Toimittajalta
Pia
 
Mattila-Lonka
23.6.2017 8.00

Ensivaikutelma

Olen aina pitänyt itseäni hyvänä ihmistuntijana, mutta olenko sittenkään? Ainakin ensivaikutelma on mennyt pieleen pelottavan usein.

Vuon­na 2005 is­tuin Län­nen Teh­tai­den sa­lis­sa Sau­li Nii­nis­tö -ni­mi­sen mie­hen vie­res­sä. Hän ker­toi suo­si­van­sa Ape­ti­tin sis­kon­mak­ka­ra­keit­toa. Muis­taak­se­ni mies tuok­sah­ti tu­pa­kal­ta ja kat­soin hän­tä hiu­kan pit­kin ne­nän­vart­ta­ni, kos­ka olin lu­ke­nut nais­ten­leh­dis­tä jo­tain jut­tua täs­tä puo­li­val­lat­to­mas­ta les­ki­mie­hes­tä. Voin vaik­ka van­noa, et­tä mi­kään ei oli­si saa­nut mi­nua us­ko­maan, et­tä is­tuin­pa täs­sä juu­ri Suo­men ta­sa­val­lan tu­le­van pre­si­den­tin vie­res­sä. En­si­vai­ku­tel­ma­ni meni siis suo­ras­taan his­to­ri­al­li­ses­ti pie­leen.

Toi­nen ta­paus: Py­hä­jär­vi­seu­dun pää­toi­mit­ta­ja heh­kut­ti sä­tei­le­vän tyy­ty­väi­se­nä jos­kus vuon­na 1993 pal­kan­neen­sa mei­dän ta­loon ker­ras­saan lois­ta­van toi­mit­ta­jan. Lop­pu­tu­lok­se­na in­ho­sin kol­le­gaa jo en­nen kuin olin hä­net ta­van­nut, ja kun ta­pa­sin, en­si­vai­ku­tel­ma vah­vis­ti mie­li­pi­det­tä­ni. Eten­kin jäi mie­lee­ni sel­lai­nen lai­mea, vält­te­le­vä kä­den­pu­ris­tus. Se jo riit­ti mie­les­tä­ni ker­to­maan ih­mi­ses­tä kai­ken tar­peel­li­sen. Ei men­nyt kuin pari vuot­ta, kun sama ih­mi­nen, jota olin päät­tä­nyt vi­ha­ta – oli jo pa­ras ys­tä­vä­ni. Ja pomo oli ol­lut oi­ke­as­sa sii­nä­kin, et­tä saim­me ta­loon lois­ta­van toi­mit­ta­jan.

Kään­tei­seen suun­taan sa­ma­kin on tul­lut ko­et­tua. Olen kah­des­ti elä­mäs­sä­ni ihas­tu­nut niin sa­no­tus­ti huo­neen poik­ki. Tie­dät­te­hän sen tun­teen, kun ko­kee elä­mää suu­rem­man hu­mauk­sen. Ja­lat läh­te­vät al­ta, hen­keä sal­paa ja pääs­sä lyö tyh­jää.

Ly­hy­es­ti ki­tey­tet­ty­nä kum­mas­ta­kaan hul­laan­tu­mi­ses­ta ei tul­lut mi­tään, sil­lä hu­mah­dus oli yk­si­puo­li­nen. Ja toi­ses­sa ta­pauk­ses­sa koh­tee­na oli sitä pait­si lu­ki­on his­to­ri­a­no­pet­ta­ja­ni. To­sin oli täl­lä­kin asi­al­la seu­raa­muk­sia: läh­din koh­ta­lok­kaas­ti Tu­run yli­o­pis­toon opis­ke­le­maan his­to­ri­aa. Oli­sin­ko läh­te­nyt his­to­ri­aa lu­ke­maan il­man tuo­ta ih­meel­lis­tä hu­mah­dus­ta? Olen miet­ti­nyt tätä asi­aa jo pa­rin vuo­si­kym­me­nen ver­ran, en­kä ole tul­lut hul­lua hurs­kaam­mak­si. Ker­roin täs­tä va­roit­ta­va­na esi­merk­ki­nä nuo­ril­le myös Sä­ky­län lu­ki­on lak­ki­ais­juh­las­sa, kun sain kak­si vuot­ta sit­ten kun­ni­an pi­tää juh­las­sa van­hem­man pu­heen­vuo­ron.

