Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
24.6.2019 14.47

Erinomaisvointi: Nauttia voit myös terveellisesti!

Grillaamisesta voi tehdä halutessaan terveellistä taidetta.

Grillaamisesta voi tehdä halutessaan terveellistä taidetta.

Aurinko paistaa, kesäloma alkaa ja tekee mieli kaikkia kesäherkkuja! Tuttu tilanne varmasti lähes kaikille. Kyllä kesällä saa nauttia ja pitääkin! Nauttimisen voi tehdä myös järkevästi, jotta välttyy syksyisiltä makka­ran­su­la­tus­tal­koilta. Kesä on grillauksen, kasvisten ja marjojen kulta-aikaa. Otetaan siitä siis kaikki irti.

Ke­sä­ai­ka ja ke­sä­fii­lis al­kaa mo­nil­la sii­tä, kun gril­li kuu­me­nee en­sim­mäis­tä ker­taa. Tuok­sut tuo­vat mie­leen ai­em­mat ke­sät ja muis­tot. Tänä päi­vä­nä gril­lat­ta­vaa on kau­pan hyl­lyt pul­lol­laan, ja siel­tä löy­tyy­kin kai­kil­le jo­tain so­pi­vaa. Jos­pa tänä ke­sä­nä koit­tai­sit gril­la­ta jo­tain uut­ta? Ko­kei­li­sit jo­tain muu­ta­kin, kuin kas­le­ria ja mak­ka­raa? In­ter­ne­tin ih­meel­li­nen maa­il­ma on täyn­nä re­sep­te­jä eri­lai­siin li­hoi­hin, ka­loi­hin, juus­toi­hin, ve­ge­vaih­to­eh­toi­hin, ma­ri­na­dei­hin ja jopa kas­vik­siin, sekä he­del­miin. Vir­kis­tä gril­li­ruo­kaa vaik­ka gril­la­tul­la ke­sä­kur­pit­sal­la tai ana­nak­sel­la. Oi­ke­as­taan vain tai­vas on ra­ja­na, älä siis epä­röi ol­la rie­ha­kas ja ko­kei­lun­ha­lui­nen! Mo­nes­ti gril­li­ruo­at ovat myös ter­veel­li­siä, kun­han ne ovat mah­dol­li­sim­man vä­hän pro­ses­soi­tua ruo­kaa. Täys­li­haa ja kas­vik­sia suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti ja mie­lui­ten vie­lä it­se ma­ri­noi­tui­na. Saat kaik­ki tar­vit­ta­vat ra­vin­to­ai­neet il­man yli­mää­räi­siä ras­vo­ja tai so­ke­rei­ta. Yr­tit, öl­jyt ja maus­teet ovat ke­säl­lä avain­sa­na mait­ta­vaan ruo­kaan ja vilk­kaa­seen ai­neen­vaih­dun­taan. Ole roh­kea!

Hevi-osas­tot pul­lis­te­le­vat ke­säl­lä ko­ti­mai­sia vi­han­nek­sia, ja mi­käs sen pa­rem­paa. Mauk­kai­ta, tuo­rei­ta ja var­mas­ti puh­tai­ta kas­vik­sia kan­nat­taa ka­sa­ta lau­ta­sel­le ra­jat­to­mas­ti. Puo­li ki­loa kas­vik­sia ja mar­jo­ja päi­väs­sä oli­si ta­voi­tel­ta­va mää­rä, ja se har­val­la suo­ma­lai­sel­la va­li­tet­ta­vas­ti täyt­tyy. Voi­si siis to­de­ta, et­tei ylä­ra­jaa kas­vis­ten päi­vit­täi­ses­sä mää­räs­sä juu­ri­kaan ole. Mitä tum­mem­pi vi­han­nes, sitä enem­män an­ti­ok­si­dant­te­ja ja kui­tua. Te­kee siis hy­vää ylei­sel­le ter­vey­del­le ja mas­sul­le. Voi­sit­kin tänä ke­sä­nä ot­taa ta­voit­teek­si ka­sa­ta lau­ta­sel­le ai­na mah­dol­li­sim­man vä­rik­kään ar­se­naa­lin vi­han­nek­sia! Es­teet­ti­ses­ti kau­nis­ta ja sa­mal­la to­del­la ter­veel­lis­tä. Kas­vik­sia ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä edes val­mis­taa mi­ten­kään, vaan suu­rin osa so­pii suu­hun raa­ka­na ja tuo­ree­na. Mut­ta älä epä­röi myös­kään heit­tää nii­tä gril­liin mui­den gril­lat­ta­vien jouk­koon.

Kesä on marjojen ja hedelmien kulta-aikaa.

Kesä on marjojen ja hedelmien kulta-aikaa.

Suo­ma­lais­ta man­sik­kaa al­kaa jo löy­tyä myyn­ti­ko­juis­ta ja pian sin­ne tien­sä löy­tä­vät myös va­del­mat, mus­ti­kat ja myö­hem­min muut lop­pu­ke­sän mar­jat ja he­del­mät. Mi­kään muu ei ole hel­pom­pi tapa saa­da päi­vit­täis­tä c-vi­ta­mii­ni an­nos­ta, kuin syö­dä päi­väs­sä vä­hin­tään pari kou­ral­lis­ta mar­jo­ja tai he­del­miä! Mar­jat ja he­del­mät si­säl­tä­vät myös pal­jon kui­tua ja an­ti­ok­si­dant­te­ja, jo­ten maha ja ylei­nen ter­veys kiit­tää. Ne ovat ma­kei­ta, mut­ta si­säl­tä­vät luon­tais­ta he­del­mä­so­ke­ria, mikä ei ole ke­hol­le vie­ras ai­ne. Voit siis su­rut­ta vaih­taa ke­sän herk­ku­kar­kit ja kek­sit mar­joi­hin ja he­del­miin. Ve­si­me­lo­ni on ke­sä­kuu­mal­la ja vaik­ka­pa ran­ta­e­vää­nä ai­van mai­nio! Sa­mal­la saat ener­gi­aa, kui­tua ja nes­tet­tä. Ja jak­sat taas pa­rem­min kuu­mas­sa il­mas­sa! He­del­miä ja mar­jo­ja voi myös heit­tää gril­liin! Ana­nas­ta, ome­naa ja vaik­ka man­si­koi­ta… NAM!

Nes­te­ta­sa­pai­no on yk­si kuu­man ke­sän avain­sa­nois­ta! Ke­säl­lä tu­lee hel­pos­ti juo­tua myös al­ko­ho­li­pi­toi­sia juo­mia enem­män kuin tal­vel­la. Muis­tat­han, et­tä al­ko­ho­li on diu­reet­ti, eli kui­vat­ta­va. Ku­ten myös kah­vi ja tee. Juot­han siis vet­tä sii­nä rin­nal­la. Nyrk­ki­sään­tö voi­si ol­la, et­tä yk­si al­ko­ho­li­an­nos, kup­pi kah­via tai tee­tä ja sii­hen rin­nal­le lasi vet­tä! Näin nes­te­ta­sa­pai­no py­syy kun­nos­sa ja väl­ty­tään kro­pan kui­vu­mi­sel­ta ja kuu­me­ne­mi­sel­ta, sekä jak­se­taan pa­rem­min! Älä­kä unoh­da syö­dä suo­laa. Suo­la on elin­tär­keä ai­ne­so­sa kro­pan toi­min­nan kan­nal­ta. Ke­säl­lä hi­koi­lem­me ja juom­me enem­män, jo­ten sa­mal­la haih­du­tam­me kro­pas­tam­me enem­män suo­laa. Ei ole­kaan siis vää­rin li­sä­tä ruo­kaan hie­man suo­laa, tai lait­taa jopa me­ri­suo­lan ki­tei­tä ve­den se­kaan tai kie­len al­le su­la­maan! Aut­taa jak­sa­maan ja pi­tää ai­neen­vaih­dun­nan vir­ke­ä­nä.

Neste- ja suolatasapaino on tärkeää muistaa kesäkuumalla.

Neste- ja suolatasapaino on tärkeää muistaa kesäkuumalla.

Nyt on kesä par­haim­mil­laan, jo­ten nau­ti sii­tä ja hy­väs­tä ruo­as­ta! Vaih­da pul­la­lei­pä, tur­hat tärk­ke­lyk­set, pro­ses­soi­dut tuot­teet ja tur­hat so­ke­rit ter­veel­li­sim­piin va­lin­toi­hin. Ne ovat sa­mal­la myös yl­lät­tä­vän mauk­kai­ta ja täyt­tä­viä, sekä tie­ten­kin mo­nin­ker­tai­ses­ti ter­veel­li­sem­piä vaih­to­eh­to­ja! Voit naut­tia ja sa­mal­la pi­tää huol­ta omas­ta ter­vey­des­tä. Muis­ta ke­säl­lä, mikä on juu­ri si­nul­le elä­mäs­sä tär­kein­tä ja elä sitä koh­ti!

Ai­van iha­naa ke­sää kai­kil­le lu­ki­joil­le!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram