Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
30.1.2020 12.52

Erinomaisvointi: Viisi ämmää vie kohti pysyvää elämän­ta­pa­muu­tosta!

Minne?

Aivan ensimmäinen asia. Mieti itsellesi tavoite. Tavoitteita voi olla monta ja kannattaakin! Tavoitteen tulisi aina olla jollain tavalla mitattavissa. Tällöin pystyt helpommin seuraamaan sitä ja myös palkitsemaan itsesi, kun tavoite täyttyy.

Jos ta­voit­tee­si on to­del­la suu­ri, vaik­ka­pa ol­la 20 ki­loa ke­vy­em­pi, kan­nat­taa ta­voi­te pilk­koa pie­nem­mäk­si. Esi­mer­kik­si 5 ki­lon etap­pei­hin jär­ke­väs­sä ajas­sa. Krop­pam­me muut­tuu muu­tok­sen mu­ka­na ja ei toi­mi vält­tä­mät­tä jat­ku­vas­ti sa­mal­la ta­val­la. Ei siis kan­na­ta luo­vut­taa, jos vä­lil­lä tun­tuu, et­tei mi­tään ta­pah­du. Muis­ta, et­tä ta­voi­te voi myös mat­kan ai­ka­na muok­kau­tua täy­sin uu­den­lai­sek­si! Ole siis avoin aja­tuk­sil­le ja ide­oil­le, kun mie­tit omia ta­voit­tei­ta­si.

Ta­voit­teen on hyvä ol­la koh­ti jo­tain, ei­kä pois­päin jos­ta­kin.

HYVÄ TA­VOI­TE: Ol­la 10 kg ke­vy­em­pi TAI kor­va­ta kar­kit mar­joil­la ja he­del­mil­lä.

HUO­NO TA­VOI­TE: Saa­da 10 kg läs­kiä pois TAI en syö kark­kia.

Voi kuu­los­taa has­sul­ta, mut­ta täl­lä­kin on psy­ko­lo­gi­nen vai­ku­tus. On hel­pom­pi kul­kea jo­tain koh­ti, kuin pois­päin jos­ta­kin!

Miksi?

Jos pi­täi­si va­li­ta äm­mis­tä tär­kein, se oli­si tämä. Jot­ta pää­set ta­voit­tee­see­si ja sai­sit elä­mä­si rai­teil­leen, tu­lee si­nun tie­tää mik­si sen teet! Kir­joi­ta siis ihan oi­ke­as­ti pa­pe­ril­le si­nul­le tär­keim­mät asi­at. Vaik­ka pie­nim­mät­kin! Maa­il­man­rau­has­ta kor­ko­ken­kiin ja lä­him­mis­tä ih­mi­sis­tä naa­pu­rei­hin…

Kun olet sel­vit­tä­nyt it­sel­le­si asi­at, joi­den ta­kia ha­lu­at elää ja voi­da pa­rem­min, on muu­tos­pää­tös­ten te­ke­mi­nen ja niis­tä kiin­ni pi­tä­mi­nen 100 ker­taa hel­pom­paa. Jos vä­lil­lä tu­lee heik­ko­ja het­kiä ja ta­voit­teen saa­vut­te­le­mi­nen tun­tuu tur­hal­ta, kan­nat­taa kir­kas­taa muis­tia lu­ke­mal­la uu­del­leen kir­joit­ta­ma­si asi­at. Jos­pa se in­to te­ke­mi­seen taas löy­tyi­si.

Mitä?

Jot­ta muu­tos oli­si mie­le­käs, kan­nat­taa teh­dä sitä, mis­tä tyk­kää. Älä siis aloi­ta lii­kun­ta­la­jia, joka ei tun­nu yh­tään omal­ta tai ala syö­mään ruo­ka-ai­nei­ta, jot­ka saa­vat si­nut yök­ki­mään. Jos kun­to­sa­li ei kiin­nos­ta, älä mene sin­ne. Tree­na­ta voi muu­ten­kin! Jos mai­to­rah­ka ei mene alas il­man puol­ta lit­raa vet­tä, älä her­ran jes­tas vä­ki­sin sitä syö! Pro­tei­i­nit saat fik­sum­min­kin. Ole täs­sä­kin asi­as­sa avoin. Ko­kei­le jo­tain uut­ta la­jia, vaik­ka ys­tä­vän kans­sa. Mais­te­le uu­sia ma­ku­ja roh­ke­as­ti. Saa­tat löy­tää ai­van yl­lät­tä­viä suo­sik­ke­ja!

Miten?

Koh­tuul­li­suus kai­kes­sa -sa­non­ta so­pii tä­hän­kin asi­aan. Väl­tä läh­te­mis­tä suo­rit­ta­maan mi­tään ää­ri­pään il­mi­öi­tä. Ruo­ka­va­li­os­sa pie­nil­lä muu­tok­sil­la, puh­taal­la ja ter­veel­li­sel­lä, mo­ni­puo­li­sel­la ja nor­maa­lil­la ruo­al­la pää­set pit­käl­le. Elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­sa et tar­vit­se ruo­ka­va­li­oo­si vält­tä­mät­tä li­sä­ra­vin­tei­ta ja eri­lai­sia kei­no­te­koi­sia ra­vin­to­ai­nei­ta, tai jum­pa­tak­se­si ai­van pa­kas­ta ve­det­ty­jä jump­pa­pök­sy­jä ja uut­ta vä­ri­käs­tä pai­taa.