Ai­noa, mitä voin var­muu­del­la sa­noa, on se, et­tä en­si­vai­ku­tel­maa kan­nat­taa va­roa. Sil­lä voi ol­la koh­ta­lok­kai­ta seu­raa­muk­sia.

Ota kantaa

Näköislehti

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram

Menovinkit

Ti 5.12. Yönäyttely ja joulu­ko­ris­te­työpaja

klo 15–23 näyt­te­ly ja klo 15–20 työ­pa­ja Mer­jan gal­le­ri­as­sa (Kirk­ko­tie 12, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Mer­ja Ah­to­la.

Ti 5.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 17 Pa­ne­li­an pa­lo­a­se­mal­la (Mä­ki­län­tie 2 A). Järj. Pa­ne­li­an VPK.

Ti 5.12. Näyttelyopastus Chorus sinensis -näyttelyyn

klo 17.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Järj. Po­rin tai­de­mu­seo ja Eu­ran kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Ti 5.12. Koko kylän joulujuhla

klo 18 Vuo­ren­maan seu­ra­ta­los­sa (Vuo­ren­maan­tie 276, Sä­ky­lä). Vuo­ren­maan ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 5. luuk­ku. Järj. Vuo­ren­maan yh­dis­tyk­set.

Ti 5.12. Lasten kauneimmat joululaulut

klo 18 Sä­ky­län kir­kos­sa (Ran­ta­tie 312, Sä­ky­lä). Järj. Sä­ky­lä-Köy­li­ön srk.

Ke 6.12. Valo nousee veden sylistä -valoteos

klo 17–21 Ham­min ta­lon jo­ki­ran­nas­sa (Sork­kis­ten­tie 33, Eu­ra). Järj. Ham­min talo.

Ke 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 läh­tö K-mar­ket Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ke 6.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 6. luukku

klo 17 Seu­ra­ta­lol­la (Ase­man­tie 19, Eu­ra) Ve­te­raa­ni­ki­vi. Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 7. luukku

klo 17 ap­tee­kil­la (Pa­ne­li­an­tie 46, Eu­ra). Järj. pa­ne­li­a­lai­set.

To 7.12. Joulusaippuoiden valmistusta

klo 18–20 Hin­ner­jo­en kir­jas­tos­sa (Rin­no­mä­en­tie 7, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku. Järj. hin­ner­jo­ki­lai­set.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Hon­ki­lah­den kir­kos­sa (Kir­ko­nah­teen­tie 7, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

To 7.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 La­pin Kau­ko­lan ky­lä­ta­los­sa (Nar­vin­tie 30, Rau­ma). Järj. Rau­man seu­ra­kun­ta.

To 7.12. Jouluinen yhteis­lau­lu­ti­laisuus

klo 18 Sä­ky­län pää­kir­jas­tos­sa (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä). Han­na-Lee­na Mä­ki­ta­lo lau­lat­taa ja sä­es­tää sekä mu­ka­na myös Ilo & Valo. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut.

Pe 8.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17–19 Rii­tan kuk­ka­puu­tar­hal­la (Kirk­ko­sil­lan­tie 15 B, Eu­ra) mak­ka­rang­ril­laus­ta. Järj. SPR Hin­ner­jo­ki.

Pe 8.12. Panelian kyläjou­lu­ka­len­terin 8. luukku

klo 17 Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra. Järj. Pa­ne­li­an Rai­kas.

Pe 8.12. Kauneimmat joululaulut

klo 18 Kiu­kais­ten kir­kos­sa (Kiu­kais­ten kirk­ko­tie 2, Eu­ra). Järj. Eu­ran srk.

Instagram