Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
5.1.2023 7.00

Hyvästi joulu(elokuvat)!

Kuu­lun nii­hin, jot­ka hiu­kan hä­peil­len mut­ta sa­mal­la hä­pe­ä­mät­tö­mäs­ti ah­mi­vat jou­lu­e­lo­ku­via – yleen­sä jo hy­vis­sä ajoin en­nen jou­lua. Nii­tä kuu­luu kat­soa ja ar­vos­tel­la ai­van eri poh­jal­ta, mitä elo­ku­via nor­maa­lis­ti. Usein sitä pa­rem­pi jou­lu­e­lo­ku­va, mitä huo­nom­pi se on. Saa­tam­me tyt­tä­ren kans­sa esi­mer­kik­si ar­vos­tel­la jou­lu­e­lo­ku­vaa sen poh­jal­ta, mil­lai­set ame­rik­ka­lai­sen ”öve­rit ”jou­lu­ko­ris­teet elo­ku­vas­sa on ol­lut. Ar­vo­sa­na pu­to­aa esi­mer­kik­si in­ho­a­mis­tam­me vä­ri­va­lois­ta.

Juo­nis­ta ei kan­na­ta pu­hua mi­tään. Ne ovat ai­na sa­man­kal­tai­sia. Joku kau­pun­gis­sa ura­oh­juk­se­na työs­ken­te­le­vä nei­to mat­kus­taa maa­seu­dul­le ja ta­paa siel­lä jon­kun met­su­ri­pai­taan pu­keu­tu­neen ko­me­an mie­hen, ja maa­lai­si­dyl­li opet­taa san­ka­rit­ta­rel­le taas ai­don jou­lun sa­lai­suu­den. Vaih­to­eh­toi­ses­ti ura­oh­jus on mies, joka koh­taa sy­dä­mel­li­sen kau­not­ta­ren, joka aut­taa löy­tä­mään ai­don jou­lu­mie­len.

Si­vu­juo­ni­na yleen­sä pe­las­te­taan jo­tain van­haa kir­ja­kaup­paa, ma­ja­ta­loa, su­vun lei­po­moa tai vas­taa­vaa. Jos­tain syys­tä mel­kein jo­kai­ses­sa ta­ri­nas­sa jär­jes­te­tään jou­lu­pa­raa­tia, jou­lu­gaa­laa tai jou­lu­tans­si­ai­sia. Sa­ma­ten mel­kein joka ai­no­as­sa elo­ku­vas­sa juo­daan vaah­to­kar­keil­la ko­ris­tet­tu­ja kaa­ka­o­mu­kil­li­sia ja syö­dään ki­lo­kau­pal­la jou­lu­pi­pa­rei­ta.

Jo al­ku­het­kis­tä al­ka­en tie­tää ke­nes­tä tu­lee pa­ris­kun­ta – vaik­ka al­ku­met­reil­lä yleen­sä san­ka­ri ja san­ka­ri­tar rii­te­le­vät kes­ke­nään ja toi­nen saat­taa ol­la jopa kih­lois­sa jon­kun il­mei­sen höl­mö­läi­sen kans­sa. Jou­lu­e­lo­ku­vis­sa on ni­mit­täin se­kin hyvä puo­li, et­tä jos nii­tä kat­so­es­sa nu­kah­taa – ei se­kään hait­taa. Lop­pu­rat­kai­su on kui­ten­kin sel­vä.

Lop­pu­mi­nuu­teil­la san­ka­ri­pa­ri suu­te­lee toi­si­aan lu­mi­hiu­ta­lei­den lei­jail­les­sa ja kul­kus­ten ki­lis­tes­sä.

Näi­tä elo­ku­via on il­mei­sen hal­pa teh­dä, ja nii­den suo­sio pe­rus­tuu var­mas­ti sii­hen to­si­a­si­aan, et­tä nii­den tar­jo­a­ma maa­il­ma on täy­del­lis­tä to­del­li­suus­pa­koa. Jois­sain kaik­kein sii­rap­pi­sim­mis­sa ta­ri­nois­sa esiin­tyy myös hiu­kan mys­ti­nen, val­ko­par­tai­nen tyyp­pi, jon­ka vih­jail­laan ole­van se oi­kea jou­lu­puk­ki. Hän kuun­te­lee sa­lai­suu­det ja täyt­tää sy­väl­li­set toi­veet tai an­taa elä­mäl­le uu­den tar­koi­tuk­sen.

Näin vuo­den­vaih­teen jäl­keen hy­väs­te­len jou­lun ja eten­kin jou­lu­e­lo­ku­vat taas vuo­dek­si. Olo on kuin kau­he­as­sa so­ke­ri­hu­ma­las­sa. Ajat­te­len, et­tä ”ei enää kos­kaan”. Ter­ve­tu­loa siis to­del­li­suus ja tämä uu­si al­ka­nut vuo­si. En kai­paa kul­kus­ten ki­li­nää, en­kä vaah­to­kark­ke­ja elä­mää­ni. Mut­ta jos sai­si edes hiu­kan hel­pom­man vuo­den kuin oli tämä päät­ty­nyt?

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram

Menovinkit

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

La 9.12. Ruukinpuiston joulumarkkinat

klo 12–16 Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Se­pän­tie, Eu­ra). Nuk­ke­ko­tie­si­ne-et­sin­tä Ruu­kin Lin­nus­sa. Hal­li­ta­lon pää­dys­sä voh­ve­li­kah­vi­la ja pop up -krans­si­myy­mä­lä. Järj. Ruu­kin­puis­ton toi­mi­jat.

La 9.12. Naisvoi­mis­te­li­joiden joulujuhla

klo 14 Sä­ky­lä­hal­lis­sa (Ur­hei­lu­tie 4, Sä­ky­lä). Las­ten, nuor­ten ja ai­kuis­ten ryh­mät esiin­ty­vät. Järj. Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­jat.

La 9.12. Saunapäivä

klo 16–18 Ran­ta­lan sau­nal­la Kaut­tu­an Ruu­kin­puis­tos­sa (Tam­men­sil­lan­tie 2, Eu­ra). Va­raa paik­ka etu­kä­teen Tii­na tai Vesa Tai­ni­ol­ta. Järj. Ran­ta­lan sau­na.

La 9.12. Ohjattu hemmottelutuokio

klo 16–18 osoit­tees­sa Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra. Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Min­na Tam­mis­to.

La 9.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 9. luukku

klo 17 osoit­tees­sa Pa­ne­li­an­tie 25, Eu­ra. Järj. Hius­huo­ne Elo.

Su 10.12. Perinteiset joulumyyjäiset

klo 12–14 Köy­li­ön Lal­lin­ta­los­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 B, Sä­ky­lä). Järj. yrit­tä­jät.

Su 10.12. Japaninkieliset joululaulut

klo 15 Pa­ne­li­an kir­kos­sa (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Joulupukki vierailee

klo 17–19 Pir­jon ke­sä­ki­os­kil­la (Ilo­mä­en­tie 62, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Pir­jon ke­sä­ki­os­ki.

Su 10.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 10. luukku

klo 17 Työ­vä­en­ta­lol­la (Pa­ne­li­an­tie 28, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Eu­ran kir­kos­sa (Sork­kis­ten­tie 5, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa (Kirk­ko­tie 36, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Savikon metsähartaus

klo 18 Va­ha­sen met­säs­sä (Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Su 10.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta.

Ma 11.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 11. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an op­pi­mis­kes­kuk­ses­sa (Kas­kis­ton­tie 11, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

Ma 11.12. Enkeli-ilta

klo 18–20 Har­ju­num­men kap­pe­lis­sa (Lai­ti­lan­tie 1882, Eu­ra). Osa Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­ria. Järj. Hin­ner­jo­en kirk­ko­pii­ri­neu­vos­to.

Instagram