Jos ha­lu­at ko­keil­la jo­tain ää­ri-ruo­ka­va­li­oi­ta ja die­et­te­jä, kan­nat­taa ot­taa to­del­la tar­kas­ti asi­as­ta sel­vää, jot­ta et vie krop­paa­si lop­puun tai jää pait­si mis­tään tär­keis­tä ra­vin­to­ai­neis­ta, vi­ta­mii­neis­ta ja hi­ve­nai­neis­ta. Seu­rauk­set ää­ri­päis­tä voi­vat ol­la ter­vey­del­le to­del­la hai­tal­li­sia ja jopa eli­ni­käi­siä.

Sama koh­tuul­li­suus toi­mii myös lii­kun­nan kans­sa. Lii­ka on lii­kaa. Vaih­te­lu ja mo­ni­puo­li­suus on tär­ke­ää. Lii­an har­voin muis­te­taan, kun aloi­te­taan ”kun­to­kuu­ri”, et­tä krop­pa tar­vit­see myös huol­toa ja pa­lau­tu­mis­ta, jot­ta se voi ke­hit­tyä. Jos aloit­taa lii­an ra­jus­ti, krop­pa me­nee hel­pos­ti shok­kiin ja sai­ras­tuu.

Uni, le­po­päi­vät, vä­lil­lä ren­nom­mat tree­nit ja hie­ron­ta tai ve­nyt­te­ly ovat to­del­la tär­kei­tä asi­oi­ta, jot­ta krop­pa toi­mii ja jak­sa vie­dä si­nua päi­väs­tä toi­seen. Vä­lil­lä voi taas pi­tää to­del­la tiu­kan vii­kon ja vä­syt­tää krop­paa ihan to­den te­ol­la. Tä­män jäl­keen luon­nol­li­ses­ti hyvä ra­vin­to ja lepo saa taas ai­van uu­den mer­ki­tyk­sen. Muis­ta ra­kas­taa krop­paa­si ja an­taa sil­le ar­moa, lä­hei­syyt­tä ja läm­pöä!

Milloin?

Tam­mi­kuu, uu­si vuo­si, uu­si elä­mä, ka­len­te­ri täy­teen tree­ne­jä ja tiuk­ka ruo­ka­va­lio! JEE! Nyt muut­tuu elä­mä yh­des­sä yös­sä py­sy­väs­ti. No niin­pä niin. Oli­si haus­ka tie­tää, kuka täs­sä on on­nis­tu­nut täy­del­li­ses­ti, oi­ke­as­ti? Il­man, et­tä stres­si on nous­sut tai­vai­siin tai krop­pa vä­sy­nyt to­taa­li­ses­ti? Jot­ta saat elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­ta py­sy­vän, aloi­ta pie­nin as­ke­lin ja si­säl­ly­tä muu­tok­set jär­ke­väs­ti omaan ar­kee­si. Mei­na­sit­ko to­si­aan teh­dä koko lop­pu­e­lä­mä­si eri ruo­at it­sel­le­si kuin muul­le per­heel­le? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si tree­na­ta 5–6 ker­taa vii­kos­sa sa­mal­la hoi­ta­en työt, per­heen ja ys­tä­vät? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si kiel­täy­tyä kai­kis­sa juh­lis­sa kai­kis­ta tar­jot­ta­vis­ta ja tuo­da omat eväät? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si pun­ni­ta jo­kai­sen suu­pa­lan?

Tee elä­mäs­tä­si sään­nöl­lis­tä niin, et­tä se so­pii si­nul­le, töi­hi­si ja koko per­heel­le­si. Sään­nöl­li­set ruo­ka-ajat ja kai­kil­le so­pi­va, ter­veel­li­nen ruo­ka te­kee hy­vää koko per­heel­le. Her­kut­te­lu koh­tuu­del­la on sal­lit­tu sil­loin täl­löin, kos­ka pi­tää­hän elä­mäs­sä ol­la nau­tin­to­ja! Koh­tuus, koh­tuus ja koh­tuus. Ei täy­si kiel­täy­ty­mi­nen. Per­heel­le ja ys­tä­vyy­del­le te­kee myös hy­vää teh­dä asi­oi­ta yh­des­sä! Jos töis­sä tai muus­sa elä­mäs­sä on ras­kas­ta, pidä lii­kun­nas­sa ren­nom­pi jak­so. Ei kan­na­ta vä­syt­tää it­se­ään li­sää. Kun vä­syt­tää, le­pää, mut­ta älä pas­si­voi­du. Se vä­syt­tää vain li­sää ja luo hel­pos­ti kier­teen, jol­loin ei enää jak­sa­kaan teh­dä yh­tään mi­tään.

Min­ne, mik­si, mitä, mi­ten ja mil­loin? Sii­nä­pä ne tär­keim­mät ky­sy­myk­set, joi­hin vas­tauk­set tie­dät vain sinä it­se. Kuun­te­le mitä sinä ha­lu­at ja tee asi­oi­ta sen mu­kaan. Ku­ten eh­kä luit ri­vien vä­lis­tä, elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­sa on en­nen kaik­kea ky­sy­mys sii­tä, et­tä si­nul­la on pää ja mie­li täy­sil­lä mu­ka­na sii­nä mitä teet. Mut­ta eh­dot­to­mas­ti niin, et­tä mie­li py­syy vir­ke­ä­nä, kirk­kaa­na ja iloi­se­na! Älä vaa­di it­sel­tä­si lii­kaa ja kii­tä it­se­ä­si on­nis­tu­mi­sis­ta. Kat­so pei­liin kriit­ti­ses­ti, mut­ta po­si­tii­vi­ses­ti ja op­ti­mis­ti­ses­ti. Ai­na ei mene kuin Ström­sös­sä, mut­ta kai­kes­ta voi sel­vi­tä kyl­lä.

Tsemp­piä ja huu­mo­ria uu­teen vuo­teen!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram