Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
24.6.2019 14.47

Erinomaisvointi: Nauttia voit myös terveellisesti!

Grillaamisesta voi tehdä halutessaan terveellistä taidetta.

Grillaamisesta voi tehdä halutessaan terveellistä taidetta.

Aurinko paistaa, kesäloma alkaa ja tekee mieli kaikkia kesäherkkuja! Tuttu tilanne varmasti lähes kaikille. Kyllä kesällä saa nauttia ja pitääkin! Nauttimisen voi tehdä myös järkevästi, jotta välttyy syksyisiltä makka­ran­su­la­tus­tal­koilta. Kesä on grillauksen, kasvisten ja marjojen kulta-aikaa. Otetaan siitä siis kaikki irti.

Ke­sä­ai­ka ja ke­sä­fii­lis al­kaa mo­nil­la sii­tä, kun gril­li kuu­me­nee en­sim­mäis­tä ker­taa. Tuok­sut tuo­vat mie­leen ai­em­mat ke­sät ja muis­tot. Tänä päi­vä­nä gril­lat­ta­vaa on kau­pan hyl­lyt pul­lol­laan, ja siel­tä löy­tyy­kin kai­kil­le jo­tain so­pi­vaa. Jos­pa tänä ke­sä­nä koit­tai­sit gril­la­ta jo­tain uut­ta? Ko­kei­li­sit jo­tain muu­ta­kin, kuin kas­le­ria ja mak­ka­raa? In­ter­ne­tin ih­meel­li­nen maa­il­ma on täyn­nä re­sep­te­jä eri­lai­siin li­hoi­hin, ka­loi­hin, juus­toi­hin, ve­ge­vaih­to­eh­toi­hin, ma­ri­na­dei­hin ja jopa kas­vik­siin, sekä he­del­miin. Vir­kis­tä gril­li­ruo­kaa vaik­ka gril­la­tul­la ke­sä­kur­pit­sal­la tai ana­nak­sel­la. Oi­ke­as­taan vain tai­vas on ra­ja­na, älä siis epä­röi ol­la rie­ha­kas ja ko­kei­lun­ha­lui­nen! Mo­nes­ti gril­li­ruo­at ovat myös ter­veel­li­siä, kun­han ne ovat mah­dol­li­sim­man vä­hän pro­ses­soi­tua ruo­kaa. Täys­li­haa ja kas­vik­sia suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti ja mie­lui­ten vie­lä it­se ma­ri­noi­tui­na. Saat kaik­ki tar­vit­ta­vat ra­vin­to­ai­neet il­man yli­mää­räi­siä ras­vo­ja tai so­ke­rei­ta. Yr­tit, öl­jyt ja maus­teet ovat ke­säl­lä avain­sa­na mait­ta­vaan ruo­kaan ja vilk­kaa­seen ai­neen­vaih­dun­taan. Ole roh­kea!

Hevi-osas­tot pul­lis­te­le­vat ke­säl­lä ko­ti­mai­sia vi­han­nek­sia, ja mi­käs sen pa­rem­paa. Mauk­kai­ta, tuo­rei­ta ja var­mas­ti puh­tai­ta kas­vik­sia kan­nat­taa ka­sa­ta lau­ta­sel­le ra­jat­to­mas­ti. Puo­li ki­loa kas­vik­sia ja mar­jo­ja päi­väs­sä oli­si ta­voi­tel­ta­va mää­rä, ja se har­val­la suo­ma­lai­sel­la va­li­tet­ta­vas­ti täyt­tyy. Voi­si siis to­de­ta, et­tei ylä­ra­jaa kas­vis­ten päi­vit­täi­ses­sä mää­räs­sä juu­ri­kaan ole. Mitä tum­mem­pi vi­han­nes, sitä enem­män an­ti­ok­si­dant­te­ja ja kui­tua. Te­kee siis hy­vää ylei­sel­le ter­vey­del­le ja mas­sul­le. Voi­sit­kin tänä ke­sä­nä ot­taa ta­voit­teek­si ka­sa­ta lau­ta­sel­le ai­na mah­dol­li­sim­man vä­rik­kään ar­se­naa­lin vi­han­nek­sia! Es­teet­ti­ses­ti kau­nis­ta ja sa­mal­la to­del­la ter­veel­lis­tä. Kas­vik­sia ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä edes val­mis­taa mi­ten­kään, vaan suu­rin osa so­pii suu­hun raa­ka­na ja tuo­ree­na. Mut­ta älä epä­röi myös­kään heit­tää nii­tä gril­liin mui­den gril­lat­ta­vien jouk­koon.

Kesä on marjojen ja hedelmien kulta-aikaa.

Kesä on marjojen ja hedelmien kulta-aikaa.

Suo­ma­lais­ta man­sik­kaa al­kaa jo löy­tyä myyn­ti­ko­juis­ta ja pian sin­ne tien­sä löy­tä­vät myös va­del­mat, mus­ti­kat ja myö­hem­min muut lop­pu­ke­sän mar­jat ja he­del­mät. Mi­kään muu ei ole hel­pom­pi tapa saa­da päi­vit­täis­tä c-vi­ta­mii­ni an­nos­ta, kuin syö­dä päi­väs­sä vä­hin­tään pari kou­ral­lis­ta mar­jo­ja tai he­del­miä! Mar­jat ja he­del­mät si­säl­tä­vät myös pal­jon kui­tua ja an­ti­ok­si­dant­te­ja, jo­ten maha ja ylei­nen ter­veys kiit­tää. Ne ovat ma­kei­ta, mut­ta si­säl­tä­vät luon­tais­ta he­del­mä­so­ke­ria, mikä ei ole ke­hol­le vie­ras ai­ne. Voit siis su­rut­ta vaih­taa ke­sän herk­ku­kar­kit ja kek­sit mar­joi­hin ja he­del­miin. Ve­si­me­lo­ni on ke­sä­kuu­mal­la ja vaik­ka­pa ran­ta­e­vää­nä ai­van mai­nio! Sa­mal­la saat ener­gi­aa, kui­tua ja nes­tet­tä. Ja jak­sat taas pa­rem­min kuu­mas­sa il­mas­sa! He­del­miä ja mar­jo­ja voi myös heit­tää gril­liin! Ana­nas­ta, ome­naa ja vaik­ka man­si­koi­ta… NAM!

Nes­te­ta­sa­pai­no on yk­si kuu­man ke­sän avain­sa­nois­ta! Ke­säl­lä tu­lee hel­pos­ti juo­tua myös al­ko­ho­li­pi­toi­sia juo­mia enem­män kuin tal­vel­la. Muis­tat­han, et­tä al­ko­ho­li on diu­reet­ti, eli kui­vat­ta­va. Ku­ten myös kah­vi ja tee. Juot­han siis vet­tä sii­nä rin­nal­la. Nyrk­ki­sään­tö voi­si ol­la, et­tä yk­si al­ko­ho­li­an­nos, kup­pi kah­via tai tee­tä ja sii­hen rin­nal­le lasi vet­tä! Näin nes­te­ta­sa­pai­no py­syy kun­nos­sa ja väl­ty­tään kro­pan kui­vu­mi­sel­ta ja kuu­me­ne­mi­sel­ta, sekä jak­se­taan pa­rem­min! Älä­kä unoh­da syö­dä suo­laa. Suo­la on elin­tär­keä ai­ne­so­sa kro­pan toi­min­nan kan­nal­ta. Ke­säl­lä hi­koi­lem­me ja juom­me enem­män, jo­ten sa­mal­la haih­du­tam­me kro­pas­tam­me enem­män suo­laa. Ei ole­kaan siis vää­rin li­sä­tä ruo­kaan hie­man suo­laa, tai lait­taa jopa me­ri­suo­lan ki­tei­tä ve­den se­kaan tai kie­len al­le su­la­maan! Aut­taa jak­sa­maan ja pi­tää ai­neen­vaih­dun­nan vir­ke­ä­nä.

Neste- ja suolatasapaino on tärkeää muistaa kesäkuumalla.

Neste- ja suolatasapaino on tärkeää muistaa kesäkuumalla.

Nyt on kesä par­haim­mil­laan, jo­ten nau­ti sii­tä ja hy­väs­tä ruo­as­ta! Vaih­da pul­la­lei­pä, tur­hat tärk­ke­lyk­set, pro­ses­soi­dut tuot­teet ja tur­hat so­ke­rit ter­veel­li­sim­piin va­lin­toi­hin. Ne ovat sa­mal­la myös yl­lät­tä­vän mauk­kai­ta ja täyt­tä­viä, sekä tie­ten­kin mo­nin­ker­tai­ses­ti ter­veel­li­sem­piä vaih­to­eh­to­ja! Voit naut­tia ja sa­mal­la pi­tää huol­ta omas­ta ter­vey­des­tä. Muis­ta ke­säl­lä, mikä on juu­ri si­nul­le elä­mäs­sä tär­kein­tä ja elä sitä koh­ti!

Ai­van iha­naa ke­sää kai­kil­le lu­ki­joil­le!

Näköislehti

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram

Menovinkit

Pe 24.5. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Lu­e­taan muu­ta­ma satu kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Li­säk­si as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 24.5. Ikäihmisten olohuone

klo 13–15 Kaut­tu­an nuok­ka­ril­la (Maa­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ka. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

La 25.5. Suvivirsi soi -tapahtuma

klo 9.30–11 Ylä­neen to­ril­la (Kun­to­lan­tie 3, Pöy­tyä). Esiin­ty­mäs­sä mm. Ylä­neen elä­ke­lii­ton lau­la­jat, Hi­ve­lit-lap­si­ryh­mä, Mu­sa­mar­tat, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la, Ty­py­kät ja Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro. Ti­lai­suu­den päät­tää yh­tei­nen Su­vi­vir­si. Järj. Ylä­neen kirk­ko­kuo­ro.

La 25. 5. Ehtopuolis kaffet

klo 14–16 Pol­la­rin ta­lol­la (Lö­rön­tie 16, Eu­ra) Ko­ti­seu­tu­lii­ton ide­oi­man val­ta­kun­nal­li­sen kah­vi­päi­vän kun­ni­ak­si. Järj. Hin­ner­jo­en Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

La 25.5. Euratube 2.0

klo 14–18 Eu­ran Ur­hei­lu­ta­lol­la (Eu­ran­tie 33). Las­ten ja nuor­ten hy­vän mie­len ta­pah­tu­ma, esiin­ty­mäs­sä ja meet&gree­tis­sä so­me­täh­det Lak­ko, Eli­na ja So­fia sekä Vi­liC­hi­li2. Li­pun myy­dään en­nak­koon. Järj. Py­hä­jär­vi­seu­dun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ry.

La 25.5. Isla Cars&BRGRS -autotapahtuma

klo 14–18 Is­la Oy:n piha-alu­eel­la (Ruos­tee­no­jan­tie 55, Eu­ra). Au­to­ja ja bur­ge­rei­ta. Järj. Is­la Oy.

Ma 27.5. Murrepiiri

klo 17 Pa­ne­li­an mei­je­ril­lä (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra) mur­teis­ta ja pai­kal­li­suu­des­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Instagram