Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
23.6.2017 8.00

Ensivaikutelma

Olen aina pitänyt itseäni hyvänä ihmistuntijana, mutta olenko sittenkään? Ainakin ensivaikutelma on mennyt pieleen pelottavan usein.

Vuon­na 2005 is­tuin Län­nen Teh­tai­den sa­lis­sa Sau­li Nii­nis­tö -ni­mi­sen mie­hen vie­res­sä. Hän ker­toi suo­si­van­sa Ape­ti­tin sis­kon­mak­ka­ra­keit­toa. Muis­taak­se­ni mies tuok­sah­ti tu­pa­kal­ta ja kat­soin hän­tä hiu­kan pit­kin ne­nän­vart­ta­ni, kos­ka olin lu­ke­nut nais­ten­leh­dis­tä jo­tain jut­tua täs­tä puo­li­val­lat­to­mas­ta les­ki­mie­hes­tä. Voin vaik­ka van­noa, et­tä mi­kään ei oli­si saa­nut mi­nua us­ko­maan, et­tä is­tuin­pa täs­sä juu­ri Suo­men ta­sa­val­lan tu­le­van pre­si­den­tin vie­res­sä. En­si­vai­ku­tel­ma­ni meni siis suo­ras­taan his­to­ri­al­li­ses­ti pie­leen.

Toi­nen ta­paus: Py­hä­jär­vi­seu­dun pää­toi­mit­ta­ja heh­kut­ti sä­tei­le­vän tyy­ty­väi­se­nä jos­kus vuon­na 1993 pal­kan­neen­sa mei­dän ta­loon ker­ras­saan lois­ta­van toi­mit­ta­jan. Lop­pu­tu­lok­se­na in­ho­sin kol­le­gaa jo en­nen kuin olin hä­net ta­van­nut, ja kun ta­pa­sin, en­si­vai­ku­tel­ma vah­vis­ti mie­li­pi­det­tä­ni. Eten­kin jäi mie­lee­ni sel­lai­nen lai­mea, vält­te­le­vä kä­den­pu­ris­tus. Se jo riit­ti mie­les­tä­ni ker­to­maan ih­mi­ses­tä kai­ken tar­peel­li­sen. Ei men­nyt kuin pari vuot­ta, kun sama ih­mi­nen, jota olin päät­tä­nyt vi­ha­ta – oli jo pa­ras ys­tä­vä­ni. Ja pomo oli ol­lut oi­ke­as­sa sii­nä­kin, et­tä saim­me ta­loon lois­ta­van toi­mit­ta­jan.

Kään­tei­seen suun­taan sa­ma­kin on tul­lut ko­et­tua. Olen kah­des­ti elä­mäs­sä­ni ihas­tu­nut niin sa­no­tus­ti huo­neen poik­ki. Tie­dät­te­hän sen tun­teen, kun ko­kee elä­mää suu­rem­man hu­mauk­sen. Ja­lat läh­te­vät al­ta, hen­keä sal­paa ja pääs­sä lyö tyh­jää.

Ly­hy­es­ti ki­tey­tet­ty­nä kum­mas­ta­kaan hul­laan­tu­mi­ses­ta ei tul­lut mi­tään, sil­lä hu­mah­dus oli yk­si­puo­li­nen. Ja toi­ses­sa ta­pauk­ses­sa koh­tee­na oli sitä pait­si lu­ki­on his­to­ri­a­no­pet­ta­ja­ni. To­sin oli täl­lä­kin asi­al­la seu­raa­muk­sia: läh­din koh­ta­lok­kaas­ti Tu­run yli­o­pis­toon opis­ke­le­maan his­to­ri­aa. Oli­sin­ko läh­te­nyt his­to­ri­aa lu­ke­maan il­man tuo­ta ih­meel­lis­tä hu­mah­dus­ta? Olen miet­ti­nyt tätä asi­aa jo pa­rin vuo­si­kym­me­nen ver­ran, en­kä ole tul­lut hul­lua hurs­kaam­mak­si. Ker­roin täs­tä va­roit­ta­va­na esi­merk­ki­nä nuo­ril­le myös Sä­ky­län lu­ki­on lak­ki­ais­juh­las­sa, kun sain kak­si vuot­ta sit­ten kun­ni­an pi­tää juh­las­sa van­hem­man pu­heen­vuo­ron.

Ai­noa, mitä voin var­muu­del­la sa­noa, on se, et­tä en­si­vai­ku­tel­maa kan­nat­taa va­roa. Sil­lä voi ol­la koh­ta­lok­kai­ta seu­raa­muk­sia.

Näköislehti

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram

Menovinkit

To 19.5. Paneliapäivän suunnit­te­lu­pa­laveri

klo 18 Pa­ne­li­an Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Pa­ne­lia). Ter­ve­tu­loa mu­kaan ide­oi­maan, suun­nit­te­le­maan ja ker­to­maan omis­ta ta­pah­tu­mai­de­ois­ta­si. Sekä yk­si­tyis­hen­ki­löt et­tä yri­tys­ten ja yh­dis­tys­ten edus­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta. Kah­vi­tar­joi­lu. Järj. Pa­ne­li­an Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys ry.

Pe 20.5. Ellen Levanderin loppu­työ­kon­sertti

klo 19.30 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ro­man­tii­kan hui­lu­mu­siik­kia sä­es­tä­jä­nä Piia Hau­ta­la. Yh­teis­työs­sä Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­nan kans­sa.

La 21.5. Peräkärrykirppis

klo 10–13 Hon­ki­lah­den kou­lun pi­hal­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Hon­ki­lah­ti). Pai­kal­la li­säk­si mm. pomp­pu­lin­na, puf­fet ja mah­dol­li­suus ko­keil­la kep­pa­ri­ra­taa. Ta­pah­tu­mal­la sää­va­raus. Järj. Hon­ki­lah­den kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Tel­kän­pe­sä.

La 21.5. Eurajoki–melonta

klo 12–19 kah­des­sa osas­sa. Klo 12–15 on läh­tö­juh­la Tal­lin­mä­el­lä (Se­pän­tie 4, Eu­ra). Oh­jel­mas­sa mm. pa­nee­li­kes­kus­te­lua ja Ei­ja Kan­to­lan kon­sert­ti. Klo 15–19 on me­lon­ta Kaut­tua–Kiu­kai­nen rei­til­lä. Me­lon­nan läh­tö on klo 15 Ali­sen­kos­kel­ta (Se­pän­tie 1, Eu­ra). Ti­lai­suu­det ovat mak­sut­to­mia. Järj. Eu­ran Ka­noot­tik­lu­bi ja Eu­ran Ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys ry ja muut yh­teis­työ­kump­pa­nit.

La 21.5. Koko perheen Museopäivä

klo 13–18 Kor­ven Ali­sen myl­lyl­lä (Kor­ven­tie 89, Sä­ky­lä). Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on mu­se­o­myl­lyn esit­te­lyä ja käyn­nis­tyk­siä, hai­ta­ri­mu­siik­kia ja lau­lua, ar­von­taa ja kan­sal­lis­pu­ku­näyt­te­ly. Ta­pah­tu­mas­sa on myös puf­fet­ti. Va­paa pää­sy. Järj. Sä­ky­lä-seu­ra, Sä­ky­län kun­ta ja Py­hä­jo­en ky­läyh­dis­tys.

Su 22.5. Kevätretki Kakkerinsuolle

klo 10 läh­tö Eu­ran S-mar­ke­til­ta Eu­ra­jo­en Kak­ke­rin­suol­le, jos­sa on ri­kas suo­la­jis­to. Omat eväät mu­kaan. Järj. Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

Su 22.5. Huumoria tunteella –konsertti

klo 15 Eu­ran Työ­vä­en­ta­lol­la (Sork­kis­ten­tie 51, Eu­ra). La­pin VPK:n soit­to­kun­ta joh­ta­ja­naan Ah­ti Lai­ne ja so­lis­tei­naan Ta­pio Nie­mi ja Juk­ka He­lin esit­tä­vät Veik­ko La­vin iki­vih­rei­tä kap­pa­lei­ta. Ta­pah­tu­ma on mak­sul­li­nen ja käy­tös­sä on vain kä­teis­mak­su. Järj. La­pin VPK:n soit­to­kun­ta.

Su 22.5. Kauklais­ten­järven kierto

klo 9–21 pyö­räi­ly­rei­tin kir­jaa­mis­pis­teel­lä (Kauk­lais­ten ky­lä­ta­lo, Kauk­lais­ten­tie 239 B, Lap­pi) pai­kal­la ovat kir­jaa­mis­vi­hot ja klo 10–14 kir­jaa­mis­pis­teel­lä on puf­fet­ti. Pyö­räi­ly­rei­tin pi­tuus on noin 23 ki­lo­met­riä, ja se on mer­kat­tu opas­tau­luin ja merk­ki­nau­hoin. Järj. Rau­man kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä lap­pi­lais­ten yh­dis­tys­ten kans­sa.

Instagram