Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
10.11.2017 8.00

Joku pimeydessä

Mustana marraskuun iltana seison kirkkomaalla, enkä tahdo saada hautalyhdyn kantta auki kaivaakseni lyhdystä loppuun palaneen kynttilän. Kun lopulta onnistun, yritän sytyttää uutta kynttilää – mutta hautausmaalla puhaltava tuuli sammuttaa ensimmäisen tikun, sitten toisen ja lopulta kolmannenkin.

Pi­me­äs­sä har­min kyy­ne­leet va­lu­vat pit­kin pos­ki­a­ni, mut­ta tie­dän sil­ti, et­ten it­ke kynt­ti­län sam­mu­mis­ta, en­kä lyh­ty­ä­kään. Sitä pait­si on mar­ras­kuu, ja sii­nä on jo syy­tä it­kuun. Olen it­ke­nyt jopa sitä te­le­vi­si­o­mai­nos­ta, jos­sa mai­nos­te­taan kiin­teis­tö­kaup­po­ja. Mai­nok­ses­sa kak­si mies­tä on sel­väs­ti juu­ri myy­nyt lap­suu­den­ko­tin­sa ja taus­tal­la lau­le­taan: "Kun ai­ka on." Noh, tie­dät­te kyl­lä, mitä tar­koi­tan.

Mar­ras­kuu on tun­keu­tu­nut si­sään. Ru­man rus­ke­at leh­det kul­keu­tu­vat ken­gis­sä etei­sen lat­ti­al­le. Hiek­kaa ro­pi­see lat­ti­oil­le per­heen mies­vä­en työ­vaat­teis­ta. Ra­ken­ta­jien va­loi­sat tun­nit ovat vä­his­sä, työ­maan savi ja kura ei­vät ole. Ja on kuin kaik­ki hiek­ka oli­si va­lu­nut lat­ti­al­le myös omas­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa tii­ma­la­sis­sa­ni.

Pi­meys on ras­kas­ta mut­ta ar­mol­lis­ta. Pi­mey­des­sä etei­sen lat­ti­al­le kier­ty­nyt hiek­ka se­koit­tuu lat­ti­a­lau­to­jen ok­san­koh­tien ku­lu­miin ja rä­sy­ma­ton rai­toi­hin. Kir­ja­hyl­lyn pak­sut pö­ly­ker­rok­set ja ka­ton­ra­jan hä­mä­hä­kin­sei­tit su­lau­tu­vat sa­maan mar­ras­kui­seen hä­myyn. Tai ai­na­kin us­kot­te­len it­sel­le­ni niin.

Pö­ly­ni­mu­ri on py­säh­ty­nyt kes­kel­le sa­lin lat­ti­aa. Sii­hen se tai­si jää­dä jo pari viik­koa sit­ten. Jon­kun oli­si pi­tä­nyt sii­vo­ta. Eni­ten täs­sä ta­lou­des­sa pu­hu­taan sii­tä jos­ta­kin. Jos­kus se joku on jät­tä­nyt vie­mät­tä ros­ka­pus­sin, lait­ta­nut taas pa­rit­to­mia suk­kia pe­su­ko­nee­seen, hu­kan­nut keit­ti­ön sak­set. Sen jon­kun pi­täi­si hy­vin tie­tää, et­tä nii­den sak­sien paik­ka on ai­na keit­ti­ö­kaa­pin nau­las­sa. Se joku on taas muu­ten­kin sot­ke­nut ko­me­ron, hu­kan­nut las­kun, pii­lot­ta­nut au­to­na­vai­men, pis­to­la­pi­on ja vie­lä ha­ra­van­kin. Mi­ten se joku saa­kin niin pal­jon va­hin­koa ai­kai­sek­si?

Mar­ras­kuun vyö­ry­es­sä sii­tä jos­ta­kus­ta pu­hu­taan myös va­ro­vai­sen toi­veik­kaa­seen ja kai­paa­vaan sä­vyyn. Jon­kun pi­täi­si ha­ra­voi­da. Joku sai­si ha­kea polt­to­pui­ta si­säl­le. Joku voi­si tuo­da ylä­ker­ran ves­saan uu­den ves­sa­pa­pe­ri­rul­lan. Useim­mi­ten toi­veet, jois­sa se Joku esiin­tyy, jää­vät to­sin to­teu­tu­mat­ta.

Kai­paan sil­ti sitä jo­ta­ku­ta tä­hän pi­mey­teen. Joku voi­si jo tul­la ja tuo­da va­lon tul­les­saan.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram