Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
30.1.2020 12.52

Erinomaisvointi: Viisi ämmää vie kohti pysyvää elämän­ta­pa­muu­tosta!

Minne?

Aivan ensimmäinen asia. Mieti itsellesi tavoite. Tavoitteita voi olla monta ja kannattaakin! Tavoitteen tulisi aina olla jollain tavalla mitattavissa. Tällöin pystyt helpommin seuraamaan sitä ja myös palkitsemaan itsesi, kun tavoite täyttyy.

Jos ta­voit­tee­si on to­del­la suu­ri, vaik­ka­pa ol­la 20 ki­loa ke­vy­em­pi, kan­nat­taa ta­voi­te pilk­koa pie­nem­mäk­si. Esi­mer­kik­si 5 ki­lon etap­pei­hin jär­ke­väs­sä ajas­sa. Krop­pam­me muut­tuu muu­tok­sen mu­ka­na ja ei toi­mi vält­tä­mät­tä jat­ku­vas­ti sa­mal­la ta­val­la. Ei siis kan­na­ta luo­vut­taa, jos vä­lil­lä tun­tuu, et­tei mi­tään ta­pah­du. Muis­ta, et­tä ta­voi­te voi myös mat­kan ai­ka­na muok­kau­tua täy­sin uu­den­lai­sek­si! Ole siis avoin aja­tuk­sil­le ja ide­oil­le, kun mie­tit omia ta­voit­tei­ta­si.

Ta­voit­teen on hyvä ol­la koh­ti jo­tain, ei­kä pois­päin jos­ta­kin.

HYVÄ TA­VOI­TE: Ol­la 10 kg ke­vy­em­pi TAI kor­va­ta kar­kit mar­joil­la ja he­del­mil­lä.

HUO­NO TA­VOI­TE: Saa­da 10 kg läs­kiä pois TAI en syö kark­kia.

Voi kuu­los­taa has­sul­ta, mut­ta täl­lä­kin on psy­ko­lo­gi­nen vai­ku­tus. On hel­pom­pi kul­kea jo­tain koh­ti, kuin pois­päin jos­ta­kin!

Miksi?

Jos pi­täi­si va­li­ta äm­mis­tä tär­kein, se oli­si tämä. Jot­ta pää­set ta­voit­tee­see­si ja sai­sit elä­mä­si rai­teil­leen, tu­lee si­nun tie­tää mik­si sen teet! Kir­joi­ta siis ihan oi­ke­as­ti pa­pe­ril­le si­nul­le tär­keim­mät asi­at. Vaik­ka pie­nim­mät­kin! Maa­il­man­rau­has­ta kor­ko­ken­kiin ja lä­him­mis­tä ih­mi­sis­tä naa­pu­rei­hin…

Kun olet sel­vit­tä­nyt it­sel­le­si asi­at, joi­den ta­kia ha­lu­at elää ja voi­da pa­rem­min, on muu­tos­pää­tös­ten te­ke­mi­nen ja niis­tä kiin­ni pi­tä­mi­nen 100 ker­taa hel­pom­paa. Jos vä­lil­lä tu­lee heik­ko­ja het­kiä ja ta­voit­teen saa­vut­te­le­mi­nen tun­tuu tur­hal­ta, kan­nat­taa kir­kas­taa muis­tia lu­ke­mal­la uu­del­leen kir­joit­ta­ma­si asi­at. Jos­pa se in­to te­ke­mi­seen taas löy­tyi­si.

Mitä?

Jot­ta muu­tos oli­si mie­le­käs, kan­nat­taa teh­dä sitä, mis­tä tyk­kää. Älä siis aloi­ta lii­kun­ta­la­jia, joka ei tun­nu yh­tään omal­ta tai ala syö­mään ruo­ka-ai­nei­ta, jot­ka saa­vat si­nut yök­ki­mään. Jos kun­to­sa­li ei kiin­nos­ta, älä mene sin­ne. Tree­na­ta voi muu­ten­kin! Jos mai­to­rah­ka ei mene alas il­man puol­ta lit­raa vet­tä, älä her­ran jes­tas vä­ki­sin sitä syö! Pro­tei­i­nit saat fik­sum­min­kin. Ole täs­sä­kin asi­as­sa avoin. Ko­kei­le jo­tain uut­ta la­jia, vaik­ka ys­tä­vän kans­sa. Mais­te­le uu­sia ma­ku­ja roh­ke­as­ti. Saa­tat löy­tää ai­van yl­lät­tä­viä suo­sik­ke­ja!

Miten?

Koh­tuul­li­suus kai­kes­sa -sa­non­ta so­pii tä­hän­kin asi­aan. Väl­tä läh­te­mis­tä suo­rit­ta­maan mi­tään ää­ri­pään il­mi­öi­tä. Ruo­ka­va­li­os­sa pie­nil­lä muu­tok­sil­la, puh­taal­la ja ter­veel­li­sel­lä, mo­ni­puo­li­sel­la ja nor­maa­lil­la ruo­al­la pää­set pit­käl­le. Elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­sa et tar­vit­se ruo­ka­va­li­oo­si vält­tä­mät­tä li­sä­ra­vin­tei­ta ja eri­lai­sia kei­no­te­koi­sia ra­vin­to­ai­nei­ta, tai jum­pa­tak­se­si ai­van pa­kas­ta ve­det­ty­jä jump­pa­pök­sy­jä ja uut­ta vä­ri­käs­tä pai­taa.

Jos ha­lu­at ko­keil­la jo­tain ää­ri-ruo­ka­va­li­oi­ta ja die­et­te­jä, kan­nat­taa ot­taa to­del­la tar­kas­ti asi­as­ta sel­vää, jot­ta et vie krop­paa­si lop­puun tai jää pait­si mis­tään tär­keis­tä ra­vin­to­ai­neis­ta, vi­ta­mii­neis­ta ja hi­ve­nai­neis­ta. Seu­rauk­set ää­ri­päis­tä voi­vat ol­la ter­vey­del­le to­del­la hai­tal­li­sia ja jopa eli­ni­käi­siä.

Sama koh­tuul­li­suus toi­mii myös lii­kun­nan kans­sa. Lii­ka on lii­kaa. Vaih­te­lu ja mo­ni­puo­li­suus on tär­ke­ää. Lii­an har­voin muis­te­taan, kun aloi­te­taan ”kun­to­kuu­ri”, et­tä krop­pa tar­vit­see myös huol­toa ja pa­lau­tu­mis­ta, jot­ta se voi ke­hit­tyä. Jos aloit­taa lii­an ra­jus­ti, krop­pa me­nee hel­pos­ti shok­kiin ja sai­ras­tuu.

Uni, le­po­päi­vät, vä­lil­lä ren­nom­mat tree­nit ja hie­ron­ta tai ve­nyt­te­ly ovat to­del­la tär­kei­tä asi­oi­ta, jot­ta krop­pa toi­mii ja jak­sa vie­dä si­nua päi­väs­tä toi­seen. Vä­lil­lä voi taas pi­tää to­del­la tiu­kan vii­kon ja vä­syt­tää krop­paa ihan to­den te­ol­la. Tä­män jäl­keen luon­nol­li­ses­ti hyvä ra­vin­to ja lepo saa taas ai­van uu­den mer­ki­tyk­sen. Muis­ta ra­kas­taa krop­paa­si ja an­taa sil­le ar­moa, lä­hei­syyt­tä ja läm­pöä!

Milloin?

Tam­mi­kuu, uu­si vuo­si, uu­si elä­mä, ka­len­te­ri täy­teen tree­ne­jä ja tiuk­ka ruo­ka­va­lio! JEE! Nyt muut­tuu elä­mä yh­des­sä yös­sä py­sy­väs­ti. No niin­pä niin. Oli­si haus­ka tie­tää, kuka täs­sä on on­nis­tu­nut täy­del­li­ses­ti, oi­ke­as­ti? Il­man, et­tä stres­si on nous­sut tai­vai­siin tai krop­pa vä­sy­nyt to­taa­li­ses­ti? Jot­ta saat elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­ta py­sy­vän, aloi­ta pie­nin as­ke­lin ja si­säl­ly­tä muu­tok­set jär­ke­väs­ti omaan ar­kee­si. Mei­na­sit­ko to­si­aan teh­dä koko lop­pu­e­lä­mä­si eri ruo­at it­sel­le­si kuin muul­le per­heel­le? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si tree­na­ta 5–6 ker­taa vii­kos­sa sa­mal­la hoi­ta­en työt, per­heen ja ys­tä­vät? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si kiel­täy­tyä kai­kis­sa juh­lis­sa kai­kis­ta tar­jot­ta­vis­ta ja tuo­da omat eväät? Mei­na­sit­ko to­si­aan koko lop­pu­e­lä­mä­si pun­ni­ta jo­kai­sen suu­pa­lan?

Tee elä­mäs­tä­si sään­nöl­lis­tä niin, et­tä se so­pii si­nul­le, töi­hi­si ja koko per­heel­le­si. Sään­nöl­li­set ruo­ka-ajat ja kai­kil­le so­pi­va, ter­veel­li­nen ruo­ka te­kee hy­vää koko per­heel­le. Her­kut­te­lu koh­tuu­del­la on sal­lit­tu sil­loin täl­löin, kos­ka pi­tää­hän elä­mäs­sä ol­la nau­tin­to­ja! Koh­tuus, koh­tuus ja koh­tuus. Ei täy­si kiel­täy­ty­mi­nen. Per­heel­le ja ys­tä­vyy­del­le te­kee myös hy­vää teh­dä asi­oi­ta yh­des­sä! Jos töis­sä tai muus­sa elä­mäs­sä on ras­kas­ta, pidä lii­kun­nas­sa ren­nom­pi jak­so. Ei kan­na­ta vä­syt­tää it­se­ään li­sää. Kun vä­syt­tää, le­pää, mut­ta älä pas­si­voi­du. Se vä­syt­tää vain li­sää ja luo hel­pos­ti kier­teen, jol­loin ei enää jak­sa­kaan teh­dä yh­tään mi­tään.

Min­ne, mik­si, mitä, mi­ten ja mil­loin? Sii­nä­pä ne tär­keim­mät ky­sy­myk­set, joi­hin vas­tauk­set tie­dät vain sinä it­se. Kuun­te­le mitä sinä ha­lu­at ja tee asi­oi­ta sen mu­kaan. Ku­ten eh­kä luit ri­vien vä­lis­tä, elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­sa on en­nen kaik­kea ky­sy­mys sii­tä, et­tä si­nul­la on pää ja mie­li täy­sil­lä mu­ka­na sii­nä mitä teet. Mut­ta eh­dot­to­mas­ti niin, et­tä mie­li py­syy vir­ke­ä­nä, kirk­kaa­na ja iloi­se­na! Älä vaa­di it­sel­tä­si lii­kaa ja kii­tä it­se­ä­si on­nis­tu­mi­sis­ta. Kat­so pei­liin kriit­ti­ses­ti, mut­ta po­si­tii­vi­ses­ti ja op­ti­mis­ti­ses­ti. Ai­na ei mene kuin Ström­sös­sä, mut­ta kai­kes­ta voi sel­vi­tä kyl­lä.

Tsemp­piä ja huu­mo­ria uu­teen vuo­teen!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram