten voin syödä saman tien sitten koko levyn…”

Kuu­los­taa­ko tu­tul­ta? Tätä on ka­tast­ro­fi­a­jat­te­lu. Sitä an­taa it­sel­leen lu­van rep­sah­taa, kun ker­ran hom­ma meni jo plö­ri­näk­si. Ai­na­kin omas­ta mie­les­tä. Vaik­ka tun­tui­si, et­tä se laih­du­tus­kuu­ri ja pa­rem­man elä­män ta­voit­te­lu meni sii­nä ker­ral­la myt­tyyn, niin loh­du­tan, et­tei se pidä paik­kaan­sa. Voi ol­la mah­dol­lis­ta, et­tä se saat­taa men­nä myt­tyyn, jos läh­det mu­kaan tuo­hon hai­tal­li­seen ajat­te­luun ja sor­rut pa­hei­siin vie­lä ra­jum­min.

On ih­mi­siä, jot­ka te­ke­vät asi­oi­ta to­del­la ää­rim­mäi­ses­ti: ”Jos laih­du­tan, jä­tän pois kai­ken so­ke­rin, ras­van ja muun her­kut­te­lun” tai ”jos laih­du­tan, ur­hei­len sit­ten joka päi­vä”. Täl­lai­nen ajat­te­lu ei ole ko­vin­kaan pit­kä­kes­tois­ta tai hel­pos­ti yl­lä­pi­det­tä­vää. Mitä jos an­tai­sit it­sel­le­si lu­van vaik­ka ker­ran vii­kos­sa her­ku­tel­la? Va­lit­se se si­nul­le mie­lui­sin herk­ku. Pie­ni mais­ti­ai­nen, joka ei hor­ju­ta laih­du­tus­ta mi­hin­kään suun­taan ja si­nul­la on lupa syö­dä se. Nau­tit sii­tä, hi­taas­ti, mais­tel­len het­ki het­kel­tä, kuin­ka hy­vää se on­kaan.

Valitsenko koko levyn, viisi palaa, yhden palan vai terveellisen, mutta silti makean vaihtoehdon? Vaihtoehtoja on enemmän kuin usein muistaakaan.

Valitsenko koko levyn, viisi palaa, yhden palan vai terveellisen, mutta silti makean vaihtoehdon? Vaihtoehtoja on enemmän kuin usein muistaakaan.

Maria Tyyster

Nyt, kun si­nul­la on ker­ran vii­kos­sa lupa her­ku­tel­la lem­pi­her­kul­la­si, si­nun ei tar­vit­se kiel­täy­tyä sii­tä ko­ko­naan ja himo ei eh­kä kas­va­kaan niin suu­rek­si. Saa­tat jopa huo­ma­ta, et­tei so­vit­tu­na herk­ku­päi­vä­nä tee­kään mie­li her­ku­tel­la. Mut­ta… Va­roi­tuk­sen sana, jos olet päät­tä­nyt syö­dä lau­an­tai­na yh­den pul­lan, tai yh­den pa­lan juus­to­kak­kua, tai yh­den suk­laa­pa­tu­kan: Tämä ei tar­koi­ta, et­tä voit myös kes­ki­viik­ko­na her­ku­tel­la, kos­ka ”ihan sama, ei­hän se mi­hin­kään vai­ku­ta lau­an­tai­na­kaan”. Sii­nä se juju. It­se­hil­lin­tää, päät­tä­väi­syyt­tä ja it­sen­sä pal­kit­se­mis­ta hy­väs­tä saa­vu­tuk­ses­ta.

Usein, kun aloi­te­taan kun­to­kuu­ri, se aloi­te­taan lii­an ra­jus­ti. Ja kun krop­pa jou­tuu ko­val­le ra­si­tuk­sel­le, se säi­käh­tää ja is­kee puo­lus­tus­me­ka­nis­min pääl­le. Sil­loin sai­ras­tut hel­pos­ti tai jo­kin paik­ka al­kaa ki­pey­tyä.

Jos näin käy, sen jäl­keen on taas vai­ke­am­pi ja vai­ke­am­pi aloit­taa muu­tos­ta uu­des­taan. Krop­pa oli­si hyvä to­tut­taa lii­kun­taan ja ruo­ka­va­li­o­muu­tok­seen pik­ku­hil­jaa. Si­nun ei tar­vit­se sa­man tien jär­jes­tää it­sel­le­si joka päi­väl­le lii­kun­taa tai ve­tää ruo­ka­va­li­o­ta täy­sin mi­ni­miin. Tu­hoon tuo­mit­tu aja­tus. Täs­sä is­kee mo­nes­ti se sama, van­ha tut­tu ka­tast­ro­fi­a­jat­te­lu pääl­le. ”En eh­di liik­kua joka päi­vä, jo­ten ei täs­sä yrit­tä­mi­ses­sä ole mi­tään jär­keä”, ja sii­hen jää kun­to­kuu­ri.

Maria Tyyster

Heittääkkö kerralla liikuntamäärän täysin överiksi, vai olisiko järkevä? Kumpi viikko näyttää kestävämmältä ratkaisulta?

Heittääkkö kerralla liikuntamäärän täysin överiksi, vai olisiko järkevä? Kumpi viikko näyttää kestävämmältä ratkaisulta?

Maria Tyyster

En­sin­nä­kin: Mi­täs jos se ei oli­si­kaan laih­du­tus­KUU­RI tai kun­to­KUU­RI, vaan uu­si ter­veel­li­nen elä­män­ta­pa. Opet­te­li­sit pik­ku­hil­jaa syö­mään oi­kei­ta asi­oi­ta, oi­ke­al­la ta­val­la. Kek­si­sit uu­sia ta­po­ja ak­ti­voi­da ar­ke­a­si, jol­loin sai­sit li­sää hyö­ty­lii­kun­taa tai voi­sit vaik­ka ko­keil­la jo­tain uut­ta har­ras­tus­ta. Toi­sek­si: Jos si­nul­la ei ole ai­kaa teh­dä tun­nin lii­kun­ta­suo­ri­tus­ta, tee sen mit­tai­nen, kun eh­dit. Se on sata ker­taa pa­rem­pi vaih­to­eh­to, kuin jää­dä soh­val­le miet­ti­mään, mi­ten kaik­ki meni nyt plö­ri­näk­si ker­ral­la. Syö­mäl­lä yh­den suk­laa­pa­lan kym­me­nen si­jaan, tai vaih­ta­mal­la pa­hee­si jo­hon­kin ter­veel­li­sem­pää vaih­to­eh­toon, teet pal­ve­luk­sen kro­pal­le­si ja sa­mal­la myös mie­lel­le­si. Use­as­ti olo ja mie­li­a­la on vie­lä­kin pa­hem­pi ”lu­vat­to­man” her­kut­te­lun tai lais­kot­te­lun jäl­keen kuin en­nen sitä, kun himo tai vä­sy­mys yrit­tää ot­taa si­nus­ta ko­van ot­teen.

Voi­mia ka­tast­ro­fien se­lät­tä­mi­seen pi­me­än syk­syn kes­kel­lä!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram