Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
9.4.2020 11.00

Erinomaisvointi: Miten tästä nyt sitten selvitään?

Joskus on niitä hetkiä, kun tuntuu, että seinät kaatuvat päälle. Nyt niitä hetkiä voi olla useassa taloudessa ja monista eri syistä. Kuitenkin suurin osa syistä linkittyy tällä hetkellä yleiseen maailmantilaan. Mitä voimme asialle tehdä? Vain sen, mihin itse pystymme vaikuttamaan, ei sen enempää.

Mu­reh­ti­mi­nen on ih­mi­sen pe­ru­so­mi­nai­suus. Joil­lain se on jo­ka­päi­väis­tä, joil­lain vä­häi­sem­pää. Yh­den par­hais­ta elä­mä­noh­jeis­ta olen saa­nut isäl­tä­ni. Hän sa­noo ai­na: ”Pidä oma pöy­tä puh­taa­na”. Tämä oh­je pä­tee mie­les­tä­ni myös mu­reh­ti­mi­seen.

Kun mu­reh­dit, mie­ti ai­van en­sim­mäi­sek­si, pys­tyt­kö it­se asi­aan vai­kut­ta­maan? Jos pys­tyt, tee asi­al­le jo­tain mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti. Juu­ri sen ver­ran, mitä pys­tyt. Se riit­tää. Sen jäl­keen asia ei enää ole si­nun kä­sis­sä­si, jo­ten lii­ka mu­reh­ti­mi­nen ja pel­kää­mi­nen vie si­nul­ta ener­gi­aa ihan tur­haan. On vain hy­väk­syt­tä­vä se, et­tei pys­ty te­ke­mään enem­pää ja se on ihan ok!

Me yhdessä olemme enemmän!

Me yhdessä olemme enemmän!

Kui­ten­kin, mei­dän kaik­kien pa­nos­ta tar­vi­taan tä­män het­ki­ses­sä ti­lan­tees­sa. Jo­kai­sen tu­lee teh­dä oma osan­sa. Se on kan­sa­lais­vel­vol­li­suus it­sen­sä ja mui­den ih­mis­ten vuok­si. Em­me voi it­sek­kääs­ti vain aja­tel­la, et­tei käs­kyt ja suo­si­tuk­set, tai ta­lou­del­li­set on­gel­mat nyt mi­nua kos­ke­ta. Ei eh­kä juu­ri mi­nua, mut­ta lä­him­mäi­si­ä­ni, sekä ym­pä­ril­lä ole­via ih­mi­siä, jo­ten sii­tä syys­tä pi­tää it­se­kin ol­la va­ruil­laan.

Ei ku­kaan var­mas­ti ha­lua har­teil­leen sitä tus­kaa, jos joku lä­hel­tä sai­ras­tuu tai me­net­tää vaik­ka toi­meen­tu­lon­sa oman piit­taa­mat­to­muu­den vuok­si.

Mo­nel­la meis­tä on nyt mon­ta roo­lia. On teh­tä­vä omat työn­sä, hoi­det­ta­va koti, mah­dol­li­ses­ti käy­tä­vä hoi­ta­mas­sa lä­heis­ten van­hus­ten asi­oin­ti­reis­su, sekä hoi­det­ta­va ja ope­tet­ta­va lap­set ko­to­na. Tun­tuu, et­tei­vät päi­vän tun­nit rii­tä ja sei­nät to­si­aan kaa­tu­vat pääl­le, mi­hin­kään ei voi oi­kein läh­teä tai lap­set ei­vät pää­se ka­ve­reil­le ky­läi­le­mään.

Tai eh­kä olet ka­ran­tee­nis­sa tai nii­tä vas­taa­vis­sa olo­suh­teis­sa ko­to­na. Van­ki­na omas­sa ko­dis­sa. Vaik­ka tämä ei ole ikuis­ta, se voi sil­ti tun­tua sil­tä, et­tei ti­lan­ne lopu kos­kaan. Muis­tat­han pi­tää it­ses­tä­si nyt hy­vää huol­ta?!

Pel­ko, mu­reh­ti­mi­nen, är­ty­nei­syys, tyl­syys. Sii­nä esi­merk­ke­jä tun­teis­ta, jot­ka ai­heut­ta­vat hel­pos­ti sen, et­tä tu­lee syö­tyä mitä sat­tuu ja pas­si­voi­dut­tua soh­van nurk­kaan. Kun an­taa pik­ku­sor­men, se vie koko kä­den. Mitä enem­män syöt ja pas­si­voi­dut, sitä huo­nom­mak­si olo yleen­sä vain me­nee ja sitä vai­ke­am­paa on nous­ta ja pi­ris­tyä.

Lii­al­li­nen so­ke­ri, ras­vai­nen ja suo­lai­nen ruo­ka vä­syt­tä­vät ja ai­heut­ta­vat mie­li­a­lan­vaih­te­lui­ta ve­ren­so­ke­ri­ta­sa­pai­non hei­tel­les­sä. Ja tie­tys­ti. Koko krop­pa kär­sii huo­nos­ta syö­mi­ses­tä ja liik­ku­mat­to­muu­des­ta! Ruo­ka voi ol­la het­kel­li­nen tur­va­paik­ka tai mie­li­hy­vän läh­de, mut­ta nyt kan­nat­taa kat­soa asi­as­ta sitä isoa ku­vaa. Mi­ten ha­lu­at voi­da jat­kos­sa ja mi­ten ha­lu­at koh­del­la omaa it­se­ä­si? Koh­te­le it­se­ä­si ku­ten pa­ras­ta ys­tä­vää!

Ethän syö lohduttaaksesi itseäsi?

Ethän syö lohduttaaksesi itseäsi?

Verk­ko pul­lis­te­lee nyt kai­ken maa­il­man ko­ti­jump­pa-oh­jei­ta! Kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti ot­taa siel­tä muu­ta­mat vin­kit omaan ar­keen. Kym­me­nen mi­nuut­tia päi­väs­sä­kin on pa­rem­pi, kuin ei mi­tään.

Jos vaik­ka teet ko­to­na etä­töi­tä tai ope­tat lap­sia, muis­ta it­se­kin ot­taa vä­lil­lä ”vä­li­tun­ti”. Hel­pos­ti lai­te­taan lap­set vä­li­tun­nil­le, jot­ta he jak­sa­vat kes­kit­tyä taas uu­des­taan teh­tä­viin. Sama pä­tee ai­kui­siin ihan yh­tä lail­la! Pie­ni kä­ve­ly pi­hal­la rait­tiis­sa il­mas­sa tai ly­hyt ”tau­ko­jump­pa” pi­ris­tää kum­mas­ti.

Lap­set kai­paa­vat lii­kun­taa ja on­kin tär­ke­ää, et­tä heil­le­kin sen pys­tyi­si nyt jär­jes­tä­mään ko­to­na. Ja mikä pa­rem­paa kuin se, et­tä sai­sit­te har­ras­tet­tua lii­kun­taa yh­des­sä! Ar­ki tar­vit­see nyt uu­det ru­tii­nit. Miet­ti­kää ne yh­des­sä huo­lel­la, jot­ta kaik­ki voi­si­vat mah­dol­li­sim­man hy­vin.

Voi ol­la, et­tä maa­il­man­ti­lan­ne on saa­nut ai­kaa sen, et­tä mie­tit asi­ois­ta hiu­kan eri ta­val­la kuin en­nen. Asi­at, mit­kä tun­tui­vat en­nen tär­keil­tä, ei­vät enää ole­kaan niin ar­vok­kai­ta ja päin­vas­toin. Oli­si­kin hyvä het­ki miet­tiä it­sel­le tär­ke­ät asi­at ja ar­vot nyt uu­des­taan. Kir­joit­taa ne pa­pe­ril­le sekä miet­tiä ja unel­moi­da, mi­ten omas­ta elä­mäs­tä sai­si kai­ken ir­ti sit­ten, kun kaik­ki tämä on ohi.

Mut­ta toi­voi­sin sy­dä­mes­tä­ni, et­tä siel­lä tär­kei­den asi­oi­den lis­tas­sa lu­ki­si ai­na­kin tämä: Minä it­se. Se, et­tä voit it­se hy­vin, hei­jas­tuu ym­pä­ril­le­si ja aut­taa saa­maan asi­at rai­teil­leen.

Aivan!! Kuva: Kaisa Jaakkola

Aivan!! Kuva: Kaisa Jaakkola

Pidä huol­ta si­nus­ta ja lä­hei­sis­tä­si. Yh­des­sä ja erik­seen me pär­jääm­me, kun jo­kai­nen te­kee osan­sa ja tu­kee toi­nen toi­si­aan.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram