Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
28.12.2018 13.45

Erinomaisvointi: Uusi vuosi, uudet lupaukset

Vanha vuosi vetelee viimeisiään ja uusi vuosi on jo ihan kulman takana. On aika miettiä, mitä sitä tapahtuikaan vuonna 2018. Yleensä listaamme asiat, jotka eivät vielä viime vuonna onnistuneet ja jotka täytyy siirtää ensi vuodelle, mutta unohdamme listata ne saavutukset, joissa onnistuimme! Kun sitten hetken miettii saavutuksia, useasti huomaa, että viime vuosihan olikin ihan mukiinmenevä.

Mi­nul­la luki vii­me vuo­den en­sim­mäi­sen vii­kon koh­dal­la ka­len­te­ris­sa: ”Muu­tos­ten vuo­si 2018”. Nyt kun mie­tin, muu­tok­set elä­mäs­sä­ni ei­vät ol­leet val­ta­van suu­ria ja konk­reet­ti­sia. Suu­rim­mat muu­tok­set ta­pah­tui­vat­kin ole­muk­ses­sa­ni, osaa­mi­ses­sa­ni, suh­tau­tu­mi­ses­sa­ni asi­oi­hin ja oman it­se­ni ym­mär­tä­mi­ses­sä, sekä kuun­te­le­mi­ses­sa. Ja jo­ten­kin mi­nus­ta tun­tuu, et­tä nuo muu­tok­set oli­vat juu­ri nii­tä, joi­ta tar­vit­sin ki­peim­min. Kes­ki­ty­tään siis het­ki sii­hen mitä on, ei sii­hen, mitä pi­täi­si ol­la.

Täytyy ottaa itseään niskasta kiinni, jotta muutoksia voi odottaa tapahtuvan.

Täytyy ottaa itseään niskasta kiinni, jotta muutoksia voi odottaa tapahtuvan.

Tam­mi­kuu ja uu­si­vuo­si on ai­na se­son­ki elä­män­muu­tok­sel­le. Useim­min an­net­tu­ja uu­den­vuo­den­lu­pauk­sia on var­mas­ti: ”Lu­paan aloit­taa ter­veel­li­sen elä­män”. Ja mi­käs sen pa­rem­paa! Uu­si vuo­si, uu­si elä­mä ja tiuk­ka ote omas­ta nis­kas­ta! Tsemp­piä!! Mut­ta va­li­tet­ta­van usein käy niin, et­tä aloi­tam­me kai­ken lii­an ra­jus­ti ja se tys­sää sit­ten sii­hen hel­mi­kuun koh­dal­la… Tie­dän, kos­ka olen it­se­kin käy­nyt siel­lä su­den­kuo­pas­sa use­am­min kuin ker­ran. Mi­täs, jos aloi­tet­tai­siin ihan rau­hal­li­ses­ti, pie­nin ja hel­poin as­ke­lin ker­ral­laan.

Muis­ta pal­ki­ta it­se­si ai­na, kun olet saa­vut­ta­nut osa­ta­voit­tee­si! Se vie si­nut joka ker­ta yh­den as­ke­leen lä­hem­mäk­si suur­ta ta­voi­tet­ta­si.

”Hy­vin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty”. Ei yh­tään tuu­les­ta tem­mat­tu aja­tus. Eh­do­tan siis, et­tä suun­nit­te­let muu­tok­se­si koko vuo­den ajal­le. Jaat vuo­den 3–6 osaan, otat jo­kai­sel­le ajan­jak­sol­le osa­ta­voit­teen ja vuo­den lop­puun se ”gran­de fi­na­le”, eli pää­ta­voi­te. Opet­te­let pik­ku­hil­jaa uu­sia, hy­viä ta­po­ja van­ho­jen ja hiu­kan huo­nom­pien ti­lal­le. Näin asi­ois­ta tu­lee hel­pos­ti osa elä­mää­si oi­ke­as­ti, ei­kä vain kuu­ri­luon­toi­ses­ti. Uu­den tai­don op­pi­mi­seen tar­vi­taan noin 10 000 tois­toa, jo­ten ihan no­pe­as­ta muu­tok­ses­ta ei mil­lään voi ol­la kyse, jos ha­lu­taan sen ole­van py­sy­vä olo­ti­la. Hyvä ai­ka­vä­li uu­sien asi­oi­den opet­te­luun ja seu­raa­vien as­ke­lei­den ot­ta­mi­seen on 8 viik­koa. Sii­nä ajas­sa opit uu­den ta­van ja se al­kaa tul­la luon­nos­taan.

Tämä kortti muistuttaa minua joka päivä siitä, että olen erityinen. Jokainen meistä on.

Tämä kortti muistuttaa minua joka päivä siitä, että olen erityinen. Jokainen meistä on.

Muis­ta pal­ki­ta it­se­si ai­na, kun olet saa­vut­ta­nut osa­ta­voit­tee­si! Se vie si­nut joka ker­ta yh­den as­ke­leen lä­hem­mäk­si suur­ta ta­voi­tet­ta­si. Voit­han myös kek­siä it­sel­le­si jon­kun pal­kin­non etu­kä­teen, jos ta­voit­tei­den ta­voit­te­lu tun­tui­si sil­loin mie­lek­kääm­mäl­tä. Ja muis­ta. Jos­kus jo­kai­nen meis­tä mo­kaa… Pie­ni not­kah­dus ei hait­taa, kun siel­tä pää­see uu­des­taan ylös ja päät­tää jat­kaa tiu­kas­ti eteen­päin. Use­as­ti moni meis­tä on sit­ku-ih­mi­nen… Mie ha­lu­an­kii ol­la NYT­KU! Tuu sie­kii mu­kaa! Kää­ri­tää hi­hat ja ru­e­taa hom­mii!

En­si vuo­den ka­len­te­ris­sa­ni lu­kee en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la ”Mi­nun vuo­te­ni 2019”. Suu­rin lu­pauk­se­ni uu­del­le vuo­del­le on, et­tä opet­te­len sa­no­maan ei. Ai­on py­hit­tää en­si vuo­den lä­hei­sil­le­ni, it­se­ni ke­hit­tä­mi­sel­le, uu­den op­pi­mi­sel­le ja sel­lai­sel­le elä­mäl­le, mikä on mi­nun nä­köi­se­ni. Kuu­los­taa eh­kä it­sek­kääl­tä, mut­ta jot­ta voi ra­kas­taa mui­ta, tu­lee ra­kas­taa en­sin it­se­ään. Ha­lu­an myös op­pia ole­maan pa­rem­min läs­nä eri ti­lan­teis­sa ja ih­mis­ten kans­sa. Ha­lu­an teh­dä asi­oi­ta, jot­ka tun­tu­vat mi­nus­ta oi­keil­ta ja hy­vil­tä. Kynt­ti­lää on tyh­mää polt­taa mo­lem­mis­ta päis­tä. Suo­sit­te­len tätä aja­tus­ta, meis­tä ihan jo­kai­sel­le! Sinä olet elä­mä­si pää­hen­ki­lö.

Joskus on lupa hassutella ihan itsensä tai muidenkin iloksi! Jos sinusta juuri nyt tuntuu, että esim. selfien ottaminen ja hassuttelu tekee sinut iloiseksi, tee niin ja nauti!

Joskus on lupa hassutella ihan itsensä tai muidenkin iloksi! Jos sinusta juuri nyt tuntuu, että esim. selfien ottaminen ja hassuttelu tekee sinut iloiseksi, tee niin ja nauti!

”Ole roh­kea vaan, se pal­ki­taan!”– uu­si mot­to­ni. Saa lai­na­ta :)

Upe­aa vuot­ta 2019!!!

Ota kantaa