Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
1.12.2018 8.00

Materiaa ja stressiä vai rauhaa ja aitoa tunnetta?!?

Käsillä alkaa olla vuoden kiireisin aika. Pitää hankkia lahjat, koristeet, kortit ja ruoat. Pitää siivota koti lattiasta kattoon. Ja tietenkin, ennen kuin pääsee hankinta-, saati sitten toimin­ta­vai­heeseen, täytyy tuo kaikki suunnitella tarkoin. On ToDo-listaa, lappua ja lippua! Miten tästä kaikesta voi selvitä?

Ny­ky­a­jan yh­teis­kun­ta lä­hes vaa­tii mei­tä suo­rit­ta­maan. Pi­tää ol­la no­pea, te­ho­kas, osaa­va, ai­na ta­voi­tet­ta­vis­sa ja oi­ke­as­taan täy­del­li­nen. Pi­tää osa­ta teh­dä ja omak­sua mon­ta asi­aa sa­maan ai­kaan. Saa ol­la ai­ka­moi­nen su­per­tyyp­pi, et­tä pys­tyy te­ke­mään kaik­ki ne vaa­dit­ta­vat asi­at sa­mal­la in­ten­si­tee­til­lä ja täy­des­tä sy­dä­mes­tä. Ja jos yh­teis­kun­ta ei vaa­di, me vaa­dim­me sitä it­se it­sel­täm­me, sekä toi­nen toi­sil­tam­me.

Mikä on liikaa?

Mikä on liikaa?

Muun mu­as­sa so­si­aa­li­nen me­dia sekä kai­ken hie­non ja täy­del­li­sen ihan­noin­ti aset­ta­vat meil­le pai­nei­ta ol­la pa­rem­pia, kau­niim­pia ja te­hok­kaam­pia kuin muut. Me ver­taam­me it­se­äm­me mo­nes­ti kaik­kiin mui­hin ja nä­em­me omas­sa te­ke­mi­ses­säm­me puut­teet en­nen on­nis­tu­mi­sia. Ja vaik­ka joku ke­hui­si, olem­me hel­pos­ti vaa­ti­mat­to­mia ja mie­tim­me, et­tei ai­kaan­saan­nok­sem­me ole kui­ten­kaan sa­mal­la ta­sol­la kuin jon­kun toi­sen.

Ma­te­ri­a­lis­mi ko­ros­tuu var­sin­kin jou­lun ai­kaan. Lap­si­per­heil­le tu­lee pos­tis­sa pak­su le­lu­lu­et­te­lo, jos­ta lap­set voi­vat sil­mät kirk­kai­na toi­voa jou­lu­lah­jak­si ai­na vain ih­meel­li­sim­piä lah­jo­ja. En­nen jou­lua hou­ku­tel­laan ih­mi­siä os­tok­sil­le Black Fri­day -vii­kol­la ja Cy­ber Mon­day -vii­kol­la. Ta­va­raa ker­tyy hel­pos­ti val­ta­vat mää­rät ja osa niis­tä täy­sin tur­haa. Ja ra­haa pa­laa huo­maa­mat­ta ihan lii­kaa. ”Kun hal­val­la sai”. On ih­mi­siä, jot­ka ha­lu­a­vat näyt­tää ma­te­ri­al­la vau­raut­taan ja jopa kil­pai­le­vat sil­lä. Enää ei vält­tä­mät­tä edes muis­te­ta, mitä kaik­kea omis­tam­me. Ei­kä mo­nen­kaan ta­va­ran ole­mas­sa­o­lol­la ole si­nul­le oi­ke­as­taan mi­tään mer­ki­tys­tä. Ei­kö mi­kään enää rii­tä? Mie­les­tä­ni erään edes­men­neen per­heen­jä­se­ne­ni mie­te­lau­se oli­si hyvä oh­je ny­ky­maa­il­maan: ” Älä os­ta mi­tään, mitä il­man et tule toi­meen.”

Mitä jos tänä jou­lu­na yrit­täi­si jät­tää suo­rit­ta­mi­sen vä­hem­mäl­le. Te­ki­si­kin asi­oi­ta hie­man toi­sin. Lä­het­täi­si jou­lu­kor­tit vain niil­le tär­keim­mil­le. Ei­kä kort­te­ja tar­vit­se joka vuo­si teh­dä it­se, el­lei se ole si­nul­le oi­ke­as­ti mie­lui­saa ja stres­si­tön­tä puu­haa. Miet­ti­si lä­hei­sil­le vaik­ka vain yh­den, mer­ki­tyk­sel­li­sen lah­jan. Lah­jan, joka on han­kit­tu aja­tuk­sel­la. Oli­si­ko ko­ris­te­lus­sa tänä vuon­na yk­sin­ker­tai­suus kau­nis­ta? Voi­si­ko sii­vous­ta teh­dä jo pik­ku­hil­jaa en­nen aat­toa? Mitä, jos jou­lu­pöy­tään va­lit­tai­siin tänä vuon­na vain ne ihan lemp­pa­ri­ruo­at ja nii­tä­kin jär­ke­vät mää­rät.

Tämän joulun hieman erilainen tehtävälista.

Tämän joulun hieman erilainen tehtävälista.

Picasa

Minä ai­na­kin ha­lu­ai­sin tänä jou­lu­na naut­tia rau­has­ta, ko­dis­ta, kii­reet­tö­myy­des­tä ja ihan eni­ten tie­ten­kin lä­hei­sis­tä ih­mi­sis­tä! Ha­lu­ai­sin ol­la ver­taa­mat­ta it­se­ä­ni mui­hin ja teh­dä asi­oi­ta, jois­ta mi­nul­le tu­lee hyvä mie­li. Ha­lu­ai­sin kes­kit­tyä juu­ri sii­hen het­keen sii­nä niin. Ol­la läs­nä. Eh­kä jaat kans­sa­ni sa­man aja­tuk­sen?

Kaunista Joulua!

Kaunista Joulua!

Yri­te­tään yh­des­sä teh­dä täs­tä jou­lus­ta rau­hal­li­nen ja stres­si­tön, kos­ka sel­lai­nen sen kuu­lui­si ol­la. Nau­tin­nol­lis­ta jou­lun odo­tus­ta!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram