Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
19.5.2022 8.00

Komposti

Sun­nun­tai­na pää­tin käy­dä vuo­sia pi­han pe­räl­lä mu­hi­neen kom­pos­tin kimp­puun. Suun­nit­te­lin tuos­ta vaan la­pi­oi­va­ni mus­taa, mu­he­vaa kom­pos­ti­mul­taa tä­män ke­sän ke­sä­kur­pit­sa­penk­ki­ni poh­jak­si.

Koin kui­ten­kin muu­ta­man yl­lä­tyk­sen. Osa oli iloi­sia jäl­leen­nä­ke­mi­siä, osa ei niin­kään. En­sin löy­tyi iso Hack­ma­nin ruo­ka­lu­sik­ka, jos­sa on val­koi­nen var­si – hää­lah­jak­si kau­an sit­ten saa­maa­ni ate­rin­sar­jaa. Olen­kin ih­me­tel­lyt, mi­ten lu­si­kat ovat vuo­sien saa­tos­sa hu­ven­neet. Toi­nen löy­tö oli pit­kään ka­teis­sa ol­lut Fis­kar­sin kuo­ri­ma­veit­si – suo­sik­ki­veit­se­ni. Siel­tä se tuli esiin ai­van hy­vä­kun­toi­se­na. Ar­ve­li­sin kom­pos­tin sy­vyy­des­tä, et­tä se oli yrit­tä­nyt maa­tua siel­lä jo ai­na­kin kol­me vuot­ta.

Seu­raa­vat yl­lä­tyk­set ei­vät ol­leet yh­tä rie­mas­tut­ta­via. En­sin tuli muo­vi­nen hil­lo­pur­kin kan­si ja seu­raa­vak­si jou­lu­kin­kun ym­pä­ril­lä ol­lut pais­tin­verk­ko ja kol­man­nek­si iso kasa jou­lu­lah­ja­pa­ke­tin ym­pä­ril­le kää­rit­tä­vää kiil­tä­vää nau­haa. Voin sa­noa, et­tei­vät vuo­det ol­leet kom­pos­toi­neet niis­tä mi­tään. Hil­lo­pur­kin kan­si oli kuin uu­si. Jos­tain pil­kot­ti myös hoh­ta­van si­nis­tä tar­raa, jos­sa luki ”El­do­ra­do”.Voin ker­toa myös, et­tei kau­pan yrt­tien kans­sa tu­le­vaa pien­tä, mul­taa täyn­nä ole­vaa muo­vi­ruuk­kua kan­na­ta sen si­säl­tä­mäs­tä mul­las­ta huo­li­mat­ta yrit­tää kom­pos­toi­da. Men­nei­den jou­lu­jen jou­lu­kin­kuis­ta ker­toi­vat puo­les­taan val­ta­vat luun­pa­la­set, jois­ta tu­han­nen vuo­den jäl­keen­kin joku ar­ke­o­lo­gi pys­tyi­si hy­vin sel­vit­tä­mään, et­tä täl­lä ton­til­la on ai­koi­naan asu­nut ve­ren­hi­moi­nen li­han­syö­jä.

Vas­taa­via löy­tö­jä olen teh­nyt pal­jon myös ko­ti­ta­lo­ni ton­til­ta. Ker­ran, kun pi­hal­la kai­vet­tiin ve­si­joh­toa, löy­sin maan uu­me­nis­ta 60-lu­vul­la käy­tös­sä ol­leen muo­vi­sen pe­su­ai­ne­pul­lon ja kau­nii­ta Ara­bia-lau­ta­sen pa­la­sia. Yh­den ker­ran vas­taan tuli taas eh­jä ja tyh­jä kiel­to­lain ai­kai­nen vii­na­pul­lo. Va­li­tet­ta­vas­ti mi­tään vii­kin­ki­a­jan esi­nei­tä en ole löy­tä­nyt.

Usein olen miet­ti­nyt, et­tä kom­pos­ti on kuin elä­mä. Moni asia mu­ser­tuu ajan saa­tos­sa, ka­to­aa mul­lak­si. Mut­ta on asi­oi­ta, jot­ka ei­vät suos­tu maa­tu­maan, vaik­ka kuin­ka toi­voi­si. Oman elä­män­sä kom­pos­tiin, sy­väl­le maan uu­me­niin yrit­tää pii­lot­taa ki­pei­tä ko­ke­muk­sia, iso­ja vir­hei­tään, me­ne­tet­ty­jä rak­kauk­sia ja suu­ria su­ru­ja. Mut­ta jo­nain päi­vä­nä ne kai­vau­tu­vat siel­tä maan uu­me­nis­ta ta­kai­sin va­loon – niin kuin ri­ko­tut pos­lii­ni­ku­pin pa­la­set. Pa­koon et pää­se.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram

Menovinkit

To 30.3. Seniorikuukauden päätöstapahtuma

klo 9–11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3). Hen­na-Riik­ka Sep­pä­lä ker­too ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la, van­hus­neu­vos­ton toi­min­nan esit­te­lyä. Osa se­ni­o­ri­kuu­kau­den oh­jel­maa. Järj. Eu­ran van­hus­neu­vos­to.

Pe 31.3. Satutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tos­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33). Sa­tu­ja ja as­kar­te­lua tai muu­ta mu­ka­vaa puu­haa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Su 2.4. Hinnerjoen Nuorisoseuran 120-vuotisjuhlat

klo 13–15 Hin­ner­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­los­sa (Rin­no­mä­en­tie 16, Eu­ra). Synt­tä­ri­kah­vi­tus ja his­to­ri­a­näyt­te­ly. Va­paa pää­sy. Järj. Hin­ner­jo­en Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Su 2.4. Italialainen kahvikonsertti

klo 14 La­pin pal­loi­lu­hal­lis­sa (Kirk­ko­tie 6, Rau­ma). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta esit­tää mu­siik­kia 1950–60-lu­vuil­ta tä­hän päi­vään. So­lis­tei­na Jus­si Lam­me­la ja Pi­rit­ta Ven­ho. Mak­sul­li­nen. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 2.4. Lastenkonsertti

klo 15 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21). Kie­li­nup­pu-kon­ser­tis­sa lau­le­taan, lei­ki­tään ja opi­taan yh­des­sä. Va­paa pää­sy. Järj. MLL Sä­ky­lä.

Su 2.4. Piafia näyttämöllä

klo 17 Tuis­ku­lan Seu­ra­ta­los­sa (Il­miin­tie 34, Sä­ky­lä). Su­san­na Haa­vis­ton kä­si­kir­joit­ta­mas­sa Piaf – pak­ko saa­da lau­laa! -esi­tyk­ses­sä käy­dään di­a­lo­gia Edith Pi­a­fin kans­sa lau­la­mi­sen pa­kos­ta, ää­nes­tä ja hy­väk­syn­nän et­si­mi­ses­tä. Mak­sul­li­nen. Järj. Tuis­ku­lan seu­ra­ta­lo ry.

Ti 4.4. Kirjaston koukut

klo 18.00–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6). Vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Instagram