Blogi
Maria
 
Tyyster
Mie oon niit ilosii karjalaisii! Olen kolmenkympin ylittänyt pienen pojan äiti ja koululaispojan äitipuoli Säkylästä. Elämme kiireistä muusikko- ja hyvinvointialan vanhempien elämää. Musiikki on minulle tärkeää ja nyt perhe, liikunta sekä hyvinvointi ovat ottaneet samankaltaista paikkaa elämässäni. Armeijan käyneenä ja maatilan tyttärenä juuret ovat syvällä Suomessa.
31.8.2019 6.55

Erinomaisvointi: Ryhtiä syömiseen ja kohti energistä syksyä!

Kesä alkaa olla ohi ja arki on laskeutunut. Loma-aikoina ruokailut saattavat olla todella erilaiset kuin arkena. Se on tietyissä raameissa erittäin ok, kunhan normaaliin ja terveelliseen rytmiin pääsee helposti takaisin.

Töis­sä ja kou­lus­sa on pal­jon hel­pom­paa pi­tää kiin­ni sään­nöl­li­ses­tä ruo­kai­lus­ta. Ja mikä pa­ras­ta, mo­nes­sa työ­pai­kas­sa ja kou­lus­sa on mah­dol­lis­ta as­tua val­mii­seen ruo­ka­pöy­tään ja va­li­ta lau­ta­sel­leen vie­lä hy­vin­kin ter­veel­li­nen vaih­to­eh­to.

Oikea ruokarytmi on kaiken a ja o. Muun muassa paino ja energiatasot pysyvät hallinnassa

Oikea ruokarytmi on kaiken a ja o. Muun muassa paino ja energiatasot pysyvät hallinnassa

Maria Tyyster

Toi­von, et­tä jo­kai­sen päi­vään kuu­lui­si aa­mu­pa­la. Ai­na en­sim­mäi­se­nä ate­ri­a­na, sil­loin kun si­nun aa­mu­si on. Päi­vän tär­kein ate­ria on kui­ten­kin eh­dot­to­mas­ti lou­nas. Sen on hyvä ol­la ra­vit­se­va, mut­tei lii­an ras­kas, jot­ta jak­saa sen jäl­keen vie­lä työs­ken­nel­lä tai opis­kel­la. Il­ta­na­pos­te­lu ja ylen­syön­ti on mo­nes­ti on­gel­ma, ja jot­ta sen sai­si ku­riin, kan­nat­taa na­pa­ta il­ta­päi­väl­lä jo­kin vä­li­pa­la. Ke­vyt, no­pea ja ener­gi­a­pi­toi­nen. Kak­si ”läm­min­tä” ruo­kaa päi­väs­sä, eli kak­si pää­a­te­ri­aa on ihan­ne! Sit­ten vie­lä tie­tys­ti il­ta­pa­la.

Kyl­lä, las­kit oi­kein! Vii­si ate­ri­aa päi­väs­sä ja ate­ri­oi­den väli 2,5–4 tun­tia. Sii­nä­pä hyvä ryt­mi pi­tä­mään tur­ha na­pos­te­lu ja jär­kyt­tä­vä nä­län­tun­ne pois­sa! Ai­neen­vaih­dun­ta toi­mii ta­sai­ses­ti ei­kä ve­ren­so­ke­ri heit­te­le ei­vät­kä mie­li­a­lat sii­nä sa­mal­la. Ener­gi­a­ta­so, unen­laa­tu ja mie­li­a­la pa­ra­nee, ei­kä syk­syn tu­le­va pi­meys to­den­nä­köi­ses­ti ota yh­tään niin pal­jon pää­hän.

Perinteinen lautasmalli, joka on erittäin toimiva ja normaalin, sekä ravitsevan ruokavalion perusta.

Perinteinen lautasmalli, joka on erittäin toimiva ja normaalin, sekä ravitsevan ruokavalion perusta.

Maria Tyyster

Työ­a­jat ja ar­ki­as­ka­reet ai­heut­ta­vat mo­nes­ti sen, et­tei ai­kaa tun­nu riit­tä­vän ruo­an­lait­toon. Hel­pos­ti sor­tuu eväis­sä ei­nek­siin ja val­mi­sa­te­ri­oi­hin. On­nek­si ny­ky­ään niis­sä­kin va­lin­nan­va­raa on pal­jon ja on mah­dol­lis­ta va­li­ta se ter­veel­li­nen vaih­to­eh­to.

Tie­ten­kin li­sä­ai­nei­den mää­rä on pak­kauk­sis­sa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi, kuin puh­tais­ta raa­ka-ai­neis­ta teh­dyis­sä ruo­is­sa. Suo­sit­te­len siis kat­so­maan pak­kauk­sen eti­ke­tis­tä, mitä ate­ria si­säl­tää ja mis­tä se on ko­toi­sin. Mitä kau­em­paa, sitä enem­män ruo­kaan on li­sät­ty säi­lön­tä­ai­nei­ta. Sana Luo­mu ei ta­kaa puh­taut­ta, jos ruo­ka on tuo­tu ul­ko­mail­ta. Kau­pois­sa on ny­ky­ään use­as­ti ”sa­laat­ti­baa­ri” tai pal­ve­lu­tis­ki täyn­nä ko­ti­ruo­kaa, jois­ta saa va­li­ta it­sel­leen so­pi­van ate­ri­an.

Ar­ki voi ol­la help­poa ruo­an suh­teen, jos vain suun­nit­te­lee vä­hän etu­kä­teen, te­kee no­pei­ta, mut­ta ter­veel­li­siä rat­kai­su­ja ja oi­kei­ta va­lin­to­ja.

Syk­sy, sa­don­kor­juun ai­ka. Pel­lol­ta, met­säs­tä ja suo­raan omas­ta tai jon­kun toi­sen pi­has­ta. Siel­tä voi­kin löy­tää vaik­ka mitä! Mar­jo­ja, he­del­miä ja juu­rek­sia on hyvä säi­löä tal­ven va­ral­le. Pa­ras vi­ta­mii­ni­li­sä tal­ven kaa­mok­seen on na­pa­ta suu­hun­sa mar­jo­ja pak­ka­ses­ta. He­del­mis­tä voi val­mis­taa vaik­ka ra­vit­se­vaa me­hua tai hil­loa! Puh­das­ta lä­hi­ruo­kaa, jos­ta saa hy­vin ener­gi­aa. Tur­haut­ta­vaa on mak­saa tal­vel­la mal­tai­ta ul­ko­mai­sis­ta pa­kas­te­mar­jois­ta, jot­ka täy­tyy vie­lä keit­tää en­nen syö­mis­tä. Jos ei it­se jak­sa tai eh­di ke­rä­tä, lä­hes ai­na löy­tyy ym­pä­ril­tä ah­ke­ria, jot­ka jak­sa­vat. Pi­tää vain us­kal­taa pyy­tää!

Lop­puun vie­lä ajan­koh­tai­nen avau­tu­mi­nen.

Nasan ilmakuvassa punaisella merkitty Etelä-Amerikan metsäpalojen määrä 22.8.2019 ja vieressä esitetty mittakaava verrattuna Suomeen.

Nasan ilmakuvassa punaisella merkitty Etelä-Amerikan metsäpalojen määrä 22.8.2019 ja vieressä esitetty mittakaava verrattuna Suomeen.

Maria Tyyster

Juu­ri nyt roi­hu­a­vat hol­tit­to­mas­ti Ama­zo­nin met­sä­pa­lot Ete­lä-Ame­ri­kas­sa. Su­rul­lis­ta ja jo­ten­kin lo­pul­lis­ta. Mitä voi­kaan ih­mi­sen piit­taa­mat­to­muus teh­dä maa­il­mal­le. Ja ni­me­no­maan koko maa­il­mal­le. Noi­den mai­den te­ho­maa­ta­lous on vie­ty niin pit­käl­le, et­tä huo­maa­mat­ta tu­ho­taan meil­le kai­kil­le elin­tär­kei­tä asi­oi­ta. Ah­neus. Se on ka­ma­laa.

