Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
27.9.2019 15.05

Erinomaisvointi: Top 10 treenivinkkiä

Kuntoilu voi olla hauskaa, ja sen voi tehdä huomaamatta arjen yhteydessä. Erään urhei­lu­lii­ke­ketjun nettisivuilta löytyy tälle syksylle 101 treenivinkkiä. Lukaisin ne läpi ja koostin niistä 10 omaa suosikkiani. Toivottavasti näistä joku inspiroisi myös sinua!

#1 Kaksin aina kaunihimpi

Sovi tref­fit puo­li­son, ka­ve­rin tai jopa isom­man po­ru­kan kans­sa lenk­ki­po­lul­le, kun­to­sa­lil­le tai vaik­ka­pa pe­laa­maan jo­tain jouk­ku­e­pe­liä. Kun­toil­les­sa tu­lee tsem­pat­tua ka­ve­ria ja sii­nä sa­mal­la saat it­se­kin voi­maa jak­saa. Maa­il­ma tu­lee pa­ran­net­tua ja myös kun­to ko­he­nee!

Lenkillä pystyy helposti vaihtamaan samalla kuulumiset!

Lenkillä pystyy helposti vaihtamaan samalla kuulumiset!

Pauliina Puputti

#2 Kuntoile arkiaskareita tehdessä

Ruo­kaa lait­ta­es­sa voit sa­mal­la kyy­kä­tä, teh­dä var­pail­le­nou­sua, pun­ner­taa tai vaik­ka teh­dä kyyk­ky­hyp­py­jä! Pyyk­kiä ojen­ta­es­sa lai­ta kori lat­ti­al­le ja nos­ta yk­si vaa­te ker­ral­laan teh­den sa­mal­la se­län ojen­nuk­sia. Las­ten kans­sa leik­kies­sä voit hel­pos­ti teh­dä sa­mal­la oman­ke­hon­pai­nol­la har­joit­tei­ta. Esi­mer­kik­si kei­nu­vauh­tia an­ta­es­sa tee vä­lis­sä kyyk­ky tai as­kel­kyyk­ky!

#3 Valitse hyötyliikunta

Käy­tä ai­na por­tai­ta his­sin si­jas­ta ja pyri as­kel­ta­maan niis­sä reip­paas­ti tai hyp­pää joka toi­sen yli. Li­sä­as­ke­lia ar­keen saat hel­pos­ti myös jät­tä­mäl­lä au­ton kau­im­mai­seen park­ki­ruu­tuun ja kä­ve­le­mäl­lä lop­pu­mat­kan.

#4 Kaksi kärpästä yhdellä iskulla

TV:tä kat­so­es­sa voit sa­mal­la teh­dä vat­sa­li­has­liik­kei­tä, ve­ny­tel­lä tai is­tua sel­kä sei­nää vas­ten rei­si­pi­dos­sa. Tes­taa kes­kit­ty­mis­tä­si sa­mal­la, kun seu­raat lem­pi­oh­jel­maa­si sei­so­mal­la yh­del­lä ja­lal­la ja kä­det si­vuil­le ojen­net­tui­na. Kuin­ka kau­an py­syt­kään pys­tys­sä? Va­lit­se soh­van tai työ­tuo­lin si­jas­ta is­tui­mek­si jump­pa­pal­lo. Se vah­vis­taa sa­mal­la lan­ti­on ja kes­ki­var­ta­lon li­hak­sia.

#5 Muistutus soimaan

Jos teet työ­tä is­tu­en tai pit­kään sa­mas­sa asen­nos­sa, lai­ta he­rä­tys­kel­lo soi­maan tun­nin vä­lein, nou­se ylös, suo­ris­ta sel­kä­ran­ka, pyö­rit­te­le kä­siä, tee muu­ta­man kyyk­ky ja ve­ny­tys, ra­vis­te­le ke­hoa ja jat­ka töi­tä! Muis­tu­tuk­sia voit lait­taa myös päi­vit­täi­sil­le ve­ny­tyk­sil­le ja li­has­kun­to­liik­keil­le. Tai jopa muis­tut­ta­maan si­nua ai­kai­sem­mas­ta nuk­ku­maan­me­no­a­jas­ta!

#6 Syrjäytä ruutuaika

Läh­de len­kil­le sil­loin, kun si­nul­la on ta­pa­na upo­ta ruu­tu­jen maa­il­maan. Voit len­kil­lä ol­les­sa kuun­nel­la mu­siik­kia, uu­ti­sia tai vaik­ka ää­ni­kir­jo­ja! Lenk­kei­ly su­juu sii­nä sa­mal­la ai­van huo­maa­mat­ta, sil­mät saa­vat le­vä­tä si­ni­sel­tä va­lol­ta. Hups! As­ke­lei­ta ja ki­lo­met­re­jä ker­tyy is­tu­mi­sen si­jas­ta.

#7 Suunnittele viikkosi

Voit suun­ni­tel­la tu­le­vaa viik­koa jo etu­kä­teen sun­nun­tai­na. Kun asi­at on kir­joi­tet­tu ylös, ne on hel­pom­pi to­teut­taa. Kir­joi­ta ka­len­te­riin, mitä ur­hei­lul­lis­ta ha­lu­ai­sit vii­kon ai­ka­na teh­dä ja mil­loin. Muis­ta kui­ten­kin py­syä it­sel­le­si re­a­lis­ti­se­na ja älä täy­tä ka­len­te­ria ää­rim­mil­leen, älä­kä mis­sään ni­mes­sä stres­saa te­ke­mät­tö­mis­tä tree­neis­tä! Le­poa tar­vit­set eh­dot­to­mas­ti myös.

#8 Käytä kaikki aika hyväksesi

Kun viet lap­set har­joi­tuk­siin, voit sa­mal­la tree­na­ta myös it­se. Oman­ke­hon­pai­no-tree­ni tai vaik­ka lenk­ki uu­sis­sa mai­se­mis­sa pi­ris­tää mu­ka­vas­ti! Tree­ni­ker­ran ei ai­na tar­vit­se ol­la tun­tia, jot­ta se oli­si te­ho­kas. Jo­kai­nen lii­ke las­ke­taan ja 20 min te­ho­kas­ta te­ke­mis­tä on jo to­del­la hyvä saa­vu­tus!

Syksyn värejä ja luontoa kelpaa ihastella ja ihmetellä!

Syksyn värejä ja luontoa kelpaa ihastella ja ihmetellä!

Pirjo Satta

#9 Ole läsnä hetkessä

Sul­je ur­hei­lu­kel­lot, tree­ni­so­vel­luk­set ja na­pit pois kor­vis­ta.

Kun kun­toi­let, kes­ki­ty sii­hen mitä teet, mil­tä tun­tuu ja mitä ym­pä­ril­lä­si ta­pah­tuu. Mene luon­toon liik­ku­maan ja kes­ki­ty ha­vain­noi­maan ym­pä­ris­tö­ä­si kai­kin ais­tein. Tun­nus­te­le, mil­tä ke­hos­sa­si tun­tuu ja esi­mer­kik­si mil­tä tun­tuu, kun jal­ka­poh­ja­si kos­ket­taa maa­ta. Kes­ki­ty ker­ral­laan vain muu­ta­maan asi­aan ja huo­maat, kuin­ka mie­li rau­hoit­tuu ja tur­hat aja­tuk­set py­sy­vät pois­sa.

#10 Etsi juuri sinulle parasta

Ole roh­kea, ko­kei­le jo­tain uut­ta ja et­si it­sel­le­si laji, joka tun­tuu si­nul­le juu­ri oi­ke­al­ta! Kun viih­dyt sii­nä, mitä teet, se mo­ti­voi si­nua pa­rem­min kuin mi­kään muu. Nau­ti sii­tä ja älä tee kun­toi­lus­ta pak­ko­pul­laa. Haas­ta it­se­ä­si ja ase­ta pie­niä ta­voit­tei­ta. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on myös pal­ki­ta it­se­ään näi­den ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta.

Ener­gis­tä syk­syä!

Ota kantaa