Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
6.1.2017 8.00

Uuteen vuoteen

Uusi vuosi on alkanut, mutta se tuntuu jotenkin vanhalta jo syntyessään. Kaiken aikaa hoettava Suomi 100 -vuotta mantra tekee vuodesta vanhuksen. Johtuu se siitäkin, että tajuan olevani pian puolet Suomen iästä.

Syn­ty­es­sä­ni Suo­mi oli nuo­ri, niin kuin mies voi­man­sa tun­nos­sa – uran­sa hui­pul­la. Lap­se­na en ta­jun­nut, kuin­ka nuo­ri Suo­mi oi­kein oli­kaan. Mi­ten lä­hel­lä lop­pu­jen lo­puk­si oli­kaan se sota, joka piir­si jäl­ken­sä iso­van­hem­pii­ni ja sitä kaut­ta mei­hin mui­hin, hei­dän jäl­ke­läi­siin­sä. Se piir­tyy su­ku­pol­ves­ta toi­seen – niin kuin Moo­sek­sen kir­jan koh­ta isien pa­ho­jen te­ko­jen kos­ta­mi­ses­ta lap­sil­le kol­man­teen ja nel­jän­teen pol­veen.

Hei­ni­jo­en Mat­ti­lan pi­hal­la kas­va­nut kuu­si oli is­tu­tet­tu syn­ty­mä­ni vuon­na. Jo­ten­kin olin pit­kään sii­nä us­kos­sa, et­tä isoi­sä­ni oli­si is­tut­ta­nut sen mi­nun – en­sim­mäi­sen lap­sen­lap­sen­sa kun­ni­ak­si. Olin kai ai­ka van­ha, kun ta­ju­sin, et­tä 1967 is­tu­tet­tiin yli 30 000 ko­ti­kuus­ta. Nämä ko­ti­kuu­set puo­les­taan oli­vat saa­neet al­kun­sa jo vuon­na 1917 kyl­ve­tyn it­se­näi­syy­den kuu­sen sie­me­nis­tä. Lap­sia vuon­na 1967 syn­tyi elä­vä­nä 77 289.

Mi­nua isoi­sä­ni ei siis var­maan is­tut­ta­es­saan miet­ti­nyt. Ei vaik­ka hä­nen oma isän­sä oli kyl­lä is­tut­ta­nut pää­ry­nä­puun esi­kois­po­jan syn­ty­män kun­ni­ak­si. Näin siis ka­to­si­vat mi­nul­ta har­ha­ku­vi­tel­mat omas­ta tär­key­des­tä­ni, mut­ta puun juu­ret ovat sil­ti sy­väl­lä, his­to­ria ver­so­aa kau­kaa meis­tä jo­kai­ses­ta. Etäi­syys sa­dan vuo­den mat­kal­la on ly­hyt kuin sil­män­rä­päys, mut­ta yh­tä ai­kaa niin ää­ret­tö­män pit­kä.

Vuon­na 1917 Ylä­neel­lä ru­vet­tiin val­mis­ta­maan hä­tä­lei­pää, jo­hon käy­tet­tiin met­sis­tä ke­rät­tyä jä­kä­lää. Vuon­na 1967 ra­ken­net­tiin jo hy­vin­voin­ti-Suo­mea, ja Ylä­neel­lä kes­kus­tel­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa his­to­ri­as­sa jä­te­ve­sien puh­dis­tus­tar­pees­ta ja sii­tä, et­tä ra­ken­ne­taan­ko eri­tyi­nen puh­dis­tus­lai­tos, vai­ko joh­de­taan­ko jä­te­ve­det suo­hon "jos­sa ne it­ses­tään puh­dis­tui­si­vat". Suo­puh­dis­ta­mo va­lit­tiin, mut­ta oli­han se­kin edis­tys­tä ver­rat­tu­na ai­kai­sem­paan, jos­sa kaik­ki joh­det­tiin Ylä­neen­jo­keen ja sitä kaut­ta Py­hä­jär­veen.

Mitä tuo vuo­si 2017- ko­ti­ky­läl­le, Suo­mel­le ja it­sel­le­ni?

Tai­dan joka ta­pauk­ses­sa is­tut­taa puun.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram

Menovinkit

To 18.7. Kesäpäivän musiikkihetki

lo 12 Sä­ky­län kir­kos­sa. Esiin­ty­jä­nä Kau­ko Aal­to. Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

To 18.7. Hei, me lauletaan kylästä kylään -yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­os­sa (Kier­to­tie 2, Sä­ky­lä). Järj. Tal­vi- ja jat­ko­so­ta­mu­se­on sää­tiö.

Pe 19.7. Mannilan iltatori

klo 18–20 ka­la­sa­ta­mas­sa (Ka­la­ran­ta 53, Eu­ra). Sa­toa, ka­laa, ko­ri­tuot­tei­ta, li­haa, plät­te­jä. Lap­sil­le ras­ti­suun­nis­tus. Ei­ni Ty­ri­se­vä esiin­tyy. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

La 20.7. Säkylä Triathlon

klo 9.30 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus Ka­tis­maan saa­res­sa (Ka­tis­maan­tie 18, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­län Ur­hei­li­jat, Py­hä­jär­ven Jär­vi­pe­las­ta­jat, TT-Tal­li, Sä­ky­län VPK, Po­rin pri­kaa­ti.

La 20.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Opastettu kävelykierros

klo 13 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Rooli­o­pas­tus­kierros

klo 15 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa. Läh­tö Tal­lin­mä­el­tä (Se­pän­tie, Eu­ra), kä­teis­mak­su. Alu­een his­to­ri­aa ta­ri­nal­li­se­na ker­to­muk­se­na 1800-lu­vun asuk­kai­den joh­dol­la. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan op­paat.

Su 21.7. Suvisten virsien ja laulujen ilta

klo 18 Köy­li­ön hau­taus­maal­la (Kirk­ko­saa­ren­tie 217, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Su 21.7. Museotapahtuma

klo 10 al­ka­en La­pin Ko­ti­seu­tu­mu­se­ol­la (Mu­se­o­tie 2, Rau­ma). Kan­sal­lis­pu­ku­ja esit­te­lys­sä, näyt­te­lyi­tä, klo 12 opas­tet­tu kä­ve­ly­kier­ros. Järj. La­pin ko­ti­seu­tu­mu­seo.

Su 21.7. Ilta Sammal­lah­den­mäellä

klo 18. Aluk­si opas­tet­tu kier­ros Sam­mal­lah­den­mä­en (Sa­vu­laak­son­tie 181, Rau­ma, Lap­pi) ko­ho­koh­dis­ta, sen jäl­keen esiin­tyy Va­loa Vo­cals -a cap­pel­la -yh­tye. Järj Rau­man mu­seo.

Ma–to 22.–25.7. Euran Pirtin Kotiseutupäivät

klo 12–18. Pir­til­lä (Sork­kis­ten­tie 8) pe­rin­ne­ruo­kaa päi­vit­täin, näyt­te­lyi­tä. Järj. Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys Eu­ran Pirt­ti.

Instagram