Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
11.10.2018 4.18

Erinomaisvointi: Hyvinvointi, vointi vai erinomaisvointi?

Hyvinvointiviidakosta selviää kuuntelemalla itseään.

Hyvinvointiviidakosta selviää kuuntelemalla itseään.

Iida Vatja

”Miten menee?”… ”Ihan hyvin.”

Kuulostaa perinteiseltä keskustelun avaukselta. Mitä jos joskus vaikka räväyttäisi. Vastaisikin siten, miltä oikeasti tuntuu. ”Aivan niin paljon ottaa päähän” tai ”Aivan erinomaisesti”! Ei ole väärin tuntea huonoa tai erinomaista oloa ja sanoa se ääneen! Mielestäni tärkeintä on, että on sinut itsensä ja oman vointinsa kanssa. Päätä voida erinomaisesti! Se, mikä on sinun erino­mais­vointisi salaisuus, vain sinä tiedät ja vain sillä on merkitystä.

Ih­mi­set kai­paa­vat uu­sia tren­de­jä, elä­myk­siä ja ko­hu­ja! Hy­vin­voin­ti on pit­kään ol­lut ai­he­a­lue, mikä kiin­nos­taa vä­es­töä, ikään ja su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta. Mi­käs se pa­rem­paa, kuin pyö­rit­tää sen ym­pä­ril­lä ai­na uu­sia tren­de­jä ja mah­ta­via elä­myk­siä. Me­dia nos­taa nii­tä mie­lel­lään esiin. ”Pu­na­vii­ni laih­dut­taa”, ”Ka­nan­mu­nat ovat pa­has­ta”, ”Täl­lä tree­nil­lä laih­dut ai­na­kin 5kg vii­kos­sa!”… Kuu­los­taa ker­ras­saan mah­ta­val­ta! Mut­ta on­ko sit­ten­kään? Mis­tä tie­tää, mikä on tot­ta ja mikä ta­rua?

Hy­vin­voin­ti voi­daan kar­ke­as­ti ja­kaa kah­teen: fyy­si­seen ja hen­ki­seen hy­vin­voin­tiin. Jot­ta voi­sit ol­la ko­ko­nai­suu­des­saan hy­vin­voi­va, mo­lem­pien tu­li­si ol­la ta­sa­pai­nos­sa. ”Var­mo­ja” oh­jei­ta ta­sa­pai­not­ta­mi­seen voit lu­kea lä­hes kai­kis­ta me­di­ois­ta. On hyvä lu­kea ja ot­taa sel­vää, mut­ta ei vaa­le­an­pu­nais­ten la­sien läpi. Tu­lok­set ovat tär­kei­tä, mut­ta ly­hyi­den tem­paus­ten, het­kel­lis­ten suu­rien tu­los­ten rin­nal­la, uu­det hy­vin ope­tel­lut elä­män­ta­vat tuo­vat kau­as­kan­toi­sem­pia tu­lok­sia.

Hyvinvointi kiinnostaa ja tuo ihmiset yhteen! Vanhassa S-marketin kiinteistössä kuhisi tiistai-iltana.

Hyvinvointi kiinnostaa ja tuo ihmiset yhteen! Vanhassa S-marketin kiinteistössä kuhisi tiistai-iltana.

Maria Tyyster

On hie­noa huo­ma­ta, et­tä ih­mi­siä ym­pä­ri maa­il­man on al­ka­nut kiin­nos­taa oma hy­vin­voin­ti. Jo­kai­sel­la se on kui­ten­kin täy­sin oman­lai­sen­sa. Kaik­ki vin­kit, ta­vat ja tot­tu­muk­set ei­vät sovi jo­kai­sel­le. Mi­ten siis voi sel­vi­tä täs­tä hy­vin­voin­ti­vii­da­kos­ta? Kuun­te­le it­se­ä­si. Mikä tun­tuu juu­ri si­nus­ta hy­väl­tä? Tär­kein­tä kui­ten­kin on, et­tä juu­ri sinä it­se voit par­hai­ten! Hy­vin­voin­tia ei pi­täi­si kui­ten­kaan suo­rit­taa. Yh­teis­kun­nas­tam­me on tul­lut no­pe­as­ti suo­rit­ta­ja­kes­kei­nen, ja se aset­taa meil­le pai­nei­ta et­siä on­nea ja hy­vää oloa. Voi­ko ol­la kos­kaan on­nel­li­nen, jos sitä ta­voit­te­lee jat­ku­vas­ti? Mitä jos oli­si edes pik­ku­riik­ki­sen on­nel­li­nen jo sii­tä, mitä nyt on?

Osa Sä­ky­län ja Köy­li­ön nai­sy­rit­tä­jis­tä jär­jes­ti Kau­neus- ja Hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­man tiis­tai-il­ta­na van­has­sa S-mar­ke­tis­sa. Suu­ri mää­rä esit­te­li­jöi­tä eri aloil­ta, ai­hee­na hy­vin­voin­ti. Ku­ten huo­ma­ta saat­taa, hy­vin­voin­ti on siis to­del­la mo­ni­muo­tois­ta ja jo­kai­nen voi va­li­ta it­sel­leen so­pi­van ta­van sen löy­tä­mi­seen. Ilok­sem­me huo­ma­sim­me, et­tä hy­vin­voin­ti kiin­nos­taa, pu­hut­taa ja lii­kut­taa! Hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­mat ovat tul­leet Sä­ky­lään jää­däk­seen!

Yhteistyössä on voimaa. Kuvan naiset järjestivät porukalla Hyvinvointi- ja kauneusillan. Suuri kiitos koko porukalta kaikille tapahtumassa vierailijoille!

Yhteistyössä on voimaa. Kuvan naiset järjestivät porukalla Hyvinvointi- ja kauneusillan. Suuri kiitos koko porukalta kaikille tapahtumassa vierailijoille!

Maria Tyyster

Tee pää­tös voi­da eri­no­mai­ses­ti! Vä­hem­pään ei kan­na­ta tyy­tyä, kun on ky­sees­sä oma elä­mä!

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan mi­nun aja­tus­maa­il­maa­ni. :)

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram