Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
27.9.2019 15.05

Erinomaisvointi: Top 10 treenivinkkiä

Kuntoilu voi olla hauskaa, ja sen voi tehdä huomaamatta arjen yhteydessä. Erään urhei­lu­lii­ke­ketjun nettisivuilta löytyy tälle syksylle 101 treenivinkkiä. Lukaisin ne läpi ja koostin niistä 10 omaa suosikkiani. Toivottavasti näistä joku inspiroisi myös sinua!

#1 Kaksin aina kaunihimpi

Sovi tref­fit puo­li­son, ka­ve­rin tai jopa isom­man po­ru­kan kans­sa lenk­ki­po­lul­le, kun­to­sa­lil­le tai vaik­ka­pa pe­laa­maan jo­tain jouk­ku­e­pe­liä. Kun­toil­les­sa tu­lee tsem­pat­tua ka­ve­ria ja sii­nä sa­mal­la saat it­se­kin voi­maa jak­saa. Maa­il­ma tu­lee pa­ran­net­tua ja myös kun­to ko­he­nee!

Lenkillä pystyy helposti vaihtamaan samalla kuulumiset!

Lenkillä pystyy helposti vaihtamaan samalla kuulumiset!

Pauliina Puputti

#2 Kuntoile arkiaskareita tehdessä

Ruo­kaa lait­ta­es­sa voit sa­mal­la kyy­kä­tä, teh­dä var­pail­le­nou­sua, pun­ner­taa tai vaik­ka teh­dä kyyk­ky­hyp­py­jä! Pyyk­kiä ojen­ta­es­sa lai­ta kori lat­ti­al­le ja nos­ta yk­si vaa­te ker­ral­laan teh­den sa­mal­la se­län ojen­nuk­sia. Las­ten kans­sa leik­kies­sä voit hel­pos­ti teh­dä sa­mal­la oman­ke­hon­pai­nol­la har­joit­tei­ta. Esi­mer­kik­si kei­nu­vauh­tia an­ta­es­sa tee vä­lis­sä kyyk­ky tai as­kel­kyyk­ky!

#3 Valitse hyötyliikunta

Käy­tä ai­na por­tai­ta his­sin si­jas­ta ja pyri as­kel­ta­maan niis­sä reip­paas­ti tai hyp­pää joka toi­sen yli. Li­sä­as­ke­lia ar­keen saat hel­pos­ti myös jät­tä­mäl­lä au­ton kau­im­mai­seen park­ki­ruu­tuun ja kä­ve­le­mäl­lä lop­pu­mat­kan.

#4 Kaksi kärpästä yhdellä iskulla

TV:tä kat­so­es­sa voit sa­mal­la teh­dä vat­sa­li­has­liik­kei­tä, ve­ny­tel­lä tai is­tua sel­kä sei­nää vas­ten rei­si­pi­dos­sa. Tes­taa kes­kit­ty­mis­tä­si sa­mal­la, kun seu­raat lem­pi­oh­jel­maa­si sei­so­mal­la yh­del­lä ja­lal­la ja kä­det si­vuil­le ojen­net­tui­na. Kuin­ka kau­an py­syt­kään pys­tys­sä? Va­lit­se soh­van tai työ­tuo­lin si­jas­ta is­tui­mek­si jump­pa­pal­lo. Se vah­vis­taa sa­mal­la lan­ti­on ja kes­ki­var­ta­lon li­hak­sia.

#5 Muistutus soimaan

Jos teet työ­tä is­tu­en tai pit­kään sa­mas­sa asen­nos­sa, lai­ta he­rä­tys­kel­lo soi­maan tun­nin vä­lein, nou­se ylös, suo­ris­ta sel­kä­ran­ka, pyö­rit­te­le kä­siä, tee muu­ta­man kyyk­ky ja ve­ny­tys, ra­vis­te­le ke­hoa ja jat­ka töi­tä! Muis­tu­tuk­sia voit lait­taa myös päi­vit­täi­sil­le ve­ny­tyk­sil­le ja li­has­kun­to­liik­keil­le. Tai jopa muis­tut­ta­maan si­nua ai­kai­sem­mas­ta nuk­ku­maan­me­no­a­jas­ta!