Suo­men olot tun­tu­vat taas tu­hat ker­taa pa­rem­mil­ta ja ter­veem­mil­tä kai­kin ta­voin. Tun­tuu kui­ten­kin has­sul­ta, et­tä Suo­meen­kin tuo­daan ruo­kaa hal­val­la noin kau­kaa, mais­ta, jois­sa tuo­te­taan esi­mer­kik­si li­haa, vil­jaa ja soi­jaa maa­pal­lon hy­vin­voin­nin kus­tan­nuk­sel­la. Vaik­ka mei­dän ku­lu­tuk­sem­me hei­dän tuo­tan­nos­taan on­kin vain pie­ni pik­ku­rui­nen osa, on se mie­les­tä­ni enem­män­kin pe­ri­aa­te­ky­sy­mys. Tai pi­täi­si ol­la. Mik­si syö­dä ruo­kaa, joka tuo­daan noin kau­kaa ja joka on tuo­tet­tu ky­see­na­lai­sin kei­noin? Kun mei­dän maas­sam­me, kau­niis­sa, veh­re­äs­sä, pal­jon vil­je­lys­ti­laa ja vet­tä omaa­vas­sa maas­sa, tuo­te­taan ruo­kaa lail­li­sin kei­noin, puh­taas­ti, eet­ti­ses­ti ja lä­hel­lä?

Mi­ten voi­si­kaan pa­rem­min so­pia, et­tä en­si vii­kol­la 4.9. juh­li­taan ih­ka en­sim­mäis­tä Suo­ma­lai­sen ruo­an päi­vää! Haas­tan tei­dät kaik­ki kat­so­maan edes yh­den päi­vän ajan, mitä kau­pas­ta os­tat­te. Mis­sä ruo­ka on tuo­tet­tu ja mitä se si­säl­tää. Lä­hes kaik­kia ruo­ka­tar­vik­kei­ta löy­tää ko­ti­mai­si­na. Juh­lis­ta­kaa päi­vää kans­sa­ni syö­mäl­lä suo­ma­lais­ta ruo­kaa! Suo­mi-ruo­ka rocks!

Suomalaisen ruoan päivä 4.9.2019.

Suomalaisen ruoan päivä 4.9.2019.

Imre Klaasen

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

To 1.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 1. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­ha (Hin­ner­jo­en­rait­ti 16, Eu­ra).

To 1.12. Kuusenvalojen sytytys

klo 18 Sä­ky­län kirk­ko­maal­la (Ran­ta­tie 312) klo 18. Me­hua ja pi­pa­rei­ta. Oma lyh­ty mu­kaan.

To 1.12. Energiailtamat

klo 18–20 Pa­ne­li­an seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) tie­toa Eu­ran kun­nan suun­nit­te­le­mis­ta ener­gi­a­toi­men­pi­teis­tä, Ener­gi­a­neu­von­nan säh­kön­sääs­tö­vink­ke­jä sekä säh­köyh­ti­ön nä­kö­kul­ma. Järj. Le­a­der Py­hä­jär­vi­seu­tu.

Pe 2.12. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33) muu­ta­ma satu al­le kou­lui­käi­sil­le. Järj. kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 2.12. Joulumyyjäiset

klo 12–17 Eu­ran srk-kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä. Järj. Ys­tä­vän­ka­ma­ri­lai­set ja Kiu­kais­ten kä­si­työ­pii­ri.

Pe 2.12. Kiekkojuniorien myyjäiset

klo 15–20 Sä­ky­län K-Su­per­mar­ke­til­la (Pa­lo­mie­hen­tie 9) Län­nen Kie­kon U13-jouk­ku­een jou­lu­myy­jäi­set. Suo­lai­sia ja ma­kei­ta herk­ku­ja, myös ar­po­ja.

Pe 2.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 2. luukku

klo 17–19 Pol­la­rin kult­tuu­ri­ta­lo (Lö­rön­tie 16, Eu­ra).

Pe 2.12. Joulumusiikkia

klo 18 Köy­li­ön Het­ki-sa­lon­gis­sa (Pe­hu­lan­tie 91 A, Sä­ky­lä). Lau­lu­ryh­mä Kuus­Vei­saa. Oh­jel­ma­mak­su.

La 3.12. Joulumarkkinat

klo 11–14 Kau­nis­mä­en ti­lal­la (Vaa­niin­tie 420, Eu­ra). Lei­von­nai­sia, kä­si­töi­tä, lä­hi­ruo­kaa.

La 3.12. Joulumarkkinat ja Ponien joulumaa

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Järj. Eu­ran kun­ta, Yrit­tä­jyyt­tä Ruu­kin­puis­toon -han­ke.

La 3.12. Joulunavaus Kiukaisissa

klo 15–17 ta­pah­tu­mia eri puo­lel­la ky­lää.

La 3.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 3. luukku

klo 18–20 ky­lä­päi­vä.

La 3.12. Joulumyyjäiset Kiukaisissa

klo 16–18 osoit­tees­sa Köy­ly­pol­ven­tie 149, Eu­ra. Ke­ra­miik­kaa, lei­von­nai­sia, tyr­ni­tuot­tei­ta. Järj. Sari Yli­nen­ta­lo.

La 3.12. "Meissä asuu elämä" -konsertti

klo 19 al­ka­en Lal­lin­ta­lol­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä), Mik­ko Har­ju esiin­tyy klo 20 ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen aloit­taa eri­kois­pit­kän show'n klo 22. Mak­sul­li­nen. Järj. Eu­ra Events.

Su 4.12. Köyliön diakoniatyön 120-vuotisjuhla

klo 14 Köy­li­ön srk-ta­lol­la (Köy­li­ön­tie 4, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 16 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 4.12. Tonttupolku

klo 17–19 Py­tin­gin pi­hal­la (Leh­muun­tie 5, Sä­ky­lä) koko per­heen yh­tei­nen ta­pah­tu­ma. Pi­pa­ria, me­hua ja lap­sil­le jou­lu­yl­lä­tys. Oma tas­ku­lamp­pu mu­kaan. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 4.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 4. luukku

klo 17–19 tont­tu­jen jou­lu­puu­ro Hes­si­läs­sä (Kirk­ko­tie 20, Eu­ra).

Su 4.12. Saapuu joulu -konsertti

klo 18 Ylä­neen yh­te­näis­kou­lus­sa (Kou­lu­tie 14, Pöy­tyä). So­lis­ti­na Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, sä­es­tys Juha Mau­nu, Ii­da-Vil­hel­mii­na Si­ni­va­lo, Turo Len­to. Lip­pu sis. kah­vit. Järj. Sol­ju­mo ja Ylä­neen Kiri.

Su 4.12. Kauneimmat joululaulut Eurassa ja Lapissa

klo 18 Eu­ran (Sork­kis­ten­tie 5) ja Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra), järj. Eu­ran srk., ja La­pin kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 23, Rau­ma), järj. Rau­man srk.

Ma 5.12. Yläneen kirjaston joulukahvit

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä) kah­via ja pul­laa. Tier­na­po­jat esiin­ty­vät klo 18. Mo­ni­toi­mi­ti­las­sa päi­vä­ko­din tai­de­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 18–23 Mer­jan Gal­le­ri­an (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra) yö­näyt­te­ly.

Ma 5.12. Elämäni biisit euralaisittain

klo 19–22 Te­at­te­ri­ta­lo Plä­kis­sä (Kou­lu­tie 4, Eu­ra) li­ve­mu­siik­kia, oh­jel­maa, puf­fet­ti. Mu­ka­na Juha Ma­ja­lah­ti, Jaa­na Kuu­si­leh­to, Juk­ka Pirt­ti­mä­ki, Eve­lii­na Pe­rä­lä ja Kim­mo Sam­po. Mak­sul­li­nen. Järj. Py­hä­jär­vi-Te­at­te­riyh­dis­tys ry.

Ti 6.12. Hammin Valoteos syttyy

klo 16–21 va­lot syt­ty­vät Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra) it­se­näi­syy­den kun­ni­ak­si. Fin­lan­dia soi taus­tal­la. Klo 18 lau­laa mies­kuo­ro.

Ti 6.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 MLL:n it­se­näi­syys­päi­vän kul­kue. Läh­tö Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. Joulupuuro Honkilahdella

klo 12 puu­ro ja juh­la Hon­ki­lah­den srk-ko­dil­la (Vaal­jo­en­tie 10, Eu­ra) Hon­ki­lah­den ja Hin­ner­jo­en van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja Hon­ki­lah­den Li­ons Club.

Ke 7.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17–18.30 jou­lu­as­kar­te­lua lap­sil­le Kul­ma­to­ril­la (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra).

Ke 7.12. The Greatest Christmas Carols

klo 18 Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­sa (Leh­muun­tie 35, Sä­ky­lä) kan­sain­vä­li­siä jou­lu­lau­lu­ja ja jou­lu­puu­ro Suo­mes­sa jou­lua viet­tä­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 8.12. Joulupuuro Kiukaisissa

klo 12 puu­ro ja juh­la Kiu­kais­ten srk-ko­dil­la (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra) Kiu­kais­ten ja Pa­ne­li­an van­hem­mal­le vä­el­le. Järj. Eu­ran srk ja LMR:n ky­läyh­dis­tys.

Instagram