Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
1.12.2018 8.00

Materiaa ja stressiä vai rauhaa ja aitoa tunnetta?!?

Käsillä alkaa olla vuoden kiireisin aika. Pitää hankkia lahjat, koristeet, kortit ja ruoat. Pitää siivota koti lattiasta kattoon. Ja tietenkin, ennen kuin pääsee hankinta-, saati sitten toimin­ta­vai­heeseen, täytyy tuo kaikki suunnitella tarkoin. On ToDo-listaa, lappua ja lippua! Miten tästä kaikesta voi selvitä?

Ny­ky­a­jan yh­teis­kun­ta lä­hes vaa­tii mei­tä suo­rit­ta­maan. Pi­tää ol­la no­pea, te­ho­kas, osaa­va, ai­na ta­voi­tet­ta­vis­sa ja oi­ke­as­taan täy­del­li­nen. Pi­tää osa­ta teh­dä ja omak­sua mon­ta asi­aa sa­maan ai­kaan. Saa ol­la ai­ka­moi­nen su­per­tyyp­pi, et­tä pys­tyy te­ke­mään kaik­ki ne vaa­dit­ta­vat asi­at sa­mal­la in­ten­si­tee­til­lä ja täy­des­tä sy­dä­mes­tä. Ja jos yh­teis­kun­ta ei vaa­di, me vaa­dim­me sitä it­se it­sel­täm­me, sekä toi­nen toi­sil­tam­me.

Mikä on liikaa?

Mikä on liikaa?

Muun mu­as­sa so­si­aa­li­nen me­dia sekä kai­ken hie­non ja täy­del­li­sen ihan­noin­ti aset­ta­vat meil­le pai­nei­ta ol­la pa­rem­pia, kau­niim­pia ja te­hok­kaam­pia kuin muut. Me ver­taam­me it­se­äm­me mo­nes­ti kaik­kiin mui­hin ja nä­em­me omas­sa te­ke­mi­ses­säm­me puut­teet en­nen on­nis­tu­mi­sia. Ja vaik­ka joku ke­hui­si, olem­me hel­pos­ti vaa­ti­mat­to­mia ja mie­tim­me, et­tei ai­kaan­saan­nok­sem­me ole kui­ten­kaan sa­mal­la ta­sol­la kuin jon­kun toi­sen.

Ma­te­ri­a­lis­mi ko­ros­tuu var­sin­kin jou­lun ai­kaan. Lap­si­per­heil­le tu­lee pos­tis­sa pak­su le­lu­lu­et­te­lo, jos­ta lap­set voi­vat sil­mät kirk­kai­na toi­voa jou­lu­lah­jak­si ai­na vain ih­meel­li­sim­piä lah­jo­ja. En­nen jou­lua hou­ku­tel­laan ih­mi­siä os­tok­sil­le Black Fri­day -vii­kol­la ja Cy­ber Mon­day -vii­kol­la. Ta­va­raa ker­tyy hel­pos­ti val­ta­vat mää­rät ja osa niis­tä täy­sin tur­haa. Ja ra­haa pa­laa huo­maa­mat­ta ihan lii­kaa. ”Kun hal­val­la sai”. On ih­mi­siä, jot­ka ha­lu­a­vat näyt­tää ma­te­ri­al­la vau­raut­taan ja jopa kil­pai­le­vat sil­lä. Enää ei vält­tä­mät­tä edes muis­te­ta, mitä kaik­kea omis­tam­me. Ei­kä mo­nen­kaan ta­va­ran ole­mas­sa­o­lol­la ole si­nul­le oi­ke­as­taan mi­tään mer­ki­tys­tä. Ei­kö mi­kään enää rii­tä? Mie­les­tä­ni erään edes­men­neen per­heen­jä­se­ne­ni mie­te­lau­se oli­si hyvä oh­je ny­ky­maa­il­maan: ” Älä os­ta mi­tään, mitä il­man et tule toi­meen.”

Mitä jos tänä jou­lu­na yrit­täi­si jät­tää suo­rit­ta­mi­sen vä­hem­mäl­le. Te­ki­si­kin asi­oi­ta hie­man toi­sin. Lä­het­täi­si jou­lu­kor­tit vain niil­le tär­keim­mil­le. Ei­kä kort­te­ja tar­vit­se joka vuo­si teh­dä it­se, el­lei se ole si­nul­le oi­ke­as­ti mie­lui­saa ja stres­si­tön­tä puu­haa. Miet­ti­si lä­hei­sil­le vaik­ka vain yh­den, mer­ki­tyk­sel­li­sen lah­jan. Lah­jan, joka on han­kit­tu aja­tuk­sel­la. Oli­si­ko ko­ris­te­lus­sa tänä vuon­na yk­sin­ker­tai­suus kau­nis­ta? Voi­si­ko sii­vous­ta teh­dä jo pik­ku­hil­jaa en­nen aat­toa? Mitä, jos jou­lu­pöy­tään va­lit­tai­siin tänä vuon­na vain ne ihan lemp­pa­ri­ruo­at ja nii­tä­kin jär­ke­vät mää­rät.

Tämän joulun hieman erilainen tehtävälista.

Tämän joulun hieman erilainen tehtävälista.

Picasa

Minä ai­na­kin ha­lu­ai­sin tänä jou­lu­na naut­tia rau­has­ta, ko­dis­ta, kii­reet­tö­myy­des­tä ja ihan eni­ten tie­ten­kin lä­hei­sis­tä ih­mi­sis­tä! Ha­lu­ai­sin ol­la ver­taa­mat­ta it­se­ä­ni mui­hin ja teh­dä asi­oi­ta, jois­ta mi­nul­le tu­lee hyvä mie­li. Ha­lu­ai­sin kes­kit­tyä juu­ri sii­hen het­keen sii­nä niin. Ol­la läs­nä. Eh­kä jaat kans­sa­ni sa­man aja­tuk­sen?

Kaunista Joulua!

Kaunista Joulua!

Yri­te­tään yh­des­sä teh­dä täs­tä jou­lus­ta rau­hal­li­nen ja stres­si­tön, kos­ka sel­lai­nen sen kuu­lui­si ol­la. Nau­tin­nol­lis­ta jou­lun odo­tus­ta!

Ota kantaa