Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
20.5.2019 12.55

Erinomaisvointi: Mikä on oikeasti suomalaista ruokaa?

Nousevana trendinä ovat olleet jo hetken puhdas ruoka, luomu ja lähiruoka. Hieno juttu, sanon minä! Se ei vain välttämättä ole ihan niin helppo viidakko suunnistaa, kuin voisi kuvitella. Mikä on oikeasti suomalaista lähiruokaa ja puhdasta? Ja onko luomu aina parempi vaihtoehto?

Han­ka­lia asi­oi­ta, ja tot­ta kai ra­ha­kin täs­sä ku­lut­ta­jal­la on yk­si vah­vas­ti vai­kut­ta­va te­ki­jä. Täs­sä muu­ta­mia tärp­pe­jä sii­hen, mi­ten va­li­ta var­mas­ti suo­ma­lais­ta ruo­kaa, jos niin ha­lu­aa, sekä sii­hen, mikä on ym­pä­ris­tön kan­nal­ta jär­ke­vä va­lin­ta, kun te­kee va­lin­to­ja ruo­ka­os­tok­sil­la.

Ote­taan ver­tai­luun elin­tar­vik­keis­sa eni­ten käy­te­tyt mer­kin­nät.

Hyvää Suomesta – Joutsenmerkki

Hyvää Suomesta – Joutsenmerkki

Hy­vää Suo­mes­ta -merk­ki on suo­ma­lais­ten pa­kat­tu­jen elin­tar­vik­kei­den al­ku­pe­rä­merk­ki. Se ker­too suo­ma­lai­ses­ta työs­tä ja raa­ka-ai­nees­ta. Tämä on merk­ki, jon­ka käyt­töä tuot­teis­sa val­vo­taan ah­ke­ras­ti, muun mu­as­sa to­den­ta­mal­la tuot­teen al­ku­pe­rä.

Jos tuot­tees­sa on Hy­vää Suo­mes­ta-merk­ki, tar­koit­taa se et­tä:

– Liha, kala, muna ja mai­to ovat ai­na 100% suo­ma­lais­ta.

– Jos elin­tar­vik­kees­sa on vain yh­den­lais­ta raa­ka-ai­net­ta, on se ai­na 100% suo­ma­lais­ta.

– Mo­nen ai­ne­so­san tuot­tees­sa raa­ka-ai­nees­ta 75–100% on suo­ma­lais­ta.

– Lop­pu­tuot­teen val­mis­tus ja pak­kaa­mi­nen on ai­na ko­ti­mais­ta.

Avainlippu-merkki

Avainlippu-merkki

Avain­lip­pu­mer­ki­tyt tuot­teet ker­to­vat sii­tä, et­tä tuot­teen val­mis­tuk­seen on käy­tet­ty suo­ma­lais­ta työ­tä. Ko­ti­mai­suu­sas­teen kai­kis­sa tuot­tee­seen koh­dis­tu­vis­sa ku­luis­sa tu­lee ol­la vä­hin­tään 50%. Nämä ku­lut si­säl­tä­vät muun mu­as­sa raa­ka-ai­ne-, hen­ki­lös­tö- ja mark­ki­noin­ti­kus­tan­nuk­set.

Avain­lip­pu­mer­ki­tyil­lä tuot­teil­la ei ole vaa­ti­mus­ta raa­ka-ai­neen ko­ti­mai­suu­des­ta, jo­ten raa­ka-ai­ne saat­taa tul­la Suo­men ul­ko­puo­lel­ta.

Avainlippu-merkki hyvin suomalaisen tuotteen kyljessä ei kerro todellisuutta tuotteen raaka-aineen kotimaisuudesta.

Avainlippu-merkki hyvin suomalaisen tuotteen kyljessä ei kerro todellisuutta tuotteen raaka-aineen kotimaisuudesta.

Mo­net meil­le tu­tut ”suo­ma­lai­set” tuot­teet ja tuot­ta­jat voi­vat hank­kia raa­ka-ai­neen­sa muu­al­ta ja pii­lou­tua suo­ma­lai­sen ni­men­sä taak­se. Lain mu­kaan tuot­teen al­ku­pe­rä­maa tu­lee il­moit­taa pak­kauk­ses­sa, jos sen il­moit­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen voi joh­taa os­ta­jaa har­haan elin­tar­vik­keen to­del­li­sen al­ku­pe­rä­maan suh­teen. Eri­tyis­lain­sää­dän­nöl­lä on sää­det­ty, et­tä hu­na­jan, kas­vik­sien sekä kala- ja li­ha­tuot­tei­den al­ku­pe­rä­maa tu­lee il­moit­taa pak­kauk­ses­sa ai­na. Tou­ko­kuus­ta läh­tien myös ra­vin­to­lois­sa tu­lee lain mu­kaan il­moit­taa li­han al­ku­pe­rä­maa. Pik­kup­rän­tit siis kan­nat­taa jos­kus lu­kea ruo­ka­pak­kauk­sis­ta­kin, jos ha­lu­aa va­li­ta var­mas­ti suo­ma­lais­ta ruo­kaa os­tos­ko­riin­sa.

Sirkkalehtilippu-merkki, käytetään kasviksissa

Sirkkalehtilippu-merkki, käytetään kasviksissa

Sirk­ka­leh­ti­li­pun voit bon­ga­ta suo­ma­lai­sis­ta kas­vik­sis­ta. Mer­kin kri­tee­re­jä ovat:

– Kas­vi­raa­ka-ai­ne vil­jel­ty Suo­mes­sa

– Kas­vi­raa­ka-ai­ne ko­ti­mais­ta

– Ja­los­teet val­mis­tet­tu ai­na Suo­mes­sa.

Lehtimerkki kertoo luomusta.

Lehtimerkki kertoo luomusta.

Leh­ti­merk­ki on EU:n luo­mu­tun­nus, jota saa käyt­tää, jos EU:n alu­eel­la tuo­tet­tu­jen tuot­tei­den ai­ne­so­sis­ta 95% on luon­non­mu­kai­ses­ti tuo­tet­tu­ja. ”Tuo­tet­tu Suo­mes­sa” -mer­kin­tää voi käyt­tää, jos vä­hin­tään 98% raa­ka-ai­neis­ta on Suo­mes­ta.

Luo­mu on ris­ti­rii­tai­nen ai­he. Jos va­lit­ta­va­na­si on suo­ma­lai­nen broi­le­ri tai luo­mub­roi­le­ri vaik­ka­pa Sak­sas­ta tai suo­ma­lai­nen ome­na ja luo­muo­me­na Chi­les­tä, kum­man va­lit­set? Ym­pä­ris­tön vai­ku­tuk­sia sil­mäl­lä pi­tä­en it­se va­lit­si­sin ai­na suo­ma­lai­sen, jos sel­lai­nen vaih­to­eh­to on tar­jol­la. Ja mik­si­kö? Vaik­ka ul­ko­mai­nen tuo­te oli­si luo­mua, sil­ti ko­ti­mai­sen tuot­teen ruo­ka­ket­ju ja kyl­mä­ket­ju ovat roi­mas­ti ly­hy­em­piä, luon­non­va­ro­ja käy­te­tään vä­hem­män, pääs­töt ovat vä­häi­sem­mät ja ruo­ka tu­lee lä­hel­tä. Ha­lu­an tu­kea suo­ma­lai­sia tuot­ta­jia, ja suo­ma­lai­nen lain­sää­dän­tö ta­kaa sen, et­tei ko­ti­mai­sen ruo­an tuo­tan­nos­sa ole käy­tet­ty ai­nei­ta, jot­ka ovat ih­mi­sil­le hai­tal­li­sia. Esi­merk­ki­nä an­ti­bi­oo­tit, joi­ta myös mo­nis­sa EU-mais­sa käy­te­tään tuo­tan­to­e­läi­mien kas­vun li­sää­mi­seen. Suo­mes­sa an­ti­bi­oot­te­ja ei kos­kaan käy­te­tä en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti tai ru­tii­ni­no­mai­ses­ti, ai­no­as­taan yk­sit­täis­ten eläin­ten sai­rauk­sien hoi­toon. Sil­loin­kin vain pie­niä mää­riä ja val­vo­tus­ti. Eläi­miä ei kos­kaan teu­ras­te­ta tuo­tan­toon tai esi­mer­kik­si mai­toa tai mu­nia käy­te­tä, en­nen kuin an­ti­bi­oot­ti on täy­sin pois­tu­nut eläi­men eli­mis­tös­tä. Tä­män kai­ken ta­kaa maam­me tark­ka lain­sää­dän­tö.

Keskon lanseeraama kampanja

Keskon lanseeraama kampanja

Jos siis ha­lu­at syö­dä var­mas­ti suo­ma­lais­ta ruo­kaa, lue tark­kaan pak­kauk­set ja tar­kis­ta mer­kit. Tuot­tei­den ni­met voi­vat hel­pos­ti joh­taa har­haan ja ”Val­mis­tet­tu Suo­mes­sa” -teks­ti ei vält­tä­mät­tä ta­kaa vie­lä sitä, mis­tä tuo­te on pe­räi­sin. Kes­ko on lan­see­ran­nut ”Tuot­ta­jal­le Kii­tos”-kam­pan­jan, jos­sa mer­ki­tyt tuot­teet ovat var­mas­ti ko­ti­mai­sia ja os­te­tus­ta tuot­tees­ta tu­le­vas­ta ra­has­ta osa me­nee suo­raan tuot­ta­jal­le. Jos li­säk­si ha­lu­at, et­tä os­tos­ko­ris­sa­si oli­si suo­ma­lais­ta ja edul­lis­ta ruo­kaa, tu­tus­tu ih­mees­sä sa­to­kau­si­ka­len­te­riin! Se ker­too näp­pä­räs­ti, min­kä kas­vik­sien ja he­del­mien sato on juu­ri nyt me­neil­lään, jol­loin ne ovat myös edul­li­sem­pia.

Tsemp­piä merk­ki­vii­dak­koon ja mau­kas­ta ke­sää!

Läh­tei­nä:

hy­vää­suo­mes­ta.fi

ruo­ka­vi­ras­to.fi

li­ha­tie­do­tus.fi

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram