Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
28.12.2018 13.45

Erinomaisvointi: Uusi vuosi, uudet lupaukset

Vanha vuosi vetelee viimeisiään ja uusi vuosi on jo ihan kulman takana. On aika miettiä, mitä sitä tapahtuikaan vuonna 2018. Yleensä listaamme asiat, jotka eivät vielä viime vuonna onnistuneet ja jotka täytyy siirtää ensi vuodelle, mutta unohdamme listata ne saavutukset, joissa onnistuimme! Kun sitten hetken miettii saavutuksia, useasti huomaa, että viime vuosihan olikin ihan mukiinmenevä.

Mi­nul­la luki vii­me vuo­den en­sim­mäi­sen vii­kon koh­dal­la ka­len­te­ris­sa: ”Muu­tos­ten vuo­si 2018”. Nyt kun mie­tin, muu­tok­set elä­mäs­sä­ni ei­vät ol­leet val­ta­van suu­ria ja konk­reet­ti­sia. Suu­rim­mat muu­tok­set ta­pah­tui­vat­kin ole­muk­ses­sa­ni, osaa­mi­ses­sa­ni, suh­tau­tu­mi­ses­sa­ni asi­oi­hin ja oman it­se­ni ym­mär­tä­mi­ses­sä, sekä kuun­te­le­mi­ses­sa. Ja jo­ten­kin mi­nus­ta tun­tuu, et­tä nuo muu­tok­set oli­vat juu­ri nii­tä, joi­ta tar­vit­sin ki­peim­min. Kes­ki­ty­tään siis het­ki sii­hen mitä on, ei sii­hen, mitä pi­täi­si ol­la.

Täytyy ottaa itseään niskasta kiinni, jotta muutoksia voi odottaa tapahtuvan.

Täytyy ottaa itseään niskasta kiinni, jotta muutoksia voi odottaa tapahtuvan.

Tam­mi­kuu ja uu­si­vuo­si on ai­na se­son­ki elä­män­muu­tok­sel­le. Useim­min an­net­tu­ja uu­den­vuo­den­lu­pauk­sia on var­mas­ti: ”Lu­paan aloit­taa ter­veel­li­sen elä­män”. Ja mi­käs sen pa­rem­paa! Uu­si vuo­si, uu­si elä­mä ja tiuk­ka ote omas­ta nis­kas­ta! Tsemp­piä!! Mut­ta va­li­tet­ta­van usein käy niin, et­tä aloi­tam­me kai­ken lii­an ra­jus­ti ja se tys­sää sit­ten sii­hen hel­mi­kuun koh­dal­la… Tie­dän, kos­ka olen it­se­kin käy­nyt siel­lä su­den­kuo­pas­sa use­am­min kuin ker­ran. Mi­täs, jos aloi­tet­tai­siin ihan rau­hal­li­ses­ti, pie­nin ja hel­poin as­ke­lin ker­ral­laan.

Muis­ta pal­ki­ta it­se­si ai­na, kun olet saa­vut­ta­nut osa­ta­voit­tee­si! Se vie si­nut joka ker­ta yh­den as­ke­leen lä­hem­mäk­si suur­ta ta­voi­tet­ta­si.

”Hy­vin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si teh­ty”. Ei yh­tään tuu­les­ta tem­mat­tu aja­tus. Eh­do­tan siis, et­tä suun­nit­te­let muu­tok­se­si koko vuo­den ajal­le. Jaat vuo­den 3–6 osaan, otat jo­kai­sel­le ajan­jak­sol­le osa­ta­voit­teen ja vuo­den lop­puun se ”gran­de fi­na­le”, eli pää­ta­voi­te. Opet­te­let pik­ku­hil­jaa uu­sia, hy­viä ta­po­ja van­ho­jen ja hiu­kan huo­nom­pien ti­lal­le. Näin asi­ois­ta tu­lee hel­pos­ti osa elä­mää­si oi­ke­as­ti, ei­kä vain kuu­ri­luon­toi­ses­ti. Uu­den tai­don op­pi­mi­seen tar­vi­taan noin 10 000 tois­toa, jo­ten ihan no­pe­as­ta muu­tok­ses­ta ei mil­lään voi ol­la kyse, jos ha­lu­taan sen ole­van py­sy­vä olo­ti­la. Hyvä ai­ka­vä­li uu­sien asi­oi­den opet­te­luun ja seu­raa­vien as­ke­lei­den ot­ta­mi­seen on 8 viik­koa. Sii­nä ajas­sa opit uu­den ta­van ja se al­kaa tul­la luon­nos­taan.

Tämä kortti muistuttaa minua joka päivä siitä, että olen erityinen. Jokainen meistä on.

Tämä kortti muistuttaa minua joka päivä siitä, että olen erityinen. Jokainen meistä on.

Muis­ta pal­ki­ta it­se­si ai­na, kun olet saa­vut­ta­nut osa­ta­voit­tee­si! Se vie si­nut joka ker­ta yh­den as­ke­leen lä­hem­mäk­si suur­ta ta­voi­tet­ta­si. Voit­han myös kek­siä it­sel­le­si jon­kun pal­kin­non etu­kä­teen, jos ta­voit­tei­den ta­voit­te­lu tun­tui­si sil­loin mie­lek­kääm­mäl­tä. Ja muis­ta. Jos­kus jo­kai­nen meis­tä mo­kaa… Pie­ni not­kah­dus ei hait­taa, kun siel­tä pää­see uu­des­taan ylös ja päät­tää jat­kaa tiu­kas­ti eteen­päin. Use­as­ti moni meis­tä on sit­ku-ih­mi­nen… Mie ha­lu­an­kii ol­la NYT­KU! Tuu sie­kii mu­kaa! Kää­ri­tää hi­hat ja ru­e­taa hom­mii!

En­si vuo­den ka­len­te­ris­sa­ni lu­kee en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la ”Mi­nun vuo­te­ni 2019”. Suu­rin lu­pauk­se­ni uu­del­le vuo­del­le on, et­tä opet­te­len sa­no­maan ei. Ai­on py­hit­tää en­si vuo­den lä­hei­sil­le­ni, it­se­ni ke­hit­tä­mi­sel­le, uu­den op­pi­mi­sel­le ja sel­lai­sel­le elä­mäl­le, mikä on mi­nun nä­köi­se­ni. Kuu­los­taa eh­kä it­sek­kääl­tä, mut­ta jot­ta voi ra­kas­taa mui­ta, tu­lee ra­kas­taa en­sin it­se­ään. Ha­lu­an myös op­pia ole­maan pa­rem­min läs­nä eri ti­lan­teis­sa ja ih­mis­ten kans­sa. Ha­lu­an teh­dä asi­oi­ta, jot­ka tun­tu­vat mi­nus­ta oi­keil­ta ja hy­vil­tä. Kynt­ti­lää on tyh­mää polt­taa mo­lem­mis­ta päis­tä. Suo­sit­te­len tätä aja­tus­ta, meis­tä ihan jo­kai­sel­le! Sinä olet elä­mä­si pää­hen­ki­lö.

Joskus on lupa hassutella ihan itsensä tai muidenkin iloksi! Jos sinusta juuri nyt tuntuu, että esim. selfien ottaminen ja hassuttelu tekee sinut iloiseksi, tee niin ja nauti!

Joskus on lupa hassutella ihan itsensä tai muidenkin iloksi! Jos sinusta juuri nyt tuntuu, että esim. selfien ottaminen ja hassuttelu tekee sinut iloiseksi, tee niin ja nauti!

”Ole roh­kea vaan, se pal­ki­taan!”– uu­si mot­to­ni. Saa lai­na­ta :)

Upe­aa vuot­ta 2019!!!

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

To 13.6. Kesäpäivän musiikkihetki

klo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Min­na ja An­te­ro Nie­mi­nen. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 13.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Seu­ra­ta­lo Hon­ka­las­sa (Po­ro­hol­man­tie 1, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län maa­seu­tu­nai­set.

Pe 14.6. Kaislikossa kuhisee

klo 15 al­ka­en. Sä­ky­län kun­nan­vi­ras­ton (Ran­ta­tie 268) tun­tu­mas­sa. Esiin­ty­jiä, kul­kue kel­lo 18. Järj. Sä­ky­län kun­ta ja yrit­tä­jät.

Pe 14.6. Veikko Tuomi -musiikki-ilta

klo 18 Pa­ne­li­an Juh­la­ta­los­sa (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Myös yh­teis­lau­lua. Mak­sul­li­nen. Järj. EL Kiu­kais­ten yh­dis­tys.

Pe 14.6. Kuhinakonsertti

klo 19 Sä­ky­län kir­kos­sa. El­vis Pres­leyn mu­siik­kia ja gos­pel­sä­vel­miä. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Pe 14.6. Patolampi soi -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 19 La­pin te­at­te­ril­la (Tar­ha­ku­ja 5, Rau­ma). Lau­le­taan bän­din sä­es­tyk­sel­lä näy­tel­mien kap­pa­lei­ta. Järj. La­pin Pa­to­lam­pi­te­at­te­ri.

La 15.6. Kesä-Heikin markkinat

klo 10 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Van­ho­jen työ­ta­po­jen esit­te­lyä, vuo­den ky­lä­toi­mi­jan jul­kis­tus, Yt­ti­län rait­ti -elo­ku­va ym. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys, Köy­liö-seu­ra.

La 15.6. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kes­to 1 h. Kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

La 15.6. Popeda

klo 22 Viih­de­kes­kus Pa­si­las­sa (Te­ol­li­suus­tie 3, Eu­ra). Por­tit klo 17, Ol­li Kär­ki klo 20. Järj. Viih­de­kes­kus Pa­si­la.

Su 16.6. Koko perheen pyöräretki

klo 10–13. Eu­ran ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa (Num­men­tie 28, Eu­ra) ja Pa­ne­li­an Ri­vi­myl­lyl­lä (Ri­vi­myl­lyn­tie 5, Eu­ra) kah­vi­tar­joi­lu ja ar­von­taa. Järj. LC Eu­ra/Py­hä­här­vi, LC Kiu­kai­nen.

Su 16.6. Avoimet puutarhat -tapahtumat:

klo 12–17 Anit­tan ja Esan piha Man­ni­las­sa (Luo­la­mä­en­tie 3, Eu­ra), Kor­ven ke­sä­kah­vi­lan puu­tar­has­sa Hin­ner­jo­el­la (Läh­teen­mä­en­tie 66, Eu­ra), Mari's Home -ke­sä­kah­vi­las­sa ja puo­dis­sa (Ke­sä­ko­din­polk 28, Rau­ma).

Su 16.6. Pyhän Henrikin messu

klo 13 Köy­li­ön­jär­ven Kirk­ko­ka­ril­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 1036, Sä­ky­lä). Kul­je­tus saa­reen pien­tä mak­sua vas­taan. Buf­fet­ti. Järj. Ris­to­lan ky­läyh­dis­tus.

Su 16.6. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 16 Vuo­ren­maan ky­lä­ta­lol­la (Huit­tis­ten­tie 80, Sä­ky­lä). Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys

Su 16.6. Kesäisiä lauluja ja virsiä -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ma 17.6. Perheiden kesäkekkerit

klo. 17.30 Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la (Rii­hi­haan­tie 62, Eu­ra). Yh­des­sä te­ke­mis­tä, sau­na, uin­ti. Järj. Eu­ran srk.

Instagram