Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
30.1.2020 12.52

Erinomaisvointi: Viisi ämmää vie kohti pysyvää elämän­ta­pa­muu­tosta!

Minne?

Aivan ensimmäinen asia. Mieti itsellesi tavoite. Tavoitteita voi olla monta ja kannattaakin! Tavoitteen tulisi aina olla jollain tavalla mitattavissa. Tällöin pystyt helpommin seuraamaan sitä ja myös palkitsemaan itsesi, kun tavoite täyttyy.

Jos ta­voit­tee­si on to­del­la suu­ri, vaik­ka­pa ol­la 20 ki­loa ke­vy­em­pi, kan­nat­taa ta­voi­te pilk­koa pie­nem­mäk­si. Esi­mer­kik­si 5 ki­lon etap­pei­hin jär­ke­väs­sä ajas­sa. Krop­pam­me muut­tuu muu­tok­sen mu­ka­na ja ei toi­mi vält­tä­mät­tä jat­ku­vas­ti sa­mal­la ta­val­la. Ei siis kan­na­ta luo­vut­taa, jos vä­lil­lä tun­tuu, et­tei mi­tään ta­pah­du. Muis­ta, et­tä ta­voi­te voi myös mat­kan ai­ka­na muok­kau­tua täy­sin uu­den­lai­sek­si! Ole siis avoin aja­tuk­sil­le ja ide­oil­le, kun mie­tit omia ta­voit­tei­ta­si.

Ta­voit­teen on hyvä ol­la koh­ti jo­tain, ei­kä pois­päin jos­ta­kin.

HYVÄ TA­VOI­TE: Ol­la 10 kg ke­vy­em­pi TAI kor­va­ta kar­kit mar­joil­la ja he­del­mil­lä.

HUO­NO TA­VOI­TE: Saa­da 10 kg läs­kiä pois TAI en syö kark­kia.

Voi kuu­los­taa has­sul­ta, mut­ta täl­lä­kin on psy­ko­lo­gi­nen vai­ku­tus. On hel­pom­pi kul­kea jo­tain koh­ti, kuin pois­päin jos­ta­kin!

Miksi?

Jos pi­täi­si va­li­ta äm­mis­tä tär­kein, se oli­si tämä. Jot­ta pää­set ta­voit­tee­see­si ja sai­sit elä­mä­si rai­teil­leen, tu­lee si­nun tie­tää mik­si sen teet! Kir­joi­ta siis ihan oi­ke­as­ti pa­pe­ril­le si­nul­le tär­keim­mät asi­at. Vaik­ka pie­nim­mät­kin! Maa­il­man­rau­has­ta kor­ko­ken­kiin ja lä­him­mis­tä ih­mi­sis­tä naa­pu­rei­hin…

Kun olet sel­vit­tä­nyt it­sel­le­si asi­at, joi­den ta­kia ha­lu­at elää ja voi­da pa­rem­min, on muu­tos­pää­tös­ten te­ke­mi­nen ja niis­tä kiin­ni pi­tä­mi­nen 100 ker­taa hel­pom­paa. Jos vä­lil­lä tu­lee heik­ko­ja het­kiä ja ta­voit­teen saa­vut­te­le­mi­nen tun­tuu tur­hal­ta, kan­nat­taa kir­kas­taa muis­tia lu­ke­mal­la uu­del­leen kir­joit­ta­ma­si asi­at. Jos­pa se in­to te­ke­mi­seen taas löy­tyi­si.

Mitä?

Jot­ta muu­tos oli­si mie­le­käs, kan­nat­taa teh­dä sitä, mis­tä tyk­kää. Älä siis aloi­ta lii­kun­ta­la­jia, joka ei tun­nu yh­tään omal­ta tai ala syö­mään ruo­ka-ai­nei­ta, jot­ka saa­vat si­nut yök­ki­mään. Jos kun­to­sa­li ei kiin­nos­ta, älä mene sin­ne. Tree­na­ta voi muu­ten­kin! Jos mai­to­rah­ka ei mene alas il­man puol­ta lit­raa vet­tä, älä her­ran jes­tas vä­ki­sin sitä syö! Pro­tei­i­nit saat fik­sum­min­kin. Ole täs­sä­kin asi­as­sa avoin. Ko­kei­le jo­tain uut­ta la­jia, vaik­ka ys­tä­vän kans­sa. Mais­te­le uu­sia ma­ku­ja roh­ke­as­ti. Saa­tat löy­tää ai­van yl­lät­tä­viä suo­sik­ke­ja!

Miten?

Koh­tuul­li­suus kai­kes­sa -sa­non­ta so­pii tä­hän­kin asi­aan. Väl­tä läh­te­mis­tä suo­rit­ta­maan mi­tään ää­ri­pään il­mi­öi­tä. Ruo­ka­va­li­os­sa pie­nil­lä muu­tok­sil­la, puh­taal­la ja ter­veel­li­sel­lä, mo­ni­puo­li­sel­la ja nor­maa­lil­la ruo­al­la pää­set pit­käl­le. Elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­sa et tar­vit­se ruo­ka­va­li­oo­si vält­tä­mät­tä li­sä­ra­vin­tei­ta ja eri­lai­sia kei­no­te­koi­sia ra­vin­to­ai­nei­ta, tai jum­pa­tak­se­si ai­van pa­kas­ta ve­det­ty­jä jump­pa­pök­sy­jä ja uut­ta vä­ri­käs­tä pai­taa.

Jos ha­lu­at ko­keil­la jo­tain ää­ri-ruo­ka­va­li­oi­ta ja die­et­te­jä, kan­nat­taa ot­taa to­del­la tar­kas­ti asi­as­ta sel­vää, jot­ta et vie krop­paa­si lop­puun tai jää pait­si mis­tään tär­keis­tä ra­vin­to­ai­neis­ta, vi­ta­mii­neis­ta ja hi­ve­nai­neis­ta. Seu­rauk­set ää­ri­päis­tä voi­vat ol­la ter­vey­del­le to­del­la hai­tal­li­sia ja jopa eli­ni­käi­siä.

Sama koh­tuul­li­suus toi­mii myös lii­kun­nan kans­sa. Lii­ka on lii­kaa. Vaih­te­lu ja mo­ni­puo­li­suus on tär­ke­ää. Lii­an har­voin muis­te­taan, kun aloi­te­taan ”kun­to­kuu­ri”, et­tä krop­pa tar­vit­see myös huol­toa ja pa­lau­tu­mis­ta, jot­ta se voi ke­hit­tyä. Jos aloit­taa lii­an ra­jus­ti, krop­pa me­nee hel­pos­ti shok­kiin ja sai­ras­tuu.

Uni, le­po­päi­vät, vä­lil­lä ren­nom­mat tree­nit ja hie­ron­ta tai ve­nyt­te­ly ovat to­del­la tär­kei­tä asi­oi­ta, jot­ta krop­pa toi­mii ja jak­sa vie­dä si­nua päi­väs­tä toi­seen. Vä­lil­lä voi taas pi­tää to­del­la tiu­kan vii­kon ja vä­syt­tää krop­paa ihan to­den te­ol­la. Tä­män jäl­keen luon­nol­li­ses­ti hyvä ra­vin­to ja lepo saa taas ai­van uu­den mer­ki­tyk­sen. Muis­ta ra­kas­taa krop­paa­si ja an­taa sil­le ar­moa, lä­hei­syyt­tä ja läm­pöä!

Milloin?

Tam­mi­kuu, uu­si vuo­si, uu­si elä­mä, ka­len­te­ri täy­teen tree­ne­jä ja tiuk­ka ruo­ka­va­lio! JEE! Nyt muut­tuu elä­mä yh­des­sä yös­sä py­sy­väs­ti. No niin­pä niin. Oli­si haus­ka tie­tää, kuka täs­sä on on­nis­tu­nut täy­del­li­ses­ti, oi­ke­as­ti? Il­man, et­tä stres­si on nous­sut tai­vai­siin tai krop­pa vä­sy­nyt to­taa­li­ses­ti? Jot­ta saat elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­ta py­sy­vän, aloi­ta pie­nin as­ke­lin ja si­säl­ly­tä muu­tok­set jär­ke­väs­ti omaan ar­kee­si. Mei­na­sit­ko to­si­aan teh­dä koko lop­pu­e­lä­mä­si eri ruo­at it­sel­le­si kuin muul­le per­heel­le? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si tree­na­ta 5–6 ker­taa vii­kos­sa sa­mal­la hoi­ta­en työt, per­heen ja ys­tä­vät? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si kiel­täy­tyä kai­kis­sa juh­lis­sa kai­kis­ta tar­jot­ta­vis­ta ja tuo­da omat eväät? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si pun­ni­ta jo­kai­sen suu­pa­lan?

Tee elä­mäs­tä­si sään­nöl­lis­tä niin, et­tä se so­pii si­nul­le, töi­hi­si ja koko per­heel­le­si. Sään­nöl­li­set ruo­ka-ajat ja kai­kil­le so­pi­va, ter­veel­li­nen ruo­ka te­kee hy­vää koko per­heel­le. Her­kut­te­lu koh­tuu­del­la on sal­lit­tu sil­loin täl­löin, kos­ka pi­tää­hän elä­mäs­sä ol­la nau­tin­to­ja! Koh­tuus, koh­tuus ja koh­tuus. Ei täy­si kiel­täy­ty­mi­nen. Per­heel­le ja ys­tä­vyy­del­le te­kee myös hy­vää teh­dä asi­oi­ta yh­des­sä! Jos töis­sä tai muus­sa elä­mäs­sä on ras­kas­ta, pidä lii­kun­nas­sa ren­nom­pi jak­so. Ei kan­na­ta vä­syt­tää it­se­ään li­sää. Kun vä­syt­tää, le­pää, mut­ta älä pas­si­voi­du. Se vä­syt­tää vain li­sää ja luo hel­pos­ti kier­teen, jol­loin ei enää jak­sa­kaan teh­dä yh­tään mi­tään.

Min­ne, mik­si, mitä, mi­ten ja mil­loin? Sii­nä­pä ne tär­keim­mät ky­sy­myk­set, joi­hin vas­tauk­set tie­dät vain sinä it­se. Kuun­te­le mitä sinä ha­lu­at ja tee asi­oi­ta sen mu­kaan. Ku­ten eh­kä luit ri­vien vä­lis­tä, elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­sa on en­nen kaik­kea ky­sy­mys sii­tä, et­tä si­nul­la on pää ja mie­li täy­sil­lä mu­ka­na sii­nä mitä teet. Mut­ta eh­dot­to­mas­ti niin, et­tä mie­li py­syy vir­ke­ä­nä, kirk­kaa­na ja iloi­se­na! Älä vaa­di it­sel­tä­si lii­kaa ja kii­tä it­se­ä­si on­nis­tu­mi­sis­ta. Kat­so pei­liin kriit­ti­ses­ti, mut­ta po­si­tii­vi­ses­ti ja op­ti­mis­ti­ses­ti. Ai­na ei mene kuin Ström­sös­sä, mut­ta kai­kes­ta voi sel­vi­tä kyl­lä.

Tsemp­piä ja huu­mo­ria uu­teen vuo­teen!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram

Menovinkit

To 29.2. Piispantarkastus: yhteis­vas­tuu­tempaus

klo 9.30–10.30 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie 5, Sä­ky­lä). Mu­siik­kia ja kes­kus­te­lua. Pai­kal­la piis­pa Mari Lep­pä­nen, seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä ja kun­nan­joh­ta­ja. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

To 29.2. Piispantarkastus: Mitä kuuluu kotiin ja kouluun?

klo 15 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä). Kes­kus­te­lua kou­lu­ar­jen on­gel­mis­ta ja opet­ta­jien­kin jak­sa­mi­ses­ta pai­kal­lis­ten opet­ta­jien ja kas­vat­ta­jien sekä piis­pa Mari Lep­pä­sen kes­ken. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Pe 1.3. Satutuokio

klo 10–10.30 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Muu­ta­ma satu sekä muu­ta puu­haa. Al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 1.3. Kuntosali tutuksi seniori-ikäisille -lyhytkurssi

klo 12.45–13.45 Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33, Eu­ra). Mona Kos­ki oh­jaa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran ur­hei­lu­ta­lo.

Pe 1.3. Avoin nuokkari

klo 16–18 3.–6.-luok­ka­lai­sil­le ja klo 18–19.30 13–18-vuo­ti­ail­le. Oh­jel­mas­sa pa­ko­huo­ne­pe­li. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ma 4.3. Seniori-ikäisten kahvila

klo 14–16 Kaut­tu­an ky­lä­ta­lol­la (Kir­ja­ku­ja, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mu­siik­kia, yh­teis­lau­lua ja mu­siik­ki­tie­to­vi­sa. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jär­jes­töt.

Ma 4.3. Lautapeli-ilta

klo 17–20 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Ant­ti Erk­ki­lä ve­tää tu­tus­tu­mis­ta lau­ta­pe­lei­hin lai­das­ta lai­taan. Suun­nat­tu yli 12-vuo­ti­ail­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut ja Sa­ta­o­pis­to.

Ti 5.3. Tutustuminen Kiukaisten ikäihmisten kuntosaliryhmään

klo 10–11 Kiu­kais­ten kun­to­sa­lil­la (Opin­tie 2, Eu­ra). Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­nan lii­kun­ta­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Potkukelkkailua

klo 13–16 Pis­pan laa­vul­ta (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1042, Sä­ky­lä) Köy­li­ön­jär­ven jääl­le. Myös mak­ka­ran­pais­toa ja kah­vit­te­lua. Se­ni­o­ri-ikäis­ten maa­lis­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. pai­kal­li­set elä­ke­läis­jä­rejs­töt.

Ti 5.3. Seniori-iltapäivä nuorisotalolla

klo 16–18 Kaut­tu­an Nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Bin­goa. Järj. Eu­ran nuo­ri­so­val­tuus­to ja nuo­ri­so­pal­ve­lut.

Ti 5.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Ää­ni­kir­jo­ja, mu­siik­kia, kä­den­tai­to­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun ny­ky­mar­tat.

Instagram