#6 Syrjäytä ruutuaika

Läh­de len­kil­le sil­loin, kun si­nul­la on ta­pa­na upo­ta ruu­tu­jen maa­il­maan. Voit len­kil­lä ol­les­sa kuun­nel­la mu­siik­kia, uu­ti­sia tai vaik­ka ää­ni­kir­jo­ja! Lenk­kei­ly su­juu sii­nä sa­mal­la ai­van huo­maa­mat­ta, sil­mät saa­vat le­vä­tä si­ni­sel­tä va­lol­ta. Hups! As­ke­lei­ta ja ki­lo­met­re­jä ker­tyy is­tu­mi­sen si­jas­ta.

#7 Suunnittele viikkosi

Voit suun­ni­tel­la tu­le­vaa viik­koa jo etu­kä­teen sun­nun­tai­na. Kun asi­at on kir­joi­tet­tu ylös, ne on hel­pom­pi to­teut­taa. Kir­joi­ta ka­len­te­riin, mitä ur­hei­lul­lis­ta ha­lu­ai­sit vii­kon ai­ka­na teh­dä ja mil­loin. Muis­ta kui­ten­kin py­syä it­sel­le­si re­a­lis­ti­se­na ja älä täy­tä ka­len­te­ria ää­rim­mil­leen, älä­kä mis­sään ni­mes­sä stres­saa te­ke­mät­tö­mis­tä tree­neis­tä! Le­poa tar­vit­set eh­dot­to­mas­ti myös.

#8 Käytä kaikki aika hyväksesi

Kun viet lap­set har­joi­tuk­siin, voit sa­mal­la tree­na­ta myös it­se. Oman­ke­hon­pai­no-tree­ni tai vaik­ka lenk­ki uu­sis­sa mai­se­mis­sa pi­ris­tää mu­ka­vas­ti! Tree­ni­ker­ran ei ai­na tar­vit­se ol­la tun­tia, jot­ta se oli­si te­ho­kas. Jo­kai­nen lii­ke las­ke­taan ja 20 min te­ho­kas­ta te­ke­mis­tä on jo to­del­la hyvä saa­vu­tus!

Syksyn värejä ja luontoa kelpaa ihastella ja ihmetellä!

Syksyn värejä ja luontoa kelpaa ihastella ja ihmetellä!

Pirjo Satta

#9 Ole läsnä hetkessä

Sul­je ur­hei­lu­kel­lot, tree­ni­so­vel­luk­set ja na­pit pois kor­vis­ta.

Kun kun­toi­let, kes­ki­ty sii­hen mitä teet, mil­tä tun­tuu ja mitä ym­pä­ril­lä­si ta­pah­tuu. Mene luon­toon liik­ku­maan ja kes­ki­ty ha­vain­noi­maan ym­pä­ris­tö­ä­si kai­kin ais­tein. Tun­nus­te­le, mil­tä ke­hos­sa­si tun­tuu ja esi­mer­kik­si mil­tä tun­tuu, kun jal­ka­poh­ja­si kos­ket­taa maa­ta. Kes­ki­ty ker­ral­laan vain muu­ta­maan asi­aan ja huo­maat, kuin­ka mie­li rau­hoit­tuu ja tur­hat aja­tuk­set py­sy­vät pois­sa.

#10 Etsi juuri sinulle parasta

Ole roh­kea, ko­kei­le jo­tain uut­ta ja et­si it­sel­le­si laji, joka tun­tuu si­nul­le juu­ri oi­ke­al­ta! Kun viih­dyt sii­nä, mitä teet, se mo­ti­voi si­nua pa­rem­min kuin mi­kään muu. Nau­ti sii­tä ja älä tee kun­toi­lus­ta pak­ko­pul­laa. Haas­ta it­se­ä­si ja ase­ta pie­niä ta­voit­tei­ta. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on myös pal­ki­ta it­se­ään näi­den ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta.

Ener­gis­tä syk­syä!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram